Interessentdialog

Interessentene våre har en fundamental betydning for oppfyllelse av bærekraftsmål

Forretningsoperasjonene våre påvirker mange grupper og organisasjoner over hele verden. Disse interessentene har også fundamental betydning for Eatons oppfyllelse av bærekraftsmål. Vi identifiserer disse gruppene basert på hver gruppes innvirkning på og påvirkning av vår forretningspraksis. 

Prosessene våre for å involvere oss med grupper av interessenter og identifisere og respondere på ting de er opptatt av, varierer. En måte vi identifiserer og oppsummerer ting som interessentene er opptatt av, på, er ved bruk av viktighetsvurderingen. Resultatet av denne vurderingen hjelper oss med å definere vår strategi, mål, parametere og rapportering av de spørsmålene som er viktigst for Eaton og våre interessenter. 

Våre viktigste interessenter er:

 • kunder
 • ansatte
 • investorer/aksjonærer
 • leverandører
 • lokalsamfunn
 • offentlige myndigheter

 

blue_icon_computer_chart.jpg

Kundeinvolvering: For å forstå markedsbehov og skape forretningsverdi

Kundene våre hjelper oss med å forstå og utforske muligheter for innovasjon. Gjennom direkte og hyppig involvering utvikler og lanserer vi produkter som løser kundenes viktigste utfordringer rundt strømstyring.

Vi involverer oss med kundene via to innovative metoder: kunderådgivningsutvalget vårt og våre kunderelasjonsgjennomganger. Gjennom kunderådgivningsutvalget innhenter vi ufiltrerte tilbakemeldinger om hvordan vi kontinuerlig kan forbedre oss. Kundetilbakemeldinger gjennom denne kanalen hjelper oss med å identifisere suksess og områder med muligheter. Vi innarbeider disse tilbakemeldingene direkte i handlingsplanene og rapporteringen vår.

Kunderelasjonsgjennomganger (CRR) er en intervjuprosess som foregår ansikt til ansikt, og som gjennomføres med beslutningstakere og personer med innflytelse hos strategiske og viktige kunder. Vi gjennomfører mer enn 1000 kunderelasjonsgjennomganger hvert år. Ofte intervjuer vi mer enn én kontakt hos hver kunde for å få et balansert syn på hvordan kunden oppfatter selskapet vårt.

Resultatene leveres til viktige ledere i hvert virksomhetsområde, og handlingsplaner for oppfølging utarbeides og overvåkes.

blue_icon_employee_engagement.jpg

Ansattinvolvering: For å fremme et samarbeidsmiljø av bærekraft og kompetanse på alle nivåer i vår virksomhet

Den primære metoden vår for å måle ansattinvolvering er vår toårige ansatteundersøkelse. Undersøkelsen gir en strukturert måte å evaluere ansattinvolvering av ansatte på og få ideer til hvordan vi kan fortsette å forbedre arbeidsplassen. Vi har hatt det som kan anses som en god poengsum for ansattinvolvering, i henhold til eksterne normative data, siden 2008.

I tillegg til undersøkelsen er det vanlig for ledere å gjennomføre uformelle møter med ansatte med jevne mellomrom. Selv om ledere møtes regelmessig for direkte rapportering, gjennomfører de også møter med de ansatte for å dele sine direkterapporter, hvilket er en vanlig praksis for uformelle tilbakemeldinger.

 En felles prosess for utarbeidelse av handlingsplaner og oppfølging i Eaton brukes til å gi direkte og målbare forbedringer. Denne prosessen går helt til direkterapporter til administrerende direktør, der gir hver et sammendrag av handlingsplanene etter undersøkelsen.

Rundebordsmøter gjennomføres når en anleggsdirektør eller annen toppleder innkaller til et møte med noen få ansatte under besøk på et anlegg. Under disse møtene kan ansatte stille spørsmål og gi tilbakemeldinger. Denne praksisen er vanlig når en toppleder besøker et anlegg.

Alle ansatte mottar informasjon via et system på intranettet vårt som heter JOE (oppkalt etter grunnleggeren vår, Joseph Oriel Eaton). Ansatte uten datatilgang har tilgang til JOE i kiosker der de jobber.

blue_icon_shareholder_engagement.jpg

Involvering av investorer og aksjonærer For å identifisere og adressere potensielle risikoer for vår langsiktige økonomiske levedyktighet

Eaton jobber for løpende involvering av aksjonærene våre gjennom:

 • Årlige aksjonærmøter
 • Årlig og kvartalsvis rapportering tilgjengelig for aksjonærene
 • Analytikerkonferanser og -rapporter
 • Siden for Investorer på Eaton.com, der aksjonærer kan sende inn spørsmål eller finne finansiell informasjon i Eatons arkiver
 • Møter mellom investorer, toppledelse og investorrelasjoner

Teamet vårt for investorrelasjoner arrangerer kvartalsvise investorkonferanser og kommuniserer med investorene. I denne kommunikasjonen beskriver vi den økonomiske stillingen vår og selskapets verdi for eksisterende og potensielle aksjonærer.

