Energietransitie

De hele wereld verschuift richting duurzame energie, daarom moeten we nu de kans grijpen om ons energiesysteem te herzien en zo toegang te krijgen tot een toekomst met meer groene energie. 

Flexibele energiesystemen zijn de toekomst

De transitie naar een duurzamere toekomst met meer groene energie zit in een stroomversnelling. Deze energietransitie wordt aangedreven door de geleidelijke vervanging van fossiele brandstoffen door hernieuwbare bronnen, de regelgeving inzake schone lucht en de directe en indirecte elektrificatie van meer toepassingen. Door meer gedistribueerde opwekking en elektrificatie stijgt niet alleen het aantal bidirectionele energiestromen, maar ook de behoefte aan slim energiebeheer die daarmee samengaat om het energienet te balanceren.

Technologieën die energie van de wind en zon omzetten in elektrische stroom en opslag van korte duur mogelijk maken, zijn steeds verder ontwikkeld en zijn ook prijscompetitief waardoor een aanzienlijke toename in het aandeel van groene energie wordt vastgesteld in een groeiend aantal landen. Groene stroom, afhankelijk van weersomstandigheden zorgt echter wel voor een inconsistent aanbod wat kan resulteren in een instabiele stroomvoorziening. De uitdaging waar netbeheerders dan ook mee te maken hebben is hoe een steeds groter aandeel groene energie kan worden opgewekt en tegelijk een betrouwbare, constante stroomvoorziening en netstabiliteit kan worden gegarandeerd.

Van duurzame energiesystemen tot een eenvoudigere integratie van extra elektriciteitsbronnen om aan de toekomstige vraag te voldoen, de energietransitie geeft toegang tot een toekomst met meer groene stroom. Met onze aanpak gebaseerd op het idee van Everything as a Grid, geavanceerde technologieën en digitale intelligentie, verhogen en optimaliseren we de energie waar de wereld op vertrouwt. 

Everything as a Grid

Everything as a Grid is ons perspectief op, en aanpak van, de manier waarop we de verandering in energiedistributie en -beheer willen aanpakken. Netstroom was ooit eenrichtingsverkeer, ver weg van gecentraliseerde bronnen. Moderne netstroom is vandaag bidirectioneel: deze stroomt heen en weer door het net, tussen een groeiend aantal gedecentraliseerde duurzame bronnen, microgrid energiesystemen en dichtbij elektrische belasting, om wereldwijd schonere en betrouwbare energie te kunnen leveren.

De transitie naar hernieuwbare energie

Wereldwijd gebruik van hernieuwbare energiebronnen neemt toe; de vraagt naar elektriciteit wordt verwacht 38.700 terawattuur te bereiken in 2050, waarvan hernieuwbare bronnen 50% zullen leveren.1

De sterk decentrale aard van duurzame energie zet het traditionele model voor stroomvoorziening op zijn kop. Elektriciteit stroomt niet langer in één richting vanaf de netbeheerder die stroom genereert naar haar gebruikers. Het nieuwe ecosysteem voor energie bestaat uit een fijnmazig netwerk van "prosumenten": consumenten en bedrijven die lokaal hun eigen energie produceren. En daarbij nodige hoeveelheid ervan gebruiken en, in veel gevallen, de overgebleven energie terugleveren aan het energienet. Daarnaast zal de elektrificatie van transportvoertuigen, verwarming en industriële processen de vraag naar elektriciteit over de komende decennia enorm opvoeren.

Dit zal leiden tot grote bidirectionele elektriciteitsstromen, waarvoor een oplossing nodig is die flexibel genoeg is om grotere fluctuaties en een grotere vraag aan te kunnen.

Toename van de wereldwijde vraag naar energie in 2050
57
%
Toename van de wereldwijde vraag naar energie in 2050
Groei van systemen voor energieopslag in 2030
13X
Groei van systemen voor energieopslag in 2030
Groei van vereiste elektriciteit voor data en informatica in 2030
4X
Groei van vereiste elektriciteit voor data en informatica in 2030

Voorbereiden op de verschuiving naar meer elektriciteit

De elektrificatie van meer economische sectoren, zoals transport, verwarming en de industrie, zullen de vraag naar stroom tegen 2050 enorm doen stijgen. Het is technisch gezien haalbaar om aan deze extra vraag te voldoen met elektriciteit die wordt opgewekt uit CO₂-arme of CO₂-vrije bronnen. Dit vereist echter gezamenlijke overheidssteun, via beleid en regelgeving, onderzoek en ontwikkeling om de kostprijs van hernieuwbare energiebronnen, zoals waterstof, te verlagen.

