Slaveri- og menneskehandelserklæring

KONSOLIDERT ERKLÆRING UNDER STORBRITANNIAS LOV OM MODERNE SLAVERI AV 2015 FOR EATON CORPORATION plc

OG CALIFORNIAS LOV OM ÅPENHET I FORSYNINGSKJEDER AV 2010 FOR ÅRET MED SLUTT 31. DESEMBER 2017

 

Denne erklæringen er gjort i henhold til seksjon 54 i Storbritannias lov om moderne slaveri av 2015 og Californias lov om åpenhet i forsyningskjeder av 2010.

Om Eaton

Eaton er et energistyringsselskap som i 2017 hadde en omsetning på USD 20,4 milliarder. Eaton tilbyr energieffektive løsninger som lar kundene håndtere elektrisk, hydraulisk og mekanisk strøm mer effektivt, sikkert og bærekraftig.  Eaton arbeider for å forbedre livskvaliteten og miljøet gjennom bruk av strømstyringsteknologi og -tjenester. Eaton har fem viktige forretningssegmenter: Electrical Products og Electrical Systems and Services, Hydraulics, Aerospace og Vehicle. Eaton har ca. 96 000 ansatte og selger produkter til kunder i mer enn 175 land.

For mer informasjon om våre virksomhetsområder, inkludert det brede utvalget av produkter som produseres i hvert område, se Eatons Form 10-K fra 2017.

Oversikt over Eatons forsyningskjede

Eaton har et betydelig antall leverandører over hele verden som spenner over fem virksomhetsområder. Forsyningskjeden vår har mange nivåer, og råmaterialene, delene og tjenestene vi kjøper, er mange og av ulik art, og hentes fra mer enn 50 000 leverandører over hele verden som støtter Eatons virksomhetsområder. Eaton jobber aktivt for å gjøre forretninger med leverandører som er industriledere, strategiske partnere og økonomisk stabile, og som deler Eatons fokus på ansvarlig virksomhetsdrift.

«Powerful Purpose» – Eatons retningslinjer og styringsprosesser

Hos Eaton mener vi at hvordan vi oppnår resultater er et viktig mål på suksess. Ansvarlig virksomhetsdrift er selve kjernen i Eaton-merket. Eatons suksess som høypresterende selskap er knyttet direkte til vår langvarige forpliktelse til de høyeste etiske standarder. En viktig del av denne forpliktelsen er å sikre at Eatons leverandører og forsyningskjede ikke bruker slavearbeidere eller er involvert i menneskehandel.  Flere nøkkelprosesser innen styring og støttende retningslinjer veileder våre handlinger i overensstemmelse med dette.

 

Etiske retningslinjer for Eaton

Eatons etiske retningslinjer etablerer respekt for menneskerettighetene som et grunnleggende Eaton-prinsipp, og et både Eaton-ansatte og leverandører er pålagt å respektere.  Eatons etikkveileder forbyr uttrykkelig Eaton-leverandører å bruke tvungen arbeidskraft av noe slag. For å understreke at Eatons etiske standarder både er oppdaterte og på høyeste nivå, har Eaton opprettet et kontor for å føre tilsyn med og styre programmet for etikk og overholdelse. Kontoret ledes av visepresidenten for etikk og overholdelse, og styrets styringskomité har øverste myndighet.

Eatons etiske retningslinjer for leverandører

Eatons etiske retningslinjer for leverandører fastsetter minimumsstandarder for arbeidsplasser og virksomhetspraksis som er forventet av alle leverandører som gjør forretninger med Eaton, og som er i tråd med selskapets verdier slik de er dokumentert i Eatons etiske regler. Disse kravene gjelder Eaton-leverandører og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper globalt, og omfatter forbud mot bruk av tvungen arbeidskraft, slaveri og menneskehandel. Eaton-leverandører er påkrevd å bekrefte og drive i samsvar med retningslinjene for leverandører.

Eatons etiske regler og etiske retningslinjer for leverandører er integrert i retningslinjer, prosedyrer og planer for å sikre bevissthet om og forståelse av kravene. Implementeringsansvar er videre behandlet i en rekke planer og veiledningsressurser som Etikkveileder for Eaton, Eaton Supplier Excellence Manual og, i de tilfeller kontraktskrav fra amerikanske myndigheter er påkrevd, gjennom en overholdelsesplan gjeldende menneskehandel med menneskehandel-relaterte krav fra Federal Acquisition Regulation.

Til støtte for alle disse retningslinjene, prosessene og prosedyrene foretar Eaton konkrete tiltak for å forebygge og redusere risikoen for tvungen arbeidskraft, slaveri og menneskehandel våre egne virksomheter og forsyningskjeder, inkludert:

1.      Verifisering

Risiko knyttet til menneskehandel og slaveri i Eatons forsyningskjede håndteres ved å stille klare forventninger til leverandører og sikre at Eatons leverandører samsvarer med de etiske retningslinjene for leverandører ved å inkludere retningslinjene i standardvilkårene våre. Leverandører er påkrevd å lese gjennom og akseptere kravene i Eatons etiske retningslinjer for leverandører.

