Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Inkluze a rozmanitost

Cíl, o který usilujeme – být modelem začlenění a rozmanitosti v našem odvětví

Ve společnosti Eaton se snažíme být modelem integrace a rozmanitosti v našem průmyslu – známým pro způsob, jakým vítáme všechny lidi k našemu stolu a integrujeme je, že nasloucháme tomu, co mohou nabídnout. Chceme, aby všichni naši zaměstnanci měli příležitost být nejlepší.

Integrace a rozmanitost – zásadní pro výkonnost a standardy, které přinášejí společnosti Eaton dobrou pověst

Integrace a rozmanitost  znamená rozpoznat, oceňovat a využívat rozdíly v našich perspektivách a pozadí, díky nimž je každý z nás jedinečný. Potřebujeme integraci a rozmanitost, abychom dosáhli našich obchodních výsledků a vizí a splnili svůj cíl být modelem integrace a rozmanitosti v našem odvětví. Otevřenost vůči rozmanitosti rozšiřuje náš přístup k nejlepším talentům a integrace nám umožňuje plně zapojit tento talent. Naši zaměstnanci mohou svobodně využít svého největšího potenciálu v prostředí, které podporuje inovace a otevřenou komunikaci.  Další informace o začlenění a rozmanitosti.

Čtyři pilíře vynikajících výsledků v oblasti inkluze a rozmanitosti

Naše čtyři pilíře slouží jako globální oblasti zaměření k integraci a rozmanitosti:

 • Talent: Inkluzivní chování pomáhá přitahovat, udržet a rozvíjet velké talenty potřebné k růstu společnosti.
 • Výkon: Inkluzivní chování umožňuje všem zaměstnancům, aby přispívali svými jedinečnými dovednostmi, aby dosáhli svého největšího potenciálu a optimalizovali obchodní výsledky.
 • Globalizace: Inkluzivní chování urychluje proces transformace ve skutečně globální podnik, který může zvítězit na všech trzích.
 • Inovace: Inkluzivní chování rozvíjí a využívá různé zázemí, perspektivy a myšlení a vytváří lepší procesy, řešení produktů a služeb.

Náš model vedení

Šest atributů vedení společnosti Eaton – jsme etičtí, nadšení, odpovědní, efektivní, transparentní a učíme se – podporujeme naši kulturu integrace a jsme základem otevřeného a inkluzivního pracovního prostředí. Víme, že jednou z nejdůležitějších součástí našeho úspěchu jsou naši lidé. Rovněž jsme si vědomi toho, že lidé jsou jedineční – s různými pohledy, profily a zkušenostmi, které ovlivňují a formují jejich myšlenky a názory. Tyto rozdíly a perspektivy vedou k inovativním nápadům, k lepším rozhodnutím pro naši společnost a naše zákazníky a k širokému základu znalostí, které podporují naši dobrou pověst jako myšlenkového vůdce. A to uskutečňujeme. Žádáme naše vedoucí představitele, aby rozvíjeli cíle, které jsou formulovány a měřeny stejně jako každý jiný podnikatelský cíl, směrem k vytváření inkluzivního pracovního prostředí. Další informace o našich vizích a cílech.

Další generace zaměstnanců bude rozmanitější

Globální konkurenční trh se posunul spolu s naší kombinací talentů. Dnes přijímáme jiné lidi, než před 20 lety, a to se v budoucnu ještě urychlí. Ve Spojených státech je více pracovníků příslušníky menšin. Na celém světě vstupuje více žen do zaměstnání, ale současně stále roste počet pracovníků v důchodovém věku, kteří odcházejí a nahrazují je pracovníci nové generace. Abychom mohli konkurovat, musí rozmanitost našeho vedení a podnikatelského přístupu odrážet rozmanitost našich zaměstnanců, komunit a globální zákaznickou základnu.

