Selecteer uw locatie

Registratie voor Leverancier VIS

DEZE E-COMMERCE HANDELSPARTNEROVEREENKOMST (de "Overeenkomst") wordt gemaakt door en tussen Eaton Corporation, een onderneming gevestigd in Ohio met kantoren te 1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114 ("Eaton") en de rechtspersoon die deze voorwaarden aanvaardt ("Verkoper"). Door op de knop Accepteren te klikken (indien beschikbaar) erkent de persoon die een dergelijke actie onderneemt dat hij/zij bevoegd is deze voorwaarden namens verkoper te aanvaarden en dat het de bedoeling van die persoon is dat deze overeenkomst net zo bindend is voor de rechtspersoon alsof het schriftelijk was aangegaan.

 

  1. Overeenkomst tot het gebruik van e-commerce — Eaton en verkoper komen beiden overeen hun zaken af te handelen met behulp van een combinatie van Electronic Data Interchange (EDI), Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource (WISPER), Supplier Visualization, Web EDI, Supplier Invoice Self Entry en Evaluated Receipt Settlement. Eaton stemt ermee in om de producten van verkoper te kopen en verkoper zal de producten die door Eaton kunnen worden besteld, verkopen via Supplier Visualization en/of EDI. De verkoper gaat ermee akkoord dat EDI, Supplier Visualization, Web EDI, Supplier Invoice Self Entry en Evaluated Receipt Settlement de primaire methodes van handelscommunicatie met Eaton zullen vormen. Activiteiten op het Supplier Visualization-kanaal omvatten onder andere, maar niet uitsluitend, inkooporderbeheer, voorraad, verkoopuitzending en toegang tot tekeningen. Alle informatie en instrumenten worden elektronisch aan elke partij verstrekt via Supplier Visualization en/of EDI. Eaton zal, waar mogelijk, bestellingen voor producten plaatsen bij de verkoper door gebruik te maken van Supplier Visualization en/of EDI. De verkoper zal een e-mailbox openen met een interval dat is aangepast aan de omvang van zijn zakelijke activiteiten met Eaton. Verkoperis als enige verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of andere problemendie zich kunnen voordoen doordat verkoper niet met regelmatige tussenpozen dee-mailbox heeft geopend. Als de website niet beschikbaar is, kan verkoper totdat de website weer beschikbaar is gebruikmaken van andere reeds bestaande communicatiemiddelen. De verkoper zal via internetberichten op de hoogte worden gebracht van geplande onderbrekingen. In een situatie van niet-geplande uitval dient de verkoper Eaton zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen. De verkoper erkent dat de programma's en materialen waartoe hij/zij op grond van deze overeenkomst toegang heeft verkregen de bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie van Eaton zijn. Verkoper gaat ermee akkoord de programma's en materialen die daarmee verband houden te behandelen als bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie.
  2. Reikwijdte — Deze overeenkomst heeft ten doel de elektronische uitwisseling van informatie tussen de partijen te vergemakkelijken. Behalve voor zover in deze overeenkomst uitdrukkelijk anders is beschreven, is de overeenkomst niet: (a) relevant voor de betekenis of het effect, al dan niet wettelijk, van de daadwerkelijk uitgewisselde informatie of communicatie, of (b) een belemmering voor de totstandkoming van contracten met betrekking tot andere geschriften of gedragingen tussen de partijen die herkenbaar zijn volgens de Uniforme Handelswet. De specificatie van gegevenselementen in de toepasselijke EDI-normen is niet bedoeld om de toepasselijke bepalingen van de Uniforme Handelswet met betrekking tot de totstandkoming van contracten te wijzigen.
  3. Normen — Alle documenten worden toegezonden in overeenstemming met gepubliceerde industrienormen die door beide partijen zijn overeengekomen, zoals de ASC X12-serie van normen van het van het Amerikaans Nationaal Instituut voor normalisatie (American National Standards Institute), de normen van de Amerikaanse nationale vereniging van elektriciteitsdistributeurs (National Association of Electrical Distributors) en EDIPro-normen.
  4. Externe dienstverleners — Alle documenten worden elektronisch tussen partijen uitgewisseld, hetzij rechtstreeks, hetzij via een externe dienstverlener waarmee beide partijen een contract kunnen afsluiten. Elk van beide partijen kan zijn keuze om al dan niet een externe dienstverlener te gebruiken of te veranderen slechts wijzigen na schriftelijke kennisgeving dertig (30) dagen van tevoren en met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Elke partij is zelf verantwoordelijk voor de kosten van elke externe dienstverlener met wie contracten worden afgesloten. Elke partij is aansprakelijk voor het handelen of nalaten van zijn externe dienstverlener bij het verzenden, ontvangen, opslaan of verwerken van documenten.
