Selecteer uw locatie

Lekkages & lozingen

Het voorkomen van lekkages en lozingen helpt het milieu en onze gemeenschappen veilig te houden.

Onze prioriteit is een voorbeeldig milieu-rentmeesterschap in onze gehele organisatie. Ons rentmeesterschap strekt zich uit van het inzetten van uitgebreide maatregelen om lozingen van actuele bedrijfsvoering te voorkomen en controleren tot het verantwoord omgaan met voorgaande lozingen in het milieu. Mocht een lozing voortkomen uit onze huidige bedrijfsvoering, dan zetten we agressieve controle en risicobeperkende technieken in om schade aan het milieu te beperken. Wij weten wat de impact is van potentiële lozingen voor mens en milieu evenals de economische en wettelijke gevolgen. Het beschermen van onze medewerkers en de gemeenschappen waar we opereren is essentieel voor onze filosofie en is de drijvende kracht achter onze zero-incident focus.

Consistente en offensieve preventie of herstel van lozingen

Eaton heeft beleid opgesteld om ervoor te zorgen dat haar activiteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met goed zakelijk burgerschap en met een positieve betrokkenheid bij de bescherming van de natuurlijke (werk)omgeving.

Onze bedrijven maken gebruik van en voeren bepaalde grondstoffen af die gereguleerd worden onder milieubeschermingswetten. We blijven onze processen regelmatig aanpassen om de impact op het milieu te verminderen, inclusief de vermindering of eliminatie van bepaalde chemicaliën die worden gebruikt, en afval dat ontstaat uit onze activiteiten. We beheren chemicaliën specifiek als onderdeel van ons Management of Environment, Safety, Security, and Health (MESH) programma.

MESH is een wereldwijd geïmplementeerd, uniform managementsysteem dat is ontworpen om ons EHS-programma naar een uitmuntend niveau te brengen. Onze vestigingen (wereldwijd) delen gemeenschappelijke doelen, passen dezelfde statistieken toe, stellen doelen voor verbetering en identificeren en delen best practices. Belangrijker, MESH heeft EHS van losstaande activiteiten naar een hoger niveau gebracht, de verantwoordelijkheid wordt gedeeld door alle Eaton medewerkers.

Binnen ons MESH-systeem werken planning, risicobeoordeling, veranderingsmanagement, chemisch beheer, beheer van gevaarlijke stoffen en noodhulpelementen samen om toekomstige risico's op lekkage te beperken en een veilige reactie op lekkage te garanderen. Het MESH programma omvat onder andere training en interne audits voor chemisch beheer.

Met betrekking tot historische lekkages is Eaton, zoals vermeld in onze Notes to Consolidated Financial Statements, betrokken bij herstelmaatregelen en vrijwillige milieusaneringen op een aantal locaties. Op veel van deze locaties zijn we vrijwillig betrokken geraakt, in verband met bedrijfsovernames of als gevolg van overheidsmaatregelen.

Herstellende acties en risicomanagement

Saneringsactiviteiten, waarbij in het algemeen sprake is van bodem- en/of grondwaterverontreiniging, omvatten activiteiten die vooraf uitgevoerd moeten worden, zoals feitenonderzoek, risicobeoordeling, haalbaarheidsstudie, ontwerp en planning van maatregelen, prestaties (waarbij de maatregelen kunnen variëren van monitoring tot verwijdering van verontreinigende stoffen en installatie van saneringssystemen) en exploitatie en onderhoud van een saneringssysteem. Onze teams gebruiken de meest moderne oplossingen om onze aansprakelijkheid te verminderen en tegelijkertijd onze impact op het milieu te minimaliseren. Deze oplossingen omvatten:

 • Het verwijderen van de vervuilende stof.
 • Toepassing van bioremediatietechnieken, die de natuurlijke omgeving verbeteren en micro-organismen gebruiken om de vervuilende stoffen te controleren en te verteren.
 • Het uitvoeren van in situ oxidatie van vervuilende stoffen die bestand zijn tegen bioremediatie. in situ oxidatie omvat het injecteren van chemicaliën in de vervuilende stof om deze te oxideren.
 • Andere nieuwe technieken, inclusief thermisch verbeterde dampafzuiging.

Milieuverplichtingen worden opgenomen in ons jaarlijkse risicomanagementproces. Elke saneringssite wordt regelmatig herzien in overeenstemming met boekhoudkundige en wettelijke protocollen. De saneringskosten worden regelmatig gerapporteerd via onze financiële rapportering.

Eaton EHS-beheer - continue verbetering voor milieu, gezondheid en veiligheid

EHS beleid

Eaton zet zich in om de milieu-impact van onze activiteiten en producten te minimaliseren, overal waar we zaken doen, en om onze prestaties op het gebied van milieu, gezondheid en veiligheid (EHS) voortdurend te verbeteren. Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker te voldoen aan dit EHS beleid.

