Selecteer uw locatie

EHS beleid

Onze visie is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het milieu door het gebruik van energiebeheer technologieën en diensten - omdat een gezond milieu en het lange termijn succes van ons bedrijf, de mensen, de klanten en de gemeenschappen er toe doen. 

Eaton EHS-beheer - continue verbetering voor milieu, gezondheid en veiligheid

Eaton zet zich in om de milieu-impact van onze activiteiten en producten te minimaliseren, waar we actief zijn, en om onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) voortdurend te verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker te voldoen aan dit EHS beleid.

Daarom past Eaton wereldwijd een aantal standaard praktijken toe op het gebied van ethiek, energie- en waterverbruik, afvalproductie, productkwaliteit, veiligheid van werknemers en nog veel meer. Met onze EHS activiteiten sturen we specifiek aan op de volgende gebieden:

EHS Management System

Eaton wordt geleid door MESH (Management of Environment, Safety, Security and Health), een wereldwijd ingezet, uniform systeem dat bestaande programma's samenbrengt in één geïntegreerd managementsysteem. Onze vestigingen (wereldwijd) delen gemeenschappelijke doelen, passen dezelfde statistieken toe, stellen doelen voor verbetering en identificeren en delen best practices. Belangrijker, MESH heeft EHS van losstaande activiteiten naar een hoger niveau gebracht, de verantwoordelijkheid wordt gedeeld door alle Eaton medewerkers. MESH is ook ontworpen om te voldoen aan internationale normen en bepalingen zoals: ISO 14001 en OHSAS 18001/ISO 45001.
 

Duurzaamheid milieu

We verbinden ons ertoe onze uitstoot in lucht, water en land als gevolg van onze activiteiten tot een minimum te beperken. De Senior Leadership Council van Eaton stuurt onze duurzaamheidsstrategie aan, optimaliseert onze middelen en zorgt ervoor dat we ons richten op de milieurisico's en -kansen die het belangrijkst zijn voor onze klanten, investeerders, gemeenschappen en medewerkers. We stellen doelen voor het verminderen van onze milieu-impact en meten, evalueren en rapporteren onze vooruitgang aan het publiek.

Eaton ondersteunt gezamenlijke acties die leiden tot een wereldwijde reductie van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) om de risico’s van klimaatveranderingen aan te pakken. Aan de hand van richtlijnen die zijn opgesteld door het Global Reporting Initiative, stellen we jaarlijkse doelstellingen vast voor de vermindering van ons wereldwijde energieverbruik en onze koolstofuitstoot. De voortgang wordt door een derde partij gecontroleerd en openbaar gemaakt. Ontdek meer
 

Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging 

Veilig werken is een voorwaarde voor het werken bij Eaton. Ons doel is het bieden van een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers, aannemers en bezoekers. Eaton verbindt zich ertoe om te voldoen aan de regelgeving en bedrijfsvereisten of deze te overtreffen, in overeenstemming met Eatons beleid op het gebied van ethiek en naleving. We werken aan een "’zero incident veiligheidscultuur’" en aan een continue verbetering van onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid door de implementatie van MESH. Veiligheidsregels zijn van toepassing op alle derde partijen die activiteiten uitvoeren op Eaton-locaties, waaronder leveranciers, aannemers, verkopers, bezoekers en alle andere niet-Eaton-werknemers. Ontdek meer
 

Bedrijfsintegratie

We integreren EHS in alle fases van het Eaton Business System (EBS), dat de basis vormt voor onze krachtige cultuur door middel van een geïntegreerd besturingssysteem. EBS omvat de kernwaarden, het beleid en de processen die worden gebruikt om zaken te doen en om prestaties voortdurend te meten, te beoordelen en te verbeteren. EHS-excellentie is een integraal onderdeel van al onze bedrijfsstrategieën en we houden rekening met de verwachtingen van belanghebbenden in ons besluitvormingsproces.  Ontdek meer
 

Naleving

Eaton verbindt zich ertoe om te voldoen aan de regelgeving en bedrijfsvereisten of deze te overtreffen, in overeenstemming met Eatons beleid op het gebied van ethiek en naleving. We werken aan een "zero incident veiligheidscultuur" en aan een continue verbetering van onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid door de implementatie van MESH. 
 

