Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Řízení dodavatelského řetězce

Činnosti dodavatelského řetězce rozšiřují naše priority udržitelnosti napříč společností Eaton

Naše priority udržitelnosti zahrnují pět pilířů: transparentnost, hodnota pro akcionáře, pracovní síla, životní prostředí a komunita. Postupy dodavatelského řetězce jsou nedílnou součástí každého z těchto pilířů.

Transparentnost mezi naší společností a našimi dodavateli je důležitá pro udržení vzájemného partnerství. Naše očekávání a explicitní vedení řídí naše vztahy s našimi dodavateli. Naši dodavatelé mohou oznamovat své etické nebo právní znepokojení prostřednictvím naší linky pomoci. Řídíme odpovědnost a průhlednost dodavatelského řetězce tím, že sdílíme řídicí zásady, jako je etický kodex společnosti Eaton a náš kodex chování dodavatele, a to včetně našich očekávání týkajících se otroctví, obchodu s lidmi a nerostů z konfliktních oblastí. Také vyzýváme své dodavatele, aby zveřejnili údaje o emisích prostřednictvím programu CDP Supply Chain Program. Za vykazovaný rok 2018 jsme od CDP obdrželi hodnocení zapojení dodavatelů úrovně A- jako uznání za snahy o zapojení našich dodavatelů do postupů řízení emisí skleníkových plynů a podávání hlášení. 

Hodnota pro akcionáře se zvyšuje prostřednictvím aktivního řízení našeho dodavatelského řetězce. Náš proces rozvoje technologií a odůvodnění související komercializace ve všech fázích integruje otázky dodavatelského řetězce. Při tomto důležitém výzkumu spolupracujeme s dodavateli na kvalitě a správě produktů, což představuje součást našich standardních procesů. Naše spolupráce s dodavateli nám navíc umožňuje zmírnit rizika a minimalizovat finanční nestabilitu.

Principy řízení pracovních sil, které využíváme u našich vlastních zaměstnanců, uplatňujeme i u dodavatelských partnerů. Zdůrazňujeme význam ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků našich dodavatelů. Pro získání a udržení možnosti podnikání s námi musí naši dodavatelé potvrdit závazek dodržovat odpovědné pracovní a lidskoprávní postupy. Hledáme rozmanité dodavatele, abychom rostli a zvýšili hodnotu našich produktů.

Environmentální aspekty poskytují důležitý základ pro interakci s dodavateli. Náš proces posuzování pracoviště dodavatelů, který je popsán dále, zahrnuje přezkum postupů dodavatelů v oblasti EHS, pokud jde o výkony a řízení výrobků. Spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom lépe porozuměli jejich vlivu na životní prostředí a příležitostem k neustálému zlepšování.

Posílení komunity je oblast společného významu pro naši společnost a naše dodavatele. Hledáme příležitost partnerské spolupráce s našimi dodavateli na posílení komunit, kterým sloužíme, a aktivně monitorujeme naše dodavatele pro případ negativních dopadů na komunitu na základě výše popsaných očekávání.

Podpora excelentnosti a odhodlání podnikat správně

Naše filozofie Jeden Eaton řízení dodavatelského řetězce je odrazem našich základních hodnot a našeho odhodlání podnikat správně. Naše očekávání u dodavatelů slouží jako rozšíření těchto zásad a našeho společného úsilí o zodpovědné postupy při nákupu.

Abychom zlepšili kvalitu života a životní prostředí pomocí našich technologií a služeb řízení energie, musíme aktivně partnersky spolupracovat s našimi dodavateli na podpoře této vize.

Nyní platí více než kdy dříve, že naši dodavatelé jsou našimi klíčovými partnery a nadále hrají zásadní roli v tom, že nám pomáhají dosáhnout naší vize a cílů. Stejně jako vedoucí pracovníci a zaměstnanci společnosti Eaton pracují denně na tom, aby byli etičtí, nadšení, odpovědní, efektivní, transparentní a vždy se učili, očekáváme, že naši dodavatelé budou postupovat podobně.

