Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Regulamin i warunki

Strony internetowe firmy Eaton, jej filii i oddziałów mają charakter informacyjny.  O ile nie ustalono inaczej, wszystkie materiały zawarte na tych stronach mogą być pobierane wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku z uwzględnieniem praw autorskich i znaków towarowych.  Korzystając z tych stron, wyrażasz zgodę („Zgoda”) na przestrzeganie niniejszych warunków.

Dostęp użytkownika
Firma Eaton może w dowolnym momencie, według własnego uznania: (1) cofnąć dostęp dowolnego użytkownika do jej stron internetowych; (2) zmodyfikować, zmienić, wycofać lub usunąć stronę lub strony internetowe i/lub którykolwiek z niniejszych warunków użytkowania częściowo lub w całości.

Łącza do stron internetowych innych firm
Wszelkie łącza internetowe umieszczone na stronach firmy Eaton umożliwiają użytkownikowi opuszczenie stron firmy Eaton. Firma Eaton nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których odnoszą się te łącza internetowe, ani za treści stron, do których prowadzą łącza znajdujące się na stronach, do których prowadzą łącza na stronach firmy Eaton. Firma Eaton udostępnia te łącza wyłącznie jako udogodnienie dla użytkownika, a ich umieszczenie nie oznacza poparcia, przynależności ani sponsorowania tych witryn przez firmę Eaton.  Jeśli użytkownik decyduje się odwiedzić inną stronę, do której prowadzi takie łącze, robi to na własną odpowiedzialność.

Znaki firmowe
Nazwa "Eaton", logo EATON i/lub inne nazwy firmy Eaton czy produkty, o których mowa w niniejszym dokumencie, są nazwami handlowymi, znakami towarowymi i/lub znakami usług Eaton Corporation plc lub jej filii i oddziałów oraz są zarejestrowane w wielu krajach na całym świecie.  Znaki towarowe firmy Eaton mogą być używane wyłącznie na podstawie licencji.  Każde inne użycie jest nieautoryzowane.  Inne nazwy produktów lub firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być nazwami handlowymi, znakami towarowymi lub znakami usługowymi odpowiednich ich właścicieli.

Oprogramowanie
Każde oprogramowanie („Oprogramowanie”), które może zostać udostępnione do pobrania z serwera tej witryny, może być chronionym prawem autorskim dziełem firmy Eaton i/lub jej dostawców. Korzystanie z oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej użytkownika końcowego, która jest do niego dołączona („Umowa licencyjna”). Każde oprogramowanie udostępnione do pobrania jest przeznaczone wyłącznie do użytku przez użytkowników końcowych zgodnie z umową licencyjną.  Jakiekolwiek powielanie lub redystrybucja oprogramowania niezgodnie z umową licencyjną jest wyraźnie zabronione przez prawo.  NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA JAKIKOLWIEK INNY SERWER LUB LOKALIZACJĘ W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB REDYSTRYBUCJI JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, TO WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z WARUNKAMI UMOWY LICENCYJNEJ. O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ I O ILE UMOWA LICENCYJNA NIE STANOWI INACZEJ, FIRMA EATON NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH OPROGRAMOWANIA, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH.

Licencja dla firmy Eaton
Firma Eaton nie wyraża zgody na przesyłanie jakichkolwiek poufnych lub zastrzeżonych informacji za pośrednictwem należących do niej stron internetowych.  Publikując wiadomości, przesyłając pliki, wprowadzając dane lub angażując się w jakąkolwiek inną formę komunikacji za pośrednictwem tej usługi, użytkownik wyraża zgodę na udzielenie firmie Eaton bezpłatnej, wieczystej, niewyłącznej, nieograniczonej zgody na całym świecie na:
•    Używanie, kopiowanie, udzielanie podlicencji, adaptowanie, transmitowanie, retransmitowanie, dystrybuowanie i/lub publiczne wykorzystywanie lub wyświetlanie tego typu przekazów.
•    Udzielanie podlicencji stronom trzecim i nieograniczonego prawa do korzystania z któregokolwiek z powyższych praw przyznanych w odniesieniu do przekazów.

Powyższa zgoda obejmuje prawo do korzystania ze wszystkich praw do takiego udostępniania, w tym między innymi z praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, praw patentowych lub innych praw własności intelektualnej, w tym prawa do rozpowszechniania informacji w ramach każdej właściwej jurysdykcji.

