Saamme toimimaan sen, millä on merkitystä.

Käyttöehdot

Eatonin, sen tytäryhtiöiden ja osaomistusyhtiöiden (jäljempänä: ”Eaton”) verkkosivustot (jäljempänä: ”Eatonin sivustot”) on tarkoitettu ainoastaan tiedottamista varten.  Jos toisin ei mainita, kaikki näiden sivustojen materiaalit ovat ladattavissa ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön niin, että tekijänoikeus- ja tuotemerkkihuomautuksiin ei kajota.  Käyttämällä näitä sivustoja käyttäjä suostuu (jäljempänä: ”sopimus”) noudattamaan näitä käyttöehtoja.

Käyttäjän pääsy
Eaton voi milloin tahansa oman harkintakykynsä mukaisesti: (1) evätä keneltä tahansa käyttäjältä oikeuden päästä sivustolle; (2) muokata, muuttaa, vetää pois tai poistaa kokonaan tämän sivuston ja/tai minkä tahansa näistä käytössä olevista ehdoista osittain tai kokonaan.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille
Mikä tahansa Eatonin sivustoilla oleva linkki voi antaa käyttäjälle mahdollisuuden poistua Eatonin sivustoilta. Nämä linkitetyt sivustot eivät välttämättä ole Eatonin ohjauksessa, ja Eaton ei ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston tai niillä olevan linkin sisällöstä. Eaton antaa nämä linkit ainoastaan käyttäjän avuksi, ja minkään linkin sisällyttäminen ei tarkoita, että Eaton välttämättä kannattaa tai sponsoroi kyseistä sivustoa tai on osallisena siinä.  Mikäli käyttäjä päättää vierailla linkitetyssä sivustossa, hän tekee niin omalla riskillään.

Tavaramerkit
"Eaton", EATON (LOGO) ja/tai muut Eatonin nimet tai tuotteet, joihin täällä viitataan, ovat Eaton Corporation plc:n tai sen tytäryhtiön tai osaomistusyhtiöiden (”Eaton-merkit”) omistamia tuotenimiä, tavaramerkkejä ja/tai palvelumerkkejä, ja ne on rekisteröity useissa eri maissa eri puolilla maailmaa.  Eaton-merkkejä saa käyttää ainoastaan lisenssillä.  Mikä tahansa muu käyttö on kielletty.  Muut tässä mainitut tuotteet tai yhtiöiden nimet voivat olla niiden omistajien tuotenimiä, tuotemerkkejä tai palvelumerkkejä.

Ohjelmisto
Mikä tahansa ohjelmisto (jäljempänä: "ohjelmisto"), joka voidaan antaa ladattavaksi tämän sivuston palvelimelta, voi olla Eatonin ja/tai sen toimittajien tekijänoikeuksien alainen. Ohjelmiston käyttöä säätelevät sen loppukäyttäjien lisenssisopimuksen ehdot, joka on toimitettu ohjelmiston mukana tai osana sitä (jäljempänä: "lisenssisopimus"). Mikä tahansa ladattavaksi saatettu ohjelmisto on ainoastaan loppukäyttäjien käytettävissä lisenssisopimuksen mukaisesti.  Kaikki sellainen ohjelmiston kopiointi tai uudelleenjakelu, joka ei noudata lisenssisopimusta, on laissa nimenomaisesti kielletty.  EDELLÄ MAINITTUJA MÄÄRÄYKSIÄ RAJOITTAMATTA OHJELMISTON KOPIOINTI TAI KOPIOIDEN VALMISTUS MILLE TAHANSA MUULLE PALVELIMELLE TAI MIHIN TAHANSA KOHTEESEEN LISÄKOPIOIDEN VALMISTAMISTA TAI UUDELLEENJAKELUA VARTEN ON NIMENOMAISESTI KIELLETTY. OHJELMISTOLLA SAATTAA OLLA TAKUU, JA MAHDOLLINEN TAKUU PERUSTUU AINOASTAAN LISENSSISOPIMUKSEN EHTOIHIN. LUKUUN OTTAMATTA SOVELTUVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ JOHTUVIA MUITA RAJOITUKSIA JA SITÄ, MITÄ LISENSSISOPIMUKSESSA ON MÄÄRÄTTY, EATON TÄTEN SANOUTUU IRTI KAIKISTA OHJELMISTOON LIITTYVISTÄ TAKUISTA JA EHDOISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKISTA HILJAISISTA TAKUISTA JA EHDOISTA KOSKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA, SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.

