Noteikumi un nosacījumi

Uzņēmuma Eaton, tā filiāļu un meitasuzņēmumu (turpmāk — Eaton) tīmekļa vietnes (turpmāk — Eaton vietnes) tiek nodrošinātas informatīvā nolūkā.  Ja nav noteikts citādi, visus šajās vietnēs pieejamos materiālus var lejupielādēt tikai personīgai nekomerciālai izmantošanai, ievērojot autortiesības un preču zīmes.  Izmantojot šīs vietnes, jūs piekrītat (turpmāk — Līgums) ievērot šos noteikumus un nosacījumus.

Lietotāju piekļuve
Eaton jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem: 1) var atsaukt jebkura lietotāja piekļuvi šai vietnei; 2) pārveidot, mainīt, anulēt vai dzēst šo vietni un/vai jebkuru no šiem lietošanas nosacījumiem pilnībā vai daļēji.

Saites uz trešo pušu vietnēm
Jebkuras Eaton vietnēs pieejamās saites var ļaut lietotājam doties prom no Eaton vietnēm. Eaton, iespējams, nekontrolē piesaistītās vietnes un tāpēc neuzņemas atbildību par saturu nevienā no piesaistītajām vietnēm un tajās iekļautajām saitēm. Eaton piedāvā šīs saites tikai ērtībai, un saites iekļaušana nenozīmē, ka uzņēmums Eaton apstiprina, sponsorē norādīto vietni vai ir saistīts ar to.  Ja izlemjat apmeklēt saistīto vietni, Jūs to darāt uz savu atbildību.

Preču zīmes
"Eaton", EATON (LOGOTIPS) un/vai citi Eaton nosaukumi vai produkti, kas šeit minēti, ir Eaton Corporation plc vai tā filiāļu un saistīto uzņēmumu firmas nosaukumi, prečzīmes un/vai pakalpojumu zīmes (“Eaton zīmes”), un tās ir reģistrētas daudzās valstīs visā pasaulē.  Eaton zīmes atļauts izmantot tikai ar licenci.  Jebkāda cita izmantošana uzskatāma par neatļautu.  Citi šeit minētie produktu vai uzņēmumu nosaukumi var būt to atbilstošo īpašnieku tirdzniecības nosaukumi, preču zīmes vai pakalpojumu zīmes.

Programmatūra
Jebkura programmatūra (turpmāk — "Programmatūra"), kas var būt pieejama lejupielādei no šīs vietnes servera, var būt Eaton un/vai tā piegādātāju autortiesību subjekts. Programmatūras izmantošanu reglamentē galalietotāju licences līguma noteikumi, kas pievienoti vai iekļauti Programmatūrā (turpmāk — "Licences līgums"). Jebkura Programmatūra, kas pieejama lejupielādei, ir paredzēta tikai galalietotāju izmantošanai saskaņā ar Licences līgumu.  Jebkāda veida Programmatūras reproducēšana vai izplatīšana pretrunā ar Licences līgumu ir stingri aizliegta ar likumu.  NEIEROBEŽOJOT MINĒTO, PROGRAMMATŪRAS KOPĒŠANA VAI REPRODUCĒŠANA UZ JEBKĀDU CITU SERVERI VAI VIETU TURPMĀKAI REPRODUCĒŠANAI VAI IZPLATĪŠANAI IR STINGRI AIZLIEGTA. PROGRAMMATŪRAI TIEK NODROŠINĀTA GARANTIJA, JA TĀDA VISPĀR IR, TIKAI SASKAŅĀ AR LICENCES LĪGUMA NOTEIKUMIEM. JA NAV CITĀDI IEROBEŽOTS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM LIKUMIEM UN IZŅEMOT LICENCES LĪGUMĀ NOTEIKTO, EATON AR ŠO NORAIDA VISAS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS ATTIECĪBĀ UZ ŠO PROGRAMMATŪRU, TOSTARP VISAS NETIEŠI IZTEIKTĀS GARANTIJAS UN NOSACĪJUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.