Zastrzeżenie
DANE I INFORMACJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ SĄ UWAŻANE ZA DOKŁADNE, ALE MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI I TZW. LITERÓWKI.  STRONY INTERNETOWE FIRMY EATON SĄ DOSTARCZANE „W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ”, BEZ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU LUB STANU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO ORAZ NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH.  FIRMA EATON NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BEZBŁĘDNIE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE TA STRONA, ŁĄCZNIE Z TABLICAMI OGŁOSZEŃ LUB SERWEREM, KTÓRY JĄ UDOSTĘPNIA, NIE ZAWIERA WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI ODNOSI SIĘ DO WSZELKICH SZKÓD SPOWODOWANYCH JAKĄKOLWIEK AWARIĄ DZIAŁANIA, BŁĘDEM, POMINIĘCIEM, PRZERWANIEM, USUNIĘCIEM, WADĄ, OPÓŹNIENIEM W DZIAŁANIU LUB TRANSMISJI. MA TO RÓWNIEŻ ZASTOSOWANIE W ODNIESIENIU DO WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, AWARII ŁĄCZ KOMUNIKACYJNYCH, KRADZIEŻY, ZNISZCZEŃ LUB NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU, MODYFIKACJI LUB WYKORZYSTANIA ZAPISÓW, CZY TO Z POWODU NARUSZENIA UMOWY, CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, CZY TEŻ Z INNYCH PRZYCZYN. W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE FIRMA EATON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZNIESŁAWIAJĄCE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE ZACHOWANIE INNYCH SUBSKRYBENTÓW LUB OSÓB TRZECICH ORAZ ŻE RYZYKO SZKODY Z TEGO POWODU SPOCZYWA WYŁĄCZNIE NA UŻYTKOWNIKU. O ILE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO NIE STANOWI INACZEJ, W ŻADNYM WYPADKU FIRMA EATON ANI ŻADNA OSOBA LUB PODMIOT ZAANGAŻOWANY W TWORZENIE, PRODUKCJĘ LUB DYSTRYBUCJĘ OPROGRAMOWANIA FIRMY EATON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WTÓRNE, ANI ZA ODSZKODOWANIE RETORSYJNE WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA LUB STRONY FIRMY EATON. UŻYTKOWNIK NINIEJSZYM PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE POSTANOWIENIA NINIEJSZEJ SEKCJI MAJĄ ZASTOSOWANIE DO WSZYSTKICH TREŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONACH FIRMY EATON

Ograniczenia szkód
W ŻADNYM WYPADKU FIRMA EATON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, W TYM SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEJ STRONY INTERNETOWEJ, CHYBA ŻE OBOWIĄZUJĄCE PRAWO STANOWI INACZEJ. FIRMA EATON ZALECA TYLKO TE ZASTOSOWANIA SWOICH PRODUKTÓW, KTÓRE SĄ OKREŚLONE W KATALOGACH LUB INNEJ LITERATURZE FIRMOWEJ I NINIEJSZYM ZRZEKA SIĘ WSZELKIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZASTOSOWANIA INNE NIŻ OKREŚLONE. JEŚLI PRODUKTY SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ, TO WYŁĄCZNIE ZGODNIE Z ICH WARUNKAMI SPRZEDAŻY.  W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI I ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA EATON NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ZNIESŁAWIAJĄCE, ANTYKONKURENCYJNE, OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM ZACHOWANIE JAKIEGOKOLWIEK UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIK JEST NIEZADOWOLONY Z JAKIEGOKOLWIEK MATERIAŁU FIRMY EATON LUB Z WARUNKÓW REGULAMINU, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ.

