Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Zapojení zúčastněných stran

Naše zúčastněné strany mají zásadní vliv na naši udržitelnou výkonnost

Naše obchodní činnosti ovlivňují mnoho skupin a organizací po celém světě. Tyto zúčastněné strany mají zásadní vliv na výkonnost společnosti Eaton v oblasti udržitelnosti. Tyto skupiny identifikujeme na základě dopadů a vlivů jednotlivých skupin spojených s našimi obchodními praktikami. 

Naše postupy spolupráce se skupinami zúčastněných stran a identifikace a reakce na jejich záležitosti a názory se liší. Jedním ze způsobů, jak identifikovat a shrnout záležitosti zúčastněných stran, je posouzení významnosti. Výsledek tohoto posouzení nám pomáhá definovat naši strategii, cíle, metriky a zpracování zpráv v souvislosti s nejdůležitějšími otázkami společnosti Eaton a našich zúčastněných stran. 

Našimi klíčovými zúčastněnými stranami jsou:

 • Zákazníci
 • Zaměstnanci
 • Investoři/akcionáři
 • Dodavatelé
 • Místní komunity
 • Vládní a veřejné orgány

 

Zapojení zákazníků: porozumění potřebám trhu a posílení obchodní hodnoty

Naši zákazníci nám pomáhají porozumět inovativním příležitostem a prozkoumat je. Prostřednictvím našeho přímého a častého spojení vyvíjíme a uvádíme na trh produkty, které řeší kritické problémy řízení spotřeby elektrické energie u našich zákazníků.

Spolupracujeme s našimi zákazníky prostřednictvím dvou inovativních metod: našeho poradního výboru pro zákazníky a našeho hodnocení vztahů se zákazníky. Prostřednictvím našeho poradního výboru pro zákazníky získáváme nefiltrovanou zpětnou vazbu o tom, jak můžeme průběžně zlepšovat naši výkonnost. Odezva od zákazníků prostřednictvím tohoto kanálu nám pomáhá identifikovat naše úspěchy a oblasti příležitostí. Tuto odezvu začleňujeme přímo do našich akčních plánů a podávání zpráv.

Hodnocení vztahů se zákazníky CRR (Customer Relationship Review) je proces osobního rozhovoru, který se uskutečňuje s rozhodujícími osobami a influencery od klíčových strategických zákazníků. V rámci programu CRR vedeme každoročně více než 1 000 rozhovorů. U jednotlivých významných zákazníků často hovoříme s více než jednou kontaktní osobou, abychom získali celkový přehled o tom, jak zákazník vnímá naši společnost.

Výsledky jsou doručovány klíčovým lídrům v rámci každého provozu a následně jsou zpracovány a monitorovány akční plány.

Zapojení zaměstnanců: podporovat spolupráci v oblasti udržitelnosti a důslednost na všech úrovních naší činnosti

Naším primárním způsobem hodnocení zapojení zaměstnanců je náš průzkum mínění mezi zaměstnanci pořádaný každé dva roky. Tento průzkum přináší strukturovaný způsob vyhodnocování angažovanosti zaměstnanců a hledání nápadů, jak můžeme pokračovat ve zlepšování našich pracovišť. Podle externích normativních údajů dosahujeme od roku 2008 výsledků, které jsou považovány za příznivé skóre zapojení zaměstnanců.

Kromě průzkumu je běžné, že manažeři v mezidobí pravidelně pořádají neformální schůzky se zaměstnanci. Zatímco se manažeři pravidelně setkávají s přímými podřízenými, vedou také schůzky nezávislé na úrovni pracovníků se zaměstnanci, kteří podléhají jejich přímým podřízeným, což je běžná praxe pro neformální zpětnou vazbu.

 K dosažení přímých a měřitelných zlepšení se využívá společný proces plánování a následného sledování napříč společností Eaton. Tento proces se vztahuje na všechny pracovníky až po přímé podřízené generálního ředitele, kteří po dokončení průzkumu poskytují přehled svých akčních plánů.

K setkáním u kulatého stolu dochází, když ředitel závodu nebo jiný výkonný pracovník při návštěvách na pracovišti svolá schůzku s malým počtem zaměstnanců. Na těchto schůzkách mohou zaměstnanci klást otázky a poskytovat zpětnou vazbu. Tato praxe se běžně objevuje tehdy, když pracovník vrcholového vedení přijede navštívit pracoviště.

Všichni zaměstnanci dostávají informace prostřednictvím interního intranetového systému JOE (pojmenovaného podle našeho zakladatele Josepha Oriela Eatona). Zaměstnanci bez přístupu k počítači mají přístup k systému JOE ve stáncích na svém konkrétním pracovišti.