Dodavatele vybíráme na základě různých kritérií pro získávání zdrojů. Obecně dodavatele vybíráme na základě vytváření celkové hodnoty pro společnost Eaton, nikoli pouze podle nákladů na podnikání. Náš výkonný viceprezident odpovědný za řízení dodavatelského řetězce dohlíží na zásady a postupy, kterými se řídí výběr dodavatelů a postupy získávání zdrojů ve společnosti Eaton.

Společnost Eaton hledá partnery dodavatelského řetězce, kteří splňují vysoké standardy. Hledáme dodavatele, kteří si osvojí naší kulturu bezpečnosti. Hledáme dodavatele, kteří jsou lídry v oboru a poskytují prvotřídní výkony:

 • Kvalita
 • Dodávka
 • Náklady
 • Technologie
 • Flexibilita
 • Udržitelnost

Naše samostatné obchodní oblasti určují dlouhodobé strategické dodavatele, kteří se orientují na růst, jsou finančně stabilní a zaměření na poskytování hodnot svým zákazníkům. Oceňujeme také dodavatele, kteří pracují ve více obchodních oblastech. Konsolidace našeho dodavatelského řetězce s cílem zdůraznit strategická partnerství posiluje naše nabídky a snižuje naše rizika.

Environmentální aspekty poskytují důležitý základ pro interakci dodavatelů. Náš proces posuzování pracoviště dodavatelů, který je popsán dále, zahrnuje přezkum postupů dodavatelů v oblasti EHS, pokud jde o výkony a řízení výrobků. Spolupracujeme s našimi dodavateli, abychom lépe porozuměli jejich vlivu na životní prostředí a příležitostem k neustálému zlepšování.

Rozvíjení partnerství s dodavateli

Funkce řízení dodavatelského řetězce (Supply Chain Management, SCM) společnosti Eaton spolupracuje s naší dodavatelskou základnou, aby dodavatelé mohli efektivně a účinně podporovat naše podniky.  SCM zdůrazňuje čtyři hlavní cíle:

 • řídit nákup zboží a služeb,
 • vytvářet hodnotu pro naše akcionáře efektivním řízením nákladů a vysokou provozní efektivitou,
 • zajistit řízení rizik, správy a dodržování předpisů,
 • řídit neustálé zdokonalování podporující růst společnosti Eaton.

Řízení dodavatelského řetězce zajišťuje, aby naši dodavatelé plnili stejné povinnosti, za které jsme odpovědní i my. Tyto normy předáváme našim dodavatelům prostřednictvím:

Očekává se, že dodavatelé splní tyto závazky a zajistí, aby jejich aktivity, které přispívají k produktům společnosti Eaton, poskytly:

 • bezpečné pracovní prostředí zaměstnancům.
 • opatření na ochranu životního prostředí,
 • závazek neustálého zdokonalování v oblasti ochrany životního prostředí, ochrany zdraví & bezpečnosti při práci (EHS).

Od dodavatelů požadujeme, aby zavedli systémy řízení, které identifikují, dokumentují a řeší provozní rizika pro EHS. Systémy řízení EHS zahrnují:

 • identifikaci klíčových rizik a vlivů EHS,
 • rozvoj provozních kontrol s cílem řešit rizika a minimalizovat nepříznivé vlivy,
 • přípravu plánů reakce na řešení mimořádných událostí.

Společnost Eaton také vyžaduje, aby dodavatelé dodržovali všechny platné předpisy.

Hodnocení a řešení rizik dodavatelského řetězce

Řízení dodavatelského řetězce provádí přísné roční kontroly s cílem identifikovat a zmírnit široké spektrum rizik dodavatelského řetězce. Náš proces posuzování rizik zahrnuje zkoumání rizik externích zdrojů, shromažďování analytických informací a interní sbližování rizikové oblasti. Rizika hodnotíme na základě závažnosti a pravděpodobnosti.

Identifikujeme rizika na úrovni problému a uplatňujeme svá hodnocení v celém spektru našich obchodních aktivit. Pro každé identifikované riziko vysvětlujeme na základě konkrétních činností, jakým způsobem je v současné době snižujeme. Tento proces sledujeme čtvrtletně, abychom zaznamenali jakékoli změny.

