Verklaring inzake slavernij en mensenhandel

 

VERKLARING VAN EATON CORPORATION plc IN HET KADER VAN DE UK MODERN SLAVERY ACT 2015 EN DE CALIFORNIA TRANSPARENCY IN SUPPLY CHAINS ACT 2010 VOOR HET JAAR DAT EINDIGDE OP 31 DECEMBER 2019. 

Deze verklaring wordt afgelegd overeenkomstig artikel 54 van de UK Modern Slavery Act 2015 en de California Transparency in Supply Chains Act 2010 en geldt voor alle vestigingen en dochterondernemingen van Eaton wereldwijd. 

 

Over Eaton

Eaton Corporation plc (Eaton, het Bedrijf, wij, ons of onze) is een powermanagementbedrijf met een netto-omzet van $21,4 miljard in 2019. Wij bieden duurzame oplossingen die onze klanten helpen om hun elektrische, hydraulische en mechanische energie veiliger, efficiënter en betrouwbaarder te beheren.  Eaton’s missie is om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door gebruik te maken van technologieën en diensten voor energiebeheer. Eaton heeft zes belangrijke bedrijfssegmenten: Electrical Products and Electrical Systems and Services, Hydraulics, Aerospace, Vehicle en eMobility. Eaton telt ongeveer 101.000 medewerkers en levert producten in meer dan 175 landen. Ga voor meer informatie naar www.eaton.nl..

Voor aanvullende informatie over onze bedrijfssegmenten en dochterondernemingen, met inbegrip van de grote verscheidenheid aan producten die worden vervaardigd in elk segment, verwijzen we naar het Form 10-K van Eaton voor 2019 dat beschikbaar is op https://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations.html

Overzicht van de toeleveringsketen van Eaton

Eaton heeft wereldwijd een groot aantal leveranciers verspreid over onze zes bedrijfssegmenten. Onze toeleveringsketen bestaat uit vele lagen en de grondstoffen, onderdelen en diensten die wij inkopen zijn zeer gevarieerd en worden ingekocht bij meer dan 50,000 leveranciers over de hele wereld om de bedrijven in elk segment van Eaton te ondersteunen. Eaton streeft er naar op een proactieve manier zaken te doen met leveranciers die marktleiders en strategische partners zijn welke een stabiele financiële basis hebben en evenals Eaton focussen op een verantwoorde manier zaken te doen.

Powerful Purpose – Eaton’s beleidsregels en bestuursprocessen

Bij Eaton zien we de manier waarop wij onze resultaten behalen als een belangrijke maatstaf voor succes. Op de juiste manier zaken doen is de kern van het merk Eaton. Het succes van Eaton als krachtig presterend bedrijf is direct gekoppeld aan ons langdurige streven om te voldoen aan de hoogste ethische normen. Een belangrijk onderdeel van dit streven is ervoor te zorgen dat de leveranciers en de toeleveringsketen van Eaton geen gebruikmaken van slavenarbeid en niet deelnemen aan mensenhandel.  Een aantal belangrijke bestuursprocessen en ondersteunende beleidsregels vormen de leidraad voor onze acties met betrekking tot dit onderdeel.

De Ethische Gedragscode van Eaton

De Ethische Gedragscode van Eaton (http://www.eaton.com/us/nl-nl/company/ethics-compliance.html) heeft respect voor mensenrechten vastgelegd als fundamenteel principe. Dit principe dient door zowel Eaton-medewerkers als leveranciers te worden nageleefd en gerespecteerd.  Eaton’s Ethische Handleiding verbiedt leveranciers van Eaton uitdrukkelijk om gebruik te maken van dwangarbeid van welke aard dan ook. Om aan te tonen dat de ethische normen van Eaton zowel actueel als van het hoogste niveau zijn, heeft Eaton een afdeling opgericht voor het toezicht op en het beheer van zijn programma voor ethiek en naleving. Het kantoor valt onder de leiding van de Senior Vice President voor Global Ethics and Compliance, waarbij het definitieve toezicht wordt uitgeoefend door de bestuurscommissie van de raad van bestuur.

Gedragscode voor leveranciers van Eaton

Zakelijke praktijken die verwacht worden van elke leverancier die zaken doet met Eaton, volgens de waarden van ons bedrijf zoals vastgelegd in Eaton’s Ethische Gedragscode (http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm). Deze vereisten zijn van toepassing op leveranciers van Eaton en hun gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen over de hele wereld en bevatten verbodsbepalingen inzake het gebruik van dwangarbeid, slavernij en mensenhandel. Leveranciers van Eaton zijn verplicht zich te houden aan de Gedragscode voor leveranciers en hun naleving daarvan te certificeren.

De Ethische Gedragscode en de Gedragscode voor leveranciers van Eaton zijn geïntegreerd in beleidsregels, procedures en plannen om te zorgen voor maximaal bewustzijn van en inzicht in de vereisten. Verantwoordelijkheden voor de uitvoering van deze regels worden verder besproken in diverse plannen en richtlijnen, zoals Eaton’s Ethische Handleiding en de Eaton Supplier Excellence Manual, en in het geval van relevante contractvereisten van de Amerikaanse overheid, door middel van een nalevingsplan inzake mensenhandel, in overeenstemming met de vereisten van de Amerikaanse Federale overnameverordening (Federal Acquisition Regulation) in verband met mensenhandel.

