Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Etika a dodržování zásad

Klíčovou výhodou oproti konkurenci je závazek společnosti Eaton ve vztahu k etice a bezúhonnosti.

Naše pověst vysoce etického podniku je silnou rozlišovací charakteristikou a klíčovou výhodou ve srovnání s konkurencí. Náš slib správného podnikání odráží náš neochvějný závazek dodržovat nejvyšší etické postupy a standardy chování. Je to způsob, jakým se chováme v interakcích mezi sebou navzájem, našimi zákazníky a komunitami, kterým sloužíme.

Jsme velmi hrdi na svou pověst etické společnosti a sdílíme odpovědnost za podporu a posílení naší kultury bezúhonnosti.

Craig Arnold, Chairman & CEO

Odhodlání podnikat správně
Kdekoli společnost Eaton podniká, jsme odhodláni podnikat správně, což zahrnuje:

 • etické normy pro naše zaměstnance,
 • environmentální dohled nad našimi zařízeními,
 • spravedlivé zacházení se zaměstnanci a ochrana jejich zdraví a bezpečnosti,
 • místní podporu komunit v nichž žijeme a pracujeme.

Zajištění kultury bezúhonnosti začíná naším Etickým kodexem

Etický kodex společnosti Eaton se skládá z dvanácti základních principů etického chování. Tvoří základy naší kultury. Naši zaměstnanci, vedoucí pracovníci a ředitelé mají všichni osobní odpovědnost přečíst si tyto zásady, znát je a dodržovat je při plnění svých povinností.

Spolu s Etickým kodexem poskytujeme zaměstnancům podrobnou etickou příručku společnosti Eaton, která obsahuje konkrétní příklady a praktické pokyny pro etické rozhodování. Je přeložen do 34 lokálních jazyků a je k dispozici všem zaměstnancům společnosti Eaton po celém světě. Každý nový zaměstnanec společnosti Eaton absolvuje školení o Etickém kodexu v rámci procesu nástupu do společnosti a zaměstnanci jsou povinni si každý rok přečíst a písemně potvrdit svůj závazek dodržovat zásady Etického kodexu.

 • 100 % zaměstnanců má přístup k Etickému kodexu ve 34 různých jazycích.
 • 100 % zaměstnanců, na které jsme se zaměřili, potvrzuje, že četli, znají a dodržují zásady Etického kodexu společnosti Eaton.  
 • 100 % zaměstnanců má přístup k anonymní lince pomoci (podle místních zákonů může každá osoba otevřeně nebo anonymně položit otázku nebo ohlásit jakékoli etické znepokojení nebo potenciální či skutečné porušení právních předpisů). 

Podpora etického vedení a etického rozhodování

Vedoucí stanovují styl a řídí kulturu. Abychom zajistili, že náš závazek bezúhonnosti bude zakořeněn v naší DNA, naše vůdčí vlastnosti – chování, které očekáváme od všech zaměstnanců – zahrnují tyto body:

 • Hrajeme podle pravidel a jednáme bezúhonně. Jsme hrdi na své činy.
 • Hluboce se zajímáme o to, co děláme. Stanovujeme si vysoké cíle a plníme je.
 • Vidíme věci zodpovědně. Naše slova odpovídají našim činům.
 • Ceníme si rychlosti a zjednodušení.
 • Říkáme, co si myslíme. Nesouhlasit s něčím je pro nás v pořádku.
 • Jsme zvídaví, přizpůsobiví a schopní učit ostatní to, co známe.

Školení objasňuje a posiluje tato očekávání na všech úrovních společnosti:

 • Naše školící programy pro výkonné, pokročilé a budoucí lídry zahrnují „Etické vedení“ jako klíčové segmenty.
 • Školení o Eaton Business System (EBS), které popisuje, jak pracujeme ve společnosti Eaton jakožto integrované provozní společnosti, zahrnuje etiku a dodržování základních principů etického chování jako základních prvků společnosti Eaton.
 • Každý rok jsou všichni vedoucí pracovníci povinni poskytovat svým přímým podřízeným osobní školení o zásadách našeho Etického kodexu a správného podnikání.  
 • Zavádíme robustní každoroční on-line vzdělávací program pro cílené publikum; tento program se zabývá kritickými tématy dodržování zásad. Tento vzdělávací program je navržen tak, aby poskytoval praktické pokyny k uplatňování našich zásad a politik. Obsahuje povinné pokyny k protikorupčním zákonům, antitrustovým zásadám, ochraně údajů, globálnímu řízení obchodování, proti obtěžování a k dalším klíčovým právním a regulačním oblastem.
 • Jestliže se stanou chyby nebo dojde k odvrácení krizové situace, využijeme této příležitosti a pomůžeme zaměstnancům, aby se z nich poučili. Mezi naše každoroční nabídky školení patří rozsáhlá knihovna scénářů, prezentací a videozáznamů založených na aktuálních událostech.

