Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Polityka BHP

Wizją naszej firmy jest poprawa jakości życia i środowiska poprzez wykorzystanie technologii i usług zarządzania energią, ponieważ zdrowe środowisko i długoterminowy sukces naszej firmy, ludzi, klientów i społeczności są dla nas ważne. 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w firmie Eaton - ciągła poprawa w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa pracowników

Firma Eaton jest zaangażowana w zmniejszanie negatywnego wpływu naszej działalności i produktów na środowisko wszędzie tam, gdzie prowadzimy działalność oraz w ciągłe doskonalenie naszych działań w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy pracownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie niniejszej Polityki BHP.

W tym celu firma Eaton stosuje na całym świecie standardowy zestaw procedur w zakresie zużycia energii i wody, wytwarzania odpadów, bezpieczeństwa pracowników i związanych z tym wszystkim kwestii.

System zarządzania BHP

Firma Eaton jest prowadzona przez standard MESH (Zarządzanie środowiskiem, Bezpieczeństwo, Ochrona i Zdrowie), globalnie wdrożony, ujednolicony system, który konsoliduje istniejące programy w jeden zintegrowany system zarządzania. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Eaton na całym świecie pracują nad osiągnięciem spójnych celów, stosując te same wskaźniki, wyznaczając cele w zakresie poprawy warunków pracy oraz identyfikując najlepsze praktyki w tej dziedzinie i dzieląc się nimi. Co najważniejsze, MESH przenosi BHP z szeregu odosobnionych działań do odpowiedzialności wszystkich pracowników firmy Eaton. MESH jest również zaprojektowany zgodnie z międzynarodowymi normami, takimi jak ISO 14001 i OHSAS 18001/ISO 45001. Nasz system zarządzania MESH obejmuje przedstawione poniżej kategorie z globalnym podejściem do zarządzania.

Element

Zakres

Planowanie

Ustanawia i wdraża działania mające na celu utrzymanie i doskonalenie praktyk opartych na zmieniających się okolicznościach w ramach wpływu BHP na dany obszar.

Kontrola i przegląd

Ustala pomiary, monitorowanie i ocenę wyników w zakresie BHP w danym zakładzie. 

Bezpieczeństwo

Tworzy bezpieczne i pewne środowisko pracy. Obejmuje to następujące tematy: kontrola dostępu, systemy bezpieczeństwa, planowanie, szkolenie, podróże i sprawozdawczość.

Zgodność i standardy

Zobowiązujemy się do spełnienia wymogów prawnych i firmowych zgodnie z naszą polityką lub nawet wyjścia poza te wymogi, w zakresie zasad etyki i zgodności z przepisami. Zasady bezpieczeństwa mają zastosowanie do wszystkich osób trzecich wykonujących czynności w lokalizacjach firmy Eaton, w tym dostawców, pracowników warunkowych, wykonawców, sprzedawców, gości i wszystkich innych pracowników spoza firmy Eaton.

spacer
Element Zakres

Zarządzanie emisjami do atmosfery i ich minimalizacja

Ustanawia minimalne wymagania firmy Eaton w zakresie zarządzania zanieczyszczeniami powietrza wytwarzanymi i odprowadzanymi z naszych zakładów. Każda placówka biznesowa firmy Eaton musi być zarządzana w sposób, który minimalizuje wpływ emisji do powietrza na społeczność i musi konsekwentnie działać zgodnie z wytycznymi określonymi przez administrującą agencję regulacyjną.

Zarządzanie energią i jej minimalizacja

Ustanawia wymagania i cele w zakresie wydajności związane z zarządzaniem energią. Korzyści z optymalizacji wydajności energetycznej są dwojakie: a) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (GHG) i innych skutków środowiskowych związanych ze zużyciem energii; oraz b) zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z energią w zakładach Eaton.

spacer
Element Zakres

Gospodarka wodna i ochrona wód

Ustala zużycie wody w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi wymogami prawnymi i zminimalizowania wpływu emisji wody na społeczność i środowisko, w którym działa zakład.