Daarom past Eaton wereldwijd een aantal standaard praktijken toe op het gebied van ethiek, energie- en waterverbruik, afvalproductie, productkwaliteit, veiligheid van werknemers en nog veel meer. Met onze EHS activiteiten sturen we specifiek aan op de volgende gebieden:

 • EHS Management System: Eaton wordt geleid door MESH (Management of Environment, Safety, Security and Health), een wereldwijd ingezet, uniform systeem dat bestaande programma's samenbrengt in één geïntegreerd managementsysteem. Onze vestigingen (wereldwijd) delen gemeenschappelijke doelen, passen dezelfde statistieken toe, stellen doelen voor verbetering en identificeren en delen best practices. Belangrijker, MESH heeft EHS van losstaande activiteiten naar een hoger niveau gebracht, de verantwoordelijkheid wordt gedeeld door alle Eaton medewerkers. MESH is ook ontworpen om te voldoen aan internationale normen en bepalingen zoals: ISO 14001 en OHSAS 18001/ISO 45001.
 • Milieu Duurzaamheid: 
  We verbinden ons ertoe onze uitstoot in lucht, water en land als gevolg van onze productieactiviteiten tot een minimum te beperken. De Senior Leadership Council van Eaton stuurt onze duurzaamheidsstrategie aan, optimaliseert onze middelen en zorgt ervoor dat we ons richten op de milieurisico's en -kansen die het belangrijkst zijn voor onze klanten, investeerders, gemeenschappen en medewerkers. We stellen doelen voor het verminderen van onze milieu-impact en meten, evalueren en rapporteren onze vooruitgang aan het publiek.

  Eaton ondersteunt gezamenlijke acties die leiden tot een wereldwijde reductie van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) om de risico’s van klimaatveranderingen aan te pakken. Aan de hand van richtlijnen die zijn opgesteld door het Global Reporting Initiative, stellen we jaarlijkse doelstellingen vast voor de vermindering van ons wereldwijde energieverbruik en onze koolstofuitstoot. De voortgang wordt door een derde partij gecontroleerd en openbaar gemaakt.
 • Gezondheid, Veiligheid en Beveiliging: Veilig werken is een vereiste voor werken bij Eaton. Ons doel is het bieden van een veilige werkomgeving voor al onze medewerkers, contractors en bezoekers. Eaton verbindt zich ertoe om te voldoen aan de regelgeving en bedrijfsvereisten of deze te overtreffen, in overeenstemming met Eatons beleid op het gebied van ethiek en naleving. We werken aan een "zero incident veiligheidscultuur" en aan een continue verbetering van onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid door de implementatie van MESH. Veiligheidsregels zijn van toepassing op alle derde partijen die activiteiten uitvoeren op Eaton-locaties, waaronder leveranciers, aannemers, verkopers, bezoekers en alle andere niet-Eaton-werknemers.
 • Bedrijfsintegratie: We integreren EHS in alle fasen van het Eaton Business System (EBS), dat Eatons basis vormt voor een krachtige cultuur door middel van een geïntegreerd besturingssysteem. EBS omvat de kernwaarden, het beleid en de processen die worden gebruikt om zaken te doen en om prestaties voortdurend te meten, te beoordelen en te verbeteren. EHS-excellentie is een integraal onderdeel van al onze bedrijfsstrategieën en we houden rekening met de verwachtingen van belanghebbenden in ons besluitvormingsproces.
 • Naleving: Eaton verbindt zich ertoe om te voldoen aan de regelgeving en bedrijfsvereisten of deze te overtreffen, in overeenstemming met Eatons beleid op het gebied van ethiek en naleving. We werken aan een "zero incident veiligheidscultuur" en aan een continue verbetering van onze prestaties op het gebied van gezondheid en veiligheid door de implementatie van MESH.
 • Duurzame Producten: Onze bedrijven zijn toegewijd aan het creëren van innovatieve producten en processen die klanten, leveranciers en consumenten helpen hun energie-efficiëntie te verbeteren, uitstoot te verminderen en gezondheid en veiligheid te beschermen. We zetten ons in voor voortdurende verbetering door middel van verschillende programma's, waaronder Design for Environment (DfE) en Lifecycle Assessment (LCA), wetenschappelijke processen die zowel de milieuaspecten als de potentiële effecten van een product gedurende de levenscyclus in kaart brengen.
 • Belanghebbenden: Eaton zet zich in voor de betrokkenheid van belanghebbenden als een belangrijk onderdeel van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Het voeren van een regelmatige en open dialoog met onze medewerkers, investeerders, klanten, leveranciers, overheden, lokale gemeenschappen en anderen stelt ons in staat om een gemeenschappelijk begrip te creëren over belangrijke kwesties en samen te werken om ons hoogste niveau van milieu- en veiligheidsprestaties te bereiken.
 • Toeleveringsketen: Eaton onderkent het belang van de toeleveringsketen voor onze eigen duurzaamheidsprestaties en is strategisch in gesprek met leveranciers over belangrijke kwesties zoals het beheersen van emissies, het verbeteren van de veiligheid en het verhogen van de efficiëntie. Onze bestuursprocessen zorgen er verder voor dat onze leveranciers worden gehouden aan dezelfde normen en waarden met betrekking tot ethisch gedrag, naleving, milieuverantwoordelijkheid en vermindering van de ecologische voetafdruk.
 • Transparantheid: Door onze EHS-prestaties transparanter te maken, wordt Eaton een sterker en duurzamer bedrijf. We zijn toegewijd aan het meten, beoordelen en rapporteren van onze prestaties aan het publiek in ons Jaarverslag / Duurzaamheidsverslag, op onze Eaton.com website, en door samen te werken met organisaties die EHS en andere duurzaamheidsgegevens verzamelen en verspreiden onder het publiek.
 • Gemeenschap: Wij zetten ons in om energiebeheerproducten en -oplossingen te maken op veilige en milieuverantwoorde werkplekken. We nemen wereldwijd deel - en dragen bij aan - lokale en overheidsinitiatieven die de kwaliteit van leven verbeteren in de gemeenschappen waar we wonen en werken.
 • Medewerkers: We zetten ons in om het bewustzijn te verhogen, betrokkenheid aan te moedigen en passende training en opleiding te geven aan alle medewerkers met betrekking tot EHS-kwesties, -programma's en -prestaties.
 • Noodvoorbereiding/Noodplanning: Eatons MESH-programma voorziet in processen voor het identificeren van de belangrijkste EHS-risico's en -effecten, het ontwikkelen van operationele controles en het opstellen van noodresponsplannen en rampenplannen. Eaton-faciliteiten bieden planning, uitrusting en training voor incidenten op locatie en onze medewerkers werken samen met veiligheidseenheden in de lokale gemeenschap om zich voor te bereiden op een gecombineerde reactie.

