Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Obchodní podmínky

Webové stránky společnosti Eaton, jejích dceřiných společností a přidružených společností („společnost Eaton“ a „webové stránky společnosti Eaton“) jsou poskytovány pro informační účely.  Není-li uvedeno jinak, může být veškerý materiál na těchto stránkách stažen pouze pro osobní nekomerční použití s upozorněním o autorských právech a ochranných známkách.  Používáním těchto stránek souhlasíte („souhlas“) s těmito obchodními podmínkami.

Uživatelský přístup
Společnost Eaton může kdykoliv podle vlastního uvážení: (1) zrušit přístup jakéhokoli uživatele k těmto webovým stránkám; (2) zcela nebo částečně změnit, stáhnout nebo odstranit tyto webové stránky a/nebo jakékoli z těchto podmínek použití.

Odkazy na webové stránky třetích stran
Jakékoli odkazy poskytované na stránkách společnosti Eaton mohou umožnit uživateli opustit stránky společnosti Eaton. Stránky propojené přes odkazy nemusí být pod kontrolou společnosti Eaton a společnost Eaton neodpovídá za obsah jakýchkoli stránek nebo odkazu obsaženého na propojených stránkách. Společnost Eaton poskytuje tyto odkazy pouze z důvodu uživatelského pohodlí a zahrnutí jakéhokoli odkazu neznamená schválení, přidružení nebo sponzorství ze strany společnosti Eaton.  Pokud se rozhodnete navštívit propojenou stránku, postupujte na vlastní nebezpečí.

Ochranné známky
"Eaton", EATON (LOGO) a/nebo jiná jména nebo produkty společnosti Eaton, na které se odkazuje, jsou obchodní názvy, ochranné známky výrobků a/nebo služeb společnosti Eaton Corporation plc nebo jejích dceřiných a přidružených společností (dále jen „značky Eaton“) a jsou registrovány v mnoha zemích po celém světě.   Značky Eaton se mohou používat pouze na základě licence.  Jakékoliv jiné použití je neoprávněným použitím.  Jiné názvy produktů nebo společností uvedené v tomto dokumentu mohou být obchodním názvem nebo ochrannou známkou výrobků nebo služeb jejich příslušných vlastníků.

Software
Jakýkoli software ("software"), který může být k dispozici ke stažení ze serveru těchto webových stránek, může být dílem společnosti Eaton a/nebo jejích dodavatelů chráněným autorským právem. Použití softwaru se řídí podmínkami licenční smlouvy koncového uživatele, která doprovází software nebo je jeho součástí ("Licenční smlouva"). Jakýkoli software dostupný ke stažení je určen výhradně pro použití koncovými uživateli podle licenční smlouvy.  Jakákoli reprodukce nebo další šíření softwaru, které není v souladu s licenční smlouvou, je zákonem výslovně zakázáno.  BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍHO, KOPÍROVÁNÍ NEBO REPRODUKCE SOFTWARU NA JINÝ SERVER NEBO JINÉ MÍSTO K DALŠÍ REPRODUKCI NEBO ŠÍŘENÍ JSOU VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNY. NA SOFTWARE JE POSKYTOVÁNA ZÁRUKA, POKUD VŮBEC, POUZE PODLE PODMÍNEK LICENČNÍ SMLOUVY. S VÝJIMKOU VYMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY A S VÝJIMKOU ZÁRUKY V LICENČNÍ SMLOUVĚ, SPOLEČNOST EATON ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K SOFTWARU, VČETNĚ VŠECH KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK A PODMÍNEK TÝKAJÍCÍCH SE OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.

Licence společnosti Eaton
Společnost Eaton si nepřeje, abyste odesílali důvěrné nebo chráněné informace prostřednictvím webových stránek společnosti Eaton.  Odesíláním zpráv, nahráváním souborů, vkládáním dat nebo zapojením do jakékoli jiné formy komunikace prostřednictvím této služby souhlasíte s tím, že společnosti Eaton udělujete bezplatnou, trvalou, nevýhradní, neomezenou celosvětovou licenci k:
•    Použití, kopírování, sublicencování, upravování, přenášení, opětovnému přenášení, šíření a/nebo veřejnému předvádění nebo zobrazení jakékoli takové komunikace.
•    Poskytnutí podlicence třetím stranám k uplatnění neomezeného práva k výkonu jakýchkoliv výše uvedených práv udělených ve vztahu ke sdělení.

Výše uvedené poskytnuté souhlasy zahrnují právo využívat veškerá práva k takovému sdělení, včetně, avšak bez omezení, práv podle autorského práva, ochranných známek k výrobkům a službám, patentových zákonů nebo jiných práv k duševnímu vlastnictví, včetně práva na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech v rámci příslušné jurisdikce.

