Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Transformacja energetyczna

Transformacja energetyczna otwiera drzwi do przyszłości, w której wykorzystywana będzie energia niskoemisyjna

Transformacja energetyczna jest już na zaawansowanym etapie

Wiele sił napędza transformację w kierunku przyszłości, w której na terenie Europy wykorzystywana będzie energia niskoemisyjna. Obejmują one presję polityczną, konsumencką oraz gospodarczą na obniżenie stopnia zanieczyszczenia powietrza w miastach, zajęcie się kwestią zmiany klimatu, a przede wszystkim na wykładnicze obniżanie kosztów energii ze źródeł odnawialnych oraz magazynów energii. 

Według powszechnie uznawanego projektu spółki Bloomberg New Energy Finance (BNEF) pt. „Nowe prognozy dotyczące energii” ponad połowa energii elektrycznej dostarczanej do sieci elektroenergetycznych w dużych gospodarkach europejskich, w Wielkiej Brytanii i w Niemczech, do 2030 r. będzie pochodziła z różnych źródeł odnawialnych. Jeśli chodzi o popyt, nadchodzi równie ogromna zmiana ze względu na nabywanie pojazdów elektrycznych na skalę masową oraz ze względu na elektryfikację ogrzewania. 

Oznacza to, że dostępnych będzie coraz więcej rozproszonych źródeł energii i więcej gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i społeczności będzie w stanie wytwarzać, sprzedawać i wykorzystywać energię. Transformacja energetyczna zmienia sposób, w jaki powinno się zarządzać zasilaniem i optymalizować je pod kątem budynków mieszkalnych, zakładów przemysłowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej.

Eaton jest liderem w ramach tej transformacji. Przyjęliśmy wobec transformacji energetycznej strategię „Wszystko jako sieć elektroenergetyczna” i otwieramy drzwi do przyszłości, w której wykorzystywana będzie energia niskoemisyjna. Pomagamy klientom dodawać w bezpieczny sposób więcej źródeł odnawialnych, akumulatorów i infrastruktury związanej z pojazdami elektrycznymi do ich koszyka energetycznego, aby mógł stać się bardziej zrównoważony i elastyczny przy jednoczesnym obniżeniu kosztów energii. 

Analitycy przewidują, że do 2050 r. nastąpi wzrost udziału energii elektrycznej zasilającej budynki o 50%.
50
%
Analitycy przewidują, że do 2050 r. nastąpi wzrost udziału energii elektrycznej zasilającej budynki o 50%.
Przewiduje się, że w ciągu następnej dekady elektryfikacja transportu przyczyni się do zwiększenia globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną o 27%.
27
%
Przewiduje się, że w ciągu następnej dekady elektryfikacja transportu przyczyni się do zwiększenia globalnego zapotrzebowania na energię elektryczną o 27%.
W kolejnej dekadzie działania związane z danymi i obliczeniami będą wymagały czterokrotnie więcej energii elektrycznej.
4X
W kolejnej dekadzie działania związane z danymi i obliczeniami będą wymagały czterokrotnie więcej energii elektrycznej.

Budynki jako sieć elektroenergetyczna

W miarę jak koszty akumulatorów i generowania energii ze źródeł odnawialnych na miejscu będą maleć i pojawi się coraz więcej punktów ładowania pojazdów elektrycznych, budynki staną się w przyszłości centrami energetycznymi. Oznacza to bilansowanie lokalnie generowanej i magazynowanej różnorodnym obciążeniem – stacji ładowania pojazdów, urządzenia grzewcze i chłodnicze oraz inne. Ponadto właściciele budynków i operatorzy flot mogą obniżyć swoje koszty energii poprzez zmaksymalizowanie wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych na miejscu i zredukowanie opłat za energię przy zapotrzebowaniu szczytowym. Mogą również generować dodatkowe zyski przez świadczenie operatorowi sieci usług mających na celu zbilansowanie sieci. Ciągłość działalności biznesowej, komfort i elastyczność w dalszym ciągu będą miały pierwszorzędne znaczenie dla właścicieli budynków i ich najemców, jednak jeszcze ważniejsza stanie się potrzeba obniżenia kosztów energii i śladu węglowego, aby spełnić wymagania interesariuszy i wymagania regulacyjne, takie jak europejska dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. 

