Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Az Eaton modern kori rabszolgasággal és emberkereskedelemmel kapcsolatos nyilatkozata

 

AZ EATON CORPORATION PLC 2019-ES ÜZLETI ÉVRE VONATKOZÓ NYILATKOZATA AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG MODERN KORI RABSZOLGASÁG ELLENI TÖRVÉNYE (2015) ÉS KALIFORNIA ÁLLAM ELLÁTÁSI LÁNCOK ÁTLÁTHATÓSÁGÁRA VONATOZÓ TÖRVÉNYE (2010) ALAPJÁN 

Ez a nyilatkozat az Egyesült Királyság modern kori rabszolgaság elleni törvényének (2005) 54. §-a és Kalifornia állam ellátási láncok átláthatóságára vonatkozó törvénye (2010) alapján készült, és érvényes az Eaton minden telephelyére, leányvállalatára és kapcsolt vállalkozására. 

 

Az Eatonről

Az Eaton Corporation plc (Eaton, a Vállalat, mi) egy energiamenedzsment-szakértő vállalat, melynek árbevétele 2019-ben 21,4 millió dollár volt. A vállalat fenntartható megoldásokat kínál, amelyek segítenek az ügyfeleknek a villamos, hidraulikus és mechanikus energia hatékony, biztonságos és megbízható felhasználásában.  Az Eaton jövőképe, hogy energiagazdálkodási technológiái és szolgáltatásai segítségével jobbá tegye az emberek életminőséget és óvja a környezetet. Az Eaton hat alapüzletágban folytat tevékenységet: Electrical Products and Electrical Systems and Services, Hydraulics, Aerospace, Vehicle, és eMobility (Villamossági termékek valamint villamos rendszerek és szolgáltatások üzletága, Hidraulikai üzletág, Repüléstechnikai üzletág, Járműtechnikai üzletág és eMobility üzletág) Az Eatonnek megközelítőleg 101.000 munkavállalója van, termékeit több mint 175 országban értékesíti. További információért kérjük, látogasson el a www.eaton.com/hu oldalra.

Az üzleti szegmenseinkkel és a leányvállalatainkkal, illetve az egyes szegmensekben gyártott termékekkel kapcsolatban lásd az Eaton 2019-es 10-K nyomtatványt, amely elérhető a https://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations.html oldalon. 

Eaton ellátási lánc áttekintése

Az Eaton hat üzletága jelentős számú beszállítóval rendelkezik a világ különböző országaiban. Ellátási láncunk többszintű, és az általunk megvásárolt különböző nyersanyagok, alkatrészek és szolgáltatások világszerte több mint 50.000 beszállítótól származnak. Az Eaton csakis olyan beszállítókkal működik együtt és törekszik stratégiai együttműködésre, akik stabil pénzügyi háttérrel rendelkeznek, és az Eatonhöz hasonlóan fontos számukra a felelős üzleti magatartás.

Erőteljes cél - az Eaton politikái és irányítási folyamata

A siker fontos mércéjének tartjuk azt is, hogy miként érjük el eredményeinket. A helyes üzleti magatartás az Eaton márka egyik központi eleme. Az Eaton, mint nagyvállalat sikerét nem kis részben annak köszönheti, hogy kezdetektől fogva kompromisszumok nélkül ragaszkodik a legmagasabb etikai normákhoz. Ennek az elkötelezettségnek fontos része, hogy az Eaton külön figyelmet szentel annak, hogy csak olyan beszállítókkal működjön együtt, akikkel kapcsolatban fel sem merülhet a rabszolgamunka és az emberkereskedelem.  Ennek megfelelően több különböző szabályzatunk írja elő a helyes magatartást.

