Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Jakým způsobem děláme, že fungují věci, na kterých záleží, je také podstatné.

Dlužíme to budoucím generacím – udělat kus práce a opustit svět jako lepší místo, než jak jsme sem přišli. A učinili jsme kroky, abychom zajistili, že děláme více věcí, na kterých opravdu záleží.

Správný způsob podnikání

Základem našeho odhodlání být odpovědnými globálními občany je efektivní a udržitelný provoz při výrobě produktů a poskytování služeb, které umožňují našim zákazníkům činit totéž. Záleží nám na „správném způsobu podnikání“ – a způsob, jakým získáváme výsledky, je stejně důležitý jako výsledky samotné.

Klíčová témata zúčastněných stran

Základem našeho programu udržitelnosti je aktivní řízení

Ztělesňujeme naši zásadu dosahovat správného způsobu podnikání tím, že upřednostňujeme nejdůležitější vlivy udržitelnosti pro naše zúčastněné strany a pro nás. Analyzovali jsme naše nejdůležitější priority v oblasti udržitelnosti, které jsou nyní začleněny do našich strategií udržitelnosti a vykazování a slouží jako náš kompas při mapování budoucích výkonů.

Naše první analýza klíčových témat udržitelnosti byla dokončena v roce 2014 a v roce 2017 jsme dokončili první aktualizaci, abychom zajistili, že naše stanovení priorit bude aktuální.

Naše analýza spočívala v následujících krocích:

  1. Na základě výsledků analýz v roce 2014, dotazníků pro zákazníky a akcionáře a hodnocení klíčových otázek zainteresovaných stran jsme vytvořili seznam 28 témat v oblastech zaměřených na ochranu životního prostředí, sociální odpovědnost, odpovědnost za produkty a za oblasti zaměření řízení.

  2. S podporou třetí strany jsme uskutečnili rozhovory s klíčovými interními a externími zúčastněnými stranami včetně vedení společnosti Eaton, se zákazníky, dodavateli, akcionáři a nevládními organizacemi, abychom určili prioritní oblasti.

  3. Kromě našich rozhovorů jsme posoudili zdrojový materiál z interního hodnocení rizik, klasifikace a ratingových agentur, nevládních organizací a investorů a dokončili průzkum mezi zaměstnanci o klíčových otázkách.

  4. Zjištění jsme předložili týmu našeho vedení, který poskytl odezvu, jež byla začleněna do konečného seznamu priorit udržitelnosti.

  5. Přezkoumali jsme existující údaje a vedli rozhovory s funkčními představiteli, abychom získali lepší vhled do našeho současného stavu, zhodnotili naši strategii, cíle, metriky, výkonnost a podávání zpráv o jednotlivých otázkách.
V průběhu celého procesu jsme implementovali "zásady GRI pro definování obsahu sestavy":

Mapování hranic našich priorit udržitelnosti v našem hodnotovém řetězci

Abychom pochopili hranice našich jednotlivých priorit udržitelnosti, mapovali jsme vlivy v našem hodnotovém řetězci. Prostřednictvím tohoto cvičení jsme rozdělili naše vlivy na tři skupiny:

  • Před námi
  • Interní
  • Za námi

V následující tabulce jsme zaznamenali aktualizované priority a jejich přidružené hranice.

Změny od roku 2014: Vzhledem k naší pozici vedoucí společnosti v oblasti řízení spotřeby energie a naší schopnosti ovlivňovat globální problémy, jako je změna klimatu, prostřednictvím našich provozů a produktů, jsme pojmenovali naše kategorie na snížení emisí skleníkových plynů a na produkty jako „Klimatická akce“ a „Produkty s pozitivním dopadem“. Chceme tak zdůraznit a přetvořit náš příspěvek ke klíčovým megatrendům. Zároveň jsme kvůli rostoucímu zájmu ze strany interních i externích zúčastněných stran o ochranu osobních údajů a kybernetickou bezpečnost přidali zabezpečení informací jako klíčovou záležitost. I když jsou pro nás zveřejňování informací, ekonomická hodnota, provozní dokonalost, řízení rizik a úniky materiálu i nadále důležitými oblastmi zaměření, byly odebrány z našeho seznamu nejvyšších priorit udržitelnosti.

Material issue

Boundary

Community involvement

Internal, Downstream

Disclosure

Internal

Economic value

Upstream, Internal, Downstream

Ethics and compliance

Upstream, Internal

GHG and emissions reduction

Internal, Downstream

Health and safety

Internal

Inclusion and diversity

Internal

Operational excellence

Internal

Products

Internal, Downstream

R&D and innovation

Internal, Downstream

Risk management

Internal

Spills and releases

Internal, Downstream

Talent management

Internal

Waste reduction

Internal

Water usage

Internal