Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Etyka i zgodności z przepisami

Przywiązywanie dużej wagi do etyki pracy i uczciwego postępowania, stanowi kluczową przewagę konkurencyjną naszej firmy

Reputacja naszej firmy wyróżniająca się wyjątkowo etycznym kodeksem postępowania, stanowi naszą kluczową przewagę konkurencyjną na rynku. Nasza obietnica prowadzenia działalności gospodarczej we właściwy sposób odzwierciedla niezachwiane przywiązanie do etycznego postępowania i najwyższych standardów kultury pracy. W taki sposób postępujemy w kontaktach między sobą, z naszymi klientami i z społecznościami, w których funkcjonujemy.

Jesteśmy bardzo dumni z wizerunku naszej firmy jako przedsiębiorstwa o wysokiej etyce pracy i czujemy się współodpowiedzialni za wspieranie i wzmacnianie uczciwości w naszej kulturze biznesowej.

Craig Arnold, Chairman & CEO

Zobowiązujemy się do prowadzenia działalności gospodarczej we właściwy sposób
Wszędzie tam, gdzie firma Eaton prowadzi swoją działalność gospodarczą, zobowiązujemy się do prowadzenia jej według zasad, które obejmują:

 • Normy etyczne dla naszych pracowników
 • Troskę o środowisko naturalne w naszych zakładach produkcyjnych
 • Sprawiedliwe traktowanie oraz ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników
 • Wsparcie lokalnych społeczności w których żyjemy i pracujemy

Uczciwość naszej kultury pracy zaczyna się od naszego Kodeksu Zasad Etyki

Kodeks Zasad Etyki firmy Eaton składa się z dwunastu podstawowych zasad etycznego postępowania. Stanowi on fundament naszej kultury pracy. Wszyscy nasi pracownicy, członkowie zarządu i dyrektorzy ponoszą osobistą odpowiedzialność za zapoznanie się z niniejszymi zasadami, ich znajomość i przestrzeganie podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Wraz z Kodeksem Zasad Etyki zapewniamy pracownikom szczegółowy Przewodnik po Etyce pracy firmy Eaton zawierający konkretne przykłady i praktyczne wskazówki dotyczące podejmowania etycznych decyzji. Został on przetłumaczony na 34 lokalne języki i udostępniony wszystkim pracownikom firmy Eaton na całym świecie. Każdy nowy pracownik firmy Eaton uczestniczy w szkoleniu na temat Kodeksu Zasad Etyki w ramach rozpoczęcia pracy w naszej firmie, a od pracowników wymaga się corocznego zapoznania się z tym kodeksem i potwierdzania na piśmie ich zaangażowania w przestrzeganie tych zasad.

 • 100% pracowników ma dostęp do naszego Kodeksu Etyki w 34 różnych językach.
 • 100% pracowników do których został skierowany Kodeks Etyki firmy Eaton potwierdza, że go przeczytali, znają i przestrzegają zasad w nim zawartych.
 • 100% naszych pracowników ma dostęp do anonimowej infolinii (zgodnie z lokalnymi przepisami prawa każda osoba może otwarcie lub anonimowo zadawać pytania lub zgłaszać wszelkie wątpliwości natury etycznej, potencjalne lub rzeczywiste naruszenie prawa).

Promowanie etycznego przywództwa i podejmowania etycznych decyzji

Przywódcy naszej organizacji nadają ton i napędzają naszą kulturę pracy. Aby potwierdzić nasze zaangażowanie w uczciwość i jej zakorzenienie w naszej organizacji, nasze atrybuty przywódcze - zachowania, których oczekujemy od wszystkich pracowników - obejmują:

 • Przestrzegamy ustalonych zasad i postępujemy uczciwie. Jesteśmy dumni z naszych działań.
 • Bardzo angażujemy się w to, co robimy. Stawiamy sobie wysokie cele i osiągamy je.
 • Jesteśmy odpowiedzialni. Robimy to, co obiecujemy.
 • Stawiamy na szybkość i prostotę.
 • Mówimy to, co myślimy. Szanujemy odmienne opinie.
 • Wykazujemy ciekawość, elastyczność i gotowość do przekazywania wiedzy.

