Select your location

Működésbe hozzuk az igazán fontos dolgokat.*

Regisztráció - beszállító megjelenítése (VIS)

A JELEN e-COMMERCE TRADING PARTNER AGREEMENT (a "Megállapodás") az Eaton Corporation, amely egy Ohio államban, az E1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114 cím alatt működő vállalat (a továbbiakban "Eaton") és a jelen feltételeket elfogadó szervezet (a továbbiakban "Eladó") között jött létre. Az „accept” gombra kattintva (amennyiben az rendelkezésre áll) az ekként cselekvő személy úgy nyilatkozik, hogy jogosult az Eladó nevében elfogadni a jelen feltételeket, és hogy szándékában áll a jelen Megállapodást az általa ily módon képviselt Eladóra nézve kötelező érvényűnek elfogadni, csakúgy mintha írásban lenne rögzítve.

 

  1. Agreement to Use Electronic Commerce (Megállapodás az elektronikus kereskedelem használatára) - Az Eaton és az Eladó megállapodik abban, hogy üzleti tevékenységüket az Electronic Data Interchange (EDI), a Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource (WISPER), a Supplier Visualization, a Web EDI, a Supplier Invoice Self Entry, és az Evaluated Receipt Settlement alkalmazások kombinált használatával folytatják. Az Eaton megvásárolja a termékeket az Eladótól, és az Eladó az Eaton által megrendelt termékeket a Supplier Visualisation (VIS) és/vagy EDI-n keresztül értékesíti felé. Az Eladó beleegyezik abba, hogy az Eatonnel folytatott kereskedelmi tevékenységéhez az elsődleges kommunikációs csatornák az Eaton alkalmazásai, úgy mint az EDI, a Supplier Visualization, Web EDI, Supplier Invoice Self Entry, and Evaluated Receipt Settlement. A Supplier Visualization csatornán végzett tevékenységek közé tartoznak többek között a rendeléskezelés, a készletnyilvántartás és az értékesítés-közvetítés. Minden információ és eszköz elektronikus úton kerül továbbításra minden félnek a Supplier Visualizatuon és/vagy az EDI-n keresztül. Az Eaton köteles az Eladóval megrendeléseket amikor csak lehetséges, a Supplier Visualization és/vagy az EDI használatával indítani. Az Eladó köteles az erre a célra rendszeresített e-mail fiókját az Eatonnel kötött üzletei volumenének megfelelő gyakorisággal ellenőrizni. Amennyiben az Eladó nem ellenőrzi megfelelő gyakorisággal az e-mail fiókját, az emiatt felmerülő késedelmes szállításért vagy egyéb problémákért kizárólagosan Eladó felelős. Amennyiben a weboldal elérhetetlen, az Eladó köteles a weboldal elérhetőségéig más elektronikus értékesítési kommunikációs csatornákat használni. Az internet-alapú kommunikáció előre tervezett leállásairól az Eladó tájékoztatást kap. Amennyiben az Eladó az internet-alapú kommunikáció váratlan leállását tapasztalja, haladéktalanul értesítenie kell az Eatont. Az Eladó tudomásul veszi, hogy a jelen Megállapodás tárgyát képező programok és dokumentumok az Eaton kizárólagos tulajdonát képezik, és bizalmasan kezelendők. Az eladó vállalja, hogy a kapcsolódó programokat és dokumentumokat az Eaton tulajdonát képező, bizalmas információként kezeli.
  2. A Megállapodás hatálya - E megállapodás célja, hogy megkönnyítse az elektronikus információcserét a felek között. A Megállapodás kifejezetten a meghatározottakra terjed ki. Nem terjed ki a következőkre: a) a ténylegesen kicserélt információ vagy kommunikáció jelentősége vagy hatása, jogi vagy egyéb értelemben, vagy b) a releváns jogszabályok szerinti írásos szerződéskötés. Az alkalmazandó EDI-szabványokban szereplő adatelemek meghatározásának nem célja módosítani a Uniform Commercial Code vonatkozó rendelkezéseit a szerződések létrejöttével kapcsolatban.
  3. Szabványok - Valamennyi dokumentumot a felek által elfogadott közzétett iparági szabványoknak megfelelően kell továbbítani, mint például American National Standards Institute ASC X12 szabványsorozata, a National Association of Electrical Distributors és az EDIPro szabványok.
  4. Harmadik fél szolgáltatók- Az összes dokumentumot elektronikus formátumban kell továbbítani a feleknek közvetlenül vagy olyan harmadik feles szolgáltatók által, akikkel valamelyik fél szerződéses viszonyban áll. Bármelyik fél módosíthatja döntését, hogy használja, ne használja, vagy megváltoztassa a harmadik feles szolgáltató szolgáltatásait, de kizárólag 30 (harminc) napos előzetes írásos értesítés útján, és a másik fél erre vonatkozó előzetes írásos beleegyezése alapján. Mindkét fél felelősséggel tartozik a harmadik feles szolgáltatók esetén felmerülő költségekért, akikkel szerződéses viszonyban áll. Mindkét fél felelősséggel tartozik a harmadik feles szolgáltató cselekményeiért vagy mulasztásáért a dokumentumok továbbításában, fogadásában, tárolásában vagy kezelésében.