CO₂-reductie: Schonere energie

Zowel bedrijven als consumenten nemen deel aan initiatieven voor schonere energie. De aankoop van hernieuwbare elektriciteit door bedrijven heeft maar liefst 465 terawattuur (TWh) bereikt, met een productie voor eigen verbruik van 165 TWh.2 Voor consumenten wordt EV laadtechnologie bovendien ook steeds goedkoper, net zoals laadstations ook steeds toegankelijker worden. De batterijprijzen voor elektrische voertuigen en energieopslagsystemen zijn de afgelopen tien jaar met 87% gedaald en blijven ook dalen.3 In juli 2020 telde Nederland ongeveer 195.000 laadpunten. Naar verwachting worden dit 1,8 miljoen laadpunten in 2030.4

We faciliteren de handel van schone energie die zelf is opgewekt, wat resulteert in een lagere energiefactuur. Daarnaast lossen we energievraagstukken voor consumenten en bedrijven op: netbeheerders kunnen de vraag naar en/of lokale opwekking verhogen of verlagen, op basis van realtime signalen zodat het energienet gebalanceerd wordt. Hierdoor daalt de behoefte aan dure upgrades voor het lokale distributienet.

Minder afhankelijk van het energienet

Meer huizen, bedrijven en gemeenschappen worden zelfvoorzienende stroomproducenten die minder afhankelijk zijn van netbeheerders. Met behulp van zonnepanelen, windturbines, microgrids en batterijen genereren ze eigen energie die ze kunnen opslaan en gebruiken. Zo ontstaat er een bidirectionele stroom die de manier van energiebeheer verandert en de invloed van een onverwachte stroomuitval als gevolg van verscheidene storingen, cyberaanvallen en extreme weersomstandigheden beperkt. Deze zogenaamde prosumenten kunnen overtollige energie ook terugleveren aan het net en gebruikmaken van vraagresponsprogramma’s en zo de energiekosten helpen verlagen. 

De kracht van digitalisatie

Industriële Internet of Things-gestuurde producten kunnen worden gebruikt om slimmere zakelijke beslissingen te maken dankzij sensortechnologieën die worden gebruikt om inzicht te krijgen in belastingsprofielen van gebouwen. Het omzetten van die data in bruikbare inzichten is wat consumenten en bedrijven helpt nieuwe efficiëntieniveaus te bereiken en uptime te maximaliseren.

Via energieopwekking, -teruglevering, -opslag en -beheer die fluctuaties en de groeiende vraag kunnen balanceren, speelt Eaton een cruciale rol in het ontwikkelen en heropbouwen van de energiewaardeketen. 

johan-cruijff-arena-topview-night.png

Een nieuw tijdperk voor energie

Woningen, kantoren, stadiums, fabrieken en datacenters kunnen nu meer eigen energie verbruiken en opslaan om zo energiekosten te optimaliseren, de ecologische voetafdruk te verkleinen en, in sommige gevallen, minder afhankelijk van het energienet te zijn. Everything as a Grid omvat deze nieuwe mogelijkheden.

Traditionele elektriciteitsinfrastructuur heeft nood aan een upgrade, waarbij software en services elk proces moeten optimaliseren om zo nieuwe energievoordelen te kunnen benutten. 

Onze focus ligt op de volgende mogelijkheden voor energiesystemen van de toekomst:

  • De integratie van duurzame energie in een energiesysteem door een groter verbruik van eigen opgewekte energie mogelijk te maken
  • Het gebruik van apparaten in het 'Internet of Things' om data te verzamelen waarmee slimmere beslissingen kunnen worden genomen en een betrouwbaarder net te creëren
  • De toepassing van gebruiksklare geavanceerde opslagtechnologieën om on-demand stroom te leveren en om overgebleven energie terug te leiden naar het energienet
  • Het kunnen inspelen op verschuivingen in de vraag naar energie en lagere marktprijzen dankzij slimme systemen voor energiemanagement  

Wanneer u de wereld bekijkt vanuit het perspectief van Everything as a Grid, dan kunt u zich een toekomst voorstellen waarin huisbewoners batterijen van elektrische voertuigen gebruiken als noodstroom bij stroomuitval, waarin datacenters in hun energievoorziening kunnen voorzien door lokale opgeslagen hernieuwbare energie en waarin veel bedrijven hun bedrijfskosten verlagen door elektriciteit terug te leveren aan het energienet. De mogelijkheden voor flexibele en intelligente energie kennen geen grenzen.

