Selecteer uw locatie

Beheer van de toeleveringsketen

Activiteiten in de toeleveringsketen versterken onze duurzame prioriteiten binnen Eaton

Onze duurzame prioriteiten zijn gebaseerd op vijf pijlers: transparantie, aandeelhouderswaarde, personeel, milieu en gemeenschap. En toeleveringsketen methoden zijn een integraal onderdeel van elk van deze pijlers

Transparantie tussen ons bedrijf en onze leveranciers is belangrijk om de samenwerking in stand te houden. Onze verwachtingen en duidelijke richtlijnen zijn bepalend voor onze relaties met onze leveranciers. Onze leveranciers kunnen hun zorgen over ethiek en legale zaken rapporteren via onze Hulplijn. We stimuleren verantwoordelijkheid en transparantie in de toeleveringsketen door ons beleid voor goed bestuur, zoals de Ethische Code van Eaton en onze Gedragscode voor leveranciers, met inbegrip van onze verwachtingen met betrekking tot slavernij, mensensmokkel en conflictmineralen, te delen. Wij nodigen onze leveranciers daarom ook uit om gegevens over uitstoot te delen via het CDP Supply Chain Program. Voor het verslagjaar 2018 hebben we van het CDP een A Supplier Engagement Rating ontvangen als erkenning voor de inspanningen die we hebben geleverd om onze leveranciers te betrekken bij het beheer en de rapportage van broeikasgassen. 

Waarde voor de aandeelhouders neemt toe door proactief management van onze toeleveringsketen. Ons technologie-ontwikkelingsproces en het rechtvaardigen van de bijbehorende commercialisering houdt ook rekening met overwegingen betreffende de toeleveringsketen in alle stadia. In het kader van dit belangrijke proces, werken we tijdens onze standaardprocessen samen met leveranciers aan kwaliteit en productrentmeesterschap. Daarnaast stelt onze betrokkenheid bij onze leveranciers ons in staat om risico's te beperken en financiële instabiliteit tot een minimum te beperken.

Wij verwachten dezelfde personeelsprincipes van onze leveranciers als de principes die wijzelf volgen. Wij leggen de nadruk op het belang van de gezondheid en veiligheid van de medewerkers van onze leveranciers tijdens werkzaamheden. Onze leveranciers moeten zich committeren aan verantwoordelijke arbeids- en mensenrechtenpraktijken om ons bedrijf als klant te winnen en te behouden. We zijn op zoek naar diverse leveranciers om de waarde van onze producten te laten groeien en te verbeteren.

Milieuoverwegingen vormen een belangrijke basis voor de interactie met leveranciers. Ons Supplier Site Assessment proces, zoals hieronder beschreven, omvat specifiek een beoordeling van de EHS-prestaties van de leverancier en de praktijken op het gebied van productrentmeesterschap. We gaan met onze leveranciers in gesprek om meer inzicht te krijgen in hun impact op het milieu en de mogelijkheden voor voortdurende verbetering.

Het versterken van gemeenschappen en verenigingen is een gebied van gemeenschappelijk doel van ons bedrijf en onze leveranciers. We zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met onze leveranciers om de gemeenschappen en verenigingen waarin we actief zijn te versterken en we monitoren onze leveranciers actief op mogelijke negatieve gevolgen voor de gemeenschap op basis van de hierboven beschreven richtlijnen.

Het stimuleren van excellentie en toewijding om op de juiste manier zaken te doen.

Onze One Eaton Supply Chain Management filosofie is een reflectie van onze kernwaarden en onze toewijding om op de juiste manier zaken te doen. Onze verwachtingen ten aanzien van leveranciers liggen in het verlengde van deze principes en onze gezamenlijke toewijding aan ”verantwoord inkopen”.

Om de kwaliteit van leven en het milieu te verbeteren door het gebruik van technologieën en diensten voor energiebeheer, moeten we, om deze visie te ondersteunen, actief met onze leveranciers samenwerken.

Nu, meer dan ooit, zijn onze leveranciers een belangrijke partner en spelen zij een kritische rol bij het bereiken van onze visie en doelen. Net zoals leiders en medewerkers van Eaton dagelijks werken op een ethische, gepassioneerde, verantwoordelijke, efficiënte, transparante manier en altijd blijven leren, verwachten wij van onze leveranciers dat ze het zelfde doel nastreven.

