Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Dane osobowe naszych klientów mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj ich zamieszkania. W tych krajach mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych i prywatności niż w krajach zamieszkania naszych klientów.

Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że dane osobowe naszych klientów są chronione zgodnie z niniejszą Polityką. Obejmują one wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej regulujących przekazywanie danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do grupy Eaton, nakładających na wszystkie spółki należące do grupy obowiązek ochrony przetwarzanych przez nie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych.

Firma Eaton przestrzega zasad ram ochrony prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA, chociaż firma Eaton nie opiera się na ramach ochrony prywatności UE-USA i Szwajcarii-USA jako na podstawie prawnej dla przekazywania danych osobowych w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-311/18. Zamiast tego, firma Eaton wykorzystuje różne mechanizmy prawne do przekazywania danych osobowych z Europy, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do USA, jak opisano powyżej.

Informacje o Zasadach Ochrony Prywatności w Eaton Corporation dotyczące danych osobowych przekazanych przed 16 lipca 2020 r.

Firma Eaton Corporation i jej oddziały w USA posiadają certyfikaty zgodności z unijnymi i szwajcarsko-amerykańskimi Zasadami Ochrony Prywatności, określonymi przez Departament Handlu USA w odniesieniu do przekazywania danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), Wielkiej Brytanii i Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Chociaż Zasady Ochrony Prywatności ustalone miedzy UE i USA oraz Szwajcarią i USA zostały uznane za nieważne w odniesieniu do przekazywania danych, w przypadku gdy dane osobowe zostały już przekazane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Zasad Ochrony Prywatności UE-USA lub Szwajcaria-USA, będziemy nadal chronić dane osobowe z UE, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii zgodnie ze standardami Zasad Ochrony Prywatności i obowiązującym prawem UE.

Zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności dotyczącymi przekazywania danych z UE do USA i ze Szwajcarii do USA, firma Eaton zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności oraz zbierania lub wykorzystywania danych osobowych pracowników. Osoby z UE i Szwajcarii, które mają pytania lub skargi dotyczące naszej polityki ochrony prywatności, powinny najpierw skontaktować się z firmą Eaton. Dane kontaktowe znajdują się na końcu tej sekcji.

Firma Eaton zobowiązała się ponadto do współpracy z panelem ustanowionym przez organy ochrony danych UE i szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) w odniesieniu do nierozwiązanych skarg dotyczących ochrony prywatności w kontekście danych przekazywanych z UE i Szwajcarii.

W pewnych okolicznościach użytkownik może powołać się na wiążący arbitraż w przypadku skarg dotyczących przestrzegania zasad ochrony prywatności, gdy inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Firma Eaton Corporation podlega Federalnej Komisji Handlu (FTC) w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania polityki. Odnośnie powyższego firma Eaton zaświadcza, że przestrzega siedmiu ramowych Zasad Ochrony Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do danych osobowych zbieranych w Unii Europejskiej.

Firma Eaton Corporation ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie danych osobowych, które otrzymała zgodnie z Zasadami Ochrony Prywatności, a następnie przekazała je osobom trzecim działającym w jej imieniu jako zleceniobiorcy. Firma Eaton Corporation przestrzega Zasad Ochrony Prywatności w odniesieniu do wszelkich operacji dalszego przekazywania danych osobowych otrzymanych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za dalsze przekazywanie.

Aby dowiedzieć się więcej o programie Ochrony Prywatności, Zasadach Ochrony Prywatności i obejrzeć naszą stronę certyfikacji, odwiedź Listę Ochrony Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, klikając poniższy link: https://www.privacyshield.gov

Amerykańskie filie firmy Eaton:

 • Azonix Corporation
 • Bussmann International Holdings, LLC
 • Bussmann International, Inc.
 • Cannon Technologies, Inc.
 • CBE Services, Inc.
 • Chagrin Highlands III Ltd.
 • Cooper B-Line, Inc.
 • Cooper Bussmann, LLC
 • Cooper Crouse-Hinds MTL, Inc.
 • Cooper Crouse-Hinds, LLC
 • Cooper Electrical International, LLC
 • Cooper Enterprises LLC
 • Cooper Finance USA, Inc.
 • Cooper Industries International, LLC
 • Cooper Industries, LLC
 • Cooper Interconnect, Inc.
 • Cooper Notification, Inc.
 • Cooper Power Systems, LLC
 • Cooper Technologies Company
 • Cooper Wheelock, Inc.
 • Cooper Wiring Devices, Inc.
 • Eaton Aeroquip LLC
 • Eaton Aerospace LLC
 • Eaton Ann Arbor LLC
 • Eaton Electric Holdings LLC
 • Eaton Holding LLC
 • Eaton Hydraulics LLC
 
 • Eaton Industrial Corporation
 • Eaton Leasing Corporation
 • CLS Holdings LLC
 • Eaton US Holdings, Inc.
 • Cooper Industries Poland, LLC
 • EIC Holding GP III
 • EIC Holding GP IV
 • Eaton Automated Transmission Technologies Corporation
 • EIC Holding IV LLC
 • EIC Holding V LLC
 • EIC Holding VI LLC
 • McGraw-Edison Development Corporation
 • MTL Instruments LLC
 • MTL Partners II, Inc.
 • MTL Partners, Inc.
 • Standard Automation and Control LP
 • Sure Power, Inc.
 • Wright Line Holding, Inc.
 • Wright Line LLC
 • Eaton Industries IX LLC
 • Cooper Industries Vietnam, LLC
 • Eaton Industries VIII LLC
 • Eaton Industries XVI LLC
 • Eaton Industries (Philippines), LLC
 • Cooper Industries Middle East, LLC
 • Cooper Industries South Africa, LLC

W razie pytań lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności lub w kwestii wszelkich spraw związanych z ochroną danych i prywatnością prosimy o kontakt z firmą Eaton:

Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122, USA

lub

drogą e-mailową na adres: dataprotection@eaton.com