Zarządzanie kanalizacją burzową

Ustanawia procedury zarządzania w celu zminimalizowania wpływu wód burzowych na działalność przemysłową.

spacer
Element Zakres

Zarządzanie odpadami i ich minimalizacja

Ustanawia specyfikę i zarządzanie odpadami lub produktami ubocznymi, które są usuwane lub poddawane recyklingowi, w tym usuwanie lub ponowne wykorzystanie urządzeń produkcyjnych w zakładach Eaton.  Ponadto, zarządzanie odpadami musi obejmować cele w zakresie minimalizacji odpadów, aby ograniczyć ich powstawanie, a tym samym zminimalizować ślad pozostawiony przez dany zakład w zakresie usuwania odpadów.

spacer
Element Zakres

Gospodarka chemikaliami

Ustanawia właściwe obchodzenie się z chemikaliami w celu spełnienia zarówno wymagań Eaton, jak i wszelkich obowiązujących wymogów prawnych.

spacer
Element Zakres

Transport materiałów niebezpiecznych

Ustanawia kompleksowy proces zarządzania w każdej lokalizacji, wraz z konkretnymi zadaniami personelu, w celu bezpiecznego i zgodnego z prawem zarządzania materiałami niebezpiecznymi/niebezpiecznym transportem.

spacer
Element Zakres

Zarządzenie BHP w przypadku zewnętrznych kontrahentów

Ustanawia minimalne standardy zarządzania wynikami kontrahentów w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa. Normy te są zgodne z zobowiązaniem firmy do ciągłego doskonalenia wyników w zakresie BHP.

Bezpieczeństwo kierowców i floty transportowej.

Ustanawia wymagania dla pracowników, którym przydzielono pojazdy firmowe lub którzy sporadycznie nimi jeżdżą.

Bezpieczeństwo obróbki cieplnej

Ustanawia minimalne wymagania eksploatacyjne dla bezpiecznej eksploatacji pieców, w których do obróbki stopów żelaza stosuje się warunki atmosferyczne obciążone węglem.

Próba ciśnieniowa i zbiorniki ciśnieniowe, sprężone powietrze i sprężony gaz (połączone dwa elementy)

Ustanawia minimalne wymagania dotyczące badania produktów wykorzystujących ciecze lub gazy powyżej ciśnienia roboczego.

spacer
Element Zakres

Bezpieczeństwo procesów

Ustanawia minimalne wymagania związane z przestrzeniami zamkniętymi, bezpieczeństwem maszyn, kontrolą energii, napędzanymi wózkami przemysłowymi i środkami ochrony osobistej.

spacer
Element Zakres

Gotowość na wypadek sytuacji kryzysowych, reagowanie i komunikacja

Ustanawia minimalne wymagania dla wszystkich lokalizacji firmy Eaton w zakresie gotowości, reagowania i komunikacji w przypadku zdarzeń kryzysowych, które mogą stwarzać ryzyko dla BHP, powodować zakłócenia w działalności gospodarczej lub wymagać ewakuacji lub schronienia się w miejscu pracy.

spacer
Element Zakres

Ergonomia

Określa obszary, w których istnieją czynniki ryzyka związane z ergonomią. Ergonomia to proces optymalizacji konstrukcji stacji roboczej w celu zminimalizowania czynników ryzyka dla wszystkich współpracowników, wyeliminowania dodatkowego wysiłku i zmarnowanego ruchu oraz zmaksymalizowania wydajności i efektywności.

Ocena i kontrola narażenia na niebezpieczeństwo

Ustanawia procesy oceny ryzyka, zarządzania zmianami i rutynowe audyty w celu identyfikacji i rozpoznawania ryzyka.

Badanie wypadków i zarządzanie medyczne

Ustanawia minimalne wymagania dla trzech obszarów tematycznych: (i) proces zgłaszania i rozpatrywania incydentów w ramach europejskiej opieki zdrowotnej; (ii) wymogi dotyczące zarządzania w zakresie opieki medycznej; oraz (iii) proces zgłaszania i rozpatrywania roszczeń o odszkodowanie dla pracowników.

Hałas i ochrona słuchu

Ustanawia minimalne wymagania dla wszystkich lokalizacji firmy Eaton dotyczące narażenia pracowników na hałas, oceny hałasu w miejscu pracy, ochrony pracowników przed niebezpiecznymi poziomami hałasu oraz badań audiometrycznych.

spacer