EHS-beleid

Onze visie is het verbeteren van de kwaliteit van leven en het milieu door het gebruik van energiebeheer technologieën en diensten - omdat een gezond milieu en het lange termijn succes van ons bedrijf, de mensen, de klanten en de gemeenschappen er toe doen. 

EHS-management - continue verbetering voor milieu, gezondheid en veiligheid

Eaton zet zich in om de milieu-impact van onze activiteiten en producten te minimaliseren, waar we actief zijn, en om onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS; Environmental, Health en Safety) voortdurend te verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker te voldoen aan dit EHS-beleid.

Daarom past Eaton wereldwijd een aantal standaard praktijken toe op het gebied van energie- en waterverbruik, afvalproductie, veiligheid van werknemers en nog veel meer. 

EHS Management System

Eaton maakt gebruik van MESH (Management of Environment, Safety, Security and Health), een wereldwijd ingezet uniform systeem, dat bestaande programma's samenbrengt in één geïntegreerd managementsysteem. Onze vestigingen (wereldwijd) delen gemeenschappelijke doelen, passen dezelfde statistieken toe, stellen doelen voor verbetering en identificeren en delen best practices. Nog belangrijker, MESH brengt de losse activiteiten van EHS naar een hoger niveau, doordat de verantwoordelijkheid wordt gedeeld door alle Eaton medewerkers. MESH is ook ontworpen om te voldoen aan internationale normen en bepalingen zoals: ISO 14001 en OHSAS 18001/ISO 45001. Ons MESH-managementsysteem omvat de onderstaande categorieën met een wereldwijde managementbenadering.

Element

Toepassingsgebied

Planning

Stelt activiteiten vast en implementeert deze voor het instandhouden en verbeteren van praktijken op basis van veranderende omstandigheden binnen het EHS-invloedsbereik van een vestiging.

Controle en evaluatie

Bepaalt hoe de EHS-prestaties van een vestiging wordt gemeten, gecontroleerd en beoordeeld. 

Beveiliging

Zorgt voor een veilige en beschermde werkomgeving. Dit omvat de volgende onderwerpen: toegangscontrole, beveiligingssystemen, planning, training, reizen en rapportage.

Normen voor naleving van wet- en regelgeving

We verbinden ons om te voldoen aan de regelgeving en bedrijfsvereisten of deze te overtreffen, in overeenstemming met Eaton’s beleid op het gebied van ethiek en naleving. Nalevings- en veiligheidsregels zijn van toepassing op alle derde partijen die activiteiten uitvoeren op Eaton-locaties, waaronder leveranciers, aannemers, verkopers, bezoekers en alle andere niet-Eaton-werknemers.

spacer
Element Toepassingsgebied

Beheer en beperking van uitstoot in de lucht

Stelt de minimale vereisten van Eaton voor het beheer van vervuilende stoffen in de lucht die worden gegenereerd en uitgestoten door vestigingen van Eaton. Elke bedrijfsvestiging van Eaton moet worden beheerd op een wijze die de impact van uitstoot in de lucht tot een minimum beperkt en voortdurend binnen de richtlijnen blijft die zijn vastgesteld door de verantwoordelijke regulerende instelling.

Beheer en minimalisering van energiegebruik

Stelt vereisten en prestatiedoelen vast in verband met energiebeheer. De voordelen van het optimaliseren van de energieprestatie zijn tweeledig: (a) vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en andere stoffen die van invloed zijn op het milieu en verband houden met energieverbruik; en (b) verlaging van de aan energie gerelateerde bedrijfskosten bij vestigingen van Eaton.

spacer
Element Toepassingsgebied

Waterbeheer en -behoud

Stelt regels voor watergebruik om naleving van alle wettelijke vereisten te waarborgen en de impact van waterlozingen voor de omgeving waar de fabriek actief is tot een minimum te beperken.

