Seleccione su ubicación

Tervis ja ohutus

Töötajate tervise ja ohutuse kaitsmine on meile esmatähtis

Meie eesmärk Eatonis on tagada oma töötajate ohutus, tervis ja heaolu. Meie pühendumus töötajate tervisele ja ohutusele peegeldab usku, et kõiki kehavigastusi saab vältida. Kogu tegevuse jooksul tõhustame kindlaid printsiipe, et tugevdada tööõnnetusteta ohutuskultuuri (Zero Incident Safety Culture).

Meie ohutusprintsiibid ja ohutusalased ootused väljendavad kohustust töötajate ja töövõtjate ees

Kõik töötajad, sh meie üksustes töötavad töövõtjad, jagavad isiklikku vastutust, et luua ja hoida ohutut töökeskkonda. Igaühel on oluline roll nii enda kui ka oma kaastöötajate ohutuses. Eatoni ohutuspoliitika on osa äri õigesti ajamisest. See aitab meil vältida kehavigastusi ja haigusi töökohal.

Registreeritavate juhtumite kogumäära (TRCR) vähendamise % 2018. aastal.
1,5
%
Registreeritavate juhtumite kogumäära (TRCR) vähendamise % 2018. aastal.
Eemalviibitud päevadega juhtumite määra (DACR) vähendamise % 2018. aastal.
4
%
Eemalviibitud päevadega juhtumite määra (DACR) vähendamise % 2018. aastal.
Iga Eatoni töötaja vastutab ohutu töökeskkonna loomise ja hoidmise eest
100
%
Iga Eatoni töötaja vastutab ohutu töökeskkonna loomise ja hoidmise eest

Eatoni ohutusprintsiibid panevad ohutuse igaühe õlgadele

Eatoni ohutusprintsiibid rõhutavad oma töötajate heaolu kaitsmise olulisust:

 • Ohutus on aluseks kõigile, mida me teeme.
 • Meie kohustus on elimineerida tingimused, mis põhjustavad isikukahju või kutsehaigusi.
 • Kõik kehavigastused ja kutsehaigused on ennetatavad ja tööõnnetusteta töökeskkond on saavutatav.
 • Teeme selliseid otsuseid ja edendame sellist käitumist, mis kaitseb nii meid kui ka teisi vigastuste ohu eest.
 • Kasutame riski vähendamiseks ametlikku probleemilahendusviisi ja parandame pidevalt ohutusalast tegevust.

Meie ohutusprintsiibid nõuavad seda, et iga üksikisik vastutaks selle eest, et märkab ja parandab riskirühma käitumist või ohuolukorda. Sinna hulka kuulub järgnevate põhiliste ohutusalaste ootuste järgimine. Peame neid ootusi absoluutseteks, sest nende rikkumine võib lõppeda tõsise vigastuse või isegi surmaga.

Ohutusalased ootused eeldavad seda, et töötajad järgiksid kehtestatud ohutusmeetmeid

 • Ohtlik energiajuhtimine/lukustus:  kui me viime läbi seadmete ja protsesside teenindus- ja hooldustöid, kasutame kehtestatud energiajuhtimise/lukustuse protseduure.
 • Masinate kaitsmine ja kasutamine:  tagame selle, et masina kaitsemeetmed toimiksid korrektselt, töötajad võtaksid kasutusele seadmetele kehtestatud ettevaatusabinõud ja järgiksid kõiki ohutusprotseduure.
 • Tööload ja spetsiaalsed ohutusmeetmed kõrge riskiga tegevuste jaoks:  vajadusel kasutame nõuetekohaselt välja antud töölube. Järgime tuletöid tehes, piiratud ruumi sisenemisel, pingestatud elektriseadmetega või kõrgustes töötades ja teistes kõrge riskiga tegevustes spetsiaalseid ohutusmeetmeid. Ainult väljaõppe saanud ja volitatud personal teeb neid toiminguid.
 • Isikukaitsevahendid:  peame tööd tehes ja töökohal viibides kinni kõikidest isikukaitsevahendite nõuetest.
 • Ohutu liiklemine:  tööasjus liigeldes väldime tähelepanu hajutajaid, sh kasutame ainult vabakäesidesüsteeme. Kasutame sõidukit juhtides turvavööd ja nõuame seda ka kõikidelt teistelt sõidukis viibijatelt. Me ei juhi mootorsõidukeid olles mõne aine mõju all.
 • Õnnetustest ja vahejuhtumitest teatamine:  anname teada ohtlikest tingimustest ning kõikidest kehavigastustest ja haigustest, ükskõik kui väikestest. See tagab korrektse meditsiinilise hinnangu ja täiustatud protsesside juurutamise, et sarnaseid vigastusi või tingimusi tulevikus vältida.

Elupäästvad nulltolerantseeskirjad – ohutult töötamine on töölepingu tingimus

Järgnevaid reegleid tuleb kogu aeg järgida. Rikkumine toob kaasa töölepingu lõpetamise.

