Mes aprūpiname energija tai, kas svarbu.

Sąlygos

„Eaton“, dukterinių įmonių ir filialų („Eaton”) žiniatinklio svetainės („Eaton“ svetainės) teikiamos tik informavimo tikslais.  Jeigu nenurodyta kitaip, bet kurią medžiagą iš šių svetainių galima atsisiųsti tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui su nuorodomis į autoriaus teises ir prekės ženklus.  Naudodami svetaines sutinkate („Sutartis“) laikytis šių sąlygų.

Vartotojų prieiga
„Eaton“ gali bet kuriuo metu savo nuožiūra: (1) atšaukti bet kurio vartotojo prieigą prie šios svetainės; (2) keisti ar pašalinti šią svetainę ar jos dalis ir (arba) bet kurias iš pateiktų sąlygų.

Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines
Bet kurios nuorodos „Eaton“ svetainėse gali leisti vartotojams palikti „Eaton“ svetaines. Susietos svetainės gali būti valdomos ne bendrovės „Eaton“ ir bendrovė nebus atsakinga už susietose svetainėse pateiktą turinį ar nuorodas. „Eaton“ teikia šias nuorodas tik patogumui ir tokių nuorodų įtraukimas nereiškia, kad „Eaton“ palaiko ar remia šią svetainę ar yra su ja susijusi.  Jeigu nuspręsite aplankyti susietą svetainę, visą riziką prisiimsite jūs.

Prekės ženklai
"Eaton", EATON (LOGOTIPAS) ir (arba) kiti „Eaton“ pavadinimai ar gaminiai, nurodyti šiame dokumente, yra „Eaton Corporation plc“, jos dukterinių įmonių ar filialų („Eaton Marks“) prekės ženklai, prekių pavadinimai ir (arba) paslaugų ženklai ir yra registruoti daugelyje šalių visame pasaulyje.  „Eaton Marks“ galima naudoti tik gavus licenciją.  Bet kuris kitas naudojimas yra neteisėtas.  Kiti čia paminėti produktai ar bendrovių pavadinimai gali būti jų atitinkamų savininkų prekių pavadinimai, prekės ženklai ar paslaugų ženklai.

Programinė įranga
Bet kuri programinė įranga ("Programinė įranga"), kurią gali būti leidžiama atsisiųsti iš šios svetainės serverio, gali būti ginama „Eaton“ ir „arba) jos tiekėjų autoriaus teisių. Programinės įrangos naudojimui taikomos galutinio vartotojo sutarties sąlygos, kurios yra įtrauktos į programinę įrangą ("Licencijos sutartis"). Visa atsisiunčiama programinė įranga skirta tik galutiniams naudotojams, atsižvelgiant į Licencijos sutartį.  Įstatymais draudžiamas bet koks programinės įrangos atkūrimas ar platinimas, jei tai neatitinka Licencijos sąlygų.  NEAPSIRIBOJANT PIRMIAU PATEIKTA INFORMACIJA, GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA KOPIJUOTI AR ATKURTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ BET KOKIAME SERVERYJE AR KITOJE VIETOJE. PROGRAMINEI ĮRANGAI TAIKOMA GARANTIJA, ATSIŽVELGIANT Į LICENCIJOS SUTARTIES SĄLYGAS. BENDROVĖ „EATON“ ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ IR SĄLYGŲ DĖL PROGRAMINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJAS IR SĄLYGAS, ATITIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI SĄLYGAS, PARDAVĖJAMS TEIKIAMAS SĄLYGAS, IŠSKYRUS KAI TAI NUMATYTA TAIKOMUOSE ĮSTATYMUOSE AR LICENCIJOS SUTARTYJE.

„Eaton“ sutikimas
„Eaton“ nepageidauja siųsti jokios konfidencialios ar savininkų informacijos naudojant „Eaton“ svetaines.  Paskelbdami pranešimus, nusiųsdami failus, įvesdami duomenis ar bet kuria kita forma bendradarbiaudami per šią paslaugą, jūs suteikiate „Eaton“ nuolatinę, neapmokestinamą, neišimtinę ir neribotą teisę visame pasaulyje:
•    naudoti, kopijuoti, licencijuoti, pritaikyti, perduoti, platinti ir (arba) viešai skelbti ar rodyti tokią informaciją;
•    suteikti trečiosioms šalims neribotą teisę vykdyti minėtus veiksmus atsižvelgiant į informaciją.

Minėtos teisės apima teisę naudoti visas tokios informacijos teises, įskaitant, bet ne tik teises pagal autoriaus teisių, prekės ženklų, paslaugos ženklų, patentų įstatymus, ar kitas intelektinės nuosavybės naudojimo teises, taip pat ir atitinkamos jurisdikcijos viešuosius įstatymus.