Stormwaterbeheer

Stelt beheerprocedures vast voor het minimaliseren van de hoeveelheid stormwater die wordt blootgesteld aan industriële activiteiten.

spacer
Element Toepassingsgebied

Beheer en minimalisering van afval

Bepaalt de karakterisering en het beheer van afval- of bijproducten die worden afgevoerd of gerecycled, met inbegrip van de afvoer en het hergebruik van productieapparatuur in de vestigingen van Eaton.  Daarnaast moet afvalbeheer ervoor zorgen dat de hoeveelheid afval geminimaliseerd wordt, waardoor de voetafdruk voor afvoer van afval van een vestiging tot een minimum wordt beperkt.

spacer
Element Toepassingsgebied

Chemisch beheer

Stelt regels voor de juiste behandeling van chemicaliën om zowel aan de vereisten van Eaton als aan alle toepasselijke wet- en regelgeving te voldoen.

spacer
Element Toepassingsgebied

Transport van gevaarlijke materialen

Stelt een uitgebreid beheerproces vast in elke vestiging, compleet met specifieke personeelstoewijzingen, om het transport van gevaarlijke materialen of goederen veilig en in overeenstemming met de wet uit te voeren.

spacer
Element Toepassingsgebied

EHS-beheer voor onderaannemers

Stelt de minimale normen vast voor het beheren van de prestaties van onderaannemers op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid. Deze normen zijn in overeenstemming met de toezegging van het bedrijf om de EHS-prestaties continu te blijven verbeteren.

Veiligheid van chauffeurs en wagenpark

Stelt vereisten vast voor medewerkers aan wie bedrijfsvoertuigen zijn toegewezen of die af en toe in bedrijfsvoertuigen rijden.

Veiligheid bij warmtebehandeling

Stelt minimale prestatievereisten vast voor de veilige bediening van ovens waarin gebruik wordt gemaakt van koolstofrijke atmosferen voor de behandeling van ijzerhoudende legeringen.

Druktests en drukvaten, perslucht en persgas (twee elementen gecombineerd)

Stelt minimale vereisten vast voor het testen van producten waarbij gebruik wordt gemaakt van vloeistoffen en gassen boven de werkdruk.

spacer
Element Toepassingsgebied

Procesveiligheid

Stelt minimale vereisten vast met betrekking tot krappe ruimtes, machineveiligheid, energiecontrole, industriële vrachtwagens en persoonlijke beschermingsmiddelen.

spacer
Element Toepassingsgebied

Paraatheid, respons en communicatie in noodgevallen

Stelt de minimale vereisten voor alle vestigingen van Eaton vast met betrekking tot paraatheid, respons en communicatie in noodgevallen die tot EHS-risico’s kunnen leiden, bedrijfsonderbrekingen kunnen veroorzaken of evacuatie of opvang op de locatie kunnen vereisen.

spacer
Element Toepassingsgebied

Ergonomie

Stelt gebieden vast waar ergonomische risicofactoren bestaan. Ergonomie is het proces van het optimaliseren van het werkplekontwerp om risicofactoren tot een minimum te beperken voor alle medewerkers, extra inspanning en verspilde beweging te vermijden en de productiviteit en efficiëntie te maximaliseren.

Evaluatie en beheersing van blootstelling

Stelt processen vast voor het uitvoeren van risicobeoordelingen, veranderingsbeheer en routinematige audits voor het identificeren en herkennen van blootstellingsrisico’s.

Incidentonderzoek en medisch beheer

Stelt de minimale vereisten vast voor drie onderwerpgebieden: (i) het rapportage- en onderzoeksproces voor EHS-incidenten; (ii) vereisten voor medisch beheer; en (iii) het rapportage- en claimbeheerproces voor compensatie van medewerkers.

Geluidsbeperking en gehoorbescherming

Stelt de minimale vereisten voor alle vestigingen van Eaton vast met betrekking tot blootstelling aan geluid, evaluatie van geluid in de werkomgeving, bescherming van medewerkers tegen gevaarlijke geluidsniveaus en audiometrische tests.  

spacer