Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Registrace Vizualizace dodavatele

TOTO je SMLOUVA o e-COMMERCE S OBCHODNÍM PARTNEREM ( "Smlouva") je mezi Eaton Corporation, korporací ze státu Ohio, s kanceláří na adrese: 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114 ("Eaton") a subjektu, který přijal podmínky této smlouvy ("Prodávající"). Kliknutím na tlačítko akceptace (pokud je k dispozici) jednotlivec, který podnikne takovou akci, potvrzuje, že daný jedinec je oprávněn přijmout tato ustanovení jménem prodávajícího a že je záměrem toho, aby tato smlouva byla pro danou entitu závazná, stejně jako kdyby byla písemná.

 

  1. Smlouva o používání elektronického obchodu — Společnost Eaton a prodávající souhlasí s tím, že budou obchodovat s využitím kombinace Elektronické výměny dat (Electronic Data Interchange , EDI), Celosvětového nástroje pro vyhodnocování výkonnosti interaktivních dodavatelů (Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource, WISPER), Vizualizace dodavatele (Supplier Visualization), Webové EDI, dodavatelské faktury s vlastním vstupem a Vyhodnoceného zúčtování inkasa (Evaluated Receipt Settlement). Společnost Eaton souhlasí s tím, že zakoupí produkty od prodávajícího a prodávající prodá produkty, které může objednat společnost Eaton, prostřednictvím Supplier Visualization a / nebo EDI. Prodávající souhlasí, že EDI, Supplier Visualization, Web EDI, Supplier Invoice Self Entry, a Evaluated Receipt Settlement budou primární formy obchodní komunikace (ecommerce) se společností Eaton. Činnosti na kanálu Supplier Visualization (Vizualizace dodavatele) zahrnují, mimo jiné, řízení nákupních objednávek, inventář, prodejní vysílání a přístup k výkresům. Veškeré informace a nástroje budou elektronicky předány každé straně prostřednictvím Supplier Visualization (Vizualizace dodavatele) a / nebo EDI. Společnost Eaton vždy, když je to vhodné, objednává výrobky s prodávajícím pomocí Supplier Visualization (Vizualizace dodavatele) a / nebo EDI. Prodávající má přístup k e-mailové schránce a kontroluje ji v odpovídajícím intervalu na základě objemu obchodů se společností Eaton. Prodávající nese výhradní odpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo jiné problémy, které mohou vzniknout v důsledku toho, že prodávající nebude mít přístup k e-mailové schránce ve vhodném intervalu. Prodávající nese výhradní odpovědnost za jakékoliv zpoždění nebo jiné problémy, které mohou vzniknout v důsledku toho, že prodávající nebude mít přístup k e-mailové schránce ve vhodném intervalu. Prodávající bude informován o plánovaných výpadcích komunikace založené na internetu. V případě neplánovaných výpadků by měl prodávající co nejdříve informovat společnost Eaton. Prodávající bere na vědomí, že programy a materiály přístupné podle této smlouvy jsou informacemi o majetku a důvěrnými informacemi společnosti Eaton. Prodávající souhlasí s tím, že bude programy a materiály, které s ním souvisejí, považovat za majetkové povahy a za důvěrné informace.
  2. Oblast působnosti — Účelem této dohody je usnadnit výměnu informací mezi stranami prostřednictvím elektronických prostředků. S výjimkou konkrétně vymezeného rozsahu Smlouva: a) se nevztahuje na závažnost nebo právní nebo jiný účinek skutečně vyměňované informace nebo komunikace nebo b) brání zakládání nebo výstavbě smlouvy s odkazem na jiné spisy nebo jednání mezi stranami, které lze rozpoznat podle Obchodního zákoníku. Specifikace datových prvků v příslušných normách EDI nemá za cíl změnit příslušná ustanovení Obchodního zákoníku, pokud jde o tvorbu nebo výstavbu smluv.
  3. Standardy — Všechny dokumenty budou předávány v souladu s publikovanými průmyslovými standardy, na kterých se smluvní strany dohodnou, např. Amerického národního institutu pro standardy (American National Standards Institute) řady ASC X12, standardy Národního svazu elektrických distributorů (National Association of Electrical Distributors ) a normy EDIPro.
  4. Poskytovatelé třetích stran – veškerá dokumentace bude převáděna elektronicky každé straně přímo nebo přes třetí stranu poskytovatele, s kterým má alespoň jedna ze stran uzavřenou smlouvu. Obě strany mohou své rozhodnutí použít, nepoužít nebo změnit služby třetích stran pouze na základě písemného upozornění 30 dní předem a s písemným souhlasem druhé strany. Za spojené náklady ohledně třetí strany odpovídá příslušná strana, která má s danou třetí stranou smlouvu. Každá strana odpovídá za jednání nebo opomenutí svého třetího poskytovatele služeb při předávání, přijímání, uchovávání nebo manipulaci s dokumenty.