Eaton har opprettet en Supplier Site Assessment (SSA)-prosess for å gjennomgå leverandørens prestasjoner og praksis. SSA-en omfatter spørsmål for å evaluere om en leverandør har prosesser på plass for å håndtere problemer knyttet til & etikksamsvar.

Videre overvåker Eaton offentlig tilgjengelig informasjon, så vel som informasjon fra abonnementstjenester.  I de tilfeller der vi blir varslet om risiko for manglende overholdelse av Eatons etiske retningslinjer for leverandører, vil vi gjennomføre en undersøkelse og håndtere slik risiko på riktig måte.

2.      Granskning av leverandører

I tråd med vilkårene i Eatons etiske retningslinjer for leverandører, har Eaton tillatelse til å granske sine leverandørers samsvar med retningslinjene og standardvilkårene. I tilfeller der alvorlig risiko avdekkes, kan denne granskningen settes i gang umiddelbart og uten varsel.  Eaton overvåker forsyningskjedene sine for samsvar med retningslinjene for leverandører. Disse overvåkningene fokuserer imidlertid ikke bare på menneskehandel eller slaveri.  Eaton gransker sine leverandører jevnlig for en rekke årsaker, blir ikke disse granskningene gjennomført bare for å undersøke overholdelse av forbudet mot slavearbeid eller menneskehandel.  Om nødvendig vil Eaton engasjere tredjeparter for å evaluere samsvar med lovene om slavearbeid eller menneskehandel.  Eaton vil  umiddelbart foreta en grundig undersøkelse av alle påstander om eller indikasjoner på at en leverandør kan være involvert i menneskehandel eller slavearbeid, eller på annet vis ikke overholder Eatons etiske retningslinjer for leverandører. 

3.      Sertifisering

Eatons etiske retningslinjer for leverandører fastslår at leverandører må opprettholde menneskerettighetene for arbeidere og behandle dem med verdighet og respekt. Leverandører må ikke bruke eller være involvert i tvunget arbeidskraft, slaveri eller tvangsarbeidere eller menneskehandel.

 Ifølge retningslinjene er leverandørens personale og operasjoner påkrevd å drives i fullstendig samsvar med lovene i deres respektive land og med alle andre gjeldende lover, regler og forskrifter. Leverandørene må sikre at produkter, tjenester og leveringer for Eaton følger alle gjeldende internasjonale handelslover, -regler og -forskrifter, samt kravene i Eatons etiske retningslinjer for leverandører. Eaton krever at dets leverandører bekrefter at de driver i samsvar med de etiske retningslinjene for leverandører.  I tillegg må leverandører kreve kontraktsmessig av deres egne leverandører og underleverandører at de overholder standard retningslinjer tilsvarende Eatons etiske retningslinjer for leverandører.

4.      Internt ansvar

Ansvar knyttet til risiko for menneskerettigheter, moderne slaveri og menneskehandel, er nedlagt i Eatons etiske retningslinjer og etiske retningslinjer for leverandører. I tillegg har Eaton vedtatt strenge styrings- og risikostyringsprosesser for å identifisere og redusere et bredt spekter av risikoer i forsyningskjedene.

Eaton har opprettet en rekke mekanismer, deriblant en global hjelpelinje, for rapportering av alle etiske bekymringer eller potensielle eller faktiske brudd på loven. Enhver, inkludert ansatte og leverandører, kan åpent eller anonymt stille spørsmål eller melde fra via hjelpelinjen vår eller liknende medier.

Hvis vi hører om påstander om slaveri eller menneskehandel gjennom vår hjelpelinje eller på annen måte, vil vi straks undersøke og handle for å rette opp situasjonen, noe som kan omfatte nødvendige tiltak som avslutning av kontraktsforholdet med de involverte parter. Påstander gjort via hjelpelinjen vår eller etikk-kontoret vårt rapporteres til ledelseskomiteen for Eatons styre sammen med beslutning om påstanden og/eller funnene fra undersøkelsen. 

5.      Opplæring

Ettersom etikk er grunnsteinen i Eatons verdibaserte kultur, for alle ansatte hos Eaton verden over årlig opplæring i det som forventes av dem i Eatons etiske retningslinjer. I tillegg gir vi løpende opplæring i beskyttelse av menneskerettighetene til ledere i forsyningskjeden og andre viktige ledere knyttet til Eatons forsyningskjede. Denne opplæringen omfatter spesifikt innhold om avdekking og redusering av risiko for slaveri og menneskehandel.

Godkjent av styret 25. april 2018.

Craig Arnold, styreleder
Eaton Corporation plc