Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Korporátní společenská odpovědnost

Záleží také na tom, jak děláme, že funguje to, na čem záleží. Jsme odhodláni pozitivně ovlivnit životní prostředí a pomáhat při řešení nejnaléhavějších problémů řízení spotřeby energie na světě.

Jako společnost pro řízení spotřeby energie se Eaton stará o „dobré podnikání v praxi" při uspokojování potřeb našich globálních zákazníků, zaměstnanců a komunit. To je vlastní naší kultuře. Jak ve společnosti Eaton získáváme výsledky je stejně důležité jako výsledky samotné a je to důležitým ukazatelem úspěchu naší společnosti.

 

Jasné pokyny týkající se etického chování, bezpečnostních požadavků a ekologických postupů jsou sdělovány zaměstnancům po celém světě. V tomto dokumentu je nastíněno shrnutí některých závazků, které jsou příkladem našeho přístupu k etice a integritě ve všem, co děláme.

 

Naše vize

Naše vize je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí skrze využití technologií a služeb řízení spotřeby energie. 

Životní prostředí, zdraví, bezpečnost a udržitelnost

Udržitelný obchod: Zavazujeme se být globálním lídrem v ochraně zdraví a bezpečnosti našich zaměstnanců a v ochraně životního prostředí. Řešení řízení spotřeby energie od společnosti Eaton zvyšují energetickou účinnost budov, vozidel a strojů, pomáhají šetřit přírodní zdroje, snižují uhlíkovou stopu našich zákazníků a snižují dopad každodenního života na životní prostředí.

 

Bezpečnost zaměstnanců: Věříme, že bezpečnost a ochrana zdraví našich zaměstnanců mají tu nejvyšší důležitost. Snažíme se, aby se předcházelo nehodám, úrazům a nemocem z povolání a podporujeme zdravý a bezpečný životní styl pro naše zaměstnance a jejich rodiny.

 

Dodržování zásad:  Máme celosvětovou strukturu ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví (EHS) složenou z lidí, směrnic a procesů, jejímž cílem je zajistit dodržování zásad, zodpovědné postupy v rámci EHS a proaktivní hlášení nehod a reakce na ně. Tato struktura se týká jak naší činnosti, tak i našich výrobků. Snažíme se splňovat nebo převyšovat zákonné požadavky v souladu se závazkem společnosti Eaton k respektování a dodržování zákonů, pravidel a předpisů vztahujících se k našim podnikům po celém světě. Usilujeme o vytvoření kultury „nulového počtu nehod" a neustálé zlepšování našeho výkonu v oblasti EHS. K posuzování a ověřování našich výkonnostních parametrů v oblasti EHS využíváme kvalifikované a nezávislé třetí strany.

 

Ochrana životního prostředí: Náš závazek k ochraně životního prostředí přesahuje rámec dodržování právních předpisů a vztahuje se na několik opatření zaměřených na snížení našeho ekologického dopadu prostřednictvím našich činností, výrobků a dodavatelského řetězce. V naší činnosti se tento závazek odráží v našem úsilí k prevenci znečištění, snížení emisí skleníkových plynů a zachování přírodních zdrojů – úsilí začleněné do závazků dodavatelského řetězce. Naše výrobky rovněž navrhujeme pro životní prostředí (například s ohledem na suroviny a energetickou účinnost) a dopad životního cyklu výrobku začleňujeme do jeho designu. Tyto snahy společně podporují trvale udržitelný obchodní model společnosti Eaton.

 

Zákazníci, dodavatelé a nezávislí dodavatelé: Spolupracujeme s našimi zákazníky, dodavateli a nezávislými dodavateli, abychom zajistili dodržování předpisů, podporovali bezpečnost, omezili náš kolektivní ekologický dopad a rozvíjeli udržitelná řešení nesnadných úkolů v oblasti ekologie světa a řízení spotřeby energie.

 

Komunity a vláda: Zavázali jsme se vyrábět výrobky na bezpečných pracovištích, které jsou odpovědné vůči životnímu prostředí. Podílíme se na místních a vládních iniciativách v oblasti EHS, které zlepšují kvalitu života v komunitách, ve kterých žijeme a pracujeme.

Lidská práva

Respektování lidských práv: Respektujeme lidská práva a od našich dodavatelů vyžadujeme totéž. Jsme si vědomi toho, že mnohé nezávislé organizace a výbory navrhly klíčové listiny týkající se mezinárodních lidských práv, jako je například úmluva Global Compact Organizace spojených národů, Všeobecná deklarace lidských práv, Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Tyto listiny obecně navrhují, aby společnosti respektovaly a podporovaly zmíněná lidská práva a aby se nepodílely na jejich porušování. Ve společnosti Eaton jsou tyto důležité principy integrovány do našich základních hodnot a řídí způsob, jakým se každý den chováme, a také to, co požadujeme od našich dodavatelů. Jsme také členem a hrdými účastníky iniciativy s názvem Global Reporting Initiative, která je jedním ze světově nejvyužívanějších systémů podávání zpráv z oblasti dodržování lidských práv, práce, životního prostředí, protikorupční činnosti a společenské odpovědnosti firem.

