Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Zdraví a bezpečnost

Naším hlavním zájmem je ochrana zdraví a bezpečnosti zaměstnanců

Ve společnosti Eaton je naším cílem zajistit bezpečnost, zdraví a spokojenost našich zaměstnanců. Náš závazek k bezpečnosti a ochraně zdraví našich zaměstnanců odráží naše přesvědčení, že lze zabránit všem zraněním. Během našich operací posilujeme konkrétní zásady pro podporu naší kultury bezpečnosti s nulovým počtem nehod.

Naše bezpečnostní zásady a bezpečnostní očekávání demonstrují naše závazky vůči zaměstnancům a dodavatelům

Všichni zaměstnanci, včetně smluvních pracovníků pracujících v našich zařízeních, sdílí osobní odpovědnost za vytvoření a udržení bezpečného pracovního prostředí. Každý hraje významnou roli při ochraně své osobní bezpečnosti a bezpečnosti svých spolupracovníků. Bezpečnostní zásady společnosti Eaton jsou součástí správného podnikání. Vedou nás v našem pokroku při snižování počtu úrazů a nemocí na našem pracovišti.

Procento, o které jsme v roce 2018 snížili celkovou zaznamenatelnou frekvenci případů (Total Recordable Case Rate, TRCR)
1,5 
%
Procento, o které jsme v roce 2018 snížili celkovou zaznamenatelnou frekvenci případů (Total Recordable Case Rate, TRCR)
Procento, o které jsme v roce 2018 snížili počet dnů mimo pracoviště (Days Away Case Rate, DACR)
%
Procento, o které jsme v roce 2018 snížili počet dnů mimo pracoviště (Days Away Case Rate, DACR)
Každý zaměstnanec je zodpovědný za vytváření a zachovávání bezpečného pracovního prostředí.
100 
%
Každý zaměstnanec je zodpovědný za vytváření a zachovávání bezpečného pracovního prostředí.

Bezpečnostní zásady společnosti Eaton vyzývají každou osobu, aby se spolupodílela na zodpovědnosti za bezpečnost

Zásady bezpečnosti ve společnosti Eaton zdůrazňují důležitost ochrany celkové pohody našich zaměstnanců:

 • Bezpečnost je základem pro všechno, co děláme.
 • Usilujeme o odstranění podmínek, které způsobují úrazy osob nebo nemoci z povolání.
 • Všem úrazům a nemocem z povolání lze předcházet a lze vytvořit pracoviště, kde nedochází k žádným nehodám.
 • Činíme rozhodnutí a podporujeme chování, které nás a ostatní před rizikem úrazu chrání.
 • Pro snižování rizika a neustálé zlepšování naší bezpečnosti využíváme formálních postupů pro řešení problémů.

Naše zásady bezpečnosti vyžadují, aby byl každý jednotlivec zodpovědný a odpovídal za rozpoznání a nápravu rizikového chování nebo nebezpečných podmínek. To zahrnuje dodržování následujících základních bezpečnostních očekávání. Tato očekávání považujeme za absolutní, protože jakékoli jejich porušení by mohlo vést k vážnému úrazu nebo dokonce ke smrti.

Bezpečnostní očekávání vyžadují, aby zaměstnanci dodržovali zavedené bezpečnostní postupy

 • Řízení/blokování nebezpečné energie: Při provádění servisních a údržbářských činností na zařízeních využíváme zavedené postupy řízení spotřeby energie/blokování přívodu energie.
 • Zabezpečení stroje a jeho provoz: Zajišťujeme, aby bezpečnostní mechanismy stroje fungovaly správně, zaměstnanci využívali ochranné pomůcky a dodržovali všechny bezpečnostní postupy.
 • Povolení k práci a specializované bezpečnostní postupy pro vysoce rizikové činnosti: V případě potřeby využíváme řádně schválené povolení k práci. Při rizikové práci v horkém prostředí, vstupu do omezeného prostoru, při práci na elektricky napájených elektrických zařízeních, při práci ve výškách a dalších vysoce rizikových činnostech dodržujeme všechny speciální bezpečnostní postupy. Tyto činnosti provádí pouze vyškolený a oprávněný personál.
 • aktivní využívání poučení s definovanými akcemi a následnými kroky,
 • Bezpečné řízení: Minimalizujeme rozptylování osob při řízení, včetně používání pouze hands-free komunikačních systémů. Během jízdy používáme bezpečnostní pásy a vyžadujeme, aby všichni cestující udělali totéž. Pokud jsme pod vlivem jakékoli škodlivé látky, nepoužíváme motorová vozidla.
 • Hlášení událostí a nehod: Ohlašujeme nebezpečné podmínky a všechny nehody a nemoci – bez ohledu na to, jak jsou malé. Tím je zajištěno řádné lékařské hodnocení a zavedení zdokonalených postupů, aby se do budoucna zabránilo podobným událostem nebo podmínkám.

Život zachraňující pravidla nulové tolerance – bezpečná práce je v zaměstnání podmínkou

Následující pravidla musí být vždy dodržována. Jejich porušení bude mít za následek ukončení pracovního poměru.

