Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

A vállalati társadalmi felelősségvállalás

Hogyan hozzuk működésbe mindazt, ami igazán fontos. Kötelességünknek érezzük, hogy pozitív hatást gyakoroljunk a környezetünkre, miközben segítünk megoldani a világ legégetőbb energiagazdálkodási kihívásait.

Mint energiagazdálkodési cégnek, az Eatonnek fontos a "helyes üzleti magatartás" az ügyfelek, munkavállalók és közösségek igényeinek kielégítése során. Ez elválaszthatatlan része a kultúránknak. Az eredmények elérésének módja az Eatonnél ugyanolyan fontos, mint maguk az eredmények. A „hogyan” ugyanolyan fontos mércéje a vállalat sikerének, mint a siker maga.

 

Világos iránymutatások segítik a munkatársainkat világszerte, az etikus, biztonságos, környezettudatos magatartással kapcsolatban. A jelen dokumentum azon kötelezettségvállalásaink összefoglalása, amelyek a legjobban példázzák hozzáállásunkat az etikához és az integritáshoz tevékenységünk során.

 

Jövőképünk

Jövőképünk az, hogy energiagazdálkodási technológiáink és szolgáltatásaink segítségével jobbá tesszük az életminőséget és a környezetet. 

Környezetvédelem, egészség, biztonság és fenntarthatóság

Fenntartható üzleti tevékenység: Célunk, hogy a világ vezető nagyvállalatai közé tartozzunk a munkahelyi egészség és bizonság valamint környezetünk védelme terén is. Az Eaton energiagazdálkodási megoldásai növelik az épületek, járművek és gépek energiahatékonyságát, segítenek a természeti erőforrások megőrzésében, csökkentik ügyfeleink ökológiai lábnyomát és csökkentik a mindennapi élet környezeti hatásait.

 

A munkavállalók biztonsága Hiszünk abban, hogy alkalmazottaink egészsége és biztonsága mindenekfelett áll. Igyekszünk megelőzni a baleseteket, sérüléseket, és folyamatosan csökkentjük a munkahelyi egészségügyi kockázatokat, valamint támogatjuk munkavállalóinkat és családtagjaikat abban, hogy minél egészségesebb és biztonságosabb életet élhessenek.

 

Megfelelés  Az emberekből, előírásokból és eljárásokból álló globális környezetvédelmi és munkabiztonsági (angol rövidítése: EHS) szabályozási struktúránk célja a jogszabályoknak való megfelelés, a felelős környezetvédelmi és munkabiztonsági gyakorlat és a proaktív balesetjelentés lehetőségének biztosítása. A struktúra az üzletvitelünkre és az általunk készített termékekre egyaránt érvényes. Törekszünk arra, hogy eleget tegyünk a jogszabályi előírásoknak, sőt helyenként túl is teljesítjük a törvény által előírt követelményeket. Az Eaton küldetésének megfelelően tiszteletben tartjuk és betartjuk a globális működésünket szabályozó törvényeket, rendeleteket és jogszabályokat. A célunk a 100%-os balesetmentesség és a munkahelyi egészség és biztonság folyamatos fejlesztése. A munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó teljesítménymutatóink mérésére és értékelésére szakképzett, független vállalatokat kérünk fel.

 

Környezetvédelmi felelősségünk: A környezetvédelem iránti elkötelezettségünk nem merül ki abban, hogy betartjuk a jogszabályi előírásokat. Következetesen dolgozunk az üzletvitelünk, termékeink és logisztikai rendszerünk által hagyott „ökológiai lábnyom” csökkentésén. Az üzletvitelünkben ez úgy mutatkozik meg, hogy az ellátási láncunk kiépítése során szem előtt tartjuk a szennyezőanyagok környezetbe jutásának megelőzését, az általunk kibocsátott üvegház hatású gázok mennyiségének csökkentését és a természeti erőforrások megóvását. Termékeink tervezése során figyelembe vesszük a környezetvédelmi tényezőket (pl. az alapanyag-választásnál és az energiahatékonyságnál), és azok életciklusra gyakorolt hatásait beépítjük a termékek tervezési folyamatába. Ezek az erőfeszítések együtt támogatják az Eaton általános fenntartható üzleti modelljét.