Umožnění růstu na náročných trzích

Rozvíjející se ekonomiky často přinášejí velké možnosti růstu, ale také mohou představovat zvýšená rizika korupce a nesprávného chování.  Abychom zvládli toto riziko a umožnili našim podnikům nadále využívat nabízející se příležitosti, používáme komplexní protikorupční strategii.

 • Naše zásady zakazují úplatky, nevhodné dary nebo zábavu a pohoštění a jakoukoli jinou formu korupce. Platí na celém světě bez ohledu na jakékoli okolnosti vnímané jako zvyk, místní praxi nebo konkurenční podmínky.
 • Náš rozsáhlý on-line a individuální každoroční vzdělávací program zajišťuje našim zaměstnancům možnost seznámit se s našimi zásadami, s legislativou a chováním, které očekáváme. Školení poskytuje zaměstnancům nástroje potřebné k uplatňování našich politik v jejich každodenních povinnostech.
 • Prostřednictvím rozsáhlého procesu počátečního screeningu a sledování celého životního cyklu zajišťujeme, že naši zástupci, distributoři a a vysoce rizikoví dodavatelé na celém světě sdílí náš závazek k bezúhonnosti.

Využití týmů odborníků a zdrojů

V čele s vedoucím pracovníkem zvoleným představenstvem a s výkonným viceprezidentem je tým pro etiku a dodržování zásad (Global Ethics and Compliance Team) složen ze zkušených amerických a mezinárodních právníků a dalších odborníků. Aby byla zajištěna nejvyšší míra viditelnosti a nezávislosti, je globální program etiky a dodržování zásad řízen přímo řídicím výborem představenstva společnosti Eaton s aktivní, viditelnou a konzistentní podporou vrcholového managementu společnosti Eaton.

Uznáváme také potřebu věnovat zdroje a rozvíjet hluboké odborné znalosti v oblasti dodržování předpisů, které mají zvláštní význam pro naši činnost jako globální výrobní společnost. Kromě našeho týmu pro globální etiku a dodržování zásad udržuje společnost Eaton také týmy odborníků zabývajících se otázkami ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí, globálního obchodního řízení, vládních smluv, daní, interního auditu, zákona, dodržování předpisů Sarbanes-Oxley, řízení dodavatelského řetězce, ochrany údajů a soukromí a dalších významných regulačních oblastí. Tyto týmy spolupracují s kanceláří pro globální etiku a dodržování zásad, a řídí tak rizika a zachovávají naši pověst a bezúhonnost.

Poskytování smysluplné podpory a poradenství

Linka pomoci společnosti Eaton je vyhrazeným zdrojem, který umožňuje zaměstnancům klást otázky, vyjádřit obavy nebo hlásit pochybné chování či obchodní praktiky. Tato linka pomoci je k dispozici nepřetržitě, ve všech jazycích a zemích, ve kterých Eaton podniká. V souladu s místními zákony může každá osoba otevřeně nebo anonymně položit otázku nebo vyjádřit obavu v oblasti etiky nebo nahlásit potenciální či skutečné porušení právních předpisů, a to telefonicky, e-mailem, prostřednictvím elektronického formuláře, poštou nebo osobně a bez obav z odplaty.  Osoby obviněné z pochybení nebo pochybných obchodních praktik jsou bez ohledu na zdroj náležitě vyšetřeny. Záležitosti týkající se etiky a dodržování předpisů, které byly oznámeny úřadu pro globální etiku a dodržování zásad, jsou monitorovány a sledovány a v určitých případech předkládány řídicímu výboru představenstva.

Jak hodnotíme úspěch

Sledujeme účinnost našeho programu etiky a dodržování zásad včetně našich komunikačních a školicích prvků využitím stávajících auditů, průzkumů a dalších nástrojů k hodnocení realizace, vzdělávání a aplikace. Pravidelně provádíme podrobnou analýzu nedostatků, abychom vyhodnotili naši efektivitu ve srovnání s osvědčenými postupy a v měnícím se podnikatelském prostředí. Naše týmy interního auditu v rámci svých auditů běžně zpracovávají otázky etiky a dodržování zásad. Sledujeme rychle se vyvíjející právní předpisy a zajišťujeme, aby naši vedoucí pracovníci a zaměstnanci zůstávali informováni a měli vždy aktuální informace o důležitých otázkách. 

Podpora etické kultury vyžaduje neustálou ostražitost. Nemůžeme zůstat stát a také nezůstáváme stát. Abychom zaměřili zdroje tam, kde jsou nejvíce třeba, provádíme každoroční vyhodnocení klíčových rizik souvisejících s etikou a dodržováním zásad. Na tomto formálním procesu se podílejí všechny obchodní jednotky, každý region a všechny firemní funkce. Rizika jsou měřena pomocí standardních hodnotících kritérií. Výsledky jsou konsolidovány a přezkoumávány vyšším vedením a předloženy správní radě. Tyto údaje pak používáme k přizpůsobení nabízených školení a témat programů a k určení oblastí, na které se musíme zaměřit.