Lisenssi Eatonille
Eaton ei halua, että sivuston käyttäjä lähettää mitään salaisia tai teollisuus- ja tekijänoikeuslain alaisia tietoja Eatonin sivustojen kautta.  Julkaisemalla viestejä, lähettämällä tiedostoja, syöttämällä tietoja tai viestimällä millään muulla tavoin tämän palvelun kautta käyttäjä suostuu antamaan Eatonille lisenssimaksuttoman, ikuisen, muun kuin yksinomaisen ja rajoittamattoman globaalin lisenssin
•    käyttää, kopioida, uudelleenlisensoida, muokata, siirtää, välittää, jakaa ja/tai julkisesti esittää tai näyttää minkä tahansa tällaisen viestin
•    alilisensoida kolmansille osapuolille rajoittamattoman oikeuden käyttää mitä tahansa edellä mainituista oikeuksista viestiin liittyen.

Edellä mainitut oikeudet sisältävät oikeuden käyttää hyväksi kaikkia oikeuksia edellä mainittuun viestiin ja sisältävät rajoituksetta oikeudet, jotka sisältyvät tekijänoikeuksiin, tavaramerkkeihin, palvelumerkkeihin, patenttilakeihin tai muihin aineettoman omaisuuden oikeuksiin, mukaan lukien oikeus julkisuuslakeihin millä tahansa olennaisella lainkäyttöalueella.

Vastuuvapauslauseke
KÄSITYKSEMME ON, ETTÄ TÄHÄN VERKKOSIVUSTOON SISÄLTYVÄ DATA JA TIEDOT OVAT PAIKKANSA PITÄVIÄ, MUTTA NE VOIVAT SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI KIRJOITUSVIRHEITÄ.  EATONIN SIVUSTOT TARJOTAAN "SELLAISINA KUIN OVAT" ILMAN MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI HILJAISIA TAKUUSITOUMUKSIA, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NIIHIN RAJOITTUMATTA, HILJAISET TAKUUT KOSKIEN MYYNTIKELPOISUUTTA JA SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUTTA.  EATON EI TAKAA, ETTÄ TÄMÄN SIVUSTON SISÄLTÄMÄT TOIMINNOT TOIMIVAT KESKEYTYKSETTÄ TAI VIRHEETTÖMÄSTI, ETTÄ VIRHEET KORJATAAN TAI ETTÄ TÄMÄ SIVUSTO, MUKAAN LUKIEN ILMOITUSTAULUT TAI SIVUSTON MAHDOLLISTAVA PALVELIN, ON VAPAA VIRUKSISTA TAI MUISTA HAITALLISISTA KOMPONENTEISTA. VASTUUVAPAUSLAUSEKE KOSKEE KAIKKIA VAHINKOJA JA VAMMOJA, JOTKA JOHTUVAT MISTÄ TAHANSA SUORITUSKYVYN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ, VIRHEESTÄ, LAIMINLYÖNNISTÄ, HÄIRIÖSTÄ, POISTAMISESTA, VIRHEESTÄ TAIKKA TOIMINTA- TAI LÄHETYSVIIVEESTÄ. TIETOKONEVIRUKSESTA, VIESTINTÄLINJAN TOIMINTAHÄIRIÖSTÄ, VARKAUDESTA TAI TUHOUTUMISESTA TAIKKA LUVATTOMASTA TIETOJEN KÄYTÖSTÄ, MUUTOKSISTA TAI HYÖDYNTÄMISESTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSEESSÄ SOPIMUSRIKKOMUS, PETOS, LAIMINLYÖNTI TAI MUU TOIMI. SIVUSTON KÄYTTÄJÄ ERITYISESTI SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ EATON EI OLE VASTUUSSA MUIDEN TILAAJIEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN HERJAAVASTA, LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA TOIMINNASTA JA ETTÄ EDELLÄ MAINITUISTA TEOISTA JOHTUVIEN VAHINKOJEN RISKI ON TÄYSIN KÄYTTÄJÄN VASTUULLA. JOLLEIVÄT LAKISÄÄTEISET RAJOITUKSET MUUTA EDELLYTÄ, EATON, TAI KUKAAN HENKILÖ TAI ENTITEETTI, JOKA ON MUKANA EATON-OHJELMISTOJEN LUOMISESSA, TUOTTAMISESSA TAI JAKELUSSA, EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN, NIIHIN KUITENKAAN RAJOITTUMATTA, VASTUU KORVATA SUORIA, EPÄSUORIA, ERITYISIÄ TAI VÄLILLISIÄ VAHINKOJA TAIKKA MAKSAA RANGAISTUSLUONTEISIA VAHINGONKORVAUKSIA, JOTKA JOHTUVAT EATON-OHJELMISTON TAI SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI SIITÄ, ETTEI NIITÄ VOIDA KÄYTTÄÄ. SIVUSTON KÄYTTÄJÄ SUOSTUU TÄTEN SIIHEN, ETTÄ TÄMÄN KOHDAN MÄÄRÄYKSIÄ SOVELLETAAN KAIKKEEN SIVUSTON SISÄLTÖÖN