Atsakomybės atsisakymas
ŽINIATINKLIO SVETAINĖJE ESANTYS DUOMENYS IR INFORMACIJA, MŪSŲ NUOMONE, YRA TEISINGI, TAČIAU GALI BŪTI NETIKSLUMŲ IR SPAUSDINIMO KLAIDŲ.  „EATON“ SVETAINĖS PATEIKIAMOS "TOKIOS, KOKIOS YRA" BE JOKIŲ AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR NUMATOMŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, ĮSKAITANT, BET NE TIK NUMATOMAS KOMERCINĖS NAUDOS GARANTIJAS, ATITIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJAS IR PARDAVĖJAMS TEIKIAMAS GARANTIJAS.  „EATON“ NEGARANTUOJA, KAD ŠIOJE SVETAINĖJE TEIKIAMOS FUNKCIJOS VEIKS NEPERTRAUKIAMAI AR BE KLAIDŲ, KAD BUS PAŠALINTOS KLAIDOS AR KAD ŠI SVETAINĖ, ĮSKAITANT SKELBIMŲ LENTAS, AR SERVERIS, KURIAME LAIKOMA INFORMACIJA, BUS BE VIRUSŲ AR KITŲ KENKĖJIŠKŲ KOMPONENTŲ. ŠIS ATSAKOMYBĖS ATSISAKYMAS TAIKOMAS VISAI ŽALAI AR SUŽALOJIMAMS, ĮVYKUSIEMS DĖL VEIKIMO SUTRIKIMŲ, KLAIDŲ, PRALEISTOS INFORMACIJOS, PERTRAUKIMŲ, PANAIKINIMŲ, DEFEKTŲ, VEIKIMO AR PERDAVIMO UŽDELSIMO, KOMPIUTERIŲ VIRUSAS, RYŠIŲ LINIJOS GEDIMAS, VAGYSTĖ, SUNAIKINIMAS AR NETEISĖTA PRIEIGA, ĮRAŠŲ NAUDOJIMAS AR KEITIMAS, PAŽEIDŽIANT SUTARTIES SĄLYGAS, ŽALINGA VEIKLA, NEATSARGUMAS AR BET KURI KITA VEIKLA. JŪS SUTINKATE, KAD „EATON“ NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS DĖL ŠMEIŽIKIŠKOS, ĮŽEIDŽIANČIOS AR NETEISĖTOS KITŲ PRENUMERATORIŲ AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ VEIKLOS, O VISA RIZIKA DĖL MINĖTŲ VEIKSMŲ TENKA VIEN JUMS. JEIGU KITAIP NEAPRIBOTA TAIKOMAIS ĮSTATYMAIS, „EATON“, ASMUO AR SUBJEKTAS, ĮTRAUKTAS Į „EATON“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS KŪRIMĄ AR PLATINIMĄ, JOKIAIS ATVEJAIS NEBUS ATSAKINGI UŽ NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT, BET NE TIK TIESIOGINIUS, NETIESIOGINIUS, PAPILDOMUS, TYČINIUS, PASEKMINIUS AR BAUDŽIAMUOSIUS NUOSTOLIUS, PATIRTUS DĖL „EATON“ PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR SVETAINĖS NAUDOJIMO AR NESUGEBĖJIMO JA NAUDOTIS. JŪS SUTINKATE, KAD ŠIO SKYRIAUS NUOSTATOS TAIKOMOS VISAM SVETAINĖS TURINIUI.

Nuostolių apribojimas
„EATON“ JOKIAIS ATVEJAIS NEBUS ATSAKINGA UŽ BET KOKIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT TYČINIUS, NETIESIOGINIUS AR PASEKMINIUS NUOSTOLIUS, SUSIJUSIUS SU ŠIOS SVETAINĖS NAUDOJIMU, IŠSKYRUS NUOSTOLIUS, APIBRĖŽTUS TAIKOMUOSE ĮSTATYMUOSE. „EATON“ SAVO GAMINIAMS REKOMENDUOJA TIK TAS PROGRAMAS, KURIOS NURODYTOS BENDROVĖS KATALOGUOSE AR KITOJE BENDROVĖS LITERATŪROJE, BEI ATSISAKO VISOS ATSAKOMYBĖS DĖL NENURODYTOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO. GAMINIAMS TAIKOMA GARANTIJA TIK ATSIŽVELGIANT Į JŲ PARDAVIMO SĄLYGAS.  JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD „EATON“ NĖRA ATSAKINGA UŽ ŠMEIŽIKIŠKĄ, ANTIKONKURENCINĘ, ĮŽEIDŽIANČIĄ AR NETEISĖTĄ VEIKLĄ. JEIGU JŪSŲ NETENKINA KOKIA NORS „EATON“ MEDŽIAGA AR KURIOS NORS „EATON“ SĄLYGOS, SIŪLOME NEBENAUDOTI ŠIOS SVETAINĖS.