Zapojení investorů a akcionářů: identifikovat a řešit potenciální rizika pro naši dlouhodobou finanční životaschopnost

Společnost Eaton pokračuje v jednání s našimi akcionáři prostřednictvím:

 • valných hromad akcionářů,
 • ročních a čtvrtletních výkazů, které jsou k dispozici akcionářům,
 • konferencí a zpráv analytiků,
 • stránek k udržování vztahů s investory na stránkách Eaton.com, kde mohou akcionáři předkládat otázky nebo získat finanční informace z archivů společnosti Eaton,
 • setkání mezi investory, vrcholovým vedením a týmem pro vztahy s investory.

Náš tým pro vztahy s investory poskytuje čtvrtletní zprávy o výnosech a komunikuje s našimi investory. Prostřednictvím těchto sdělení popisujeme naši finanční pozici a hodnotu naší společnosti současným i potenciálním akcionářům.

Od roku 2006 ohlašujeme naše emise skleníkových plynů společnosti CDP, mezinárodní neziskové organizaci pro zpravodajství v oblasti životního prostředí. Každoroční průzkum klimatických změn CDP poskytuje kritické informace veřejnosti skládající se z našich investorů a potenciálních investorů. Další informace o našich odpovědích v průzkumu CDP.

Zapojení dodavatelů: aktivně řídit naši výkonnost v oblasti udržitelnosti v celém hodnotovém řetězci

Naše činnosti v oblasti dodavatelského řetězce jsou důležitým prvkem našeho trvale udržitelného výkonu. Aktivně spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom se ujistili, že splňují očekávání společnosti Eaton na odpovědný provoz. 

Dále přímo spolupracujeme s dodavateli na vybraných oblastech zájmu, například:

 • Finanční stabilita a efektivita provozu
 • Environmentální odpovědnost včetně řízení emisí skleníkových  plynů prostřednictvím CDP
 • Sociální odpovědnost jako jsou konfliktní nerosty
 • Zasedání dodavatelského řetězce

Naši manažeři a zákazníci doplňují tyto strategické přístupy s přímými, každodenními interakcemi.

Další informace o našich postupech v rámci dodavatelského řetězce.

 

Zapojení komunit: zlepšit kvalitu života našich zaměstnanců a těch, na které se naše operace vztahují

Hluboce se zabýváme komunitami, ve kterých žijeme a pracujeme. Investujeme čas a peníze do programů, které jsou důležité pro život ostatních lidí. Kompaktní, zdravá společenství jsou životně důležitou součástí globální udržitelnosti.

Abychom vnesli hodnotu na místní úrovni, identifikujeme specifické potřeby jednotlivých komunit. V každém z našich podniků po celém světě spolupracují místní manažeři a zaměstnanci, aby určili programy, které bude jejich podnik podporovat, a to cestou filantropie nebo dobrovolnictví. To umožňuje, aby naše úsilí mělo co největší dopad, protože programy jsou vybírány přímo členy komunity.

Podpora místních komunit je zakořeněna v naší historii. Náš zakladatel, Joseph O. Eaton, spolupracoval s dalšími komunitními vůdci, aby vytvořili entitu, která se nakonec stala organizací United Way. Prostřednictvím různých příspěvků komunitám ztělesňujeme hluboké, osobní závazky vůči komunitám, ve kterých žijeme a pracujeme. Josephovo dědictví žije v naší práci a ve vyspělých komunitách po celém světě.

Další informace o našem zapojení do místních komunit

 

Zapojení vlády: rozvíjet a podporovat produkty, programy a zásady, které prospívají naší globální společnosti

Vlády představují pro naši společnost tři různé vztahy. Vlády zastupují naše zákazníky, naše partnery v posilování globální udržitelnosti a naše regulátory. Oceňujeme a respektujeme naše vztahy se všemi vládními orgány.

Vlády představují pro naši společnost důležitý segment zákazníků. Realizujeme environmentálně přínosné projekty řízení spotřeby elektrické energie pro místní a celostátní správy na celém světě.

Tyto projekty zahrnují mimo jiné:

 • Hybridní pohony, které zvyšují hospodárnost spotřeby paliva a snižují emise v komerčních a vládních vozidlech
 • Systémy řízení elektrického výkonu pro efektivní využívání energie v kancelářských budovách
 • Hydraulické systémy letadel, které snižují hmotnost a šetří palivo
 • Automobilové kompresory pro zlepšení hospodárnosti spotřeby paliva
 • Elektrické a hydraulické výrobky pro solární energii a systémy větrných turbín

Při naší práci respektujeme úlohu vlád jako našich regulátorů. Máme rozsáhlé zásady k zajištění shody se zvláštními zákony, pravidly a předpisy týkajícími se vládních smluv. Tyto zásady platí pro naše vztahy s vládním personálem. Jménem společnosti Eaton neposkytujeme žádné příspěvky politickým kandidátům či stranám ani tam, kde je to legální.

Další informace o našem závazku k etice a dodržování předpisů.

Další informace o naší etické příručce asouvisejících zásadách.