Ethiek en naleving

De toewijding van Eaton aan ethiek en integriteit is een belangrijk concurrentievoordeel

Onze reputatie als een zeer ethische onderneming is een sterk onderscheidend kenmerk en een belangrijk concurrentievoordeel. Onze belofte om op de juiste manier zaken te doen weerspiegelt onze niet-aflatende inzet voor de hoogst ethische praktijken en gedragsnormen. Het is hoe we onszelf gedragen in interactie met elkaar, met onze klanten en met de gemeenschappen die we dienen.

Meten en rapporteren van vooruitgang

We bewaken de effectiviteit van ons programma voor ethiek en naleving, met inbegrip van onze communicatie- en trainingselementen, door gebruik te maken van bestaande audits, onderzoeken en andere hulpmiddelen om de uitvoering, het leren en de toepassing ervan te beoordelen. We voeren periodiek een gedetailleerde kloof-analyse uit om onze effectiviteit te meten aan de hand van best practices en veranderende bedrijfsomgevingen. Onze interne auditteams nemen ethiek en naleving routinematig mee in hun audits. En we houden toezicht op het snel ontwikkelende regelgevingslandschap, zodat onze leiders en medewerkers op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen. 

De ondersteuning van een ethische cultuur vereist voortdurende waakzaamheid. We kunnen en zullen niet stilstaan. Om onze middelen daar in te zetten waar ze het meest nodig zijn, voeren we jaarlijks een beoordeling uit van onze belangrijkste risico's op het gebied van ethiek en naleving. Elke business unit, elke regio en elke bedrijfsfunctie neemt deel aan dit formele proces. Risico's worden gemeten aan de hand van standaard evaluatiecriteria. De resultaten worden geconsolideerd en beoordeeld door het senior management en gepresenteerd aan de Raad van Bestuur. Vervolgens gebruiken we deze gegevens om ons trainingsaanbod en programma-elementen aan te passen en om onze aandachtsgebieden voor het jaar vast te stellen.

100
%
van de medewerkers heeft, in 34 verschillende talen, toegang tot de gedragscode
100
%
van de managers van beoogde medewerkers verklaart dat zij de principes in de gedragscode van Eaton hebben gelezen, kennen en naleven
100
%
van de medewerkers heeft toegang tot de anonieme hulplijn

Wij zijn trots op onze reputatie als ethisch bedrijf en we delen de verantwoordelijkheid voor het ondersteunen en versterken van onze cultuur van hoge integriteit.

Craig Arnold, Voorzitter en CEO

Vastberaden om op de juiste manier zaken te doen
Overal waar Eaton zaken doet, zetten we ons in om op de juiste manier zaken te doen, en dit omvat:

 • Ethische standaarden voor onze mensen
 • Rentmeesterschap over het milieu van onze faciliteiten
 • Gelijke behandeling, gezondheid en veiligheid van medewerkers
 • Lokale ondersteuning van de gemeenschappen waarin we wonen en werken

Onze cultuur van integriteit waarborgen - begint met onze gedragscode

Eatons gedragscode bestaat uit 12 fundamentele principes van ethisch gedrag. Het vormt de basis voor onze cultuur. Onze medewerkers, leidinggevenden en directeuren hebben de persoonlijke verplichting deze principes te lezen, kennen en naleven tijdens het uitvoeren van hun taken.

Naast de gedragscode bieden wij medewerkers een gedetailleerde Eaton Ethiek Handleiding met concrete voorbeelden en praktische begeleiding bij het maken van ethische beslissingen. Het is vertaald in 34 talen en is beschikbaar voor alle Eaton medewerkers wereldwijd. Elke nieuwe medewerker van Eaton krijgt training over de ethische code als onderdeel van het onboarding proces. Medewerkers zijn jaarlijks verplicht schriftelijk te bevestigen dat zij de ethische code hebben gelezen en zijn toegewijd aan de principes van de ethische code.

 • 100% van de medewerkers hebben in 34 verschillende talen toegang tot de ethische code.
 • 100% van de beoogde medewerkers verklaart dat zij de principes in Eaton's Ethische Code hebben gelezen, kennen en naleven.  
 • 100% van de medewerkers hebben toegang tot een anonieme hulplijn (met inachtneming van de plaatselijke wetten mag iedereen openlijk of anoniem een vraag stellen aan of een melding doen over ethische kwesties of mogelijke of feitelijke overtredingen van de wet). 

Bevordering van ethisch leiderschap en ethische besluitvorming

Leiders nemen het voortouw en stimuleren de cultuur. Om te waarborgen dat integriteit onderdeel van ons DNA is, omvatten onze Leiderschapskenmerken - de gedragingen die we van alle medewerkers verwachten:

 • We volgen de regels en handelen met integriteit. We zijn trots op wat we doen.
 • We hechten grote waarde aan wat we doen. We stellen hoge verwachtingen en leveren prestaties.
 • We nemen de verantwoordelijkheid. We doen wat we zeggen.
 • We waarderen snelheid en eenvoud.
 • We zeggen wat we denken. We vinden het oké om van mening te verschillen.
 • We zijn nieuwsgierig, kunnen ons aanpassen en zijn bereid kennis te delen.

