Vilkår og betingelser

Eaton, dets datterselskabers og søsterselskabers ("Eaton") websteder ("Eaton-websteder") er til orientering.  Medmindre andet er angivet, må alt materiale på disse websteder kun hentes ned til personlig ikke-kommerciel brug og med ophavsret og varemærker på plads.  Ved at bruge disse websteder accepterer du med ("aftalen") at overholde disse vilkår og betingelser.

Brugeradgang
Eaton kan til enhver tid efter eget skøn: (1) spærre adgangen for enhver bruger af dette websted, (2) modificere, ændre, tilbagekalde eller slette dette websted og/eller nogen af disse brugsbetingelser helt eller delvist.

Links til tredjepartswebsteder
Links, der på Eatons websteder, kan føre brugeren bort fra Eatons websteder. De tilknyttede websteder er muligvis ikke kontrolleret af Eaton, og Eaton er ikke ansvarlig for indholdet af et linket websted eller et link indeholdt i et linket websted. Eaton giver kun disse links som en bekvemmelighed, og inddragelsen af et link betyder ikke, at Eaton er godkendt, er affilieret med eller har sponsoreret den pågældende side.  Hvis du beslutter dig for at besøge et linket websted, gør du det på egen risiko.

Varemærker
"Eaton", EATON (LOGO) og/eller andre Eaton-navne eller -produkter, der er omtalt heri, er handelsnavne, varemærker og/eller servicemærker fra Eaton Corporation plc eller dets datterselskaber og tilknyttede virksomheder ("Eaton Marks") og er registreret i mange lande verden over.  Eaton Marks kan kun bruges under licens.  Enhver anden anvendelse er uautoriseret brug.  Andre produkt- eller firmanavne nævnt heri kan være deres respektive ejeres firmanavn, varemærke eller servicemærke.

Software
Enhver software ("software"), der kan hentes fra serveren på dette websted, kan være Eatons og/eller dets leverandørers ophavsretsligt beskyttede arbejde. Brug af softwaren er underlagt vilkårene i slutbrugerlicensaftalen, der følger med eller er inkluderet i softwaren ("licensaftale"). Eventuel software, der kan hentes, er udelukkende til brug for slutbrugere i henhold til licensaftalen.  Enhver gengivelse eller omfordeling af softwaren, der ikke er i overensstemmelse med licensaftalen, er udtrykkeligt forbudt ved lov.  UDEN BEGRÆNSNING AF FOREGÅENDE ER KOPIERING ELLER REPRODUKTION AF SOFTWAREN TIL EN ANDEN SERVER ELLER PLACERING FOR YDERLIGERE REPRODUKTION ELLER VIDEREDISTRIBUTION UDTRYKKELIGT FORBUDT. SOFTWAREN GARANTERES, HVIS OVERHOVEDET, KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LICENSAFTALEN. BORTSET FRA ANDRE BEGRÆNSNINGER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV OG UNDTAGEN SOM GARANTERET I LICENSAFTALEN FRASKRIVER EATON SIG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL SOFTWAREN, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, BENÆVNELSE OG IKKE-OVERTRÆDELSE.

Licens til Eaton
Eaton ønsker ikke, at du sender nogen fortrolige eller beskyttede oplysninger via Eatons websteder.  Ved at sende meddelelser, overføre filer, indlæse data eller deltage i enhver form for kommunikation via denne tjeneste accepterer du at give Eaton en royaltyfri, evig, ikke-eksklusiv, ubegrænset verdensomspændende licens til:
•    At bruge, kopiere, underlicensere, tilpasse, transmittere, gentransmittere, distribuere og/eller udføre eller vise en sådan kommunikation offentligt.
•    At underlicensere den ubegrænsede ret til at udøve enhver af de foregående rettigheder, der er givet i forbindelse med meddelelsen, til tredjepart.

Ovennævnte bevillinger skal omfatte retten til at udnytte alle rettigheder i en sådan meddelelse, herunder eksempelvis rettigheder under ophavsret, varemærke, servicemærke, patentlov eller anden intellektuel ejendomsret, herunder ret til reklamelov under enhver relevant retskreds.