Eaton licence
Eaton nevēlas, lai jūs nosūtītu konfidenciālu vai īpašumtiesību informāciju ar Eaton vietņu starpniecību.  Publicējot ziņojumus, augšupielādējot failus, ievadot datus vai iesaistoties jebkāda cita veida saziņā, izmantojot šos pakalpojumus, jūs piekrītat piešķirt Eaton bezatlīdzības, nepārtrauktu, neekskluzīvu, neatsaucamu vispasaules licenci:

  • izmantot, kopēt, apakšlicencēt, pielāgot, pārsūtīt, atkārtoti pārsūtīt, izplatīt un/vai publiski izplatīt vai parādīt jebkādu šāda veida saziņu;
  • apakšlicencēt trešajām pusēm neierobežotas tiesības izmantot jebkuras no minētajām tiesībām, kas piešķirtas attiecībā uz saziņu.


minētās piešķiramās tiesības ietver tiesības izmantot visas tiesības šādā saziņā, tostarp, bet ne tikai tiesības saskaņā ar autortiesību, preču zīmju, pakalpojumu zīmju un patentu tiesību aktiem vai citu intelektuālo īpašumu, tostarp publicitātes tiesību aktos noteiktās tiesības saskaņā ar jebkuru attiecīgo jurisdikciju.

Saistību atruna
DATI UN INFORMĀCIJA ŠAJĀ TĪMEKĻA VIETNĒ TIEK UZSKATĪTI PAR PAREIZIEM, TAČU VAR SATURĒT NEPRECIZITĀTES UN TIPOGRĀFISKAS KĻŪDAS.  EATON VIETNES TIEK NODROŠINĀTAS "“TĀDAS, KĀDAS IR”" BEZ JEBKĀDAS PĀRSTĀVNIECĪBAS VAI JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, SKAIDRI IZTEIKTIEM VAI NETIEŠI IZTEIKTIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI NETIEŠI IZTEIKTĀM GARANTIJĀM PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM MĒRĶIM, NOSAUKUMU UN TIESĪBU NEPĀRKĀPŠANU.  EATON NESNIEDZ GARANTIJU, KA ŠAJĀ VIETNĒ IEKĻAUTĀS FUNKCIJAS BŪS NEPĀRTRAUKTAS VAI BEZ KĻŪDĀM, KA DEFEKTI TIKS LABOTI VAI KA ŠĪ VIETNE, TOSTARP ZIŅOJUMDĒĻI VAI SERVERI, KAS TO NODROŠINA, NESATUR VĪRUSUS VAI CITUS KAITĪGUS KOMPONENTUS. ŠIS ATTEIKUMS NO ATBILDĪBAS TIEK PIEMĒROTS ATTIECĪBĀ UZ JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM, KURUS IZRAISĪJUSI JEBKĀDA IZPILDES KĻŪME, KĻŪDA, NOLAIDĪBA, PĀRTRAUKUMS, SVĪTROJUMS, TRŪKUMS, DARBĪBAS VAI PĀRRAIDES AIZKAVE, DATORVĪRUSS, KOMUNIKĀCIJAS LĪNIJAS KĻŪME, ZĀDZĪBA VAI IZNĪCINĀŠANA, VAI NEPILNVAROTA PIEKĻUVE IERAKSTAM, TĀ IZMAINĪŠANA VAI IZMANTOŠANA NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TAS NOTICIS LĪGUMA LAUŠANAS, KAITNIECISKAS UZVEDĪBAS, NOLAIDĪBAS VAI JEBKĀDAS CITAS RĪCĪBAS DĒĻ. JUMS NEPĀRPROTAMI JĀATZĪST, KA EATON NEATBILD PAR CITU ABONENTU VAI TREŠO PUŠU NESLAVU CEĻOŠU, AIZSKAROŠU VAI NELIKUMĪGU RĪCĪBU UN KA NO MINĒTĀ IZRIETOŠS KAITĒJUMU RISKS IR TIKAI JŪSU ATBILDĪBA. JA NAV CITĀDI IEROBEŽOTS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM LIKUMIEM, EATON VAI JEBKURA CITA PERSONA VAI SUBJEKTS, KAS IESAISTĪTI EATON PROGRAMMATŪRAS IZVEIDĒ, RAŽOŠANĀ VAI IZPLATĪŠANĀ, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEUZŅEMAS ATBILDĪBU PAR JEBKĀDIEM BOJĀJUMIEM, TOSTARP, BET NE TIKAI TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, IZRIETOŠIEM VAI REPRESĪVIEM ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMU, KAS RADIES NO EATON PROGRAMMATŪRAS VAI VIETNES IZMANTOŠANAS VAI NESPĒJAS TO IZMANTOT. AR ŠO MĒS APLIECINĀM, KA ŠĪS SADAĻAS NOTEIKUMI IR ATTIECINĀMI UZ VISU VIETNES SATURU.