Odmítnutí odpovědnosti
ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH JSOU POVAŽOVÁNY ZA PŘESNÉ, ALE MOHOU OBSAHOVAT NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY.  STRÁNKY SPOLEČNOSTI EATON JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU", BEZ JAKÝCHKOLI PROHLÁŠENÍ NEBO ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU NEBO PODMÍNEK, AŤ VÝSLOVNÝCH NEBO KONKLUDETNÍCH, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, KONKLUDENTNÍCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.  SPOLEČNOST EATON NEZARUČUJE, ŽE FUNKCE OBSAŽENÉ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH BUDOU NEPŘERUŠENÉ NEBO BEZ CHYB, ŽE VADY BUDOU OPRAVENY NEBO ŽE TYTO STRÁNKY, VČETNĚ NÁSTĚNKY NEBO SERVERU, KTERÝ JE POSKYTUJE, JSOU BEZ VIRŮ NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH SLOŽEK. TOTO ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJE NA JAKÉKOLI ŠKODY NEBO ÚJMY VYPLÝVAJÍCÍ Z PORUCHY VÝKONNOSTI, CHYB, OMEZENÍ, PŘERUŠENÍ, ODSTRANĚNÍ, VAD V PROVOZU NEBO PŘENOSU. POČÍTAČOVÝ VIRUS, POŠKOZENÍ KOMUNIKAČNÍ LINKY, KRÁDEŽ NEBO ZNIČENÍ NEBO NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP, ZMĚNA NEBO POUŽÍVÁNÍ ZÁZNAMU, AŤ UŽ PORUŠENÍM SMLOUVY, ZAPŘÍČINĚNÉ PROTIPRÁVNÍM CHOVÁNÍM TŘETÍCH STRAN, NEDBALOSTÍ NEBO Z JINÝCH PŘÍČIN. ZVLÁŠTĚ PAK UZNÁVÁTE, ŽE SPOLEČNOST EATON NENÍ ODPOVĚDNÁ ZA HANLIVÉ, URÁŽLIVÉ NEBO NELEGÁLNÍ CHOVÁNÍ OSTATNÍCH PŘEDPLATITELŮ NEBO TŘETÍCH STRAN A ŽE RIZIKO ÚJMY Z VÝŠE UVEDENÝCH DŮVODŮ SPOČÍVÁ VÝHRADNĚ NA VÁS. S VÝJIMKOU VYMEZENÍ PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SPOLEČNOST EATON NEBO JAKÁKOLIV OSOBA NEBO SUBJEKT ZAPOJENÝ DO VYTVÁŘENÍ, PRODUKCE NEBO ŠÍŘENÍ SOFTWARU SPOLEČNOSTI EATON, ODPOVĚDNÝ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY, VČETNĚ, ALE BEZ OMEZENÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO SANKČNÍ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽITÍ SOFTWARU NEBO STRÁNEK SPOLEČNOSTI EATON. TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE USTANOVENÍ TÉTO SEKCE SE VZTAHUJÍ NA VEŠKERÝ OBSAH TĚCHTO STRÁNEK

Omezení škod
SPOLEČNOST EATON NEBUDE V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNÁ ZA ŽÁDNÉ ŠKODY JAKÉHOKOLIV DRUHU, VČETNĚ JAKÝCHKOLIV ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, KTERÉ SE TÝKAJÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, S VÝJIMKOU TOHO, JAK JE VYMEZENO PŘÍSLUŠNÝMI PRÁVNÍMI PŘEDPISY. SPOLEČNOST EATON DOPORUČUJE POUZE TY APLIKACE PRO SVÉ VÝROBKY, KTERÉ JSOU SPECIFIKOVÁNY V KATALOGU NEBO JINÉ LITERATUŘE SPOLEČNOSTI A TÍMTO ODMÍTÁ ODPOVĚDNOST ZA JINÁ POUŽITÍ NEŽ TA, KTERÁ JSOU SPECIFIKOVÁNA. NA VÝROBKY JE POSKYTNUTA ZÁRUKA, POKUD VŮBEC, POUZE PODLE JEJICH PRODEJNÍCH PODMÍNEK.  TÍMTO BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE KONKRÉTNĚ S TÍM, ŽE SPOLEČNOST EATON NEODPOVÍDÁ ZA JAKÉKOLIV POMLOUVAČNÉ, PROTISOUTĚŽNÍ, URÁŽLIVÉ NEBO NEZÁKONNÉ CHOVÁNÍ JAKÉHOKOLI UŽIVATELE. POKUD JSTE NESPOKOJENI S JAKÝMKOLIV MATERIÁLEM NEBO S JAKÝMIKOLI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI EATON, PAK JEDINOU MOŽNOU NÁPRAVOU JE ODEJÍT Z TĚCHTO STRÁNEK A NEPOUŽÍVAT JE.