  5. Beveiligingsprocedures — Elke partij maakt correct gebruik van beveiligingsprocedures, met inbegrip van wachtwoorden of codes, om ervoor te zorgen dat alle transmissies worden gemachtigd en om zijn bedrijfsdocumenten en gegevens tegen ongeoorloofde toegang te beschermen. In het geval dat iemand niet langer namens verkoper in aanmerking komt voor toegang tot de programma's en materialen, zal verkoper binnen 24 uur alle wachtwoorden die toegang mogelijk maken voor deze persoon uitschakelen.
  6. Vertrouwelijkheid — Elke partij zal alle informatie die hij via transmissies ontvangt over de programma's en materialen vertrouwelijk behandelen met minstens evenveel zorgvuldigheid als hij betracht om zijn eigen vertrouwelijke of bedrijfseigen gegevens te beschermen. Elke partij mag dergelijke informatie openbaar maken als dit is vereist op grond van een voorschrift, reglement, statuut of bevel van de overheid, mits de partij die verplicht is deze informatie bekend te maken de andere partij daarvan tijdig op de hoogte stelt, zodat de andere partij in staat is de openbaarmaking desgewenst te betwisten. Het is elke partij toegestaan om dergelijke informatie openbaar te maken indien de andere partij daarmee anderszins instemt. Deze verplichting tot vertrouwelijkheid is niet van toepassing op informatie die (a) openbaar was op het tijdstip van ontvangst, (b) buiten de schuld van de ontvangende partij openbaar werd na ontvangst door de ontvangende partij, (c) op het tijdstip van ontvangst door de ontvangende partij in het bezit was van de ontvangende partij vrij van enige verplichting tot vertrouwen, of (d) rechtmatig werd meegedeeld aan de ontvangende partij vrij van enige verplichting van vertrouwen na het tijdstip van ontvangst door de ontvangende partij (e) of in elk geval, 5 jaar na de ontvangst door de ontvangende partij.
  7. Verificatie — Na ontvangst van een document zal de ontvangende partij onmiddellijk en op de juiste manier een functionele bevestiging en/of inkooporderbevestiging verzenden, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
  8. Geldigheid en afdwingbaarheid — Elk document dat volgens deze overeenkomst op de juiste manier is verzonden wordt beschouwd als zijnde "schriftelijk" of "geschreven". Elke partij gebruikt een gepast identificatienummer (d.w.z. hun leveranciersnummer) dat wordt bevestigd op of is opgenomen in elk document dat door deze partij wordt verzonden, om te verifiëren dat het document naar behoren is gemachtigd. Elk document waarop een dergelijk identificatienummer is vermeld of dat dit nummer bevat, wordt beschouwd geldig te zijn en wordt als origineel beschouwd wanneer het is afgedrukt vanuit elektronische bestanden of documenten die in het kader van de normale bedrijfsvoering worden bijgehouden. Elke partij zal als zijn handtekening een elektronische identificatie gebruiken die bestaat uit symbolen of codes die moeten worden aangebracht op, of opgenomen in elk document dat door een dergelijke partij wordt verzonden ("Handtekeningen"). Elke partij stemt ermee in dat de handtekening van een dergelijke partij die is aangebracht op of opgenomen in een verzonden document, voldoende is om te verifiëren of die partij de oorsprong is van het document. Elke partij verstrekt de andere partij zijn handtekening en een lijst van de personen die zijn gemachtigd om per e-mail berichten te versturen.
  9. Schadeloosstelling — De verkoper gaat ermee akkoord om Eaton, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, medewerkers, consultants en agenten schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden, aansprakelijkheid, schade en/of kosten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, advocatenkosten) die voortkomen uit het gebruik van een website of de software door de verkoper, schending van enige gebruiksvoorwaarden of de schending door de verkoper, of inbreuk door een andere gebruiker van het account van de verkoper, van enig intellectueel eigendomsrecht of ander recht van enig persoon of entiteit.
  10. Beperkingen — Geen van beide partijen is aansprakelijk ten opzichte van de andere partij voor winstderving, verlies van informatie, of enige indirecte, bijzondere, incidentele, gevolgschade of enige andere schade van welke aard dan ook, die verband houdt met de uitwisseling van elektronische documenten of die het gevolg is van enige vertraging, weglating of fouten in de elektronische verzending of ontvangst van gegevens of elektronische documenten zoals bedoeld onder de voorwaarden van deze overeenkomst. In het geval dat een van beide partijen aansprakelijk is voor een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen in verband met enige transactie of enig document, als deze tekortkoming het gevolg is van overmacht of enige andere oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij ligt (met inbegrip van, zonder beperkingen, een mechanische, elektronische of communicatiefout) waardoor die partij niet in staat is om documenten te verzenden of ontvangen.