Vilkår og betingelser

Eatons, dets datterselskapers og tilknyttede selskapers («Eaton») nettsteder («Eaton-nettsteder») tilbys av informasjonshensyn.  Med mindre annet er spesifisert, kan alt materiale på disse nettstedene kun lastes ned for personlig ikke-kommersiell bruk med opphavsretts- og varemerkenotiser til stede.  Ved å bruke disse nettstedene santykker du («avtale») i å overholde disse vilkårene og betingelsene.

Brukertilgang
Eaton kan når som helst, etter eget skjønn: (1) tilbakekalle tilgangen for enhver bruker av dette nettstedet, (2) modifisere, endre, trekke tilbake eller slette dette nettstedet og/eller noen av disse bruksvilkårene helt eller delvis.

Lenker til tredjeparts-nettsteder
Eventuelle koblinger på Eatons nettsteder kan tillate brukeren å forlate Eatons nettsteder. Disse tilkoblede nettstedene kontrolleres kanskje ikke av Eaton, og Eaton er ikke ansvarlig for innholdet på disse nettstedene eller for lenkene som befinner seg der. Eaton sørger for tilgang til disse lenkene bare som en bekvemmelighet, og inkluderingen av en lenke innebærer ikke støtte til, tilknytning til eller sponsing av Eaton av den aktuelle siden.  Hvis du bestemmer deg for å besøke et koblet nettsted, gjør du det på eget ansvar.

Varemerker
"Eaton", EATON (LOGO) og/eller andre Eaton-navn eller -produkter som er omtalt her er varenavn, varemerker og/eller servicemerker til Eaton Corporation plc, eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper («Eaton-merker»), og er registrert i mange land over hele verden.  Eaton-merkene kan bare brukes under lisens.  All annen bruk er uautorisert bruk.  Andre produkt- eller firmanavn som er nevnt her, kan være varenavn, varemerker eller servicemerker til deres respektive eiere.

Programvare
All programvare ("programvare") som kan lastes ned fra serveren på dette nettstedet, kan være opphavsrettslig beskyttet av Eaton og/eller dets leverandører. Bruk av programvaren styres av vilkårene i sluttbrukerlisensavtalen som følger med eller inngår i programvaren ("lisensavtalen"). All programvare som er gjort tilgjengelig for nedlasting er utelukkende for bruk av sluttbrukere i henhold til lisensavtalen.  Reproduksjon eller redistribusjon av programvaren som ikke er i samsvar med lisensavtalen er uttrykkelig forbudt ved lov.  UTEN BEGRENSNING AV FOREGÅENDE, ER KOPIERING ELLER REPRODUKSJON AV PROGRAMVAREN TIL EN ANNEN SERVER ELLER PLASSERING FOR YTTERLIGERE REPRODUKSJON ELLER GJENFORBINDELSE FORBUDT. HVIS PROGRAMVAREN ER UNDERLAGT EN GARANTI, ER DET KUN I HENHOLD TIL VILKÅRENE I LISENSAVTALEN. MED MINDRE NOE ANNET ER BEGRENSET AV GJELDENDE LOVVERK OG UNNTAK SOM ER GARANTERT I LISENSAVTALEN, FRASKRIVER HERVED EATON SEG ALLE GARANTIER OG BETINGELSER MED HENSYN TIL PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OG VILKÅR OM SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL OG UKRENKELIGHET.

Lisens til Eaton
Eaton ønsker ikke at du skal sende konfidensiell eller proprietær informasjon via Eaton-nettsteder.  Ved å legge ut meldinger, laste opp filer, legge inn data eller delta i annen form for kommunikasjon gjennom denne tjenesten, godtar du å gi Eaton en avgiftsfri, evigvarende, ikke-eksklusiv, ubegrenset global lisens til å:
•    Bruke, kopiere, viderelisensiere, tilpasse, overføre, sende på nytt, distribuere og/eller offentlig fremføre eller vise slik kommunikasjon.
•    Viderelisensiere til tredjepart en ubegrenset rett til å utøve alle de foregående rettighetene som er gitt med hensyn til kommunikasjon.

De foregående tillatelsene skal omfatte retten til å utnytte alle rettigheter i slik kommunikasjon, herunder blant annet lover om opphavsrett, varemerker, servicemerker, patentlover eller annen immaterialrett, inkludert reklamelover under alle relevante jurisdiksjoner.

