Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Informacje na temat przekazywania danych do innych krajów i o Tarczy Prywatności

Dane osobowe naszych klientów mogą być przekazywane i przetwarzane w krajach innych niż kraj ich zamieszkania.  W tych krajach mogą obowiązywać inne przepisy o ochronie danych osobowych i prywatności niż w krajach zamieszkania naszych klientów.

Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić, że dane osobowe naszych klientów są chronione zgodnie z niniejszą Polityką. Obejmują one wdrożenie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej regulujących przekazywanie danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do grupy Eaton, nakładających na wszystkie spółki należące do grupy obowiązek ochrony przetwarzanych przez nie danych osobowych z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) zgodnie z prawem Unii Europejskiej dotyczącym ochrony danych. 

Dodatkowo Eaton Corporation (i jej amerykańskie filie wymienione poniżej) przestrzegają ramowych zasad ochrony prywatności danych przekazywanych z UE do USA i ze Szwajcarii do USA (Tarcza Prywatności), w tym Zasad Uzupełniających, określonych przez Departament Handlu USA i dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych osobowych przekazywanych odpowiednio z Unii Europejskiej i/lub Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych.

Firma Eaton Corporation potwierdziła, że przestrzega zasad ochrony prywatności przewidzianych w ramach Tarczy Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru, odpowiedzialności za ich dalsze przekazywanie, bezpieczeństwa, integralności i ograniczenia celów, dostępu oraz odwoływania się, egzekwowania polityki i odpowiedzialności. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek niezgodności pomiędzy zasadami ujętymi w niniejszej Polityce o prywatności a Zasadami ochrony prywatności (Tarczą Prywatności), obowiązują Zasady ochrony prywatności (Tarcza Prywatności).

Firma Eaton Corporation podlega Federalnej Komisji Handlu (FTC) w zakresie prowadzenia dochodzeń i egzekwowania polityki. Odnośnie powyższego zaświadcza ona, że firma Eaton przestrzega siedmiu zasad ramowych Tarczy Prywatności UE-USA określonych przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do danych osobowych zbieranych w Unii Europejskiej.

Aby dowiedzieć się więcej o programie Tarczy Prywatności, Zasadach Tarczy Prywatności i zapoznać się ze stroną z certyfikacją naszej firmy, można odwiedzić stronę z Listą Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych, klikając na poniższe łącze: http://www.commerce.gov/privacyshield/


Amerykańskie filie firmy Eaton:

Azonix Corporation
Bussmann International Holdings, LLC
Bussmann International, Inc.
Cannon Technologies, Inc.
CBE Services, Inc.
Chagrin Highlands III Ltd.
CLS Holdings LLC
Cooper B-Line, Inc.
Cooper Bussmann, LLC
Cooper Crouse-Hinds MTL, Inc.
Cooper Crouse-Hinds, LLC
Cooper Electrical International, LLC
Cooper Enterprises LLC
Cooper Finance USA, Inc.
Cooper Industries International, LLC
Cooper Industries, LLC
Cooper Interconnect, Inc.
Cooper Lighting, LLC
Cooper Notification, Inc.
Cooper Power Systems, LLC
Cooper Technologies Company
Cooper Wheelock, Inc.
Cooper Wiring Devices, Inc.
Eaton Aeroquip LLC
Eaton Aerospace LLC
Eaton Ann Arbor LLC
Eaton Electric Holdings LLC
Eaton Holding LLC
Eaton Hydraulics LLC
Eaton Leasing Corporation
EIC Holding GP III
EIC Holding GP IV
EIC Holding IV LLC
EIC Holding V LLC
EIC Holding VI LLC
Illumination Management Solutions, Inc.
Innovative Switchgear IP LLC
Innovative Switchgear Solutions, Inc.
McGraw-Edison Development Corporation
MTL Instruments LLC
MTL Partners II, Inc.
MTL Partners, Inc.
Standard Automation and Control LP
Sure Power, Inc.
Wright Line Holding, Inc.
Wright Line LLC
Eaton Industries IX LLC
Eaton Industries VIII LLC
Eaton Industries XVI LLC
Eaton Industries (Philippines), LLC
Eaton Industries Middle East, LLC
Cooper Industries South Africa, LLC
Cooper Industries Vietnam, LLC
Cooper Industries Poland, LLC
Eaton Automated Transmission Technologies Corporation

Rozstrzyganie sporów

Zgodnie z zasadami Tarczy Prywatności dotyczącymi przekazywania danych z UE do USA i ze Szwajcarii do USA, firma Eaton Corporation zobowiązuje się do rozpatrywania skarg dotyczących prywatności oraz zbierania lub wykorzystywania danych osobowych pracowników. Firma Eaton wyjaśnia skargi i stara się rozstrzygać spory dotyczące wykorzystywania i ujawniania danych osobowych pracowników zgodnie z niniejszą Polityką.

W razie pytań lub skarg związanych z niniejszą Polityką prywatności lub w kwestii wszelkich spraw związanych z ochroną danych i prywatnością w pierwszej kolejności prosimy o kontakt z firmą Eaton:

Drogą pocztową: Eaton
Global Ethics and Compliance Data Protection and Privacy Office

1000 Eaton Boulevard Cleveland, Ohio 44122, USA


lub

drogą e-mailową na adres: dataprotection@eaton.com

Firma Eaton Corporation zobowiązuje się współpracować z Organami Ochrony Danych UE zarówno w zakresie zapytań odnośnie danych dotyczących zasobów ludzkich, jak i zapytań niezwiązanych z tymi danymi. Firma Eaton Corporation zobowiązuje się do współpracy ze szwajcarskim Federalnym Komisarzem ds. Ochrony Danych i Informacji w odniesieniu do danych dotyczących zasobów ludzkich otrzymanych ze Szwajcarii i wykorzystywanych w kontekście stosunku pracy.

W przypadku spraw wniesionych przez pracowników, które ich zdaniem nie zostały odpowiednio wyjaśnione przez Biuro Ochrony Danych i Prywatności naszej firmy, mogą oni zwrócić się do Organów Ochrony Danych w Unii Europejskiej. W przypadku spraw wniesionych przez pracowników odnośnie otrzymanych ze Szwajcarii danych dotyczących zasobów ludzkich i wykorzystywanych w kontekście stosunku pracy, które ich zdaniem nie zostały odpowiednio wyjaśnione przez Biuro Ochrony Danych i Prywatności naszej firmy, mogą oni zwrócić się do szwajcarskiego Federalnego Komisarza ds. Ochrony Danych i Informacji.

Dalsze informacje na temat Organów Ochrony Danych UE można uzyskać pod poniższym adresem:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

W określonych przypadkach opisanych szczegółowo w witrynie Tarczy Prywatności (https://www.privacyshield.gov) po skorzystaniu z wszystkich innych trybów rozstrzygania sporu pracownicy mogą wszcząć wiążące postępowanie arbitrażowe.

Kontakt z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o kontakt:
Drogą pocztową:
Eaton
Do wiadomości: Global data protection and privacy
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Wybierz temat, aby dowiedzieć się więcej