 • Bezpečnostní zařízení a ochranné kryty: Zařízení instalovaná k zajištění bezpečného provozu stroje se nesmí odstraňovat, ignorovat ani se s nimi nesmí manipulovat.
 • Uzamčení/označování: Musí být dodrženy postupy uzamčení/označování.
 • Práce na elektroinstalaci/elektrický oblouk: Při výkonu elektrotechnických prací nebo pokud hrozí vytvoření elektrického oblouku je nezbytné nosit vhodné osobní ochranné pomůcky.
 • Ochrana proti pádu: Při pracích ve výšce 1,82 metru a výš je nezbytné používat systémy ochrany proti pádu.
 • Uzavřené prostory vyžadující povolení: Do uzavřeného prostoru vyžadujícího povolení nesmí vstoupit nikdo bez schváleného povolení.
 • Bezpečnostní pásy/úchyty: Všichni řidiči a pasažéři průmyslových nákladních vozů a dalších strojů musí vždy používat bezpečnostní pásy a úchyty.

Podmínkou zaměstnání v naší společnosti je bezpečná práce. Nebudeme tolerovat žádná odvetná opatření proti zaměstnanci, který oznámí porušení bezpečnosti v dobré víře. Zaměstnanci, kteří poruší základní bezpečnostní očekávání společnosti nebo jiné bezpečnostní požadavky, mohou být vystaveni disciplinárnímu řízení, které může vést až k ukončení pracovního poměru. Porušení život zachraňujících pravidel nulové tolerance nehod bude mít za následek ukončení pracovního poměru.

Příručka ochrany životního prostředí, zdraví a bezpečnosti EHS (Environment, Health & Safety)

Naším cílem je zajistit zajištěné a bezpečné pracovní prostředí pro všechny zaměstnance, dodavatele a návštěvníky. Příručka EHS se vztahuje na všechny pracovníky třetích stran, kteří vykonávají činnosti na našich pracovištích. Patří sem dodavatelé, brigádníci, smluvní partneři, návštěvníci a všichni ostatní zaměstnanci mimo Eaton. Příručka poskytuje stručné shrnutí postupů EHS potřebných pro práci v naší společnosti. Souhlas s příručkou – a se všemi právními požadavky, požadavky pracovišť a projektovými požadavky – je podmínkou práce pro naši společnost.

Zobrazit příručku pro pracoviště řízená společností Eaton

Naši zaměstnanci a dodavatelé mohou provádět práci v prostorách, které nejsou řízeny společností Eaton, například servisní činnosti na pracovištích zákazníků. Poskytnutí bezpečného a zajištěného pracovního prostředí může záviset na činnostech (nebo nečinnosti) jiných osob. Bezpečné řízení: Minimalizujeme rozptylování osob při řízení, včetně používání pouze hands-free komunikačních systémů. Zaměstnanci nebo smluvní partneři společnosti Eaton jsou oprávněni zastavit činnost a opustit pracoviště, kdykoli není splněn některý z požadavků uvedených v pokynech EHS nebo kdykoli by se tito pracovníci domnívali, že by byli oni sami vystaveni nepřípustnému riziku újmy na zdraví nebo pokud by byl majetek společnosti Eaton vystaven nepřijatelnému bezpečnostnímu riziku vycházejícímu z činnosti jiných stran v důsledku nedostatečné kontroly.

Stáhnout pokyny pro pracoviště mimo kontrolu společnosti Eaton

Jak hodnotíme úspěch

Posuzování rizik společnosti Eaton a audity našich postupů ochrany zdraví a bezpečnosti přinášejí hmatatelné výsledky.

Za účelem urychlení realizace bezpečnostního programu nulového počtu nehod využíváme náš program zaměřený na pracoviště. Strategicky vybíráme pracoviště na základě minulého výkonu v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti a existující kultury bezpečnosti. Cílem programu je zlepšit zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců a zároveň precizně pečovat o kulturu nulového počtu nehod. Dosažení tohoto cíle spočívá v zaměření na základní principy úspěšného bezpečnostního programu a jeho implementaci, který zahrnuje:

 • Zapojení vedoucích pracovníků.
 • Angažovanost zaměstnanců.
 • identifikaci, prevenci a omezování rizik.
 • školení a komunikaci za účelem zvýšení povědomí o těchto otázkách a jejich porozumění,
 • sledování pokroku a odpovědnost.

Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost, pravidelně aktualizujeme komunikaci o klíčových bezpečnostních hodnotách a chováních.  To je podpořeno mnoha typy školení EHS pro všechny zaměstnance a také specializovanými školeními pro vedoucí pracovníky.

 • Bezpečnostní školení v průběhu přijímání všech nových zaměstnanců.
 • Množství příležitostí ke školení, které posilují zásady EHS.
 • Školení EHS pro vedoucí závodů.
 • Specializované školení „bezpečného provozu“ pro dílovedoucí.

Náš program pro ocenění bezpečnosti Safety Award vyznamenává pracoviště s vynikajícím výkonem v oblasti bezpečnosti. Tyto ceny představují uznání pracovištím, která podávají vynikající výkon v oblasti bezpečnosti – například:

 • identifikace a kontrola největších rizik a hrozeb na konkrétním pracovišti,
 • použití předních indikátorů se souvisejícími cíli a důkazů o použití těchto informací pro lepší řízení bezpečnosti,
 • vyspělé a efektivní zapojení zaměstnanců,
 • efektivní program odměňování a vyjadřování uznání,
 • Integrace bezpečnosti do činností a plánování neustálého zlepšování: