Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Oświadczenie o niewolnictwie i handlu ludźmi

 

OŚWIADCZENIE FIRMY EATON CORPORATION plc NA MOCY BRYTYJSKIEJ USTAWY O WSPÓŁCZESNYM NIEWOLNICTWIE Z 2015 R. I KALIFORNIJSKIEJ USTAWY O PRZEJRZYSTOŚCI W ŁAŃCUCHACH DOSTAW Z 2010 R. DOTYCZĄCE UBIEGŁEGO ROKU ZAKOŃCZONEGO 31 GRUDNIA 2019 

Niniejsze oświadczenie zostało wydane zgodnie z sekcją 54 brytyjskiej ustawy o współczesnym niewolnictwie z 2015 r. oraz kalifornijskiej ustawy o przejrzystości łańcucha dostaw z 2010 r. i obejmuje ono wszystkie operacje firmy Eaton i jej oddziały na całym świecie. 

 

O firmie Eaton

Eaton Electric Sp. z o.o. jest firmą zarządzającą energią, której obroty netto w 2019 roku wyniosły 21,4 mld USD. Zapewniamy trwałe energetycznie rozwiązania, które pomagają naszym klientom zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo oraz zrównoważyć zużycie energii elektrycznej, hydraulicznej i mechanicznej.  Naszą misją jest poprawa jakości ludzkiego życia i troska o środowisko naturalne dzięki technologiom i usługom związanym z dystrybucją energii. Firma Eaton posiada cztery kluczowe segmenty działalności: Sektor Elektryczny, Sektor Lotniczy i Kosmonautyczny, Sektor Motoryzacyjny i Sektor eMobilności. Eaton zatrudnia blisko 97 tysięcy pracowników i sprzedaje swoje produkty klientom w ponad 175 krajach. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o odwiedzenie strony www.eaton.pl.

Dodatkowe informacje o naszych segmentach działalności i powiązanych z naszą firmą spółkach, w tym o szerokiej gamie produktów wytwarzanych w każdym z segmentów, można znaleźć w formularzu 10-K Eaton 2019 dostępnym pod adresem: https://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations.html

Przegląd łańcucha dostaw firmy Eaton

Firma Eaton ma wielu dostawców w czterech segmentach swojej działalności na całym świecie. Nasz łańcuch dostaw jest wielowarstwowy, a surowce, części i usługi, które kupujemy, są zróżnicowane i pochodzą od ponad 50 tysięcy dostawców na całym świecie, którzy wspierają naszą firmę w każdym segmencie jej działalności. Firma Eaton aktywnie dąży do współpracy z dostawcami, którzy są liderami w branży, stabilnymi finansowo strategicznymi partnerami, a także podzielają nasze dążenia do odpowiedzialnego prowadzenia działalności.

Mocny cel - polityka i procesy zarządzania firmy Eaton

W Eaton uznajemy, że miarą sukcesu jest także to,w jaki sposób został on osiągnięty. Prowadzenie działalności gospodarczej w prawidłowy sposób jest podstawą marki Eaton. Sukces firmy Eaton jako wysokowydajnej firmy jest bezpośrednio związany z naszym wieloletnim zaangażowaniem w przestrzeganie najwyższych standardów etycznych. Ważnym elementem tego zobowiązania jest zapewnienie, że dostawcy i łańcuch dostaw firmy Eaton nie wykorzystują pracy niewolniczej ani nie angażują się w handel ludźmi.  Nasze działania kierują się kilkoma kluczowymi procesami zarządzania i wspierającą te procesy polityką.

Kodeks Zasad Etycznych obowiązujących w firmie Eaton

Kodeks Zasad Etycznych firmy Eaton (http://www.eaton.com/us/pl-pl/company/ethics-compliance.html) ustanawia poszanowanie praw człowieka jako podstawową zasadę firmy, która musi być szanowana zarówno przez pracowników, jak i dostawców.  Przewodnik po Zasadach Etycznych firmy Eaton zabrania dostawcom firmy Eaton korzystania z jakiejkolwiek pracy przymusowej. Aby wykazać, że standardy etyczne firmy Eaton są aktualne i na najwyższym poziomie, utworzyliśmy biuro, którego zadaniem jest nadzór i zarządzanie programem etyki. Biuro to podlega starszemu wiceprezesowi ds. etyki z ostatecznym nadzorem komisji zarządzającej rady nadzorczej, czyli Zarządu firmy.