Az Eaton Etikai kódexe

Az Eaton etikai kódexe (http://www.eaton.com/us/hu-hu/company/ethics-compliance.html) az emberi jogok tiszteletben tartását tekinti az etikus vállalati magatartás fundamentumának. Mind munkavállalóinktól, mind beszállítóinktól elvárjuk az etikai kódex betartását.  Az Eaton etikai útmutatója (Ethics Guide) kifejezetten megtiltja bárminemű kényszermunka alkalmazását. Az Eaton etikai szabályainak aktualizálása és legmagasabb szinten tartása érdekében az Eaton létrehozott egy hivatalt, amely a vállalat etikai és ellenőrzési programjának felügyeletéért felelős. A hivatalt a vállalati etikáért felelős rangidős alelnök (Senior Vice President, Global Ethics and Compliance) vezeti, felügyeletét pedig az igazgatótanács irányítási bizottsága, a Governance Committee látja el.

Eaton Beszállítói magatartási kódex

Az Eaton Beszállítói magatartási kódex (http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm) rögzíti az Eaton munkahelyi minimum követelményeit és általános üzleti gyakorlattal kapcsolatos elvárásait. Ezek az elvárások visszatükrözik az Etikai kódexünkben rögzített értékeket. A Beszállítói magatartási kódexben foglalt követelmények, köztük a kényszerített munka, a rabszolgamunka és az emberkereskedelem tilalma az Eaton és csatolt vállalkozásai minden beszállítójára érvényesek. Az Eaton beszállítói kötelesek betartani ezeket, és igazolni, hogy megfelelnek a Beszállítói magatartási kódex előírásainak.

Az Eaton etikai kódexét és Beszállítói magatartási kódexét tartalmazzák az Eaton utasításai, melyek biztosítják, hogy mind a munkavállalók, mind a beszállítók tisztában vannak ezek előírásaival. A végrehajtással kapcsolatos felelősségeket számos dokumentum tartalmazza, úgy mint az Eaton etikai útmutatója, az Eaton beszállító kiválóság kézikönyve, illetve amerikai közbeszerzési eljárások esetén az Egyesült Államok idevágó jogszabályi előírásai.

Ezen politikák, folyamatok és eljárások mindegyikének támogatása érdekében az Eaton konkrét intézkedéseket tesz a kényszermunka, a rabszolgaság és az emberkereskedelem kockázatának megelőzésére és enyhítésére a saját folyamataiban és ellátási láncában, úgy mint:

1.      Verifikáció

Az emberkereskedelemmel és rabszolgasággal kapcsolatos kockázatokat oly módon határozzuk meg, hogy világosan megfogalmazott elvárásokat támasztunk a beszállítókkal szemben, és gondoskodunk róla, hogy beszállítóink a szokásos megfelelési feltételeken túlmenően megfeleljenek a Beszállítói magatartási kódexben foglalt kritériumoknak is. A beszállítók ezen kívül kötelesek megismerni és elfogadni az Eaton Beszállítói kódexének tartalmát.

A beszállítók folyamatainak és gyakorlatainak ellenőrzésére és értékelésére az Eaton létre hozta a Supplier Site Assessment (SSA) folyamatot. Az SSA olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek annak értékelésére szolgálnak, hogy a szállítónak van-e folyamata az etikai és előírásokkal kapcsolatos kérdések kezelésére.

Az Eaton továbbá figyelemmel kíséri a nyilvánosan elérhető információkat, valamint az előfizetett szolgáltatások által szállított információkat.  Abban az esetben, ha a Beszállító magatartási kódex be nem tartására vonatkozó riasztást kapunk, azonnal intézkedünk, és megkezdjük az eset kivizsgálását.

2.      Beszállítói auditok

Az Eaton Beszállítói magatartási kódexe értelmében az Eaton jogosult auditálni a beszállítóit a kódex és a standard szerződéses feltételek betartása vonatkozásában. Amennyiben komoly kockázat merül fel, azonnali hatállyal és bejelentés nélkül is elvégezhetjük a beszállítói auditot.  Az Eaton folyamatosan monitorozza, hogy az ellátási lánca tagjai betartják-e a Beszállítói magatartási kódexet, a monitorozás fókuszában nem csak az emberkereskedelem és a rabszolgamunka áll.  Az audit oka különböző lehet, a célja általában nem önmagában az, hogy felmérjük, hogy az illető beszállító megszegi-e a rabszolgamunka alkalmazására és az emberkereskedelemre vonatkozó tilalmat.  Az Eaton nem bíz meg harmadik felet az emberkereskedelmet vagy a rabszolgamunkát tiltó törvények betartásának értékelésével.  Mindazonáltal az Eaton haladéktalanul és alaposan kivizsgálja azokat a feljelentéseket vagy jeleket, amelyek megalapozzák annak gyanúját, hogy egy beszállító tevékenysége során emberkereskedelemben vesz részt, vagy rabszolgamunkát alkalmaz , illetve más módon nem tartja be az Eaton Etikai kódexét vagy a Beszállító magatartási kódexét. 

