Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Zásady EHS

Naší vizí je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí prostřednictvím využití technologií a služeb řízení energie – protože na zdravém životním prostředí a dlouhodobé úspěšnosti našeho podniku, našich lidí, zákazníků a společnosti záleží. 

Vedení Eaton EHS – neustálé zlepšování životního prostředí, ochrany zdraví a bezpečnosti

Společnost Eaton se zavázala minimalizovat dopad naší činnosti a produktů na životní prostředí všude, kde podnikáme, a neustále zlepšovat výkonnost v oblasti ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti (EHS). Za splnění těchto zásad EHS odpovídají všichni zaměstnanci.

Za tímto účelem uplatňuje společnost Eaton po celém světě standardní sadu postupů ke snižování spotřeby energie a vody, tvorby odpadů, zvyšování bezpečnosti zaměstnanců a další. Naše úsilí v EHS konkrétně zaměřujeme na následující oblasti:

Systém řízení EHS

Společnost Eaton se řídí systémem MESH (řízení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a zdraví), což je globálně využívaný, jednotný systém, který konsoliduje stávající programy do jednoho integrovaného systému řízení. Všechna pracoviště společnosti Eaton na celém světě pracují na dosažení konzistentních cílů, uplatňují stejné metriky, stanovují cíle zlepšování a určují a sdílejí osvědčené postupy. Nejdůležitější je, že systém MESH povyšuje EHS z řady izolovaných aktivit na odpovědnost sdílenou všemi zaměstnanci společnosti Eaton. Systém MESH je také navržen tak, aby splňoval mezinárodní normy jako ISO 14001 a OHSAS 18001/ISO 45001.
 

Udržitelnost životního prostředí

Snažíme se minimalizovat emise vyplývající z našich operací uvolňované do ovzduší, vody a půdy. Poradní sbor vedení Senior Leadership Council společnosti Eaton řídí naši strategii udržitelnosti, optimalizuje naše zdroje a zajišťuje, že se zaměřujeme na environmentální rizika a příležitosti, které jsou pro naše zákazníky, investory, komunity a zaměstnance nejdůležitější. Stanovujeme cíle ke snížení našeho vlivu na životní prostředí, měříme, hodnotíme a ohlašujeme náš pokrok veřejnosti.

Společnost Eaton podporuje kolektivní akce, které povedou k celosvětovému snížení emisí skleníkových plynů (GHG) s cílem omezit rizika změny klimatu. S využitím pokynů daných Globální zpravodajskou iniciativou stanovujeme roční cíle snižování naší celosvětové spotřeby energie a emisí uhlíku. Průběh je kontrolován nezávislou třetí stranou a hlášen veřejnosti. Další informace
 

Zdraví, bezpečnost a zabezpečení 

Podmínkou zaměstnání u společnosti Eaton je bezpečná práce. Naším cílem je poskytnout zajištěné a bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance, dodavatele a návštěvníky. Společnost Eaton se zavázala splnit nebo překonat požadavky regulačních orgánů a podnikové požadavky v souladu se zásadami společnosti Eaton týkajícími se etiky a dodržování předpisů. Usilujeme o vytvoření kultury s "nulovým počtem nehod" a o neustálé zlepšování našich výsledků při ochraně zdraví a bezpečnosti prostřednictvím zavádění zásad MESH. Bezpečnostní pravidla se vztahují na všechny třetí strany, které vykonávají činnosti na pracovištích společnosti Eaton včetně dodavatelů, brigádníků, smluvních partnerů, návštěvníků a všech ostatních zaměstnanců mimo Eaton.  Další informace
 

Podniková integrace

Integrujeme EHS do všech fází podnikového systému Eaton Business System (EBS), který představuje základnu společnosti Eaton pro vysoce výkonnou kulturu díky integrovanému provoznímu systému. EBS zahrnuje základní hodnoty, zásady a postupy používané v podnikatelské činnosti a průběžně měří, hodnotí a zlepšuje výkonnost. EHS excelentnost je nedílnou součástí všech našich obchodních strategií a v našem rozhodovacím procesu zvažujeme také očekávání zúčastněných stran.   Další informace
 

Dodržování zásad

Zavazujeme se plnit nebo překonávat požadavky regulačních orgánů a podnikové požadavky, které jsou v souladu se zásadami společnosti Eaton týkajícími se etiky a dodržování zásad. Usilujeme o vytvoření prostředí, kde všichni zaujmou "postoj nulového počtu nehod" a o neustálé zlepšování výkonu prostřednictvím implementace MESH. 
 