 

Ügyfelek, beszállítók és vállalkozók Ügyfeleinkkel, beszállítóinkkal és vállalkozóinkkal történő üzletkötések során biztosítjuk a törvényi előírásoknak megfelelést, támogatjuk a biztonságot, csökkentjük a közös ökolábnyomot, és fenntartható megoldásokat dolgozunk ki a világ környezetvédelmi és energiagazdálkodási kihívásaira.

 

Közösség és kormányzat Tudatában vagyunk a munkahelyi biztonság és a környezet iránti felelősségünknek. Részt veszünk a közösségek életminőségének javítására irányuló helyi és kormányzati kezdeményezésekben.

Emberi jogok

Az emberi jogok tisztelete Tiszteljük az emberi jogokat és ezt beszállítóinktól is megköveteljük. Magunkra nézve kötelező érvényűnek fogadjuk el a független szervezetek alábbi nemzetközi emberi jogi dokumentumait: az Egyesült Nemzetek Globális Egyezménye, az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata, a Nemzetközi Egyezmény a Civil és Politikai Jogokról, valamint a Nemzetközi Egyezmény a Gazdasági, Társadalmi és Kulturális Jogokról. Az ezen okiratokban szereplő irányelvek rendszerint kimondják, hogy a vállalatok kötelesek tiszteletben tartani a meghatározott emberi jogokat, és kötelesek elkerülni az emberi jogok tudatos megsértésére irányuló tevékenységeket. Az Eaton ezeket a fontos irányelveket beépítette a főbb vállalati értékeibe, így ezek irányítják mindennapi tevékenységünket, valamint azt, amit elvárunk a beszállítóinktól. Büszkék vagyunk rá, hogy tagjai vagyunk a Globális jelentési kezdeményezésnek, amely a világ egyik legismertebb jelentési keretrendszere az emberi jogokkal, munkajogokkal, környezetvédelmi előírásokkal, korrupcióellenes törvényekkel és a felelős vállalati szerepvállalással kapcsolatos jogsértéseknek.

 

Gyerekmunka Nem alkalmazunk gyerekmunkát. Gyermekkorúnak tekintünk minden 16. életévét még be nem töltött személyt. Amennyiben a nemzeti törvények szigorúbbak a mi vállalati politikánknál, úgy az illető jogszabály érvényes ebben a kérdésben. Még akkor is azonban, ha a helyi törvények megengedik a 16 év alattiak foglalkoztatását, mi betartjuk a 16 éves korhatárt.

 

Kényszerített munka Megtiltjuk a felbérlést, a rabszolgaságot vagy bármilyen szolgaságot.

 

A sokszínűség és a tisztességes foglalkoztatási gyakorlatok tiszteletben tartása: Tiszteljük a kulturálisan különböző munkaerőt. Üzleti gyakorlatunkban minden munkavállalónak egyenlő esélyt adunk, és garantáljuk a tisztességes, teljesítményalapú bánásmódot. Nem tűrjük a munkahelyi zaklatást és a megkülönböztetést.

 

Gyülekezési szabadség Tiszteletben tartjuk munkavállalóink gyülekezési szabadságát minden legális szervezetben, ideértve a szakszervezeteket és az üzemi tanácsokat is. A munkavállalói és munkáltatói érdekek egyeztetése céljából az Eaton számos helyen konstruktívan együttműködik a munkavállalói képviseletekkel. Betartjuk az egyesülési és kollektív érdekképviseletre vonatkozó összes helyi és nemzeti jogszabály előírásait. 

Etika és pénzügyi integritás

A törvénynek való engedelmeskedés Tiszteljük és engedelmeskedünk azoknak a törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak, amelyek a világon mindenütt vonatkoznak a vállalatainkra. 

