Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Odpowiedzialne pozyskiwanie minerałów

Nic nie jest ważniejsze dla globalnego sukcesu firmy Eaton jako przedsiębiorstwa niż nasze wartości etyczne i prowadzenie działalności biznesowej we właściwy sposób. Zasady te wychodzą naprzeciw oczekiwaniom firmy Eaton w stosunku do jej dostawców oraz mają zastosowanie w naszych wzajemnych odpowiedzialnych praktykach związanych z łańcuchem dostaw.

Firma Eaton jest zobowiązana zapewnić, że sprzedawane przez nią produkty nie zawierają tzw. „minerałów konfliktu” (minerałów wykorzystywanych w stopach cyny, tantalu, tungstenu i złota) pozyskiwanych od podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio finansują konflikty w Demokratycznej Republice Konga lub krajach z nią sąsiadujących. Dedykowany zespół kierowniczy firmy Eaton z nadzorem wyższego szczebla pracuje nad bezpośrednim zaangażowaniem naszego łańcucha dostaw w odpowiedzialne praktyki zaopatrzeniowe.

Firma Eaton jest członkiem wielostronnych inicjatyw, takich jak Inicjatywa Odpowiedzialnych Minerałów, która koncentruje się na wprowadzeniu odpowiedzialności i przejrzystości wewnątrz globalnych łańcuchów dostaw. Dzięki tym działaniom firma Eaton spełnia, a nawet przewyższa oczekiwania regulacyjne, klientów i społeczeństwa oraz w decydującym stopniu przyczynia się do znalezienia lepszych rozwiązań dla przemysłu, polegających na wspieraniu odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów i budowy łańcuchów dostaw, które nie korzystają z miejsc znajdujących się w strefach konfliktów.

Polityka firmy Eaton dotycząca „minerałów konfliktu”

Firma Eaton zapewnia, że sprzedawane przez nią produkty nie zawierają tzw. „minerałów konfliktu” tzn. minerałów wykorzystywanych w stopach cyny, tantalu, tungstenu i złota, pozyskiwanych od podmiotów, które bezpośrednio lub pośrednio finansują konflikty w Demokratycznej Republice Konga lub krajach z nią sąsiadujących.

Firma Eaton zamierza w pełni spełnić wymogi zawarte w artykule 1502 ustawy Dodda-Franka, który nakłada na naszą firmę obowiązek zachowania należytej staranności w odniesieniu do źródeł pochodzenia tych minerałów oraz ujawnienia wyników kontroli.

Firma Eaton wymaga od swoich dostawców:

  • aby dokładali należytej staranności przy sprawdzaniu ich łańcuchów dostaw, czy sprzedawane przez ich produkty nie zawierają cyny, tantalu, wolframu lub złota, a jeśli je zawierają, to czy te metale pochodzą z hut w krajach nieogarniętych konfliktem;
  • aby zgłaszali firmie Eaton wyniki takich analiz wykonanych z należytą starannością w celu umożliwienia postępowania zgodnie ze swoimi zobowiązaniami prawnymi i celami wyznaczonymi w swoich politykach; oraz
  • aby zobowiązali się do niekorzystania z dostaw z krajów ogarniętych konfliktami teraz lub w przyszłości, a także zaświadczali, że metale, którymi dysponują, są pozyskiwane jedynie od hut niemających związku z miejscami konfliktu.