Ansvarsfraskrivelse
DATA OG OPLYSNINGER PÅ DETTE WEBSTED ANSES AT VÆRE NØJAGTIGE, MEN KAN INDEHOLDE UNØJAGTIGHEDER OG TYPOGRAFISKE FEJL.  EATONS WEBSTEDER LEVERES "SOM DE ER" UDEN NOGEN FORHOLD ELLER GARANTIER AF NOGEN ART ELLER BETINGELSE, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVE FOR EKSEMPEL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, BENÆVNELSE OG IKKE-OVERTRÆDELSE.  EATON GARANTERER IKKE, AT FUNKTIONERNE I DETTE WEBSTED SKAL VÆRE UBEGRÆNSET ELLER FEJLFRI, AT FEJL VIL BLIVE RETTET, ELLER AT DETTE WEBSITE, HERUNDER NYHEDSSIDER ELLER DEN SERVER, DER GØR DET TILGÆNGELIGT, ER FRIE FOR VIRA ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSE GÆLDER FOR EVENTUELLE SKADER PÅ EJENDELE ELLER PERSONER, SOM ER FORÅRSAGET AF MANGLENDE YDEEVNE, FEJL, UDELADELSE, AFBRYDELSE, SLETNING, DEFEKT ELLER FORSINKELSE I AKTIVITET ELLER TRANSMISSION. COMPUTERVIRUS, FEJL I KOMMUNIKATIONSLINJEN, TYVERI, DESTRUKTION ELLER UAUTORISERET ADGANG TIL, ÆNDRING ELLER ANVENDELSE AF FORTEGNELSER, UANSET OM KONTRAKTBRUD, SKADEVOLDENDE BEHANDLING, UAGTSOMHED ELLER UNDER ENHVER ANDEN ÅRSAG TIL HANDLING. DU ANERKENDER SÆRLIGT, AT EATON IKKE ER ANSVARLIG FOR KRÆNKENDE, FORNÆRMENDE ELLER ULOVLIG OPFØRSEL FRA ANDRE ABONNENTERS ELLER TREDJEPARTERS SIDE, OG AT RISIKOEN FOR SKADER FRA DE FOREGÅENDE PÅHVILER DIG. BORTSET FRA ANDRE BEGRÆNSNINGER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV, VIL EATON ELLER ENHVER PERSON ELLER ENHED, DER ER INVOLVERET I OPRETTELSE, PRODUKTION ELLER DISTRIBUERING AF EATONS SOFTWARE, UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING DIREKTE, INDIREKTE, PÅLØBENDE, SÆRLIGE, FØLGENDE ELLER PØNALE ERSTATNINGER, SOM OPSTÅR VED ANVENDELSEN ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE EATON-SOFTWAREN ELLER -WEBSTEDET. DU ERKENDER, AT BESTEMMELSERNE I DETTE AFSNIT GÆLDER FOR ALT INDHOLD PÅ WEBSTEDET

Begrænsning af skader
EATON ER I INTET TILFÆLDE ANSVARLIG FOR SKADER AF NOGEN ART OVERHOVEDET, HERUNDER SÆRLIGE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER, I FORBINDELSE MED ANVENDELSEN AF DETTE WEBSTED MED UNDTAGELSE AF BEGRÆNSNINGER I GÆLDENDE LOV. EATON ANBEFALER KUN DE APPLIKATIONER TIL DETS PRODUKTER, SOM ER SPECIFICERET I DETS KATALOGER ELLER ANDEN SELSKABSLITTERATUR, OG FRALÆGGER HER ETHVERT ANSVAR FOR ANVENDELSE AF ANDET END DET SPECIFICEREDE. PRODUKTERNE ER GARANTERET, HVIS OVERHOVEDET, KUN I OVERENSSTEMMELSE MED DERES VILKÅR OG SALGSBETINGELSER.  DU ANERKENDER SÆRLIGT OG ER ENIG I, AT EATON IKKE ER ANSVARLIG FOR ANDRE BRUGERES KRÆNKENDE, KONKURRENCEFORVRIDENDE, FORNÆRMENDE ELLER ULOVLIGE OPFØRSEL. HVIS DU ER UTILFREDS MED EATON-MATERIALE ELLER MED EATONS VILKÅR OG BETINGELSER, ER DEN ENESTE LØSNING AT AFSLUTTE BRUGEN AF WEBSTEDET.