Ansvarsfraskrivelse
DATA OG INFORMASJON PÅ DETTE NETTSTEDET ANTAS Å VÆRE NØYAKTIG, MEN KAN INNEHOLDE UNØYAKTIGHETER OG TYPOGRAFISKE FEIL.  EATON-NETTSTEDER LEVERES "SOM DE ER" UTEN ALLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, EGNET FOR ET BESTEMT FORMÅL, FRIHET FRA HEFTELSER OG OVERHOLDELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER.  EATON GARANTERER IKKE AT FUNKSJONENE PÅ DETTE NETTSTEDET VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, AT DEFEKTER VIL BLI KORRIGERT ELLER AT DETTE NETTSTEDET, INKLUDERT OPPSLAGSTAVLER ELLER SERVEREN SOM GJØR DEM TILGJENGELIGE, ER FRI FOR VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE ELEMENTER. DENNE ANSVARSFRASKRIVELSEN GJELDER FOR ALLE SKADER FORÅRSAKET AV EVENTUELLE FEIL, AVBRUDD, UTELATELSER, SLETTINGER, DEFEKTER OG FORSINKELSER I DRIFT ELLER OVERFØRING. DATAVIRUS, KOMMUNIKASJONSLINJEFEIL, TYVERI ELLER ØDELEGGELSE ELLER UAUTORISERT TILGANG TIL, ENDRING AV ELLER BRUK AV JOURNALEN, ENTEN FOR KONTRAKTSBRUDD, ERSTATNINGSPLIKTIG ATFERD, UAKTSOMHET ELLER NOEN ANNEN ÅRSAKEN TIL SKADEN. DU BEKREFTER SPESIFIKT AT EATON IKKE ER ANSVARLIG FOR ÆREKRENKENDE, STØTENDE ELLER ULOVLIG OPPTREDEN FRA ANDRE ABONNENTER ELLER TREDJEPARTER, OG AT RISIKOEN FOR SKADE FRA DE FOREGÅENDE, ER DIN. MED MINDRE NOE ANNET ER BEGRENSET AV GJELDENDE RETT, VIL EATON ELLER EN PERSON ELLER ENHET SOM ER INVOLVERT I Å LAGE, PRODUSERE ELLER DISTRIBUERE EATON-PROGRAMVARE, IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER, HERUNDER BLANT ANNET DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE SKADER ELLER STRAFFERETTSLIGE SKADER SOM FØLGE AV BRUK ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE EATONS PROGRAMVARE ELLER NETTSTED. DU BEKREFTER HERVED AT BESTEMMELSENE I DENNE PARAGRAFEN SKAL GJELDE FOR ALT INNHOLD PÅ NETTSTEDET

Begrensning av skader
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL EATON VÆRE ANSVARLIG FOR SKADER AV NOE SLAG, INKLUDERT SPESIELLE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER KNYTTET TIL BRUK AV DETTE NETTSTEDET, MED MINDRE ANNET ER BEGRENSET AV GJELDENDE RETT. EATON ANBEFALER KUN DE BRUKSOMRÅDENE FOR PRODUKTENE SOM ER SPESIFISERT I SELSKAPETS KATALOGER ELLER ANNEN LITTERATUR FRA SELSKAPET, OG FRASKRIVER SEG HERVED ETHVERT ANSVAR FOR ANNEN BRUK ENN DEN SOM ER SPESIFISERT. PRODUKTENE GARANTERES BARE I HENHOLD TIL DERES VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG.  DU VEDGÅR OG GODKJENNER AT EATON IKKE ER ANSVARLIG FOR NOEN ÆREKRENKENDE, KONKURRANSEHEMMENDE, FORNÆRMENDE ELLER ULOVLIG ATFERD AV EN BRUKER. HVIS DU ER MISFORNØYD MED NOE MATERIALE FRA EATON, ELLER MED NOEN AV EATONS VILKÅR, ER ENESTE UTVEI Å SLUTTE Å BRUKE NETTSTEDET.