 

Az etikai verseny A versenyben elért előnyt a legmagasabb fokú teljesítménnyel érjük el. Nem folytatunk etikátlan vagy illegális kereskedelmi gyakorlatot. 

 

Az érdek összeütközések elkerülése Elkerüljük a kapcsolatokat és az olyan viselkedést, amely kompromitálhatja az ítéletünket, és tényleges vagy valóságos konfliktust teremthet a személyes érdekeink és az Eaton iránti hűségessünk között. Nem használjuk az Eatonnál a beosztásunkat arra, hogy nem megfelelő juttatásokat szerezzünk magunknak vagy mások számára. Nem folytatunk olyan tevékenységeket, és nem létesítünk olyan kapcsolatokat, amelyek az Eaton érdekeivel szemben állnak. 

 

Becsületes magatartás Nem kínálunk és nem fogadunk el vesztegetési pénzt, jutalékot, illetve jogosulatlan ajándékokat vagy természetbeni kedvezményeket. Etikai irányelveinkkel és értékeinkkel összhangban álló üzleti tevékenységet folytatunk.

 

Az pénzügyi eredményeinket becsületesen jegyezzük és jelentjük Pontos és teljes nyilvántartást vezetünk pénzügyi és egyéb üzletviteli dokumentumainkról, valamint közzé tesszük a teljes, tisztességes, pontos, időszerű és érthető pénzügyi eredményeket és egyéb tájékoztató információkat. A belső ellenőrzési rendszerünk gondoskodik a dokumentumaink és információink integritásának megőrzéséről.

 

Vagyontárgyak és információk védelme Az Eaton tulajdonát az Eaton üzleti információi és lehetőségei céljaira és nem pedig illetéktelen célokra használjuk. Az előírásoknak megfelelően, bizalmasan kezeljük az Eaton vagy mások által tudomásunkra hozott információkat és munkavállalói adatokat.

 

A kormánynak való árusítás Megfelelünk azoknak a speciális törvényeknek, szabályoknak és előírásoknak amelyek kormány szerződésekre vonatkoznak és a kormány személyzetével való kapcsolatokat szabályozzák.

 

Minőségbiztosítás Elhivatottak vagyunk a minőségi termékek előállítása és minőségi szolgáltatások nyújtása iránt. 

Ellátási lánc

Az Eaton Beszállítói Etikai Kódexe segítséget nyújt a megfelelő üzleti partnerek kiválasztásában. Csak olyan beszállítói partnerekkel vagyunk hajlandóak együtműködni, akik vállalati értékeinkkel összhangban álló munkahelyi normákat és üzleti gyakorlatokat követnek. Ezek a követelmények világszerte érvényesek az Eaton Corporation minden beszállítójára. A beszállító felelőssége, hogy ismerje és betartsa az Eaton válallatcsoport irányelveit, eljárási utasításait és munkautasításait.  

Helytelen magatartás jelentése

A helyi törvények figyelembe vételével bárki jogosult az alábbi elérhetőségeken keresztül Global Ethics and Compliance Office-től választ kapni a kérdéseire, a hivatal felé névvel vagy név nélkül jelenteni az általa észlelt etikai aggályokat, illetve a lehetséges, vélt vagy valós jogszabálysértéseket, beleértve a számviteli, pénzügyi, adóügyi és vesztegetéses ügyeket.  

Az ombudsman irodája

A vállalati Ombudsman Hivatala azért jött létre, hogy fómumot teremtsen az Eaton munkavállalói számára arra, hogy azokat a munkahelyi problémáikat is elmondhassák, amelyeket más csatornákon keresztül nem tudnak, nem mernek, nem akarnak jelenteni. . Az ombudsman hivatalának működését a Nemzetközi Ombudsman Egyesület gyakorlata szabályozza. Feladata, hogy a munkavállalók számára biztonságos helyet biztosítson az aggályos ügyek bizalmas megbeszélésére egy semleges és független személlyel, anélkül, hogy tartaniuk kellene a negatív megkülönböztetéstől vagy befolyásolástól. A beszélgetésekről nem készül jegyzőkönyv vagy hangfelvétel.