  5. Biztonsági eljárások - Mindkét fél megfelelően alkalmazza a biztonsági eljárásokat, beleértve a jelszavakat vagy kódokat is, annak érdekében, hogy minden adatátvitel autorizált legyen, és megvédje üzleti nyilvántartásait és adatait az illetéktelen hozzáféréstől. Abban az esetben, ha egy felhasználó már nem jogosult a programok és anyagok elérésére az Eladó nevében, az Eladónak 24 órán belül le kell tiltania az illető hozzáférési adatait.
  6. Titoktartás - Mindkét félnek legalább ugyanolyan gondossággal kell biztosítania a kapott információk és anyagok bizalmas kezelését, mint amellyel a saját tulajdonát képező bizalmas információkat védi. Felek csak abban az esetben oszthatják meg a megszerzett információkat és dokumentumokat harmadik féllel, ha arra jogszabályi vagy hatósági előírás kötelezi őket, és kötelesek adatközlési kötelezettségükről a másik felet kellő időben értesíteni, annak érdekében, hogy a másik fél adott esetben élhessen azzal a jogával, hogy az adatok megosztásának szükségességét vitassa. Mindkét fél számára lehetővé kell tenni az ilyen információk megosztását, ha a másik fél ahhoz egyébként hozzájárul. Ez a titoktartási kötelezettség nem vonatkozik azokra az információkra, amelyek (a) már nyilvánosak voltak a megszerzésük időpontjában, (b) az információkat megszerző fél hibáján kívüli okból kerültek nyilvánosságra, (c) az információk megszerzése időpontjában már az információkat megszerző fél birtokában voltak, és nem terjedt ki rájuk a titoktartási kötelezettség, vagy (d) az információszerző fél jogszerűen jutott az információhoz, és azokra nem terjedt ki ra titoktartási kötelezettsége) illetve 5 évvel az információ megszerzését követően.
  7. Igazolás - Az egyes dokumentumok szabályos kézhezvételét követően a fogadó fél haladéktalanul és megfelelően visszaigazolja a dokumentum ill. megrendelés készhez vételét, hacsak a felek másként nem állapodnak meg.
  8. Érvényesség és végrehajthatóság Az e Megállapodás értelmében megfelelően továbbított dokumentumokat "írásos vagy "írásban" továbbított dokumentumnak kell tekinteni." Mindkét félnek megfelelő azonosítószámot ( pl. a szállítószámukat) kell használnia, amelyet az adott fél által továbbított dokumentumban fel kell tüntetni, annak érdekében, hogy a dokumentumot megfelelően autorizált dokumentumként lehessen azonosítani. Minden olyan dokumentum, amelyet elláttak ilyen azonosítószámmal, érvényesnek tekintendő, és eredeti formátumnak tekintendő, ha az elektronikus fájlokból vagy a szokásos üzleti tevékenység során nyilvántartott iratokból kinyomtatásra kerül. Mindkét fél aláírásként elektronikus azonosítást fogad el, amely egy betűkből és számokból álló kód. Minden továbbított dokumentumot el kell látni elektronikus aláírással. "" Felek megállapodnak, hogy a továbbított dokumentumban szereplő elektronikus aláírásának elegendőnek kell lennie annak igazolására, hogy a dokumentum az illető féltől származik. Mindkét fél átadja a másiknak az aláírását és az általa e-mail küldésére felhatalmazott személyek listáját.
  9. Kártalanítás Eladó tudomásul veszi, hogy köteles kártalanítani az Eatont és engedélyeseit, valamint érintett vezető tisztségviselőit minden olyan felelősségért, igényért, kárért és költségért - ideértve az ügyvédi költségeket is (indokolt mértékben) - amely a szoftverek általa történő használata illetve a felhasználási feltételek megsértése miatt keletkezett, vagy az Eladó által elkövetett jogsértés, illetve az Eladó bármely más felhasználójának jogsértése, bármilyen szellemi tulajdon vagy bármely más személy jogainak megsértése, és köteles gondoskodni fentiek kármentességéről.
  10. Korlátozások - Egyik fél sem felelős a másikkal szemben elmaradt haszonért, információvesztésért, vagy bármilyen közvetett, különleges, véletlenszerű, következményes vagy bármilyen egyéb, az elektronikus dokumentumok cseréjéhez kapcsolódó kárért, amely késedelemből, mulasztásból vagy az elektronikus adatcsere hibájából ered, bármely olyan adat vagy elektronikus dokumentum esetében, amelyre a jelen Megállapodás vonatkozik. Abban az esetben, ha az ilyen hiba bármely olyan cselekményből származik, amely kivédhetetlen okból következett be (többek között bármilyen mechanikus, elektronikus vagy kommunikációs hiba), amely megakadályozza, hogy az illető fél dokumentumokat küldjön vagy fogadjon.