Wij selecteren leveranciers op basis van verschillende criteria voor de inkoop. Over het geheel genomen kiezen we leveranciers op basis van totale waardecreatie voor Eaton en niet alleen op basis van de kosten van het zakendoen. Onze Senior Vice President, Supply Chain, houdt toezicht op het beleid en de procedures die van toepassing zijn op de selectie van leveranciers en de inkooppraktijken van Eaton.

Eaton zoekt naar leveranciers die voldoen aan hoge eisen. Wij zoeken leveranciers die onze veiligheidscultuur omarmen. Wij zijn op zoek naar leveranciers die toonaangevend zijn in de branche en het beste in hun klasse leveren:

 • Kwaliteit
 • Levering
 • Kosten
 • Technologie
 • Flexibiliteit
 • Duurzaamheid

Onze afzonderlijke bedrijfstakken identificeren strategische leveranciers voor de lange termijn die groeigericht, financieel stabiel en gericht op het leveren van waarde voor de klant zijn. Wij waarderen leveranciers die meerdere bedrijfstakken bedienen. De consolidatie van onze toeleveringsketen om de nadruk te leggen op strategische partnerschappen versterkt ons aanbod en vermindert onze risico's.

Milieuoverwegingen vormen een belangrijke basis voor de interactie met leveranciers. Ons Supplier Site Assessment proces, zoals hieronder beschreven, omvat specifiek een beoordeling van de EHS-prestaties van de leverancier en de praktijken op het gebied van productrentmeesterschap. We gaan met onze leveranciers in gesprek om meer inzicht te krijgen in hun impact op het milieu en de mogelijkheden voor voortdurende verbetering.

Continu werken aan partnerschappen met leveranciers

De Supply Chain Management (SCM)-functie van Eaton werkt samen met onze leveranciers om ervoor te zorgen dat leveranciers onze bedrijven efficiënt en effectief kunnen ondersteunen.  SMC benadrukt vier belangrijke doelen:

 • Het managen van de aanschaf van goederen en diensten.
 • Het creëren van waarde voor onze aandeelhouders door het stimuleren van effectief kostenmanagement en operationele efficiëntie.
 • Het leveren van risicomanagement, beleidsvoering en naleving.
 • Het stimuleren van continue verbeteringen ter ondersteuning van de groei van Eaton.

Management van de toeleveringsketen zorgt ervoor dat onze leveranciers tegemoet komen aan dezelfde verplichtingen waar wij onszelf verantwoordelijk voor houden. Wij brengen deze normen over op onze leveranciers door onze:

Van leveranciers wordt verwacht dat zij deze verplichtingen nakomen en ervoor zorgen dat hun activiteiten bijdragen aan de producten van Eaton, zodat deze garant staan voor:

 • Een veilige werkomgeving voor medewerkers.
 • Maatregelen ter bescherming van het milieu.
 • Een toewijding aan continue verbetering van prestaties op het gebied van Milieu, Gezondheid & Veiligheid (EHS (Environment, Health, and Safety)).

Wij verwachten van leveranciers dat zij management systemen implementeren die operationele risico’s voor EHS identificeren, documenteren en aanpakken. Deze EHS-management systemen omvatten:

 • Het identificeren van belangrijke EHS-risico’s en hun impact.
 • Ontwikkeling van operationele controles om de risico's aan te pakken en de gevolgen tot een minimum te beperken.
 • Het creëren van noodplannen om te reageren op noodsituaties.

Eaton verwacht ook dat leveranciers voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgevingen.

Het evalueren en aanpakken van risico’s in de toeleveringsketen

Supply Chain Management voert jaarlijks een rigoureus onderzoek uit om een breed spectrum aan risico's in de toeleveringsketen te identificeren en te beperken. Ons risicobeoordelingsproces omvat een risicoscan van externe bronnen, het verzamelen van inlichtingen en de interne afstemming van het risicolandschap. Wij evalueren risico's op basis van ernst en waarschijnlijkheid.