Skelbimų lentos
Šios paslaugos gali apimti skelbimų lentas ir pokalbių kambarius ("reklaminiai skelbimai"), kuriuose gali būti teikiami atsiliepimai bendrovei „Eaton“ ir naudojama realaus laiko sąveika tarp vartotojų. „Eaton“ nekontroliuoja pranešimų, informacijos ar failų, teikiamų į skelbimų lentas. JŪSŲ ŠIOS SVETAINĖS SKELBIMŲ LENTOS NAUDOJIMUI TAIKOMOS SĄLYGOS
•   Draudžiama riboti ar trukdyti kitiems vartotojams naudoti ir skaityti skelbimų lentas.
•   Draudžiama skelbti ar perduoti neleistiną, antikonkurencinę, grasinamo pobūdžio, šmeižikišką, nešvankią, vulgarią, pornografinio pobūdžio, šventvagišką ar nepadorią informaciją, įskaitant, bet ne tik visus informacijos perdavimo atvejus, skatinančius kokiu nors būdu pažeisti galiojančius įstatymus, dėl ko galėtų būti taikoma civilinė baudžiamoji atsakomybė, ar kaip nors kitaip pažeisti kokius nors vietos, savivaldos, nacionalinius ar tarptautinius įstatymus.
•   Draudžiama skelbti ar perduoti informaciją, programinę įrangą ar kitą medžiagą, kuri pažeidžia kitų asmenų teises, įskaitant medžiagą, pažeidžiančią asmenų privatumą ar naudojimo viešai taisykles, arba informaciją, apsaugotą autoriaus teisėmis, prekių ženklais, patentais ar kitomis nuosavybės teisėmis ar autoriaus teisėmis apsaugotų darbų kopijų, prieš tai negavus savininko ar teisės turėtojo raštiško sutikimo.
•   Draudžiama skelbti ar perduoti informaciją, programinę įrangą ar kitą medžiagą, kurioje yra virusų ar kitų kenkėjiškų komponentų.
•   Draudžiama perduoti ar kitaip naudoti informaciją, programinę įrangą ar kitą medžiagą komerciniais tikslais ar informaciją, kurioje yra reklama, pateikta ne „Eaton“ verslo vykdymo tikslais.

Suprantate, kad „Eaton“ neturi įsipareigojimų stebėti ar redaguoti skelbimų lentose pateikiamo turinio. Tačiau „Eaton“ pasilieka teisę bet kuriuo metu atskleisti bet kokią jūsų ar kitų vartotojų paskelbtą informaciją, jeigu būtina atsižvelgti į įstatymus, nuostatas ar valstybinių institucijų užklausas, arba „Eaton“ nuožiūra visiškai ar iš dalies redaguoti, atsisakyti paskelbti ar šalinti bet kurią informaciją ar medžiagą.

Žalos atlyginimas
Sutinkate ginti, pateisinti ir apsaugoti bendrovę „Eaton“, jos licencijas ir bendrovės „Eaton“ atitinkamus direktorius, pareigūnus, darbuotojus ir atstovus nuo tokių įsipareigojimų, ieškinių ir išlaidų, įskaitant pagrįstus mokesčius teisininkams, kurių galėtų atsirasti dėl svetainės naudojimo ar jūsų šios sutarties sąlygų pažeidimo.

Taikytina teisė
Šiai sutarčiai taikomi Ohajo valstijos įstatymai, neatsižvelgiant į jokius principus ar įstatymų nesuderinamumus. Jei kuris nors šios Sutarties punktas būtų pripažintas neteisėtu, netinkamu ar dėl kurios nors priežasties negaliojančiu, tada tas punktas laikomas atskirtu nuo Sutarties ir nedaro įtakos likusių punktų galiojimui.

Tarptautiniai vartotojai
„Eaton“ svetainės kontroliuojamos, veikia ir yra administruojamos iš Jungtinių Amerikos Valstijų.  „Eaton“ negarantuoja, kad jos svetainės yra tinkamos ar pasiekiamos naudojimui už Jungtinių Valstijų ribų.  Draudžiama naudoti „Eaton“ svetaines iš šalių ar teritorijų, kuriose bet koks „Eaton“ svetainių turinys yra neteisėtas ar draudžiamas.  Draudžiama naudoti „Eaton“ svetaines ar bet kurią pateiktą medžiagą, siekiant pažeisti   eksporto įstatymus ar teisės aktus.

Skaitmeninio tūkstantmečio autorių teisių įstatymo pranešimo reikalavimai
Visus pranešimus apie įtariamus autoriaus teisių pažeidimus būtina siųsti atsižvelgiant į U.S.C. 512(c) straipsnio 17 punktą, paslaugos teikėjo skirtajam atstovui:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Visa sutartis

Šios sąlygos, įskaitant šiame tinklalapyje esančius teisinius pranešimus ir atsakomybės atsisakymus, tarp „Eaton“ ir jūsų sudaro nedalomąją sutartį dėl naudojimosi šia svetaine ir pakeičia visas ankstesnes sutartis bei susitarimus tuo pačiu klausimu.

Sutarties nutraukimas
Ši Sutartis galioja tol, kol ją bet kuriuo metu dėl bet kurios priežasties be išankstinio pranešimo nutraukia bendrovė „Eaton“. Nutraukus sutartį jūs nebegalite gauti prieigą prie šios svetainės ar skelbimų lentų, tačiau jums ir toliau bus taikomi šioje sutartyje numatyti apribojimai dėl medžiagos, kurią atsisiuntėte iš šios svetainės ar skelbimų lentų, naudojimo, atsakomybės atsisakymai ar įsipareigojimų apribojimai.