Korvausvelvollisuuden rajoituslauseke
EATON EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE KORVAUSVELVOLLINEN MISTÄÄN VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KAIKKI ERITYISET, EPÄSUORAT TAI VÄLILLISET VAHINGOT, JOTKA LIITTYVÄT TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÖÖN, PAITSI SILTÄ OSIN KUIN SOVELTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ TÄTÄ RAJOITTAA. EATON SUOSITTELEE TUOTTEILLEEN VAIN SOVELLUKSIA, JOTKA ON MAINITTU SEN TUOTELUETTELOISSA TAI MUUSSA YHTIÖN KIRJALLISESSA MATERIAALISSA, JA TÄTEN EI OLE KORVAUSVASTUUSSA TAPAUKSISSA, JOISSA KYSE ON ERIKSEEN MÄÄRITELLYISTÄ KÄYTTÖTARKOITUKSISTA POIKKEAVISTA KÄYTTÖTARKOITUKSISTA. TUOTTEILLA ON MAHDOLLINEN TAKUU AINOASTAAN NIIDEN MYYNTIEHDOISSA ILMOITETULLA TAVALLA.  SIVUSTON KÄYTTÄJÄ NIMENOMAISESTI TIEDOSTAA JA SUOSTUU SIIHEN, ETTÄ EATON EI OLE VASTUUSSA KENENKÄÄN KÄYTTÄJÄN MISTÄÄN HALVENTAVASTA, KILPAILUA RAJOITTAVASTA, LOUKKAAVASTA TAI LAITTOMASTA TOIMINNASTA. MIKÄLI SIVUSTON KÄYTTÄJÄ ON TYYTYMÄTÖN MIHIN TAHANSA EATONIN MATERIAALIIN TAI MIHIN TAHANSA EATONIN EHTOIHIN, KÄYTTÄJÄN AINOA JA YKSINOMAINEN OIKEUSKEINO ON LUOPUA SIVUSTON KÄYTÖSTÄ.

Ilmoitustaulut
Tämä palvelu saattaa sisältää ilmoitustauluja ja keskusteluhuoneita (jäljempänä: "ilmoitustaulut"), jotka mahdollistavat palautteen antamisen Eatonille ja reaaliaikaisen käyttäjien välisen vuorovaikutuksen. Eaton ei hallitse ilmoitustauluille toimitettuja viestejä, tietoja tai tiedostoja. EHTONA ILMOITUSTAULUJEN JA TÄMÄN SIVUSTON KÄYTTÄMISELLE ON, ETTÄ KÄYTTÄJÄ
•   ei rajoita tai estä ketään toista käyttäjää käyttämästä ilmoitustauluja ja nauttimasta niistä
•   ei julkaise tai lähetä mitään laitonta, kilpailua rajoittavaa, uhkaavaa, loukkaavaa, herjaavaa, säädytöntä, vulgaaria, pornografista, rienaavaa tai siveetöntä informaatiota, mukaan lukien rajoituksetta kaikki sellainen viestintä, joka muodostaa rikkomuksen tai rohkaisee rikkomaan tai rikkoo millään tavalla rikoslakia tai yksityisoikeutta saattaen tekijän mahdollisesti yksityisoikeudelliseen vastuuseen tai muuten rikkoo mitään paikallista, osavaltion, maakunnan, valtion tai kansainvälistä lakia
•   ei julkaise tai lähetä mitään informaatiota, ohjelmistoja tai muuta materiaalia, joka rikkoo tai loukkaa muiden oikeuksia, mukaan lukien materiaalia, joka on yksityisyyttä loukkaavaa tai julkisuusoikeuksia loukkaavaa tai joka on suojattu tekijänoikeudella, tavaramerkillä, patentilla tai muulla omistusoikeudella, tai edellä mainituista tekijänoikeudella suojatuista teoksista johdettua materiaalia ilman, että käyttäjä ensin hankkii kirjallisen luvan omistajalta tai oikeuksien haltijalta
•   ei julkaise tai lähetä mitään informaatiota, ohjelmistoa tai muuta materiaalia, joka sisältää viruksen tai minkä tahansa muun haitallisen osan
•   ei julkaise, lähetä tai millään tavalla hyväksikäytä mitään, mahdollisesti mainontaa sisältävää, informaatiota, ohjelmistoa tai muuta materiaalia kaupallisiin tarkoituksiin muuten kuin Eatonin liiketoimintatarkoituksiin.