Bojājumu noilgums
EATON NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDA VEIDA BOJĀJUMIEM, TOSTARP JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANU, JA NAV CITĀDI IEROBEŽOTS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM LIKUMIEM. EATON SAVIEM PRODUKTIEM IESAKA TIKAI TĀS PROGRAMMAS, KAS IR NORĀDĪTAS UZŅĒMUMA KATALOGOS VAI CITĀ UZŅĒMUMA LITERATŪRĀ, UN AR ŠO ATSAKĀS NO JEBKĀDAS ATBILDĪBAS PAR IZMANTOŠANAS VEIDIEM, KAS NAV ATTIECĪGI NORĀDĪTI. PRODUKTIEM TIEK NODROŠINĀTA GARANTIJA, JA TĀDA VISPĀR IR, TIKAI SASKAŅĀ AR TO PĀRDOŠANAS NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM.  JUMS NEPĀRPROTAMI JĀATZĪST UN JĀPIEKRĪT, KA EATON NEATBILD PAR JEBKURA LIETOTĀJA NESLAVU CEĻOŠU, PRET KONKURENCI VĒRSTU, AIZSKAROŠU VAI NELIKUMĪGU RĪCĪBU. JA NEESAT APMIERINĀTS AR JEBKURU NO EATON MATERIĀLIEM VAI KĀDU NO EATON NOTEIKUMIEM UN NOSACĪJUMIEM, JŪSU VIENĪGAIS TIESISKĀS AIZSARDZĪBAS LĪDZEKLIS IR PĀRTRAUKT ŠĪS VIETNES IZMANTOŠANU.

Ziņojumdēļi
Šis pakalpojums var ietvert ziņojumdēļus un tērzētavas (turpmāk — "Ziņojumdēļi"), kas nodrošina atgriezenisko saiti ar uzņēmumu Eaton un reāllaika saziņu starp lietotājiem. Eaton nekontrolē ziņojumus, informāciju vai failus, kas tiek iekļauti ziņojumdēļos. ZIŅOJUMDĒĻU UN VIETNES IZMANTOŠANAS NOSACĪJUMI IR:

  • neierobežot vai nekavēt citus lietotājus izmantot un patīkami pavadīt laiku ziņojumdēļos;
  • nepublicēt vai nepārsūtīt jebkādu nelikumīgu, pret konkurenci vērstu, draudošu, aizskarošu, apmelojošu, neslavu ceļošu, neķītru, vulgāru, pornogrāfisku, apgānošu vai nepiedienīgu informāciju, tostarp, bet ne tikai jebkādas pārraides, kas rada vai rosina kādu rīcību vai jebkādu prettiesisku rīcību, kas uzskatāma par kriminālu vai civiltiesisku nodarījumu, kurš var radīt civiltiesisku atbildību vai jebkādā citā veidā pārkāpt jebkādu vietēju, štata, nacionālu vai starptautisku likumu;
  • nepublicēt vai nepārraidīt jebkādu informāciju, programmatūru vai citus materiālus, kas pārkāpj vai ir pretrunā citu tiesībām, tostarp materiālus, kas aizskar privātuma vai publicitātes tiesības, vai ko aizsargā autortiesību, preču zīmju, patentu vai citas īpašuma tiesības, vai attiecīgus autortiesību aizsargātu darbu atvasinājumus, pirms tam neiegūstot īpašnieka vai tiesību turētāja rakstisku atļauju;
  • nepublicēt vai nepārraidīt jebkādu informāciju, programmatūru vai citus materiālus, kas satur vīrusus vai jebkādus citus kaitīgus komponentus;
  • nepublicēt, nepārraidīt vai nekādā veidā neekspluatēt jebkādu informāciju, programmatūru vai citus materiālus komerciāliem mērķiem vai mērķiem, kas satur reklāmas, ja tie nesakrīt ar Eaton uzņēmējdarbības mērķiem.