Navíc SCM stanovil pokyny pro plánování rizik a plánování nepředvídatelných událostí. Tyto pokyny mohou být použity v průběžném procesu získávání zdrojů nebo při posuzování stability stávajícího dodavatele. Tyto pokyny:

 • poskytují přehled přístupů k určení potenciálních rizik v rámci dodavatelské základny,
 • zavádějí procesy a šablony k validaci potenciálních rizik a vlivů vyplývajících ze selhání dodavatele,
 • uvádějí doporučený kontrolní seznam k zahájení plánování a činností v případě nepředvídatelných událostí.

Aktualizovali jsme a zjednodušili proces hodnocení pracoviště dodavatele (SSA = Supplier Site Assessment). Tento proces umožňuje hlubší analýzu výkonnosti dodavatele a zahrnuje hodnocení EHS dodavatele a postupů při dozoru nad produkty.

Od dodavatelů požadujeme, aby kromě přijetí standardních smluvních podmínek společnosti Eaton potvrdili také náš Etický kodex jednání dodavatele. Požadujeme také dodržování všech místních a regionálních předpisů pro řízení obchodu. Výsledky SSA jsou přezkoumány, aby se zjistily jakékoliv mezery, které mohou existovat v dodavatelských činnostech, a před zahájením obchodování jsou vyžadována formální nápravná opatření, která zohledňují případné zjištěné mezery.

SCM také stanovil pokyny pro krizový management, které mají být použity v případě významného narušení činnosti dodavatele. Tyto pokyny:

 • definují krizovou komunikaci a postup řízení,
 • určují potenciální vnitřní zdroje na podporu dodavatele v případě krizových událostí nebo situací,
 • určují externí společnosti, které poskytnou podporu v případě krize dodavatele.

Rozvoj a udržování různých skupin dodavatelů

Získáváme konkurenční výhodu tím , že zapojujeme různorodou základnu dodavatelů a poskytujeme stejné příležitosti rozmanitým dodavatelům, aby usilovali o spolupráci s námi. Dodavatelé společnosti Eaton jsou našimi obchodními partnery a naše partnerství musí odrážet komunity, v nichž žijeme, pracujeme a sloužíme.

Společnost Eaton aktivně usiluje o poskytnutí obchodních příležitostí malým podnikům (SBE), podnikům veteránů (VET), podnikům ve vlastnictví menšin (MBE), ve vlastnictví žen (WBE), ve vlastnictví členů komunity LGBTQ a historicky nedostatečně využívaným obchodním zónám (HUBZone). Tým zaměřený na rozmanitost dodavatelů pracuje na tom, abychom zajistili, že náš rozmanitý soubor dodavatelů bude plnit stejné povinnosti jako každý dodavatel společnosti Eaton tím, že poskytne kvalitní produkty a služby za konkurenceschopné ceny, a také že bude dodržovat naše etické zásady a Kodex chování dodavatele. V roce 2018 společnost Eaton nakoupila zboží a služby od malých a diverzifikovaných dodavatelů v hodnotě 2 miliardy dolarů.

Náš výkonný viceprezident odpovědný za řízení dodavatelského řetězce je zastáncem našeho týmu pro rozmanitost dodavatelů. Zbytek týmu se skládá z ředitele, manažera a advokátů. Tento tým stanoví víceleté cíle růstu a poskytuje vstupy do strategického plánu našeho dodavatelského řetězce. Tým hlásí svůj pokrok:

 • vedení dodavatelského řetězce a výkonným vedoucím podniku,
 • zákazníkům,
 • vládním agenturám a čelním subdodavatelům,
 • komunitním organizacím.

Ke každé nabídce usilujeme o zajištění nejméně dvou různých dodavatelů. Hledáme dodavatele aktivním zapojením dodavatelské základny, rozšířeného týmu pro rozmanitost dodavatelů a našich komunitních partnerů. Chápeme a monitorujeme výkonnost našich rozmanitých dodavatelů.

Další informace o našem programu rozmanitosti dodavatelů.

Další informace o integraci a rozmanitosti našich pracovníků.