Käyttäjä ymmärtää, ettei Eatonilla ole mitään velvollisuutta valvoa tai editoida ilmoitustaulujen sisältöä. Eaton varaa kuitenkin oikeuden milloin tahansa julkaista minkä tahansa käyttäjän tai kenen tahansa muun käyttäjän julkaiseman informaation, jos se on mahdollisesti tarpeen minkä tahansa lain, säädöksen tai hallituksen pyynnön täyttämiseksi, tai editoida, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa tietoja tai materiaaleja osittain tai kokonaan Eatonin yksinomaisen harkinnan mukaan.

Vastuunvapautus
Käyttäjä suostuu puolustamaan Eatonia, vapauttamaan Eatonin vastuusta, suojelemaan ja suojaamaan Eatonia, sen lisenssinhaltijoita ja Eatonin johtajia, virkamiehiä, työntekijöitä ja edustajia kaikilta vastuilta, vaatimuksilta, vahingoilta ja kustannuksilta, mukaan lukien kohtuullisilta asianajokustannuksilta, jotka aiheutuvat käyttäjän sivuston käytöstä, tai käyttäjän tämän sopimuksen ehtojen rikkomisesta tai väitetystä rikkomisesta.

Lainvalinta
Tähän sopimukseen sovelletaan ja sen tulkinnassa käytetään Ohion osavaltion lainsäädäntöä, huomioon ei oteta mitään oikeusperiaatetta tai lainvalintaa. Mikäli jokin tämän sopimuksen määräys on lainvastainen, pätemätön tai jostain syystä täytäntöönpanokelvoton, sellainen määräys katsotaan olevan erotettavissa tästä sopimuksesta, eikä se vaikuta minkään muiden määräysten pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Ulkomaiset käyttäjät
Eaton-sivustoja hallitaan, käytetään ja hallinnoidaan Yhdysvaltojen alueelta.  Eaton ei väitä, että Eatonin sivustot soveltuisivat käytettäviksi tai olisivat käytettävissä muualla kuin Yhdysvalloissa.  Sellaisissa valtioissa tai sellaisilla alueilla toimivat henkilöt, joissa mikä tahansa Eaton-sivustojen sisältö saattaa olla laitonta tai kiellettyä, eivät saa käyttää Eaton-sivustoja.  Vientilakeja tai -säädöksiä loukkaavia Eaton-sivustoja tai mitään niiden sisältämiä  materiaaleja ei saa käyttää.

DMCA:n ilmoitusvaatimukset
Ilmoitukset mistä tahansa väitetystä tekijänoikeusrikkomuksesta tulee lähettää noudattaen Title 17, U.S.C. Section 512(c) -asiakirjan määräyksiä palveluntarjoajan nimeämälle edustajalle:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, USA, +1 440 523 4131, danielskalka@eaton.com.

Sopimus kokonaisuudessaan

Nämä ehdot, mukaan lukien tämän verkkosivuston oikeudelliset ilmoitukset ja vastuuvapauslausekkeet, muodostavat koko sopimuksen Eatonin ja käyttäjän välillä, kun käyttäjä käyttää tätä verkkosivustoa, ja se korvaa kaikki aikaisemmat sopimukset samasta asiasta.

Irtisanominen
Tämä sopimus on voimassa, kunnes Eaton päättää sen voimassaolon milloin tahansa mistä tahansa syystä ilman etukäteisilmoitusta. Päättymisen tapauksessa käyttäjällä ei ole enää lupaa käyttää tätä sivustoa tai ilmoitustauluja. Käyttäjälle asetetut rajoitukset koskien materiaalia, joka on ladattu joko tältä sivustolta tai ilmoitustauluilta, ja vastuunrajoituslausekkeet sekä vastuiden rajoitukset, jotka on esitetty tässä sopimuksessa, säilyvät voimassa myös päättymisen jälkeen.