Op weg naar minder CO₂

Het marktaandeel van hernieuwbare energiebronnen en batterijen blijft toenemen en blijft ook een steeds belangrijkere rol spelen binnen de wereldwijde energievoorziening, zelfs in de nasleep van de Covid-19-pandemie. Hoewel er in 2021 minder nieuwe capaciteit bij zal komen dan eerder was verwacht, maken de gestaag toenemende concurrentiekracht van hernieuwbare energiebronnen, samen met hun modulariteit, snelle schaalbaarheid en potentie voor nieuwe banen, deze zeer aantrekkelijk wanneer landen en regio's hun economische stimuleringsopties evalueren.5

De uitdaging zit in het vinden van evenwicht tussen variabele duurzame energiebronnen en opslagmogelijkheden enerzijds, en de altijd aanwezige, altijd beschikbare stroom die gebruikers eisen anderzijds. Wij ondersteunen de evolutie van het net actief door netbeheerders, gebouw- en huiseigenaren te helpen met het toepassen van duurzame energie- en opslagstrategieën zodat hernieuwbare energie beschikbaar wordt waar en wanneer nodig.

Energieopslag

Groene energie opslaan bij beschikbaarheid, en pas gebruiken wanneer nodig. De voordelen zijn meteen merkbaar: verhoogde betrouwbaarheid, minder afhankelijkheid van netbeheerders, en stroomstoringen als gevolg van spanningsdalingen, cyberaanvallen en weersomstandigheden worden vermeden. Deze transformatietechnologie betekent een revolutie voor ons allemaal doordat mogelijkheden voor energieopslag beschikbaar worden voor woningen, commerciële en industriële gebouwen en zelfs voor grootschalige toepassingen voor netbeheerders. 

energy storage icon blue

EnergyAware UPS

Onze EnergyAware technologie helpt gebruikers zoals datacenters met het ondersteunen van energieleveranciers door een evenwicht te vinden tussen duurzame stroomopwekking en energieverbruik. Deze technologie optimaliseert energieverbruik tijdens piekuren en helpt locaties extra inkomen te genereren uit de installaties die in gebruik zijn, zonder enige controle te verliezen over hun gebruikte UPS-systemen en batterijen.

battery icon blue

Elektrische voertuigen

Verschuivingen in energieopwekking en afname hebben invloed op het transport van energie en de investeringen die daar voor nodig zijn. Die invloed begrijpen is cruciaal om door middel van een systematische aanpak wisselende vermogens en EV infrastructuren naadloos en schaalbaar te integreren. Door energiesystemen te digitaliseren, verkrijgen eigenaren van de lokale infrastructuur een beter inzicht in het energieverbruik en kunnen zo de energie-efficiëntie maximaliseren en lagere gebruikskosten aanbieden.

electric vehicles icon blue

Netmodernisering

Ontdek hoe netbeheerders proactief technologieën voor netmodernisering kunnen toepassen om sterke, efficiënte en veilige energienetten uit te bouwen.

buildings grid icon blue

Aanpassen aan snel veranderende regelgeving

Het elektriciteitsnet is in de meeste landen ontworpen voor een model van gecentraliseerde energieopwekking. Maar meer beleidsvormers en industrieën zullen deel uitmaken van de energietransitie. Alleen al in de Europese economieën zal tegen 2030 meer dan de helft van de totale elektrische energie die aan het net wordt geleverd, afkomstig zijn van verschillende hernieuwbare bronnen.6 Een dergelijke groei vereist wijzigingen in de regelgeving en marktstructuur om particuliere investeringen in de nodige flexibiliteit vrij te maken om zo de uitdaging van inconsistente hernieuwbare energielevering te kunnen aangaan.