Ter ondersteuning van al deze beleidslijnen, processen en procedures onderneemt Eaton specifieke maatregelen om het risico van dwangarbeid, slavernij en mensenhandel in ons eigen bedrijf en onze toeleveringsketen te voorkomen en te beperken. Deze maatregelen omvatten:

1.      Verificatie

Risico's omtrent mensenhandel en slavernij in de toeleveringsketen van Eaton worden aangepakt door duidelijke verwachtingen op te stellen voor leveranciers en ervoor te zorgen dat leveranciers van Eaton zich houden aan de Gedragscode voor leveranciers door het opnemen van de vereisten van de Gedragscode in onze algemene voorwaarden. Leveranciers zijn daarnaast verplicht om de vereisten in de Gedragscode voor leveranciers van Eaton afzonderlijk door te lezen en te aanvaarden.

Eaton heeft een locatiebeoordelingsproces (site assessment proces, SSA) opgezet om de prestaties en praktijken van zijn leveranciers te beoordelen. De SSA bevat vragen om te beoordelen of een leverancier processen heeft ingesteld om kwesties van ethiek & en naleving aan te pakken.

Daarnaast houdt Eaton ook toezicht via algemeen beschikbare informatie en informatie van abonnementsdiensten.  In situaties waarin we gewaarschuwd worden voor een risico van niet-naleving van de Gedragscode voor leveranciers van Eaton, zullen we een onderzoek uitvoeren en dit risico op een gepaste manier aanpakken.

2.      Leveranciersaudits

Op grond van de Gedragscode voor leveranciers van Eaton, mag Eaton controleren in hoeverre zijn leveranciers de gedragscode en algemene voorwaarden naleven. In situaties waarbij er sprake is van ernstige risico's kan deze controle onmiddellijk en onaangekondigd plaatsvinden.  Eaton controleert zijn toeleveringsketens op naleving van de Gedragscode voor leveranciers; maar een dergelijk toezicht is meestal niet uitsluitend gericht op mensenhandel of slavernij.  En hoewel Eaton zijn leveranciers om verschillende redenen regelmatig controleert, worden deze audits meestal niet specifiek uitgevoerd om te bepalen of het verbod op slavenarbeid of mensenhandel wordt nageleefd.  Indien nodig kan Eaton ervoor kiezen een externe partij in te schakelen om de naleving van de wetten omtrent mensenhandel en slavenarbeid te toetsen.  Eaton zal echter onmiddellijk en grondig onderzoek instellen naar alle beweringen of aanwijzingen dat een leverancier zich schuldig maakt aan mensenhandel of slavenarbeid, of anderszins Eaton’s Ethische Gedragscode of de Gedragscode voor leveranciers niet naleeft. 

3.      Certificering

In de Gedragscode voor leveranciers van Eaton staat dat leveranciers de mensenrechten van hun werknemers moeten respecteren en hen waardig en met respect moeten behandelen. Leveranciers mogen geen onvrijwillige of gedwongen arbeid, slavernij of dienstbaarheid of mensenhandel gebruiken of zich daarmee inlaten.

 Volgens de Gedragscode voor leveranciers moeten het personeel en de activiteiten van leveranciers functioneren in volledige overeenstemming met de wetten van hun respectievelijke landen en met alle andere toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Leveranciers moeten ervoor zorgen dat de producten, diensten en verzendingen voor Eaton voldoen aan alle toepasselijke internationale handelswetgeving, -regels en -voorschriften en de vereisten van de Gedragscode voor leveranciers van Eaton. Leveranciers van Eaton zijn verplicht hun naleving van de Gedragscode voor leveranciers te certificeren.  Verder moeten leveranciers contractueel van hun eigen leveranciers en onderaannemers vereisen dat zij gedragsnormen naleven die gelijkwaardig zijn aan de bepalingen van de Gedragscode voor leveranciers van Eaton.

4.      Interne verantwoordingsplicht

De verantwoordingsplicht in verband met risico's inzake mensenrechten, moderne slavernij en mensenhandel is vastgelegd in Eaton’s Ethische Gedragscode en de Gedragscode voor leveranciers. Bovendien heeft Eaton strenge bestuurs- en risicobeheerprocessen opgesteld om een breed spectrum van risico's in de toeleveringsketen te identificeren en te beperken.

Eaton heeft verschillende mechanismen geïmplementeerd, waaronder een wereldwijde hulplijn, voor het melden van eventuele ethische problemen of mogelijke of daadwerkelijke wetsovertredingen. Iedereen, inclusief medewerkers en leveranciers, kan openlijk of anoniem een vraag stellen of een melding doen via onze hulplijn of gerelateerde middelen.

Als we via onze hulplijn of andere middelen op de hoogte komen van beschuldigingen over slavernij of mensenhandel, dan zullen we onmiddellijk een onderzoek instellen en actie ondernemen om de situatie te herstellen, waaronder eventueel noodzakelijke maatregelen om het contract met de betrokken partijen te beëindigen. Meldingen die worden ingediend via onze hulplijn of de afdeling ethiek worden gerapporteerd aan de bestuurscommissie van de raad van bestuur van Eaton, samen met de ondernomen actie over de melding en/of de bevindingen van het onderzoek. 

5.      Training

Omdat ethiek bij Eaton een hoeksteen is van onze waardencultuur worden alle wereldwijde medewerkers van Eaton jaarlijks getraind over de verwachtingen in Eaton’s Ethische Gedragscode. Daarnaast bieden we doorlopende training over het beschermen van mensenrechten aan managers van de toeleveringsketen en andere senior leidinggevenden van Eaton die betrokken zijn bij de toeleveringsketen van Eaton. Deze training bevat specifieke details voor het herkennen en beperken van de risico's van slavernij en mensenhandel.  

 

Goedgekeurd door de raad van bestuur op 22 april 2020.

Craig Arnold, voorzitter van de raad van bestuur
Eaton Corporation plc