Szkolenia wyjaśniają i umacniają te oczekiwania na wszystkich szczeblach naszej firmy:

 • Nasze programy szkoleń dla kadry kierowniczej oraz liderów, zarówno na poziomie kierowniczym jak i dla przyszłych managerów, obejmują „Przywództwo z Zasadami Etyki” jako kluczowy segment.
 • Szkolenie z zakresu Eaton Business System (EBS), czyli sposobu, w jaki pracujemy w firmie Eaton jako zintegrowane przedsiębiorstwo operacyjne, obejmuje etykę oraz zgodność z normami i przepisami, jak również przestrzeganie podstawowych zasad etycznego postępowania firmy Eaton jako elementów fundamentalnych.
 • Każdego roku wszyscy liderzy zobowiązani są do przekazywania swoich bezpośrednich raportów w ramach szkoleń osobistych na temat zasad naszego Kodeksu Zasad Etyki i Prowadzenia Działalności Biznesowej we właściwy sposób.
 • Wdrażamy kompleksowy roczny program szkoleń online dla docelowych odbiorców w zakresie kluczowych zagadnień dotyczących zgodności z normami i przepisami. Program nauczania opracowany z myślą o praktycznych wskazówkach dotyczących stosowania naszych zasad i polityk, zawiera obowiązkowe instrukcje dotyczące przepisów antykorupcyjnych, zasad antymonopolowych, ochrony danych, zarządzania handlem światowym, zwalczania molestowania oraz innych kluczowych obszarów prawnych i regulacyjnych.
 • W przypadku wystąpienia błędów lub gdy udaje się zapobiec potencjalnym wypadkom, korzystamy z okazji, aby nasi pracownicy mogli się na nich uczyć. W naszej corocznej ofercie szkoleniowej posiadamy bogatą bibliotekę scenariuszy, prezentacji i materiałów wideo opartych na rzeczywistych wydarzeniach.

Umożliwiamy wzrost na trudnych rynkach

Wschodzące gospodarki często mają duże możliwości wzrostu, ale mogą również stwarzać zwiększone ryzyko korupcji i nadużyć.Aby poradzić sobie z tym ryzykiem i zwiększyć zaufanie do naszej firmy, stosujemy kompleksową strategię antykorupcyjną.

 • Nasze zasady zabraniają łapówek, niestosownych prezentów lub rozrywek oraz wszelkich innych korupcyjnych form płatności. Mają one zastosowanie na całym świecie bez żadnych wyjątków i bez względu na postrzegane zwyczaje, lokalną praktykę czy warunki konkurencyjności.
 • Dzięki naszemu solidnemu rocznemu programowi szkoleń online i na żywo, nasi pracownicy znają nasze zasady, przepisy prawa i zachowania, których od nich oczekujemy. Szkolenia zapewniają naszym pracownikom narzędzia niezbędne do stosowania omawianych zasad w ich codziennych obowiązkach służbowych.
 • Dzięki solidnemu procesowi wstępnej kontroli i monitorowania cyklu żywotności naszych produktów, mamy pewność, że nasi przedstawiciele i dystrybutorzy na całym świecie podzielają nasze zaangażowanie w uczciwą działalność.

Formujemy zespoły ekspertów i tworzymy zasoby

Globalny Zespół ds. Etyki oraz Zgodności z normami i przepisami, na którego czele stoi wybrany przez zarząd oficer i pierwszy wiceprezes, składa się z doświadczonych amerykańskich i międzynarodowych prawników oraz innych specjalistów. Aby zapewnić najwyższy poziom widoczności i niezależności naszej organizacji, Globalny Program Etyki oraz Zgodności z normami i przepisami jest zarządzany bezpośrednio przez Komitet Zarządzający Rady Dyrektorów firmy Eaton, przy aktywnym, widocznym i konsekwentnym wsparciu kierownictwa wyższego szczebla firmy Eaton.