We hebben echter nog een lange weg te gaan als we meer succesverhalen en innovatie verder willen aanmoedigen. Dit omvat bijvoorbeeld financiële mechanismen die netbeheerders en distributiebedrijven belonen bij het afsluiten van contracten met energiemaatschappijen in plaats van kapitaalinvesteerders, wat een afwijking van de traditionele regelgeving is waarin de toevoeging van nieuwe kapitaalgoederen de voornaamste bron van winst is. Aan de hand van marktgegevensanalyse en deskundige inzichten helpen wij bedrijven en landen zich niet alleen voor te bereiden op, maar ook om te gaan met, de wijzigingen in de regelgeving die nodig zijn om een betrouwbare energiemix te garanderen. 

Cybersecurity verzekeren tijdens de energietransitie

Slechts 48% van de leidinggevenden binnen nutsbedrijven heeft het gevoel voorbereid te zijn op de uitdagingen van een cyberaanval.7 Terwijl netbeheerders de uitdaging aangaan om betrouwbaardere en efficiëntere energie te voorzien, moeten ze ook het hoofd bieden aan de bijna continue veiligheidsdreigingen.

Wij pakken cyberdreigingen proactief aan via een systeembrede aanpak en met een constante focus op de gevaren van malware, spyware en ransomware die overal ter wereld aanwezig zijn. Onze teamleden voldoen aan, en overtreffen zelfs, de competenties die erkend zijn door internationale normenorganisaties zoals UL, IEC en ISA dankzij intensieve en gedetailleerde technische opleidingsprogramma’s. Onze “secure-by-design” filosofie, processen en veilige lifecycle zijn geïntegreerd in productontwikkeling en vormen de basis voor innovatie in onze laboratoria, inkoop- en ontwerpteams. En ons inzicht in en onze invloed op de veranderende normen wereldwijd helpen je om een veiligere, efficiëntere energie-infrastructuur te bereiken. 

De energietransitie mogelijk maken

De technologieën die wind en zonlicht omzetten in hernieuwbare energie zijn al ver ontwikkeld waardoor er meer mogelijkheden zijn voor flexibele stroomvoorziening. Een groeiend aanbod aan groene stroom, lokale opwekking en bidirectionele energie helpt meer woningen, bedrijven en gemeenschappen om hun eigen schone en betrouwbare energie te produceren waardoor ze ook minder afhankelijk zijn van het energienet. Je kunt rekenen op Eaton voor de technologieën en digitale intelligentie om te kunnen deelnemen aan deze energietransitie. Dankzij onze aanpak gebaseerd op Everything as a Grid kan infrastructuur worden vernieuwd om de integratie van hernieuwbare bronnen te beheren en optimaliseren zodat je efficiëntere, duurzamere en goedkopere energie kunt realiseren.

  • Succesverhalen energietransitie

Referenties

1 BloombergNEF (September 2018). Wereldwijde elektriciteitsvraag stijgt tot 57% in 2050. Bron: https://about.bnef.com/blog/global-electricity-demand-increase-57-2050/#:~:text=Global%20electricity%20demand%20will%20reach,our%20New%20Energy%20Outlook%202018

2 IRENA (2018). Corporate Sourcing of Renewables: Market and Industry Trends. Bron: https://irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2018/May/IRENA_Corporate_sourcing_2018.pdf

3 BloombergNEF (December 2019). Battery Pack Prices Fall As Market Ramps Up With Market Average At $156/kWh In 2019. Bron: https://about.bnef.com/blog/battery-pack-prices-fall-as-market-ramps-up-with-market-average-at-156-kwh-in-2019/ 

4 Netherlands Enterprise Agency, I (Jan 2020) Statistics Electric Vehicles in the Netherlands - Dec 2020. Retrieved from Cijfers elektrisch vervoer | RVO.nl | Rijksdienst

5 IRENA (2020). Renewable power generation costs in 2019. Bron https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Power_Generation_Costs_2019.pdf

6 Henbest, Seb (2019). BloombergNEF New Energy Outlook 2019. Bron https://about.bnef.com/new-energy-outlook/

7 Accenture (2015). The New Energy Consumer Unleashing Business Value in a Digital World. Bron https://www.accenture.com/_acnmedia/Accenture/next-gen/insight-unlocking-value-of-digital-consumer/PDF/Accenture-New-Energy-Consumer-Final.pdf