Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De manier waarop wij ervoor zorgen dat wat belangrijk is, goed werkt, is ook belangrijk. We streven ernaar om een positief effect te hebben op het milieu en tegelijkertijd bij te dragen aan het oplossen van de meest urgente uitdagingen ter wereld op het gebied van energiebeheer.

Als energiebeheerbedrijf vindt Eaton het belangrijk om "op de juiste manier zaken te doen" bij het voorzien in de behoeften van onze wereldwijde klanten, medewerkers en gemeenschappen. Dat is een inherent onderdeel van onze cultuur. Hoe we bij Eaton onze resultaten bereiken is net zo belangrijk als de resultaten zelf en dit is een belangrijke graadmeter voor het succes van ons bedrijf.

 

Alle medewerkers wereldwijd ontvangen duidelijke richtlijnen met betrekking tot ethisch gedrag, veiligheidsvereisten en de beste milieupraktijken. Dit document geeft een samenvatting van een aantal van onze commitments die een goed voorbeeld zijn van onze aanpak van ethiek en integriteit in alles wat we doen.

 

Onze visie

Onze visie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor energiebeheer. 

Milieu, gezondheid, veiligheid en duurzaamheid

Duurzaam ondernemen: Wij zetten ons in om een wereldleider te zijn in het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers en in het beschermen van het milieu. De energiebeheeroplossingen van Eaton verhogen de energie-efficiëntie van gebouwen, voertuigen en machines, helpen natuurlijke hulpbronnen te sparen, verkleinen de ecologische voetafdruk van onze klanten en verminderen de milieugevolgen van het dagelijks leven.

 

Veiligheid van medewerkers: De veiligheid en de gezondheid van onze medewerkers is voor ons een topprioriteit. We streven ernaar ongevallen, letsel en werkgerelateerde ziektes te voorkomen en promoten een gezonde en veilige levensstijl voor onze medewerkers en hun gezinnen.

 

Naleving:  Wij hebben voor de onderwerpen Milieu, Gezondheid en Veiligheid (MGV) een wereldwijde bestuursstructuur opgezet die bestaat uit mensen, beleidsregels en processen. Deze bestuursstructuur is ontworpen om te zorgen voor naleving, verantwoordelijke MGV-praktijken en proactieve rapportage van en reacties op incidenten. Deze structuur is zowel van toepassing op onze bedrijfsactiviteiten als op de producten die we maken. Wij streven ernaar de wettelijke voorschriften na te leven of te overtreffen, in overeenstemming met de verbintenis van Eaton om de wetten, regels en voorschriften die gelden voor onze activiteiten in de hele wereld te respecteren en eraan te voldoen. We werken aan het creëren van een cultuur met 'nul-incidenten' en aan het continu verbeteren van onze MGV-prestaties. Wij maken gebruik van gekwalificeerde en onafhankelijke derden om onze prestatiecijfers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid te beoordelen en te verifiëren.

 

Goed milieubeheer: Onze verbintenis ten aanzien van het milieu gaat verder dan wat wettelijk verplicht is, en bestaat uit verschillende initiatieven die bedoeld zijn onze ecologische voetafdruk te verminderen in onze bedrijfsactiviteiten, producten en toeleveringsketen. In onze bedrijfsactiviteiten blijkt deze verbintenis uit onze inspanningen om vervuiling te voorkomen, de uitstoot van broeikasgassen te beperken en natuurlijke hulpbronnen te sparen. Deze inspanningen hebben we opgenomen in verbintenissen over de toeleveringsketen. Ook ontwerpen wij onze producten op een milieubewuste manier (door bijvoorbeeld rekening te houden met grondstoffen en energie-efficiëntie) en we integreren de gehele impact van de levenscyclus in hun ontwerp. Samen ondersteunen deze inspanningen het algemene duurzame bedrijfsmodel van Eaton.

 

Klanten, leveranciers en aannemers: Wij werken samen met onze klanten, leveranciers en aannemers om naleving te verzekeren, de veiligheid te bevorderen, onze collectieve ecologische voetafdruk te beperken en duurzame oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van onze wereld op het vlak van milieu en energiebeheer.

 

Gemeenschap en overheid: Wij zetten ons in voor het produceren van milieuvriendelijke producten op een veilige werkplek. We nemen deel aan en dragen bij aan lokale en overheidsinitiatieven op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid die de kwaliteit van leven verbeteren in de gemeenschappen waar we wonen en werken.

Mensenrechten

Respect voor de rechten van de mens: Wij respecteren de rechten van de mens en vereisen van onze leveranciers dat zij hetzelfde doen. Wij erkennen dat veel onafhankelijke organisaties en commissies belangrijke internationale instrumenten voor de mensenrechten hebben voorgesteld, zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Internationale Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten. Deze instrumenten zijn in het algemeen gebaseerd op de beginselen dat bedrijven de vastgestelde mensenrechten moeten respecteren en ondersteunen en niet mogen deelnemen aan schendingen van de mensenrechten. Bij Eaton zijn deze belangrijke principes opgenomen in onze kernwaarden en ze zijn bepalend voor hoe wij ons elke dag gedragen en wat wij van onze leveranciers vereisen. Ook zijn wij lid van en trotse deelnemer aan het Global Reporting Initiative (Wereldwijd rapportage-initiatief), een van meest gebruikte rapportagekaders ter wereld voor prestaties op het vlak van mensenrechten, werk, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en bestrijding van corruptie.