Kodeks Działania Dostawców firmy Eaton

Kodeks Działania Dostawców (http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm) określa minimum praktyk biznesowych, którego oczekuje się od partnerów biznesowych firmy Eaton, zgodnie z wartościami naszej firmy udokumentowanymi w Kodeksie Zasad Etycznych firmy Eaton. Wymagania te mają zastosowanie do dostawców firmy Eaton oraz ich oddziałów i filii na całym świecie i obejmują zakazy pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi. Dostawcy firmy Eaton są zobowiązani do przestrzegania i poświadczania zgodności z Kodeksem Dostawcy.

Kodeks Zasad Etycznych i Działania Dostawcy firmy Eaton jest zintegrowany z zasadami, procedurami i planami w celu zapewnienia świadomości i zrozumienia wymagań w tej kwestii. Obowiązki związane z wdrażaniem zasad są ponadto uwzględnione w różnych planach i wytycznych, takich jak Przewodnik po Zasadach Etycznych firmy Eaton, Podręcznik Doskonałości Dostawców Eaton, a w przypadku odpowiednich wymogów kontraktowych rządu Stanów Zjednoczonych, poprzez Plan Zgodności z przepisami dotyczącymi handlu ludźmi, zgodnie z wymogami Federalnego Rozporządzenia dotyczącego handlu ludźmi.

Wspierając wszystkie te polityki, procesy i procedury, firma Eaton podejmuje konkretne działania mające na celu zapobieganie i ograniczanie ryzyka pracy przymusowej, niewolnictwa i handlu ludźmi w naszym własnym łańcuchu biznesowym i dostaw, w tym:

1.      Kontrola

Zagrożenia związane z handlem ludźmi i niewolnictwem w łańcuchu dostaw firmy Eaton są rozwiązywane poprzez określenie jasnych oczekiwań dostawców i zapewnienie zgodności dostawców firmy Eaton z Kodeksem Działania Dostawców poprzez włączenie wymogów Kodeksu Działania do naszych standardowych warunków współpracy. Dostawcy są zobowiązani do dalszego oddzielnego przeglądu i akceptacji wymagań zawartych w Kodeksie Działania Dostawców firmy Eaton.

Firma Eaton opracowała proces Oceny Warunków Lokalizacyjnych Dostawców (Supplier Site Assessment - SSA) w celu dokonania przeglądu wyników i praktyk stosowanych przez dostawców. Ocena Warunków Lokalizacyjnych Dostawców (SSA) zawiera pytania mające na celu ocenę, czy dostawca dysponuje procesami służącymi rozwiązywaniu problemów & związanych z przestrzeganiem zasad etycznych.

Firma Eaton monitoruje ponadto informacje dostępne publicznie, jak również informacje pochodzące z usług subskrypcji.  W przypadku, gdy zostaniemy powiadomieni o ryzyku nieprzestrzegania Kodeksu Działania Dostawcy firmy Eaton, przeprowadzimy dochodzenie i odpowiednio się odniesiemy do tej sytuacji.

2.      Audyty dostawców

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Działania Dostawców firmy Eaton, ma ona prawo do kontroli zgodności swoich dostawców z tym Kodeksem i standardowymi warunkami współpracy. W przypadkach poważnego ryzyka taki audyt może być natychmiastowy i niezapowiedziany.  Firma Eaton monitoruje swoje łańcuchy dostaw pod kątem zgodności z Kodeksem Dostawców, jednak monitorowanie takie zwykle nie koncentruje się wyłącznie na handlu ludźmi lub niewolnictwie.  Chociaż firma Eaton regularnie kontroluje swoich dostawców z różnych powodów, zazwyczaj audyty te nie są przeprowadzane wyłącznie w celu ustalenia zgodności z zakazem pracy niewolniczej i handlu ludźmi.  Jeśli zachodzi taka konieczność, firma Eaton może zaangażować strony trzecie do oceny zgodności z prawem dotyczącym handlu ludźmi i pracy niewolniczej.  Firma Eaton niezwłocznie i dokładnie bada wszelkie roszczenia lub wskazania o tym, że dostawca może angażować się w handel ludźmi lub pracę niewolniczą lub w inny sposób nie przestrzega Kodeksu Zasad Etycznych lub Kodeksu Działania Dostawcy firmy Eaton. 