Oppslagstavler
Denne tjenesten kan omfatte oppslagstavler og chatterom («"oppslagstavler"») som gjør det mulig å gi tilbakemeldinger til Eaton og delta i interaksjon mellom brukerne. Eaton kontrollerer ikke meldinger, informasjon eller filer som leveres til oppslagstavler. DET ER ET VILKÅR FOR DIN BRUK AV OPPSLAGSTAVLENE OG DETTE NETTSTEDET AT DU IKKE:
•   begrenser eller forhindrer andre besøkende på nettstedet i å bruke oppslagstavlene.
•   legger ut eller overfører noe ulovlig, konkurransehemmende, truende, fornærmende, injurierende, ærekrenkende, uanstendig, vulgær, pornografisk, blasfemisk eller uanstendig informasjon av noe slag, herunder blant annet noe som er eller oppmuntrer til krenkende oppførsel av noe slag, som vil utgjøre en kriminell eller sivilrettslig handling, som kan gi opphav til sivilrettslig ansvar eller på annen måte krenke noen lokal, statlig, nasjonal eller internasjonal lov.
•   legger ut eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som bryter eller krenker andres rettigheter, inkludert materiale som krenker personvern eller ytringsfrihet eller som er beskyttet av opphavsrett, varemerker, patenter eller andre eiendomsrettigheter, eller er en avledning av et opphavsrettbeskyttet verk med hensyn til dette, uten først å ha innhentet skriftlig tillatelse fra eieren eller rettighetshaveren.
•   legger ut eller overfører informasjon, programvare eller annet materiale som inneholder virus eller andre skadelige komponenter.
•   legger ut, overfører eller på noen måte utnytter noe informasjon, programvare eller annet materiale til kommersielle formål, eller materiale som inneholder reklame, annet enn for Eatons forretningsmessige formål.

Du forstår at Eaton ikke har noen forpliktelse til å overvåke eller redigere innholdet i oppslagstavlene. Eaton forbeholder seg imidlertid retten til å alltid kunne offentliggjøre informasjon lagt ut av deg eller en annen bruker som kan være nødvendig for å oppfylle enhver lov, forskrift eller krav fra myndighetene, eller redigere og avvise innlegg eller, etter Eatons eget skjønn, fjerne enhver opplysning eller materiale, helt eller delvis.

Skadesløsholdelse
Du godtar å forsvare, godtgjøre og holde Eaton, dets lisensinnehavere og Eatons respektive styremedlemmer, ledere, ansatte og fullmektiger skadesløse fra og mot alle forpliktelser, krav, skader og utgifter, inkludert rimelige advokathonorarer, som følge av din bruk av nettstedet, eller din overtredelse eller påståtte brudd på vilkårene i denne avtalen.

Valg av lov
Denne avtalen skal tolkes og følges i henhold til lovene i delstaten Ohio, uten at det tas hensyn til noen prinsipper eller lovkonflikter. Hvis noen bestemmelser i denne avtalen viser seg å være ulovlig, ugyldig eller av annen grunn ikke kan håndheves, skal den aktuelle bestemmelsen anses som atskilt fra denne avtalen og ikke påvirke gyldigheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene.

Internasjonale brukere
Eaton-nettstedene styres, drives og administreres fra USA.  Eaton gir ingen garanti for at Eaton-nettstedene er passende eller tilgjengelige for bruk utenfor USA.  Det er ikke tillatt å få tilgang til Eaton-nettstedene i land eller territorier der innhold på Eaton-nettstedene kan være ulovlig eller forbudt.  Du må ikke bruke Eaton-nettstedene eller andre materialer derav som kan være i strid med noen  eksportlover eller -forskrifter.

Merknadskrav fra DMCA
Meldinger om eventuelle påståtte brudd på opphavsretten må sendes i henhold til tittel 17, U.S.C. Seksjon 512 (c) til tjenesteleverandørens utpekte agent:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Hele avtalen

Disse vilkårene, inkludert eventuelle juridiske merknader og ansvarsfraskrivelser på dette nettstedet, utgjør hele avtalen mellom Eaton og deg i forbindelse med din bruk av dette nettstedet, og erstatter alle tidligere avtaler og forståelser forbundet med dette.

Oppsigelse
Denne avtalen gjelder til den sies opp av Eaton. Det kan skje til enhver tid, av enhver grunn, uten videre varsel. Ved oppsigelse er du ikke lenger autorisert til å få tilgang til dette nettstedet eller oppslagstavlene, og restriksjonene som blir pålagt deg med hensyn til materiale som lastes ned fra enten dette nettstedet eller oppslagstavlene, ansvarsfraskrivelsene og begrensningene av ansvar som er fastsatt i denne avtalen, skal gjelde også etter oppsigelse.