 

Dětská práce: Dětskou práci nevyužíváme. Dítě definujeme jako osobu mladší 16 let. Pokud je místní zákon více restriktivní než naše zásady, budeme dodržovat místní zákony. Avšak ani tam, kde nám místní zákony povolují zaměstnávat osoby mladší 16 let, tak neučiníme.

 

Nucené práce: Zakazujeme použití jakékoli nucené práce, otroctví nebo nevolnictví.

 

Respektování odlišností a spravedlivých praktik při zaměstnávání. Zavazujeme se respektovat kulturně odlišné pracovní síly pomocí praxe, která umožňuje rovnocenný přístup a spravedlivé jednání se všemi zaměstnanci na základě jejich zásluh.    Na pracovišti netolerujeme žádné obtěžování či diskriminaci.

 

Svoboda sdružování Respektujeme právo našeho zaměstnance vstoupit nebo nevstoupit do jakékoliv legální organizace, včetně odborových organizací a rad zaměstnanců. Společnost Eaton konstruktivně spolupracuje se zavedenými organizacemi zastupujícími zaměstnance na mnoha místech s cílem vyvažovat potřeby našich zaměstnanců a celkový zájem společnosti. Zavázali jsme se dodržovat všechny platné místní a národní zákony týkající se svobody sdružování a kolektivního vyjednávání. 

Etika a finanční integrita

Dodržování zákona: Respektujeme a dodržujeme zákony, pravidla a předpisy, které se vztahují na naše podnikání kdekoli ve světě. 

 

Etické soutěžení: Konkurenční výhody získáváme vynikající výkonností. Nepodílíme se na neetických či nezákonných obchodních praktikách. 

 

Předcházení konfliktům zájmů: Vyhýbáme se vztahům nebo jednáním, které by mohly zkompromitovat úsudek nebo vést ke skutečnému nebo zjevnému konfliktu mezi našimi osobními zájmy a naší loajalitou vůči společnosti Eaton. Svého postavení ve společnosti Eaton nezneužíváme k získávání nepatřičných výhod pro jiné nebo pro sebe. Nezaplétáme se do aktivit a vztahů, které by vedly ke konkurenci se společností Eaton. 

 

Bezúhonné jednání: Nenabízíme ani nepřijímáme úplatky, provize za zprostředkování, případně nevhodné dary či pohoštění. Zapojujeme se do obchodní praxe, jestliže je ve shodě s naší etikou a hodnotami.

 

Bezúhonnost záznamů a ohlašování našich finančních výsledků. Řádně vedeme přesné a úplné finanční i jiné obchodní záznamy a ohlašujeme kompletní, poctivé, přesné, včasné a srozumitelné finanční výsledky a další informace. Vytvořili jsme systém interních kontrol navržený tak, aby zachoval integritu našich záznamů a informací.

 

Ochrana našich aktiv a informací: Majetek, informace a příležitosti společnosti Eaton využíváme pouze pro obchodní účely společnosti, nikoli pro neschválené použití. Zachováváme důvěrnost informací a zaměstnaneckých dat, které nám Eaton nebo někdo jiný svěřil.

 

Prodej vládě: Řídíme se speciálními zákony, pravidly a předpisy, které se vztahují na vládní kontrakty a na vztahy s vládními činiteli.

 

Dodávání kvality: Zavázali jsme se, že budeme produkovat kvalitní výrobky a služby. 

Dodavatelský řetězec

Kodex „Chování dodavatele“ společnosti Eaton nám pomáhá vybrat obchodní partnery, kteří dodržují standardy na pracovišti a obchodní postupy, které jsou v souladu s hodnotami naší společnosti. Tyto požadavky platí pro každého dodavatele společnosti Eaton Corporation globálně. Dodavatel je povinen porozumět a zajistit dodržování zásad, postupů a pracovních pokynů společnosti Eaton Corporation a jejích obchodních skupin. 

Nahlášení nevhodného chování

Kdokoli může, v rámci místních zákonů, otevřeně nebo anonymně ohlásit jakékoli etické problémy nebo jakékoli potenciální či skutečné právní nebo finanční přestupky, včetně jakékoli účetní, finanční, daňové či protikorupční záležitosti kanceláři etiky a dodržování zásad.  

Úřad ombudsmana

Úřad veřejného ochránce práv (ombudsmana) byl vytvořen s cílem zvýšit schopnost zaměstnanců společnosti Eaton vyjádřit znepokojení týkající se práce, které by jinak nebyly hlášeny prostřednictvím běžných kanálů pro řešení problémů. Úřad veřejného ochránce práv se řídí standardy praxe Mezinárodní asociace veřejného ochránce práv a poskytuje zaměstnancům bezpečné místo, kde mohou diskutovat o svých obavách důvěrně a mimo záznam s neutrální a nezávislou osobou, aniž by se obávali odplaty a zasahování..