Tablice ogłoszeń
Usługa ta może obejmować tablice ogłoszeń i czaty („Tablice ogłoszeń”), które umożliwiają firmie Eaton przekazywanie informacji zwrotnych oraz interakcję w czasie rzeczywistym pomiędzy użytkownikami. Firma Eaton nie kontroluje wiadomości, informacji ani plików dostarczanych na tablice ogłoszeń. KORZYSTANIE Z TABLIC OGŁOSZEŃ I TEJ STRONY ODBYWA SIĘ POD WARUNKIEM, ŻE NIE MA MIEJSCA ŻADNA Z PONIŻSZYCH SYTUACJI:
•   Ograniczenie lub uniemożliwienie innym użytkownikom korzystania z tablic ogłoszeń.
•   Publikacja lub przekaz jakichkolwiek informacji niezgodnych z prawem, antykonkurencyjnych, gróźb, obraźliwych, zniesławiających, obscenicznych, wulgarnych, pornograficznych, profanacyjnych lub nieprzyzwoitych, w tym bez ograniczeń wszelkich przekazów stanowiących naruszenie prawa lub zachęcających do zachowań naruszających prawo jakiegokolwiek rodzaju, stanowiących przestępstwo kryminalne lub cywilne, które może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub w inny sposób naruszać prawo lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe.
•   Publikacja lub przekaz jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów, które naruszają lub ingerują w prawa innych osób, w tym materiałów, które naruszają prywatność lub prawa do wizerunku lub które są chronione prawem autorskim, znakiem towarowym, patentem lub innym prawem własności lub pochodnymi dzieł chronionych prawem autorskim w odniesieniu do nich, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela lub osoby posiadającej prawo własności.
•   Publikacja lub przesyłanie jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów zawierających wirusy lub inne szkodliwe komponenty.
•   Publikacja, przekazywanie lub w jakikolwiek sposób wykorzystywanie jakichkolwiek informacji, oprogramowania lub innych materiałów do celów komercyjnych, lub materiałów, które zawierają reklamy, do celów innych niż cele biznesowe firmy Eaton.

Należy przyjąć do wiadomości, że firma Eaton nie ma obowiązku monitorowania ani edytowania treści tablic ogłoszeń. Firma Eaton zastrzega sobie jednak prawo do ujawnienia w każdej chwili wszelkich informacji zamieszczonych przez użytkownika lub każdego innego użytkownika, które mogą być niezbędne do spełnienia wymogów jakiegokolwiek prawa, zarządzenia lub żądania władz lub do edycji, odmowy zamieszczenia lub usunięcia jakichkolwiek informacji lub materiałów, w całości lub w części, które według wyłącznego uznania firmy Eaton są niewłaściwe lub naruszają niniejsze warunki.

Zabezpieczenie
Użytkownik wyraża zgodę, żeby bronić, zabezpieczać, strzec i chronić firmę Eaton, jej licencjobiorców i odpowiednich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów firmy Eaton przed odpowiedzialnością, roszczeniami, szkodami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi z korzystania ze strony internetowej, naruszenia lub domniemanego naruszenia warunków niniejszej umowy.

Wybór prawa
Niniejsza umowa podlega prawu stanu Ohio i jest interpretowana zgodnie z nim bez uwzględniania żadnych zasad lub norm kolizyjnych. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niemożliwe do wyegzekwowania, postanowienie to zostanie uznane za oddzielne od niniejszej umowy i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność pozostałych postanowień.

Użytkownicy międzynarodowi
Witryny firmy Eaton są kontrolowane, obsługiwane i administrowane z terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.  Firma Eaton nie gwarantuje, że strony internetowe firmy Eaton są odpowiednie lub dostępne do użytku poza Stanami Zjednoczonymi.  Użytkownikom zabrania się uzyskiwania dostępu do stron internetowych firmy Eaton z krajów lub terytoriów, w których jakiekolwiek treści zawarte na tych stronach mogą być nielegalne lub zabronione.  Zabrania się korzystania ze stron internetowych firmy Eaton lub materiałów na nich zamieszczonych, jeśli może to naruszać amerykańskie przepisy eksportowe.

Powiadomienie o wymogach DMCA
Powiadomienia o wszelkich domniemanych naruszeniach praw autorskich muszą być wysyłane zgodnie z Tytułem 17, U. S. C. Section 512(c) do wyznaczonych usługodawców:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Cała umowa

Niniejsze warunki, w tym wszelkie informacje prawne i zastrzeżenia zawarte na tej stronie internetowej, stanowią całość umowy pomiędzy firmą Eaton i użytkownikiem w związku z korzystaniem z tej strony internetowej i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy i porozumienia w tym zakresie.

Rozwiązanie umowy
Niniejsza umowa obowiązuje do momentu jej wypowiedzenia przez firmę Eaton w dowolnym czasie z jakiegokolwiek powodu bez uprzedzenia. W przypadku rozwiązania umowy, użytkownik traci uprawnienia do dostępu do tej strony i tablic ogłoszeń, a ograniczenia nałożone na użytkownika w odniesieniu do materiałów pobranych z tej strony lub tablic ogłoszeń, zrzeczenia się i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszej umowie, pozostają w mocy po jej rozwiązaniu.