 

Kinderarbeid: Wij maken geen enkel gebruik van kinderarbeid. We definiëren een kind als iedereen die jonger is dan 16 jaar. Als de lokale wetgeving strenger is dan ons beleid, dan houden we ons aan de lokale wetgeving. Maar zelfs als de lokale wetgeving ons toestaat om personen die jonger zijn dan 16 jaar in dienst te nemen, zullen wij dit niet doen.

 

Dwangarbeid: Wij verbieden het gebruik van onvrijwillige- of dwangarbeid, slavernij of dienstbaarheid.

 

Respect voor diversiteit en eerlijke arbeidspraktijken: Wij streven naar een cultureel divers personeelsbestand en kiezen voor een benadering die alle medewerkers gelijke kansen en een rechtvaardige behandeling biedt op basis van verdienste. Wij tolereren op de werkplek geen intimidatie of discriminatie.

 

Vrijheid van vereniging: Wij respecteren het recht van onze medewerkers om zich al dan niet aan te sluiten bij elke rechtmatige organisatie, waaronder vakbonden en ondernemingsraden. Eaton werkt op tal van locaties constructief samen met gevestigde werknemersvertegenwoordigende organisaties, vanuit het streven een evenwicht te vinden tussen de behoeften van onze medewerkers en de algemene belangen van het bedrijf. Wij verbinden ons ertoe alle toepasselijke lokale en nationale wetten met betrekking tot de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen na te leven. 

Ethiek en financiële Integriteit

Naleving van de wet: Wij respecteren en gehoorzamen de wetten, regels en voorschriften die wereldwijd van toepassing zijn voor onze bedrijven. 

 

Op een ethische manier concurreren: Wij behalen ons concurrentievoordeel door superieure prestaties. Wij houden ons niet bezig met onethische of illegale handelspraktijken. 

 

Vermijden van belangenconflicten: Wij vermijden relaties of gedragingen die ons beoordelingsvermogen in het geding brengen of die leiden tot feitelijke of ogenschijnlijke conflicten tussen onze persoonlijke belangen en onze loyaliteit tegenover Eaton. Wij misbruiken onze functie bij Eaton niet voor het verkrijgen van ongepaste voordelen voor onszelf of anderen. Wij houden ons niet bezig met activiteiten en gaan geen relaties aan die concurreren met Eaton. 

 

Integer handelen: Wij bieden of accepteren geen steekpenningen, smeergeld, of ongepaste geschenken of entertainment. Onze zakelijke praktijken zijn in overeenstemming met onze ethiek en waarden.

 

Integriteit in het registreren en rapporteren van onze financiële resultaten: Wij onderhouden op de juiste wijze nauwkeurige en volledige financiële en andere zakelijke gegevens en communiceren volledige, eerlijke, nauwkeurige, tijdige en begrijpelijke financiële resultaten en andere belangrijke informatie. We hebben een systeem van interne controles ontwikkeld om de integriteit van onze documentatie en gegevens te waarborgen.

 

Bescherming van onze bedrijfsmiddelen en -informatie: Wij gebruiken bedrijfseigendommen, informatie en kansen alleen voor de zakelijke doeleinden van Eaton en niet voor ongeoorloofd gebruik. Wij handhaven op de juiste wijze de vertrouwelijkheid van informatie en medewerkersgegevens die ons zijn toevertrouwd door Eaton of anderen.

 

Verkopen aan overheden: Wij houden ons aan de speciale wetten, regels en voorschriften die te maken hebben met overheidscontracten en relaties met overheidspersoneel.

 

Kwaliteit leveren: Wij verbinden ons ertoe om hoogwaardige producten te maken en hoogwaardige diensten te leveren. 

Toeleveringsketen

De "Gedragscode voor leveranciers" van Eaton helpt ons bij het selecteren van zakelijke partners die zich houden aan normen voor de werkplek en bedrijfspraktijken die in overeenstemming zijn met de waarden van ons bedrijf. Deze vereisten gelden wereldwijd voor elke leverancier van Eaton Corporation. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier om de beleidsregels, procedures en werkinstructies van Eaton Corporation en zijn bedrijfsgroepen te begrijpen en de naleving ervan te verzekeren. 

Ongepast gedrag melden

Met inachtneming van de plaatselijke wetten mag iedereen openlijk of anoniem een melding doen aan de afdeling voor Ethiek en naleving van Eaton over ethische kwesties of mogelijke of feitelijke overtredingen van de wet, met inbegrip van boekhoudkundige, financiële of fiscale problemen of kwesties rond de bestrijding van omkoping.  

Het Ombudskantoor

Het Ombudskantoor werd opgericht om de medewerkers van Eaton beter in staat te stellen om problemen op het werk aan de orde te stellen die anders wellicht niet via de normale kanalen voor het oplossen van problemen zouden zijn gemeld. Het Ombudskantoor volgt de praktijknormen van de Internationale Vereniging van Ombudsmannen en biedt medewerkers een veilige plek om zonder angst voor vergelding of inmenging op een vertrouwelijke en informele manier hun zorgen te bespreken met een neutraal en onafhankelijk persoon.