De Vice President for Environment, Health and Safety van Eaton is verantwoordelijk voor de implementatie van het EHS beleid. De Raad van Bestuur van Eaton houdt toezicht op belangrijk overheidsbeleid met betrekking tot onze relaties met aandeelhouders, werknemers, klanten, concurrenten, leveranciers en de gemeenschappen waarin we actief zijn. Deze kwesties omvatten EHS-belangen zoals uiteengezet in het EHS-beleid van Eaton.

Bestuur

Eaton is trots op de sterke interne processen om onze duurzaamheidsprestatie te beheren. Veel van deze beheersmaatregelen verbinden individuen en teams binnen het bedrijf en betrekken management op elk niveau van de organisatie.

Hoe wij succes meten

Ons doel is: nul lekkages en lozingen. Wij volgen het aantal rapporteerbare lekkages volgens de vereisten van de regelgevende instantie. We evalueren ook hoe effectief we de lekkages die zich voordoen kunnen verhelpen en investeren in technologieën die onze prestaties verbeteren, waaronder:

 • In situ oxidatie door het injecteren van ozon.
 • Verbeterde reductieve dechlorering.
 • Gecombineerd gebruik van in situ ozon injectie en bodem damp extractie.

De Toxic Release Inventory (TRI) van het EPA is een openbare database met informatie over de verwijdering en andere emissies van meer dan 600 giftige chemische stoffen uit duizenden Amerikaanse fabrieken.  Er wordt ook informatie verstrekt over de manier waarop installaties deze chemicaliën beheren door middel van recycling, energieterugwinning en verwerking.  Een van de belangrijkste doelstellingen van TRI is bewoners te informeren over het vrijkomen van giftige chemische stoffen in hun gemeenschap.

Elk jaar moeten bedrijven uit een breed scala van bedrijfstakken (waaronder de chemische, mijnbouw-, papier-, olie-, industrie- en gasindustrie) die meer dan 25.000 pond produceren, of meer dan 10.000 pond van een op de lijst voorkomende giftige chemische stof verwerken, dit melden bij de TRI. De gegevens worden dan gepubliceerd op de TRI-webpagina van EPA. 

Eaton rapporteert jaarlijkse TRI-gegevens van alle Amerikaanse vestigingen.  De volgende tabel geeft een overzicht van de totale TRI-releases van de afgelopen twee jaar. Meer informatie is te vinden op de TRI-webpagina van het EPA.

Eatons uitstoot ter plaatse is in de eerste plaats naar openbare zuiveringsinstallaties voor industrieel afvalwater. Off-site behandeling en verwijdering betreft voornamelijk het storten van industrieel afvalwater en slib. De hoeveelheid gestort afval dat chemische stoffen bevat die onder de TRI vallen, is minder dan 1% van de totale hoeveelheid afval die we jaarlijks naar de stortplaats sturen. Off-site recycling omvat voornamelijk het recyclen van metalen zoals koper en nikkel.