Nástěnky
Tato služba může obsahovat nástěnky a diskusní místnosti  ("nástěnky") které umožňují zpětnou vazbu společnosti Eaton a interakci uživatelů v reálném čase. Společnost Eaton nekontroluje zprávy, informace nebo soubory, které jsou doručovány na nástěnky. PODMÍNKOU POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK JE, ŽE NEBUDETE ČINIT NÁSLEDUJÍCÍ:
•   Omezovat nebo zabraňovat jakémukoli jinému uživateli používat nástěnky.
•   Publikovat nebo přenášet jakékoli protiprávní, protisoutěžní, výhružné, zneužívající, urážlivé, hanlivé, obscénní, vulgární, pornografické nebo neslušné informace jakéhokoli druhu, mimo jiné včetně jakýchkoli přenosů zakládajících nebo povzbuzujících jednání nebo protiprávní jednání jakéhokoli druhu, které by mohlo vést k trestněprávní nebo občanskoprávní odpovědnosti nebo jinak porušovat jakékoli místní, státní, národní nebo mezinárodní právo.
•   Publikovat nebo předávat jakékoli informace, software nebo jiný materiál porušující práva třetích osob, včetně materiálů, které zasahují do práv na soukromí nebo práv na ochranu osobnosti v publikovaných materiálech, nebo které jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem nebo jiným vlastnickým právem, nebo odvozená autorská díla s nimi související, bez předchozího písemného souhlasu majitele nebo držitele práv.
•   Publikovat nebo přenášet jakékoli informace, software nebo jiný materiál, který obsahuje virus nebo jakoukoli jinou škodlivou složku.
•   Publikovat, přenášet nebo jakýmkoli jiným způsobem využívat jakékoliv informace, software nebo jiný materiál pro komerční účely, nebo které obsahují reklamu, která není určena k obchodním účelům společnosti Eaton.

Jste srozuměni s tím, že společnost Eaton nemá povinnost sledovat nebo upravovat obsah nástěnek. Společnost Eaton si nicméně vyhrazuje právo kdykoli zpřístupnit jakékoli informace, které jste vy nebo jakýkoli jiný uživatel zveřejnili, které mohou být nezbytné k dodržení jakýchkoli zákonů, předpisů nebo vládních požadavků, nebo na základě výhradního uvážení společnosti Eaton upravovat, odmítnou zveřejnit nebo odebrat jakékoli informace nebo materiály, částečně nebo zcela.

Odškodnění
Souhlasíte, že budete bránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti společnost Eaton, její držitele licence a příslušné ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce společnosti Eaton v souvislosti se všemi závazky, nároky, náhradami škod a výdaji včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení vyplývajících z Vašeho používání stránek nebo porušení nebo údajného porušení podmínek této smlouvy.

Volba práva
Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu s právními předpisy státu Ohio, bez uplatnění kolizních norem. Pokud by jakékoliv ustanovení této smlouvy bylo nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, pak se toto ustanovení považuje za oddělitelné od této smlouvy a nemá vliv na platnost a vymahatelnost všech zbývajících ustanovení.

Mezinárodní uživatelé
Webové stránky společnosti Eaton jsou řízeny, provozovány a spravovány ze Spojených států amerických.  Společnost Eaton neposkytuje žádné prohlášení v tom smyslu, že stránky společnosti Eaton jsou vhodné nebo dostupné pro použití mimo Spojené státy americké.  Máte zakázán přístup k webovým stránkám společnosti Eaton ze zemí nebo území, kde by mohl být jakýkoli obsah na stránkách společnosti Eaton nezákonný nebo zakázaný.  Nesmíte používat webové stránky společnosti Eaton ani žádné materiály na nich, které by mohly porušovat zákony a předpisy týkající se exportu.

Požadavky na oznámení DMCA
Oznámení o jakémkoli údajném porušení autorských práv musí být zaslána v souladu s hlavou 17, USC. § 512 písm. c) určenému zástupci poskytovatele služeb:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Úplná smlouva

Tyto podmínky, včetně jakýchkoli právních oznámení a zřeknutí se na těchto webových stránkách, představují úplnou smlouvu mezi společností Eaton a Vámi v souvislosti s Vaším používáním těchto webových stránek a nahrazují veškeré předchozí smlouvy a dohody v souvislosti s ním.

Vypovězení
Tato smlouva je účinná až do okamžiku, kdy ji společnost Eaton vypoví z jakéhokoli důvodu bez předchozího upozornění. V případě vypovězení již nebudete mít oprávnění k přístupu na tyto webové stránky nebo na nástěnky. Omezení, která jsou Vám uložena, pokud jde o materiál stažený z těchto stránek nebo z nástěnek, odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti uvedená v této smlouvě, přetrvávají vypovězení této smlouvy.