Jūs saprotat, ka Eaton nav pienākums pārraudzīt vai rediģēt ziņojumdēļu saturu. Taču Eaton patur tiesības jebkurā laikā izpaust jebkuru jūsu vai cita lietotāja publicēto informāciju, ja tas nepieciešams saskaņā ar likumu, noteikumu vai valdības prasībām, vai rediģēt, atteikties publicēt vai izņemt jebkādu informāciju vai materiālus pilnībā vai daļēji, kas pēc Eaton ieskatiem ir aizskaroši vai pārkāpj šos noteikumus un nosacījumus.

Kompensācija
Jūs piekrītat aizstāvēt, atlīdzināt, aizsargāt Eaton, tā licences īpašniekus un Eaton attiecīgos direktorus, ierēdņus, darbiniekus un aģentus no un pret visām saistībām, prasībām, zaudējumiem un izdevumiem, tostarp pamatotām advokātu nodevām, kas izriet no jūsu vietnes lietojuma vai jūsu šī Līguma pārkāpumiem vai iespējamiem pārkāpumiem.

Tiesību sistēmas izvēles tiesības
Šīs Līgums ir izstrādāts un veidots saskaņā ar ASV Ohaijo štata tiesību aktiem, neņemot vērā nekādus principus vai tiesību aktu konfliktus. Ja kāds šī Līguma nosacījums ir prettiesisks, nav spēkā vai jebkāda iemesla dēļ ir nepiemērojams, tad tas jāuzskata par nošķiramu no šī Līguma un neietekmēs jebkādu pārējo nosacījumu derīgumu un piemērojamību.

Starptautiskajiem lietotājiem
Eaton vietnes kontrolē, pārvalda un administrē Amerikas Savienotajās Valstīs.  Eaton nesniedz apliecinājumu, ka Eaton vietnes ir piemērotas vai pieejamas izmantošanai ārpus ASV.  Jums ir aizliegts piekļūt Eaton vietnēm no valstīm vai teritorijām, kur kāds Eaton vietnes saturs var būt nelikumīgs vai aizliegts.  Jūs nevarat izmantot Eaton vietnes vai jebkādus to materiālus, kas var pārkāpt ASV eksporta likumus vai regulas.

Digitālās tūkstošgades autortiesību likuma (DMCA) paziņojuma prasības
Paziņojums par jebkādiem iespējamiem autortiesību pārkāpumiem saskaņā ar 17. sadaļu, ASV Kodeksa iedaļu 512(c) jānosūta pakalpojumu sniedzēja noteiktajam aģentam:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, ASV, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Līguma darbības izbeigšana
Šis Līgums aptver visu Līguma saturu un ir spēkā, līdz Eaton izbeidz tā darbību jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ bez iepriekšēja brīdinājuma. Ja līgums tiek pārtraukts, jūs vairs neesat pilnvarots piekļūt šai vietnei vai ziņojumdēļiem, un jums noteiktie ierobežojumi attiecībā uz lejupielādēto materiālu no vietnes vai ziņojumdēļiem, saistību atrunas un šajā Līgumā noteiktie atbildību ierobežojumi ir spēkā arī pēc līguma darbības izbeigšanas.