Training verduidelijkt en versterkt deze verwachtingen op alle niveaus binnen ons bedrijf:

 • Onze trainingsprogramma's voor leidinggevenden, gevorderde en toekomstige leidinggevenden omvatten ”Ethisch Leiderschap” als belangrijkste segmenten.
 • Training over het Eaton Business System (EBS), de manier van werken bij Eaton, omvat ethiek en naleving en het naleven van Eaton’s fundamentele principes van ethisch gedrag als basiselementen.
 • Leidinggevenden zijn verplicht jaarlijks persoonlijk training te geven aan hun medewerkers over de Gedragscode en over ’’Zaken doen op de juiste manier”.  
 • We implementeren een uitgebreid online jaarlijks trainingscurriculum voor doelgroepen die kritieke nalevingsonderwerpen behandelen. Het leerplan is ontworpen om praktische richtlijnen te geven voor de toepassing van onze principes en ons beleid en bevat verplichte instructies over anticorruptiewetten, antitrustprincipes, gegevensbescherming, wereldwijd handelsmanagement, bestrijding van pestgedrag en andere belangrijke wet- en regelgeving.
 • Als er fouten worden gemaakt of net kunnen worden voorkomen, helpen we onze medewerkers daarvan te leren. In ons jaarlijkse trainingsaanbod is een uitgebreide bibliotheek met scenario’s, presentaties en video’s aanwezig gebaseerd op echte gebeurtenissen.

Groei in uitdagende markten mogelijk maken

Opkomende economieën bieden vaak grote groeikansen, maar kunnen ook een verhoogd risico van corruptie en wangedrag inhouden.  Om dit risico te beheersen en om onze bedrijven in staat te stellen kansen met meer vertrouwen aan te grijpen, hanteren we een uitgebreide anticorruptiestrategie.

 • Ons beleid verbiedt steekpenningen, smeergeld, ongepaste geschenken of entertainment en elke andere vorm van corrupte betaling. Deze zijn wereldwijd van toepassing, zonder rekening te houden met waargenomen gewoonten, lokale gebruiken of concurrentievoorwaarden.
 • Ons uitgebreide online en jaarlijks opleidingscurriculum zorgt ervoor dat onze medewerkers ons beleid, de wet en het gedrag kennen dat wij verwachten. De trainingen bieden medewerkers de instrumenten die nodig zijn om ons beleid toe te passen in hun dagelijkse verantwoordelijkheden.
 • Door middel van een grondige eerste screening en een bewaking van de levenscyclus zorgen we ervoor dat onze agenten en distributeurs en risicovolle leveranciers wereldwijd onze toewijding aan integriteit delen.

Expertteams en middelen inzetten

Onder leiding van een door de raad gekozen functionaris en senior vice president bestaat het Global Ethics and Compliance team uit ervaren Amerikaanse en internationale advocaten en andere professionals. Om het hoogste niveau van zichtbaarheid en onafhankelijkheid te garanderen, wordt het Global Ethics and Compliance programma rechtstreeks beheerd door het Bestuurscomité van de Raad van Bestuur van Eaton, met de actieve, zichtbare en consistente steun van het senior management van Eaton.

We erkennen ook de noodzaak om middelen in te zetten en diepgaande expertise te ontwikkelen op het gebied van naleving op gebieden die van bijzonder belang zijn voor onze activiteiten als wereldwijd productiebedrijf. Naast ons team voor Global Ethics and Compliance (wereldwijde ethiek en naleving) heeft Eaton ook teams van professionals die zich bezighouden met gezondheids-, veiligheids- en milieukwesties, wereldwijd handelsmanagement, overheidscontracten, belastingen, interne audit, wetgeving, naleving van Sarbanes-Oxley-wetgeving, toeleveringsketenbeheer, gegevensbescherming en privacy, en andere belangrijke regelgevingsgebieden. Deze teams werken samen met Global Ethics and Compliance bureau om risico's te beheersen en onze reputatie op het gebied van integriteit te behouden.

Het bieden van zinvolle ondersteuning en advies

Eatons hulplijn is een toegewijde bron voor werknemers om een vraag te stellen, een probleem aan te kaarten of twijfelachtige gedrags- of bedrijfspraktijken te melden. De hulplijn wordt 24/7/365 bemand en is beschikbaar in elke taal en in elk land waar wij actief zijn. Met inachtneming van de lokale wetgeving mag iedereen openlijk of anoniem een vraag stellen of een ethische kwestie of mogelijke of feitelijke juridische schending melden per telefoon, e-mail, via een online formulier, per post of persoonlijk, zonder angst voor represailles.  Beschuldigingen van wangedrag of dubieuze handelspraktijken, ongeacht de bron, worden zo nodig onderzocht. De aan het Global Ethics and Compliance bureau gemelde kwesties op het gebied van ethiek en naleving worden opgevolgd, bijgehouden en in bepaalde gevallen gerapporteerd aan de bestuurscommissie van de raad.