3.      Tanúsítványok

Az Eaton Beszállítói magatartási kódexe kimondja, hogy a beszállítóknak tiszteletben kell tartaniuk a munkavállalóik emberi jogait, és méltósággal és tisztelettel kell őket kezelniük. A beszállítók nem alkalmazhatnak semmilyen kényszer- vagy kötelező munkát, rabszolgaságot vagy szolgaságot, illetve emberkereskedelmet.

A Beszállítói magatartási kódex értelmében a Szállítók személyzete és munkahelyei kötelesek a saját országuk törvényeinek és minden más alkalmazandó törvénynek, szabálynak és szabályzatnak megfelelően működni. A beszállítóknak biztosítaniuk kell, hogy az Eaton termékek, szolgáltatások és szállítmányok megfeleljenek az nemzetközi kereskedelemre vonatkozó alkalmazandó törvényeknek, jogszabályoknak és egyéb előírásoknak valamint az Eaton Beszállítói magatartási kódex követelményeinek. Az Eaton beszállítói kötelesek igazolni, hogy megfelelnek a Beszállítói magatartási kódex előírásainak.  Ezen túlmenően a beszállítóknak meg kell követelniük, hogy saját beszállítóik és alvállalkozóik is megfeleljenek az Eaton Beszállítói magatartási kódex rendelkezéseiben foglaltaknak megfelelő magatartási normáknak.

4.     Belső elszámoltathatóság

Az emberi jogokkal, a modern rabszolgasággal és az emberkereskedelem kockázatával kapcsolatos elszámoltathatóságot az Eaton Etikai kódexe és a Beszállítói magatartási kódex rögzíti. Emellett az Eaton szigorú irányítási és kockázatkezelési folyamatokat vezetett be az ellátási láncok kockázatának azonosítása és mérséklése érdekében.

Az Eaton számos mechanizmust hozott létre, beleértve egy globális segélyvonalat is, amelyen minden etikai aggályt, vélt vagy valós jogsértést be lehet jelenteni. A segélyvonalon vagy kapcsolódó eszközök útján bárki - akár alkalmazott, akár beszállító - bejelentést tehet.

Ha a segélyvonalon vagy más úton rabszolgaságról vagy emberkereskedelemről szerzünk tudomást, azonnal kivizsgáljuk az esetet, és megtesszük a szükséges intézkedéseket, mely intézkedések közé tartozhat többek között az érintett felekkel fennálló munka- vagy egyéb szerződés azonnali felmondása. A segélyvonalon vagy az Ethics Office-hoz tett bejelentéseket és azok kivizsgálásának az eredményét, illetve az ügyben hozott intézkedéseket jelentjük az Eaton Igazgatótanácsának Irányító Bizottságának (Governance Committee of Eaton’s Board of Directors). 

5.      Oktatás

Mivel az etika az Eaton értékalapú kultúrájának egyik legfontosabb eleme, az Eaton minden alkalmazottja évente oktatásban részesül az Eaton Etikai kódexének követelményeiről. Ezenkívül folyamatos emberi jogi oktatásban részesítjük az ellátási lánc menedzsment részlegünket és az Eaton ellátási lánccal foglalkozó vezetőit. E képzés része a rabszolgaság és az emberkereskedelem kockázatainak felismerése és enyhítése.  

 

Az Igazgatóság jóváhagyta 2020. április 22-én

Craig Arnold, az igazgatótanács elnöke
Eaton Corporation plc