We identificeren risico's op issue-niveau en passen onze evaluatie toe op het gehele spectrum van onze bedrijfsactiviteiten. Voor elk geïdentificeerd risico leggen we uit hoe we het risico momenteel beperken op basis van specifieke activiteiten. We volgen dit proces elk kwartaal op om eventuele veranderingen te verantwoorden.

Daarnaast geeft SCM richtlijnen voor risico-identificatie en noodplanning. Deze richtlijnen kunnen worden gebruikt voor een lopend inkoopproces of om de stabiliteit van een bestaande leverancier te beoordelen. Deze richtlijnen:

 • Geven een overzicht van de aanpak om potentiële risico’s in de toeleveringsketen te identificeren.
 • Introduceert processen en templates om potentiële risico’s en de impact van fouten van leveranciers te valideren.
 • Adviseren een checklist om noodplannen op te stellen en maatregelen te nemen.

Wij hebben ons Supplier Site Assessment (SSA) proces geupdated en vereenvoudigd. Dit proces biedt een diepere analyse van de prestaties van leveranciers en omvat evaluaties van EHS praktijken en praktijken m.b.t. productrentmeesterschap.

We vragen leveranciers om onze gedragscode voor leveranciers te onderschrijven, naast hun aanvaarding van de standaard contractuele voorwaarden van Eaton. Wij vragen ook naleving van alle lokale en regionale handelsregulatie. De SSA-resultaten worden beoordeeld om eventuele hiaten in de activiteiten van de leveranciers op te sporen. Corrigerende actie is noodzakelijk voordat er zaken gedaan kunnen worden.

SCM heeft ook crisisbeheersingsrichtlijnen opgesteld die kunnen worden toegepast in het geval van een aanzienlijke verstoring van leveringen. Deze richtlijnen:

 • Definiëren de crisiscommunicatie en management procedure.
 • Identificeren potentiële interne middelen om crisisgevallen of -situaties bij leveranciers te ondersteunen.
 • Identificeren externe bedrijven die crisisgevallen bij leveranciers zullen ondersteunen.

Het ontwikkelen en onderhouden van een diverse groep leveranciers

We behalen een concurrentievoordeel door een divers leveranciersbestand aan te spreken en door gelijke kansen te bieden aan diverse leveranciers om te concurreren in het zaken doen met ons bedrijf. Eatons leveranciers zijn onze zakenpartners en dit partnerschap moet de gemeenschappen en verenigingen waarin we leven, werken en actief zijn reflecteren.

Eaton zoekt actief naar kleine leveranciers, door veteranen, minderheden of vrouwen gerunde leveranciers of vanuit  overheidsprogramma’s gesubsidieerde leveranciers om deze zakelijke kansen te bieden. Het leveranciersdiversiteitsteam zorgt ervoor dat onze diverse leveranciers aan dezelfde verplichtingen voldoen als elke andere leverancier van Eaton door kwaliteitsproducten en -diensten te leveren tegen concurrerende prijzen en door onze ethische principes en de Gedragscode voor Leveranciers te volgen. In 2018 kocht Eaton 2 miljard dollar aan goederen en diensten van kleine en diverse leveranciers.

Onze Senior Vice President of Supply Chain geeft leiding aan ons leveranciersdiversiteitsteam. De rest van het team bestaat uit een leider, manager en belangenbehartigers. Het team stelt meerjarige groeidoelstellingen vast en levert input voor ons strategisch plan voor de toeleveringsketen. Het team rapporteert voortgang aan:

 • Het management van de toeleveringsketen en aan het senior leiderschap
 • Klanten
 • Overheidsinstanties en primaire onderaannemers.
 • Maatschappelijke organisaties

Wij streven ernaar om bij elke offerte minimaal twee verschillende leveranciers te betrekken. We zijn op zoek naar leveranciers door actief gebruik te maken van het leveranciersbestand, het uitgebreide diversiteitsteam en onze gemeenschapspartners. Wij begrijpen en bewaken de prestaties van onze diverse leveranciers.

Ontdek meer over ons leveranciersdiversiteitsprogramma.

Ontdek meer over inclusie en diversiteit in ons werknemersbestand.