Zdroje podporující integraci a rozmanitost

Inclusion Eaton Resource Groups (iERGs) spojují zaměstnance, kteří sdílejí společný účel, zájem nebo pozadí. Těchto osm iERG skupin podporuje přívětivé, inkluzivní pracovní prostředí, které vítá rozdíly a podporuje účast všech zaměstnanců:

 • WAVE – Women Adding Value at Eaton iERG
 • Veteran – U.S. Military Veterans iERG
 • ENGAGE – Eaton Next Generation Achieving Goals and Excelling iERG
 • iConnect – Black, African-American and People of Color iERG
 • SOAR – Strengthening Our Asian Resources Asian-American iERG
 • #VAMOS! – Hispanic and Latino iERG
 • Eaton Pride – LGBT and Allies iERG
 • enABLE – People with disabilities and/or managing special needs iERG

Inkluzní ERG skupiny jsou místem, kde zaměstnanci mohou spolupracovat a poskytují nebo dostávají mentoring a profesní rozvoj. Systém iERG skupin navíc uvádí nové zaměstnance do kultury naší organizace a pomáhá budovat a udržovat aktivitu, spokojenost a soudržnost zaměstnanců.

V současné době má našich osm iERG více než 9 500 členů v 60 zemích, což představuje nárůst o 32 procent během minulých dvou let. WAVE a ENGAGE iERG skupiny působí globálně s více než 75 lokálními skupinami (tzv. MyWAVE a myENGAGE). Ve Spojených státech slouží iERG pro veterány členům armády a podpůrným spojencům. V roce 2016 jsme zahájili další tři projekty iERG: SOAR na podporu našich asijsko-amerických zaměstnanců; iConnect podporující zaměstnance černé/afro-američany/barevné pleti; a #VAMOS! podporující naše hispánské a latinskoamerické zaměstnance. Spustili jsme také North American Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender iERG (Eaton Pride), který se v roce 2018 rožšířil do Mexika a částí Evropy. V roce 2018 jsme také zahájili nový globální program iERG enABLE pro lidi se zdravotním postižením.

Tyto iERG skupiny nám pomáhají identifikovat priority, odstraňovat překážky, které brání změně kultury, zapojit se do obchodních projektů a zapojit se do iniciativ, které přitahují, udržují a rozvíjejí talenty. Některé z jejich činností zahrnují webové semináře, přednášky, projekty zaměřené na rozložení úkolů, networkingové akce a kulaté stoly s vedoucími pracovníky.

A iERG skupiny mohou být katalyzátory změn:

 • Byla to naše iERG skupina, která poskytla odezvu a obchodní případ, který přinesl rozšíření naší politiky placené rodičovské dovolené v USA.
 •  Naše programy iERG srovnávaly a rozvíjely naše nové tržní místo pro rozložení úkolů Stretch Assignment Marketplace, což je kreativní způsob jak se zaměstnanci mohou zapojit do projektů napříč našimi podniky, funkcemi a regiony a jak rozvíjet své dovednosti při budování spojení napříč celou společností.
 • Pro Mezinárodní den žen 2018 vynaložila naše skupina WAVE iERG globální úsilí, které zahrnovalo více než 16 000 lidí na 130 místech v našich regionech. Akce zahrnovaly přednáškové panely a příležitost pro zaměstnance, aby se osobně vyjádřili k aktivitám, které vyvinou na podporu inkluzivnějšího prostředí společnosti Eaton.
 • V Indii pomohla naše iniciativa WAVE iERG rozvíjet a propagovat program zaměřený na identifikaci žen se zkušenostmi v oblasti inženýringu, dodavatelského řetězce, HR a financí, které chtěly znovu nastoupit do práce po jisté přestávce v kariéře. Doposud nalezl program ReLaunch více než 45 žen pro volná místa a příležitosti ve společnosti Eaton. 

Jsme hrdí na to, jaký vliv systém iERG skupin na Eaton má. Jejich aktivity se zabývají zapojením a posilováním tisíců lidí po celém světě.