3.      Certyfikaty

Kodeks Działania Dostawców firmy Eaton stanowi, że dostawcy muszą przestrzegać praw człowieka pracowników oraz traktować ich godnie i z szacunkiem. Dostawcom nie wolno wykorzystywać ani angażować się w jakąkolwiek pracę wykonywaną przez nich na zlecenie, pracę przymusową, niewolnictwo, służebność lub handel ludźmi.

 Zgodnie z Kodeksem, personel i działalność Dostawców są zobowiązani do działania w pełnej zgodności z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju oraz ze wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami. Dostawcy muszą zapewnić, że produkty, usługi i dostawy dla firmy Eaton są zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami, zasadami i regulacjami dotyczącymi zgodności z handlem międzynarodowym oraz wymogami Kodeksu Działania Dostawcy firmy Eaton. Dostawcy firmy Eaton są zobowiązani do przestrzegania i poświadczania zgodności z Kodeksem Dostawcy.  Ponadto Dostawcy muszą na mocy umowy wymagać od swoich własnych dostawców i podwykonawców przestrzegania norm postępowania zgodnych z postanowieniami Kodeksu Działania Dostawców firmy Eaton.

4.      Odpowiedzialność wewnętrzna

Odpowiedzialność związana z prawami człowieka, współczesnym niewolnictwem i ryzykiem handlu ludźmi została ustanowiona przez Kodeks Zasad Etycznych i Kodeks Działania Dostawców firmy Eaton. Ponadto firma Eaton wprowadziła rygorystyczne procesy zarządzania ryzykiem w celu określenia i ograniczenia szerokiego spektrum takiego ryzyka w łańcuchu dostaw.

Firma Eaton ustanowiła różne mechanizmy, w tym globalną infolinię (telefon zaufania), służące do zgłaszania wszelkich wątpliwości etycznych lub potencjalnych bądź faktycznych naruszeń prawa. Każda osoba, w tym pracownicy i dostawcy, może otwarcie lub anonimowo zadać pytanie lub zgłosić zdarzenie za pośrednictwem naszej infolinii lub powiązanych z nią środków.

Jeśli dowiemy się o zarzutach niewolnictwa lub handlu ludźmi za pośrednictwem infolinii lub w inny sposób, niezwłocznie przeprowadzimy dochodzenie i podejmiemy działania mające na celu naprawienie sytuacji, które mogą obejmować niezbędne działania aż do rozwiązania umowy z zaangażowanymi stronami. Roszczenia zgłaszane za pośrednictwem telefonu zaufania lub Biura ds. Etyki są zgłaszane do Zarządu Głównego firmy Eaton wraz z rozstrzygnięciem roszczenia i/lub ustaleniami dochodzenia. 

5.      Szkolenia

Ponieważ Etyka jest kamieniem węgielnym kultury pracy i wartości firmy Eaton, wszyscy pracownicy Eaton na całym świecie są co roku szkoleni w zakresie oczekiwań zawartych w Kodeksie Zasad Etycznych naszej firmy. Ponadto zapewniamy ciągłe szkolenia w zakresie ochrony praw człowieka dla Kierownictwa Łańcucha Dostaw i innych kluczowych członków kadry kierowniczej firmy Eaton zaangażowanych w łańcuch dostaw. Szkolenie to obejmuje konkretną treść dotyczącą rozpoznawania i ograniczania ryzyka związanego z niewolnictwem i handlem ludźmi.  

 

Zatwierdzone przez Radę Dyrektorów w dniu 22 kwietnia 2020 r.

Craig Arnold, Prezes Zarządu Firmy Eaton
Eaton Corporation plc