 • Ohutusseadmed ja kaitsmed:  seadmeid, mis on paigaldatud masina ohutuks kasutamiseks ei tohi eemaldada, muuta ega neist mööda minna.
 • Välja lukustamine / välja märkimine:  välja lukustamise /välja märkimise (lock-out/tag-out) protseduure peab järgima.
 • Elektritööd/kaarleek:  elektritöid tehes või kaarleegi puhul tuleb kanda asjakohaseid isikukaitsevahendeid.
 • Kukkumiskaitse:  kaitsmata kõrgustes 1,82 m (6 jalga) või kõrgemal töötades tuleb kasutada kukkumiskaitsesüsteeme.
 • Eriluba nõudvad piiratud ruumid:  ükski inimene ei tohi siseneda piiratud ruumi ilma heakskiidetud loata.
 • Turvavööd/kinnistoed:  kõikide tööstuslike mootoritega töötavate seadmete ja veokite juhid ja kaassõitjad peavad kasutama olemasolevaid turvavöid ja kinnistugesid.

Meie ettevõttes töötamise tingimuseks on ohutu töötamine. Me ei luba pahatahtlikkust töötaja suhtes, kes heas usus annab ohutuseeskirjade rikkumisest teada. Töötajad, kes rikuvad põhilisi ohutusalaseid ootuseid või teisi ohutusnõudeid, võib distsiplinaarkorras karistada isegi töölepingu lõpetamisega. Elupäästvate nulltolerantseeskirjade rikkumine lõppeb töölepingu lõpetamisega.

Keskkonna, tervise ja ohutuse (EHS) käsiraamat

Meie eesmärk on pakkuda turvalist ja ohutut töökeskkonda kõikidele meie töötajatele, töövõtjatele ja külastajatele. EHS-i käsiraamat kehtib kõikidele kolmandatele osapooltele, kes meie asukohtades tegutsevad. Sinna hulka kuuluvad tarnijad, lepingulised töötajad, töövõtjad, edasimüüjad, külalised ja kõik teised töötajad, kes ei ole Eatoni töötajad. Käsiraamat annab lühikese ülevaate EHS-i praktikatest, mis on meie ettevõttes töötades nõutud. Käsiraamatu ja kõikide õiguslike, asukoha- ja projektispetsiifiliste nõuete järgimine on meie ettevõttes töötamise tingimuseks.

Vaadake Eatoni kontrollitud üksuste käsiraamatut

Meie töötajad ja töövõtjad võivad teha tööd territooriumil, mis ei ole Eatoni kontrolli all, nagu nt teenuste osutamine kliendi asukohas. Sellistel juhtudel võib turvaline ja ohutu töökeskkond sõltuda teiste tegevusest (või tegevusetusest). EHS-i juhised annavad ülevaate nendele osapooltele kehtivatest nõuetest, võttes arvesse üldist EHS-i kohustust, sest nendest – ja kõikidest õiguslikest, asukoha- ja projektispetsiifilistest nõuetest – kinni pidamine on tingimuseks töötamisel asukohtades, mis ei ole Eatoni kontrolli all. Eatoni personal või töövõtjad on kohustatud tegevused lõpetama ja end töökohalt eemaldama, kui ükskõik milline EHS-is esile tõstetud juhistest ei ole täidetud või kui nad arvavad, et neid ennast või Eatoni vara ohustavad vastuvõetamatud ohutusriskid, mille põhjuseks on kolmandate osapoolte nõuetekohase juhtimise puudumine.

Laadige alla juhised töötamiseks kohtades, mis ei ole Eatoni kontrolli all.

Edu mõõtmine

Eatoni riskianalüüs ning meie tervise ja ohutusmeetmete auditid annavad käegakatsutavaid tulemusi.

Selleks, et kiirendada meie tööõnnetusteta ohutusprogrammi elluviimist, rakendame fookuses olevate üksuste programmi. Valime üksused strateegiliselt välja vastavalt hiljutistele tulemustele tervise ja ohutuse vallas ning olemasolevale ohutuskultuurile. Programmi eesmärk on parandada oma töötajate tervist ja ohutust, samal ajal rangelt arendades tööõnnetusteta ohutuskultuuri. Teeme seda keskendudes eduka ohutusprogrammi põhialustele ja neid rakendades. See hõlmab:

 • juhtkonna kaasamist;
 • töötaja kaasatust;
 • ohtude tuvastamist, ennetamist ja kontrolli;
 • koolitusi ja suhtlemist teadlikkuse ning mõistmise suurendamiseks;
 • edusammude jälgimist ja vastutust.

Pideva ohutusalase tegevuse tagamiseks uuendame regulaarselt peamisi ohutusväärtusi ja käitumist puudutavat kommunikatsiooni.  Seda toetavad eri tüüpi EHS-i koolitused nii kõikidele töötajatele kui ka spetsiaalsed koolitused juhtidele.

 • Ohutusalane haridus kõikidele uutele töötajatele tööle asumise protsessi osana.
 • EHS-i printsiipe tugevdavate koolitusvõimaluste pakkumine.
 • EHS-i tehasejuhtide koolitus.
 • Spetsiaalne “ohutult töötamise” koolitus juhendajatele.

Meie ohutusauhindade programm tunnustab üksuseid, mille ohutustulemused on silmapaistvad. Need auhinnad antakse üksustele, kus praktiseeritakse silmapaistvat ohutusalast tegevust, sh:

 • tuvastatakse ja kontrollitakse peamisi kohaspetsiifilisi riske ja ohte;
 • ohutuse parimaks juhtimiseks kasutatakse eesmärgiga seotud juhtivaid näitajaid ja tõendeid selle teabe kasutamise kohta;
 • küps ja tõhus töötajate kaasamine;
 • tõhus preemia- ja tunnustusprogramm;
 • ohutuse integreerimine pideva täiustamise tegevustesse ja planeerimisse.