Mentorský program ve společnosti Eaton je dalším zdrojem rozvoje a pokroku našich rozmanitých talentů. Formální mentorský program je navržen jako vzájemný proces mezi spárovaným mentorem a rozvíjenou osobou; cílem je zaměření na specifické potřeby rozvoje, které jsou v souladu s krátkodobými a dlouhodobými kariérními aspiracemi pracovníka.

Program iERG skupin a mentorský program podporují naše stanovené cíle a vytvářejí inkluzivní pracovní prostředí díky mentoringu, rozvoji a vzdělávacím příležitostem. Podporují také strategii a cíle stanovené globální radou pro integraci ve společnosti Eaton a čtyřmi regionálními radami pro integraci.

V roce 2014 jsme zahájili celodenní vzdělávací školení vedoucích pracovníků I&D, Valuing Inclusion & Diversity at Eaton—The Power of Perspectives, (Význam integrace a rozmanitosti ve společnosti Eaton – síla perspektiv [VID]), globálně pro všechny vedoucí pracovníky. Od té doby se tohoto školení zúčastnilo více než 5 000 našich vedoucích pracovníků, kdy cílem bylo zvýšit povědomí o jejich osobní zaujatosti a zjistit, jak být více inkluzivním vedoucím. Vytvořili jsme také nástroje, které mohou naši vedoucí pracovníci využívat při každodenních interakcích (např. schůzky, pohovory, hodnocení talentů atd.), aby jim pomohli přejít z nevědomé zaujatosti na modelování chování vědomé inkluze.

Budování rozmanité a inkluzivní pracovní síly

Budování rozmanité a inkluzivní pracovní síly začíná identifikací těch nejlepších talentů. Řízení talentů znamená nábor lidí s vhodnými dovednostmi a přizpůsobení jejich kariérního rozvoje a cílů naší firemní strategii. Téměř čtyřicet šest procent našich volených představitelů v USA představuje různé skupiny.  Zjistěte více  o řízení talentů v společnosti Eaton.

Efektivita vyvážení práce a osobního života

Efektivita vyvážení práce a osobního života je běžným problémem, o kterém hovoří naši zaměstnanci. A s rostoucím počtem domácností se dvěma příjmy a domácností s jedním rodičem musí naše kultura podporovat naše zaměstnance při vyvážení pracovních, rodinných a osobních požadavků. Řešení pružné pracovní doby a programy integrace nám pomohou udržet si konkurenceschopnost při získávání nejlepších talentů a umožnit zaměstnancům v různých situacích zůstat ve společnosti Eaton.

Ke konci roku 2018 se našeho programu řešení pružné pracovní doby Flexible Work Solutions zúčastnilo více než 800 zaměstnanců na 28 amerických a 12 globálních pracovištích. Pružná řešení zahrnují komprimované pracovní týdny, práci na dálku, sdílení práce, práci na částečný úvazek, pružnou pracovní dobu. Tyto integrační programy pomohou realizovat náš cíl najmout a udržet si nejlepší talenty a zůstat konkurenceschopní.

Eaton Business System (Podnikový systém Eaton) – integrovaný přístup

Eaton Business System (EBS) popisuje, jak pracujeme ve společnosti Eaton jakožto integrované provozní společnosti, a je naším zdrojem výhod proti konkurenci. Prostřednictvím systému EBS jsme schopni pracovat společně, mluvit stejným "jazykem" napříč různými globálními regiony, trhy a podniky. A EBS nám zajišťuje, že máme jednotnou vizi, kulturu založenou na hodnotách a sdílenou filozofii, která podporuje integraci a rozmanitost. S EBS a tím jak pracujeme, sjednocujeme sílu mnoha lidí do síly jedné společnosti. Další informace.

Rozmanitost v naší správní radě

Náš závazek být v našich obchodních postupech a v našem pracovním prostředí inkluzivní začíná našimi členy správní rady, kteří společně dohlížejí na všechny firemní aktivity a cíle. Naše představenstvo a generální ředitel spolupracují na stanovení rozmanitých cílů a sledování pokroku v celé společnosti. Padesát procent členů našeho představenstva je z nedostatečně zastoupených skupin. Zjistěte více o našem představenstvu.