Udržitelné produkty

Naše podniky se zavázaly vytvářet inovativní výrobky a procesy, které pomáhají zákazníkům, dodavatelům a spotřebitelům zlepšit jejich energetickou účinnost, snižovat emise a chránit zdraví a bezpečnost. Usilujeme o neustálé zlepšování prostřednictvím různých programů včetně programu návrhu pro životní prostředí DfE (Design for Environment) a vyhodnocování životního cyklu LCA (Lifecycle Assessment), vědecky podložených procesů, které rozpoznávají environmentální aspekty produktu a jeho potenciální vlivy během jeho životního cyklu. Další informace
 

Zúčastněné strany

Společnost Eaton považuje angažovanost zúčastněných stran za klíčovou součást našeho úsilí o udržitelnost. Díky pravidelnému a otevřenému dialogu s našimi zaměstnanci, investory, zákazníky, dodavateli, vládami, místními komunitami a ostatními jsme schopni dosáhnout společného porozumění v důležitých otázkách a spolupracujeme na dosažení nejvyšší úrovně ochrany životního prostředí a bezpečnosti. Další informace
 

Dodavatelský řetězec

Eaton si uvědomuje význam dodavatelského řetězce pro náš vlastní udržitelný výkon a strategicky spolupracuje s dodavateli na důležitých otázkách, jako je řízení emisí, zvyšování bezpečnosti a zvýšení efektivity. Naše řídící procesy dále zajišťují, že naši dodavatelé dodržují stejné hodnoty týkající se etického chování, dodržování předpisů, odpovědnosti za životní prostředí a omezování uhlíkové stopy. Další informace
 

Transparentnost

Zvýšení transparentnosti našeho výkonu v oblasti EHS činí společnost Eaton silnější a udržitelnější. Zavazujeme se měřit, přezkoumávat a oznamovat naši výkonnost veřejnosti v naší výroční zprávě  a zprávě o udržitelnosti na naší webové stránce Eaton.com a spolupracovat s organizacemi, které sbírají a poskytují veřejnosti data EHS a další údaje o udržitelnosti.
 

Komunita

Zavazujeme se vyrábět výrobky a řešení pro řízení spotřeby na bezpečných pracovištích, která prokazují odpovědnost při ochraně životního prostředí. Podílíme se na místních a vládních iniciativách na celém světě, které zlepšují kvalitu života v komunitách, ve kterých žijeme a pracujeme, a přispíváme k nim. Další informace
 

Zaměstnanci

Snažíme se zvýšit povědomí, podporovat zapojení a poskytovat odpovídající školení a vzdělání všem zaměstnancům, pokud jde o otázky, programy a výkony v oblasti EHS.
 

Havarijní připravenost/plánování pro případ nepředvídaných událostí

Program MESH společnosti Eaton poskytuje procesy, které identifikují klíčová rizika a dopady EHS, rozvíjí provozní kontroly a připravuje havarijní reakce a plány pro případ nepředvídaných situací. Pracoviště společnosti Eaton poskytují plánování, vybavení a školení pro případ nehod na pracovišti a naši zaměstnanci spolupracují s místními bezpečnostními jednotkami na přípravě kombinovaných reakcí.
 

Řízení

Za zavádění zásad EHS odpovídá výkonný viceprezident společnosti Eaton pro oblast EHS a udržitelnost. Řídicí výbor představenstva společnosti Eaton má dohled nad významnými veřejnými zásadami, pokud jde o vztahy s akcionáři, zaměstnanci, zákazníky, konkurenty, dodavateli a komunitami, ve kterých působíme. Tyto otázky zahrnují záležitosti EHS, jak je uvedeno v zásadách EHS společnosti Eaton.