Siden 2006 har vi rapportert utslippene våre av klimagasser til CDP, en internasjonal ideell organisasjon for miljørapportering. CDPs årlige klimaundersøkelse gir viktig informasjon til våre investorer og potensielle investorer. Lær mer om svarene på CDP-undersøkelsen.

blue_icon_supplier_engagement.jpg

Involvering av leverandører: å proaktivt styre vår bærekraftprestasjon gjennom hele verdikjeden

Arbeidet vårt med forsyningskjeden er en viktig del av arbeidet vårt med bærekraft. Vi jobber aktivt med leverandørene våre for å sikre at de oppfyller Eatons forventninger og opptrer ansvarlig. 

Vi jobber også direkte med leverandørene om utvalgte fokusområder, som for eksempel:

 • finansiell stabilitet og driftseffektivitet
 • miljøansvar inkludert utslipp av klimagasser via CDP
 • sosial ansvarlighet, for eksempel knyttet til konfliktmineraler
 • Leveransekjedemøter

Lederne og kjøperne våre supplerer disse strategiske tilnærmingene med direkte, daglige interaksjoner.

Lær om vår forsyningskjedepraksis.

blue_icon_community_engagement.png

 

Involvering av samfunnet: for å forbedre livskvaliteten for våre medarbeidere og de som påvirkes av vår virksomhet

Vi bryr oss om samfunnene vi bor og jobber i. Vi investerer tid og penger i programmer som gjør en forskjell i menneskers liv. Robuste og sunne lokalsamfunn er en viktig del av global bærekraft.

For å levere verdi på et lokalt nivå, identifiserer vi de spesifikke behovene til de enkelte lokalsamfunnene. Ved hvert av anleggene våre rundt om i verden samarbeider lokale ledere og ansatte om å velge hvilke programmer anlegget skal støtte gjennom filantropi eller frivillighet. Dette sørger for at tiltakene har maksimal nytte, siden programmene velges av medlemmer av lokalsamfunnene.

Å støtte lokalsamfunn er en essensiell del av historien vår. Grunnleggeren vår, Joseph O. Eaton, samarbeidet med sentrale personer i lokalsamfunnene for å opprette enheten som skulle bli The united way. Gjennom de ulike bidragene våre til lokalsamfunn eksemplifiserer vi et dypt og personlig engasjement for lokalsamfunnene våre. Arven fra Joseph lever videre gjennom arbeidet vårt og lokalsamfunnene vi har hjulpet rundt om i verden.

Lær mer om involvering av lokalsamfunn.

blue_icon_government_engagement.png

 

Involvering av offentlig sektor For å utvikle og støtte produkter, programmer og retningslinjer som er til fordel for vårt globale samfunn

Offentlig sektor utgjør tre ulike relasjoner for selskapet vårt. Offentlig sektor er kundene våre, samarbeidspartnerne våre i arbeidet for global bærekraft, og reguleringsmyndigheter. Vi verdsetter og respekterer relasjonene våre til alle offentlige myndigheter.

Offentlig sektor er et viktig kundesegment for selskapet. Vi implementerer kraftstyringsprosjekter som er bra for miljøet for offentlig sektor på lokalt og nasjonalt plan over hele verden.

Dette omfatter blant annet:

 • hybriddrivverk som styrker drivstofføkonomien og kutter utslippene i kommersielle og offentlige kjøretøyer
 • elektriske kraftstyringssystemer for effektiv bruk av strøm i kontorbygninger
 • hydrauliske flysystemer som reduserer vekt og sparer drivstoff
 • kompressorer til kjøretøyer som gir bedre drivstofføkonomi
 • elektriske og hydrauliske produkter til solkraft og vindturbinsystemer

Vi respekterer de offentlige myndighetenes rolle som reguleringsmyndighet i arbeidet vårt. Vi har omfattende retningslinjer som sikrer etterlevelse av spesielle lover, regler og bestemmelser knyttet til offentlige kontrakter. Retningslinjene omfatter også forholdet vårt til offentlig ansatte. Vi gir ikke bidrag til politiske kandidater eller partier på vegne av selskapet, selv om det er lovlig.

Lær mer om forpliktelsene våre til etikk og samsvar.

Lær mer om Etikkveiledningen vår og relaterte retningslinjer.