Rozmanitost mezi našimi dodavateli

Malé a rozmanité podniky pohánějí ekonomiku tím, že vytvářejí pracovní místa a přinášejí inovativní řešení. Jsme přesvědčeni, že povzbuzování těchto organizací ke konkurenci k našemu podnikání přináší užitek nám a našim komunitám. Pokračující úsilí kanceláře rozmanitosti dodavatelů identifikuje potenciální partnery mezi malými podniky a podniky ve vlastnictví menšin, amerických veteránů a žen napříč Spojenými státy.

V roce 2018 jsme nákupem zboží a služeb za 2 miliardy dolarů podpořili malé a různorodé dodavatele, přičemž 780 milionů dolarů pocházelo z podniků vlastněných menšinovým obyvatelstvem, ženami a veterány. Třicet pět procent našich celkových výdajů vynaložených na dodavatele směřovalo do různorodých a malých podniků, z nichž podniky vlastněné menšinami, ženami a veterány představují 13,3 procenta. V uplynulém roce jsme zvýšili naše výdaje v každé kategorii: nákupy od podniků vlastněných menšinami vzrostly o 40 procent; od podniků vlastněných ženami o něco málo přes 23 procent; od podniků vlastněných veterány o 18 procent; a od malých podniků o 20 procent. Zjistěte více  o rozmanitosti dodavatelů

Integrace a rozmanitost řízení

Naše firemní lidské zdroje jsou organizovány do dvanácti center odbornosti (CoE), které slouží všem našim globálním provozům. Integrace & rozmanitost je centrum odbornosti CoE odpovědné za stanovení globálních směrnic pro integraci a rozmanitost.

Globální integrační rada Global Inclusion Council (GIC) a čtyři regionální integrační rady Regional Inclusion Councils (RICs) společnosti Eaton určují strategii a iniciativy I&D. Rada GIC vedená naším generálním ředitelem se schází čtvrtletně s následujícím posláním:

 • Stanovení celkové globální strategie a imperativů založených na benchmarkingu, přezkumu příslušných dat, na zpětné vazbě od skupin iERG atd.
 • Podpora implementace naší globální strategie integrace a rozmanitosti – I&D.

Regionální integrační rady (Regional Inclusion Councils - RICs) regionálně přizpůsobují náš přístup I&D. Tím zajišťují vhodnost a vliv v místech, kde podnikáme. Regionální vedoucí pracovníci vedou naše RIC, které se řídí následujícími úkoly:

 • Zajišťují, abychom se zabývali regionálními příležitostmi pro I&D, které odpovídají regionálním výzvám a naší globální strategii I&D.
 • Podporují regionální implementaci naší globální I&D.

Za účelem rozvoje našich regionálních priorit vytvořil náš tým I&D regionální skupiny zaměřené na lepší pochopení a získání odezvy o příležitostech ke zlepšení při vytváření více integrující kultury. RIC spolupracují s GIC na vytváření a realizaci těchto iniciativ I&D využitím přístupu shora dolů a zdola nahoru. Zatímco RIC uskutečňují iniciativy identifikované GIC, programy iniciované RIC mohou být také implementovány globálně. Například rada RIC pro Severní Ameriku zahájila náš program řešení pružné pracovní doby speciálně pro daný region, ale když se ukázalo, že program by mohl uspokojit potřeby našich ostatních regionů, zahájili jsme globální pilotní projekt a od té doby jsme ho rozvinuli na 12 globálních pracovištích.

Společnost Eaton je hrdá na to, že má silné interní procesy a kontroly pro řízení integrace a rozmanitosti. Mnoho z těchto prvků řízení spojuje jednotlivce a týmy napříč naší společností a zahrnuje řízení na všech úrovních organizace.