Opslagstavler
Denne tjeneste kan indeholde opslagstavler og chatrum ("opslagstavler"), som tillader feedback til Eaton og interaktion i realtid mellem brugere. Eaton styrer ikke meddelelser, oplysninger eller filer, der leveres til opslagstavler. DET ER EN BETINGELSE FOR DIN BRUG AF OPSLAGSTAVLER OG DETTE WEBSTED, AT DU IKKE:
•   Begrænser eller hæmmer en anden bruger i at bruge og nyde opslagstavlerne.
•   Indsender eller videregiver nogen form for ulovlig, konkurrencebegrænsende, truende, krænkende, bedragerisk, æreskrænkende, uanstændig, vulgær, pornografisk, blasfemisk eller upassende information af nogen art, herunder uden begrænsning enhver form for transmission, der udgør eller opmuntrer til adfærd eller krænkende adfærd af nogen art, der kunne give anledning til en forbrydelse eller civilretligt ansvar, der kan krænke eller på anden måde krænker en lokal, provinsiel, statslig, national eller international lov.
•   Indsender eller videregiver oplysninger, software eller andet materiale, der krænker eller overtræder andres rettigheder, herunder materiale, der er en invasion af privatliv eller reklamerettigheder, eller som er beskyttet af ophavsrets-, varemærke-, patent- eller anden ejendomsret eller afledning af copyrightbeskyttede værker i forbindelse hermed, uden først at have fået skriftlig tilladelse fra ejeren eller rettighedshaveren.
•   Indsender eller overfører information, software eller andet materiale, der indeholder en virus eller anden skadelig komponent.
•   Indsender, overfører eller på nogen måde udnytter information, software eller andet materiale til kommercielle formål, eller som indeholder reklame, bortset fra til Eatons forretningsformål.

Du er indforstået med, at Eaton ikke har nogen forpligtelse til at overvåge eller redigere indholdet af opslagstavler. Dog forbeholder Eaton sig altid ret til at videregive oplysninger, som er indsendt af dig eller enhver anden bruger, som måtte være nødvendige for at opfylde alle love, reguleringer eller offentlige anmodninger, eller efter Eatons eget skøn at redigere, nægte at sende eller helt eller delvist fjerne eventuelle oplysninger eller materialer.

Erstatningsansvar
Du accepterer at forsvare og holde Eaton, dets licenshavere og Eatons respektive direktører, embedsmænd, ansatte og agenter skadesløse fra og imod alle forpligtelser, krav, skader og udgifter, herunder rimelige advokatsalærer, der skyldes din brug af webstedet eller din overtrædelse eller påståede overtrædelse af vilkårene i denne aftale.

Valg af lov
Denne aftale reguleres af og fortolkes i overensstemmelse med loven i staten Ohio uden at overholde alle principper eller lovkonflikter. Hvis nogen bestemmelse i denne aftale er ulovlig, ugyldig eller af en eller anden grund ikke gennemførlig, anses denne bestemmelse for at være adskilt fra denne aftale og berører ikke gyldigheden og håndhævelsen af de øvrige bestemmelser.

Internationale brugere
Eaton webstederne styres, drives og administreres fra USA.  Eaton hævder ikke, at Eatons websteder er passende eller tilgængelige til brug uden for USA.  Du er forment adgang til Eatons websteder fra lande eller territorier, hvor indhold på Eatons websteder kan være ulovligt eller forbudt.  Du må ikke bruge Eatons websteder eller andre materialer deraf, der kan krænke  eksportlove eller forskrifter.

Meddelelseskrav fra DMCA
Meddelelser om enhver påstået krænkelse af ophavsretten skal sendes i overensstemmelse med afsnit 17, U.S.C. afsnit 512(c) til tjenesteudbyders udpegede agent:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Hele aftalen

Disse vilkår, herunder eventuelle juridiske meddelelser og ansvarsfraskrivelser på dette websted, udgør hele aftalen mellem Eaton og dig i forbindelse med din brug af dette websted og erstatter alle tidligere aftaler og forståelser med hensyn til samme.

Opsigelse
Denne aftale er gældende, indtil den til enhver tid af enhver grund og uden varsel opsiges af Eaton. I tilfælde af opsigelse er du ikke længere autoriseret til at få adgang til dette websted eller opslagstavler, og de begrænsninger, der pålægges dig med hensyn til materiale, der hentes fra enten dette websted eller opslagstavler, de ansvarsfraskrivelser og begrænsninger af forpligtelser, der er angivet i denne aftale, gælder stadig efter opsigelsen.