Zdajemy sobie również sprawę z konieczności rozwoju głębokiej wiedzy specjalistycznej i potrzeby zasobów w obszarach zgodności z normami i przepisami, które mają szczególne znaczenie dla naszej działalności jako globalnej firmy produkcyjnej. Oprócz naszego globalnego Zespołu ds. Etyki oraz zgodności z normami i przepisami, firma Eaton zatrudnia również zespoły specjalistów zajmujących się kwestiami zdrowia, bezpieczeństwa i ochrony środowiska, globalnym zarządzaniem handlem, kontraktami rządowymi, podatkami, audytem wewnętrznym, prawem, zgodnością z przepisami Sarbanes-Oxley, zarządzaniem łańcuchem dostaw, ochroną danych i prywatnością oraz innymi ważnymi obszarami regulacyjnymi. Nasze zespoły współpracują z biurem ds. Globalnej Etyki oraz zgodności z normami i przepisami w celu zarządzania ryzykiem i ochrony dobrego wizerunku naszej firmy.

Zapewniamy znaczące wsparcie i doradztwo

Infolinia zaufania firmy Eaton jest przeznaczona do zadawania pytań, zgłaszania wątpliwości, niejasnych zachowań lub praktyk biznesowych. Telefon zaufania jest czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku i jest dostępny w każdym języku i w każdym kraju, w którym firma Eaton prowadzi działalność. Zgodnie z lokalnym prawem, każda osoba może otwarcie lub anonimowo zadać pytanie, czy też zgłosić etyczny problem lub potencjalne bądź rzeczywiste naruszenie prawa telefonicznie, pocztą elektroniczną, za pomocą formularza online, pocztą zwykłą lub osobiście, bez obawy przed negatywnymi konsekwencjami.Zarzuty niewłaściwego postępowania lub wątpliwych praktyk biznesowych, niezależnie od ich źródła, są odpowiednio badane. Sprawy zgłaszane do Globalnego Biura Zasad etyki oraz Zgodności z normami i przepisami są monitorowane, rejestrowane i przedstawiane komitetowi rady zarządu firmy.

Jak mierzymy sukces?

Monitorujemy skuteczność naszego programu zasad etyki oraz zgodności z przepisami, w tym komunikację i szkolenia, wykorzystując istniejące audyty, ankiety i inne narzędzia do oceny jego realizacji, edukacji z nim związanej i jego stosowania. Okresowo przeprowadzamy szczegółową analizę braków, aby zmierzyć naszą skuteczność w stosunku do najlepszych praktyk i zmieniającego się środowiska biznesowego. Nasze zespoły ds. audytu wewnętrznego rutynowo włączają kwestie etyki oraz zgodności z normami i przepisami w przeprowadzanych przez siebie audytach. Monitorujemy szybko zmieniające się otoczenie regulacyjne, dzięki czemu nasi liderzy i pracownicy są na bieżąco informowani o ważnych sprawach.

Wspieranie etycznych zachowań w kulturze pracy wymaga nieustannej czujności. W firmie Eaton nie ma miejsca na obojętność. Aby skoncentrować zasoby tam, gdzie są one najbardziej potrzebne, przeprowadzamy coroczną ocenę naszych kluczowych zasad etyki i ryzyka związanego z przestrzeganiem norm i przepisów. Każda jednostka biznesowa, każdy region i każda komórka korporacyjna uczestniczą w tych formalnych procedurach. Pomiar ryzyka dokonywany jest na podstawie standardowych kryteriów oceny. Wyniki są konsolidowane i weryfikowane przez kierownictwo wyższego szczebla oraz przedstawiane zarządowi firmy. Następnie wykorzystujemy te dane, aby dostosować naszą ofertę szkoleniową, elementy programu i określić dziedziny, na których skoncentrujemy naszą uwagę w bieżącym roku.