  5. Bezpečnostní postupy — Každá strana řádně používá bezpečnostní postupy, včetně hesel nebo kódů, aby zajistila, že jsou všechny přenosy povoleny a chrání své obchodní záznamy a data před nevhodným přístupem. V případě, že daný jednotlivec již nemá nárok na přístup k programům a materiálům v zastoupení prodávajícího, musí prodejce do 24 hodin deaktivovat všechna hesla, která umožňují přístup takovému jednotlivci.
  6. Důvěrnost — Každá strana zachová důvěrnost všech informací, které obdrží při přenosu programů a materiálů, přinejmenším stejnou mírou péče, kterou používá k ochraně svých důvěrných nebo chráněných informací. Každá strana je oprávněna zveřejnit ty informace, které jsou vyžadovány vládním nařízením, regulacemi, statutem nebo objednávkou, pokud strana, která je povinna tyto informace zveřejnit, včas upozorní druhou stranu na takový požadavek, aby druhá strana mohla zpochybnit toto zveřejnění . Každá strana je oprávněna zveřejnit tyto informace, pokud je to jinak dovoleno druhou stranou. Tato povinnost zachovávat důvěrnost se nevztahuje na informace, které a) byly v okamžiku přijetí veřejně dostupné, b) byly veřejnosti veřejně přístupné bez viny přijímající strany po přijetí příjemcem, c) příjemce v okamžiku přijetí informace byl osvobozen od povinnosti zachovávat ji jako důvěrnou  nebo d) byly oprávněně sděleny přijímající straně bez jakýchkoli závazků důvěryhodnosti po přijetí příjemcem, e) nebo v každém případě 5 let po obdržení příjemcem.
  7. Ověření — Při řádném přijetí jakéhokoli dokumentu musí přijímající strana neprodleně a řádně předat potvrzení o funkčním potvrzení a / nebo potvrzení o koupi, pokud se strany nedohodnou jinak.
  8. Platnost a vymahatelnost — Jakýkoli dokument řádně předaný podle této dohody se považuje za "písemný" nebo "písemnost". Každá strana použije příslušné identifikační číslo (tj. jejich číslo dodavatele), které je připojeno ke každému dokladu předanému touto stranou nebo obsaženo v něm, aby se dokument mohl řádně označit. Jakýkoli takový dokument, který nese nebo obsahuje toto identifikační číslo, bude považován za platný a považuje se za originál, který je vytištěn z elektronických souborů nebo záznamů udržovaných v rámci běžných obchodních činností. Každá strana přijme jako svůj podpis elektronickou identifikaci složenou ze symbolů nebo kódů, které mají být připojeny ke každému dokumentu předanému touto stranou ("podpisy") nebo obsaženy v nich. Každá strana souhlasí s tím, že jakýkoli podpis takové strany, který je připojený nebo obsažený v jakémkoli přeneseném dokumentu, je dostatečný k ověření, že daná strana vytvořila takový dokument. Každá strana poskytne druhé svůj podpis a seznam oprávněných osob k zasílání zpráv e-mailem.
  9. Odškodnění — Prodávající souhlasí s tím, že odškodní a bude bránit společnost Eaton, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, konzultanty a zástupce společnosti Eaton proti nárokům třetích stran, proti odpovědnosti, škodám a / nebo nákladům třetích stran (včetně, avšak nikoliv výlučně, nákladům na právní zastupování) vyplývající z používání jakéhokoli webu nebo softwaru prodejcem, porušení jakýchkoli podmínek použití nebo porušení účtu prodávajícího nebo porušení jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiného práva osoby nebo subjektu jiným uživatelem účtu prodávajícího.
  10. Omezení  -- Žádná strana nebude odpovědná vůči druhé straně za ztrátu zisku, ztrátu informací nebo nepřímé, zvláštní, náhodné, následné nebo jakékoli jiné škody jakéhokoli druhu spojené s výměnou elektronických dokumentů nebo vzniklé v důsledku jakékoliv zpoždění, opomenutí nebo chyby v elektronickém přenosu nebo přijetí jakýchkoli údajů nebo elektronických dokumentů, jak je předpokládáno v době platnosti této smlouvy V případě, že by kterákoli strana byla zodpovědná za případné nesplnění své povinnosti v souvislosti s jakoukoli transakcí nebo jakýmkoli dokumentem, pokud takové selhání vyplývá z jakéhokoli Božího či jiného důvodu mimo řádnou kontrolu této strany (včetně, ale bez omezení, jakýchkoli mechanických nebo elektronických selhání, nebo selhání komunikace), které brání takové osobě předávat nebo přijímat dokumenty.