Duurzame Producten

Onze bedrijven zijn toegewijd aan het creëren van innovatieve producten en processen die klanten, leveranciers en consumenten helpen hun energie-efficiëntie te verbeteren, uitstoot te verminderen en gezondheid en veiligheid te beschermen. We zetten ons in voor voortdurende verbetering door middel van verschillende programma's, waaronder Design for Environment (DfE) en Lifecycle Assessment (LCA), wetenschappelijke processen die zowel de milieuaspecten als de potentiële effecten van een product gedurende de levenscyclus in kaart brengen. Ontdek meer
 

Belanghebbenden

Eaton zet zich in voor de betrokkenheid van belanghebbenden als een belangrijk onderdeel van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het voeren van een regelmatige en open dialoog met onze medewerkers, investeerders, klanten, leveranciers, overheden, lokale gemeenschappen en anderen stelt ons in staat om een gemeenschappelijk begrip te creëren over belangrijke kwesties en samen te werken om ons hoogste niveau van milieu- en veiligheidsprestaties te bereiken. Ontdek meer
 

Toeleveringsketen

Eaton onderkent het belang van de toeleveringsketen voor onze eigen duurzaamheidsprestaties en is strategisch in gesprek met leveranciers over belangrijke kwesties zoals het beheersen van emissies, het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van de efficiëntie. Onze bestuursprocessen zorgen er verder voor dat onze leveranciers eraan worden gehouden dezelfde waarden na te streven met betrekking tot ethisch gedrag, naleving, milieuverantwoordelijkheid en vermindering van de ecologische voetafdruk . Ontdek meer
 

Transparantie

Door onze EHS-prestaties transparanter te maken, wordt Eaton een sterker en duurzamer bedrijf. We zijn toegewijd aan het meten, beoordelen en rapporteren van onze prestaties aan het publiek in ons Jaarverslag  en Duurzaamheidsverslag op onze Eaton.com website, en door samen te werken met organisaties die EHS en andere duurzaamheidsgegevens verzamelen en verspreiden onder het publiek.
 

Gemeenschap

Wij zetten ons in om energiebeheerproducten en -oplossingen te maken op veilige en milieuverantwoorde werkplekken. We nemen wereldwijd deel aan - en dragen bij aan - lokale en overheidsinitiatieven die de kwaliteit van leven verbeteren in de gemeenschappen waar we wonen en werken. Ontdek meer
 

Medewerkers

We zetten ons in om het bewustzijn te verhogen, betrokkenheid aan te moedigen en passende training en opleiding te geven aan alle medewerkers met betrekking tot EHS-kwesties, -programma's en -prestaties.
 

Noodvoorbereiding/Noodplanning

Eatons MESH-programma voorziet in processen voor het identificeren van de belangrijkste EHS-risico's en -effecten, het ontwikkelen van operationele controles en het opstellen van noodplannen en rampenplannen. Eaton-faciliteiten bieden planning, uitrusting en training voor incidenten op locatie en onze medewerkers werken samen met veiligheidseenheden in de lokale gemeenschap om zich voor te bereiden op een gecombineerde reactie.
 

Bestuur

De Vice President for Environment, Health and Safety van Eaton is verantwoordelijk voor de implementatie van het EHS beleid. De Raad van Bestuur van Eaton houdt toezicht op belangrijk overheidsbeleid met betrekking tot onze relaties met aandeelhouders, werknemers, klanten, concurrenten, leveranciers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Deze kwesties omvatten EHS-belangen zoals uiteengezet in het EHS-beleid van Eaton.