Electric car at charging station
a black roof with solar panles on

Domy jako sieć elektroenergetyczna

Znaczna część transformacji energetycznej odbędzie się również w domu, ponieważ aby odchodzenie od paliw kopalnych miało sens, konieczna będzie pełna elektryfikacja ogrzewania i indywidualnych środków transportu. Aby zmniejszyć presję, którą wywierają te dodatkowe obciążenia na sieć elektroenergetyczną i miejscowe sieci dystrybucyjne, kluczowe będzie poprawienie wydajności cieplnej wszystkich domów, lokalne generowanie i magazynowanie energii elektrycznej i zmienność popytu na określone obciążenia w czasie – w szczególności na ładowarki do pojazdów elektrycznych. Wymaganie to przyczynia się do wzrostu liczby posiadających dużą świadomość na temat energii elektrycznej prosumentów” – producentów i konsumentów energii elektrycznej – którzy czerpią korzyści ze zwiększonej konsumpcji własnej. W pewnych przypadkach otrzymują nawet wynagrodzenie za związane ze stabilizacją sieci elektroenergetycznej usługi o kluczowym znaczeniu, które są w stanie świadczyć. Rozwój nowych rynków energetycznych, które umożliwiają konsumentom podejmowanie działań związanych z zapotrzebowaniem i handel lokalnie wygenerowaną energią elektryczną nie tylko obniży rachunki, lecz także zmniejszy potrzebę dokonywania kosztownej rozbudowy sieci elektroenergetycznej. 

Centra danych jako sieć elektroenergetyczna

Błyskawiczne przejście w Europie i na całym świecie na sieć elektroenergetyczną zdominowaną przez generowanie energii ze źródeł odnawialnych o zmiennej wydajności stanowi szansę dla właścicieli i operatorów centrów danych. Na niektórych rynkach europejskich rezerwowa energia elektryczna przechowywana w systemach UPS centrów danych jest już wykorzystywana na rynkach zajmujących się odpowiedzią na popyt i częstotliwość. Umożliwia to operatorom centrów danych nie tylko zapewnianie operatorom sieci elektroenergetycznej nowego źródła elastyczności o kluczowym znaczeniu, ale również generowanie dodatkowych źródeł przychodów.

data center equipment with green glowing lights
1138398599

Wszystko jako  sieć elektroenergetyczna pod kątem mediów

Zarządzanie siecią dystrybucji i dostawą energii dla użytkowników końcowych jeszcze nigdy nie było tak złożone i trudne. Nie wystarczy już, aby media tylko dostarczały stabilną energię elektryczną. Duży spadek kosztów energii ze źródeł odnawialnych i baterii litowo-jonowych w połączeniu z wyznaczonymi przez rządy celami dotyczącymi czystego powietrza i redukcji emisji dwutlenku węgla przyspieszają przejście do przyszłości, w której poziom emisji dwutlenku węgla będzie zerowy. W miarę jak udział energii ze źródeł odnawialnych o zmiennej wydajności na rynku zwiększa się wraz nowymi obciążeniami elektrycznymi, zwiększa się również potrzeba większej elastyczności i bardziej inteligentnej sieci, aby zoptymalizować dwukierunkowe przepływy mocy zarówno przed modułem licznika jak i za nim. Wszystko to wymaga całkowicie nowego podejścia do projektowania sieci dystrybucyjnych i zarządzania nimi, jak również zmian regulacji w zakresie sieci elektroenergetycznej koniecznych do zachęcania inwestorów prywatnych do inwestycji w zakresie elastyczności, które są niezbędne do zmierzenia się z wyzwaniami związanymi z nieciągłością źródeł odnawialnych.

Co transformacja energetyczna oznacza dla decydentów

Napędzana przez gospodarkę transformacja energetyczna jest nieunikniona, ale koszty już nie. Według BloombergNEF transformacja nastąpi szybciej i przy mniejszym nakładzie finansowym, jeśli elastyczne technologie i rynki energetyczne będą stanowić podstawę sieci elektroenergetycznej. Wynika to z faktu, że zarówno wiatr, jak i energia słoneczna przyczyniają się do zmienności generacji, a ładowanie pojazdów elektrycznych na skalę masową w znacznym stopniu przyczyni się do zróżnicowania popytu. Aby uniknąć konieczności dokonywania kosztownej rozbudowy sieci elektroenergetycznej i dodatkowej generacji, system musi stać się bardziej elastyczny w celu złagodzenia wynikających z tego zmian w popycie i podaży.