Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Ład korporacyjny

Firma Eaton wykazuje odpowiedzialność za praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyniki na najwyższych szczeblach zarządzania

Silne systemy i procedury

Wiemy, że potrzebujemy silnych systemów zarządzania i procesów, aby zapewnić realizację naszej wizji, celów finansowych i aspiracyjnych.

Zarządzanie zrównoważonym rozwojem

Firma Eaton jest dumna z tego, że dysponuje silnymi wewnętrznymi procesami i mechanizmami kontrolnymi służącymi do zarządzania wynikami w zakresie zrównoważonego rozwoju. Wiele z tych mechanizmów kontrolnych łączy osoby i zespoły w całej firmie i obejmuje zarządzanie na każdym poziomie organizacji. Zapraszamy do rozwinięcia każdej sekcji poniższej tabeli, która przedstawia nasze podejście do struktur korporacyjnych i zarządzania w odniesieniu do istotnych tematów oraz podaje, kto w firmie Eaton jest za nie odpowiedzialny.

Łączenie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju z wynikami finansowymi oraz dostarczanie motywacji finansowej do realizacji celów

Informujemy naszych partnerów biznesowych o wynikach naszych działań w zakresie czynników związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ESG) w połączeniu z coroczną sprawozdawczością finansową. Oceniamy nasze wyniki w odniesieniu do celów opracowywanych corocznie przez naszą Radę Kierownictwa wyższego szczebla. Po ustaleniu celów, komunikujemy je naszym jednostkom organizacyjnym. Zapewniamy, że komunikacja ta dociera poprzez struktury firmy Eaton do naszych działów produkcji i innych punktów operacyjnych w firmie.

Osiąganie i przekraczanie naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla naszego całościowego sukcesu biznesowego. Aby zachęcić do postępu w naszej działalności, zachęcamy do osiągania zadowalających wyników. Nasz korporacyjny zespół wykonawczy otrzymuje nagrodę pieniężną za osiągnięcie rocznych celów redukcji emisji zanieczyszczeń ustalonych przez naszego Dyrektora Generalnego.

 

Rada Dyrektorów

W skład Zarządu naszej firmy wchodzą przede wszystkim niezależni dyrektorzy, z wyjątkiem Prezesa i Wiceprezesa Zarządu. Komitetom Audytu, Wynagrodzeń oraz Organizacji, Finansów i Zarządzania przewodniczą niezależni dyrektorzy. Nadzór komitetu nadzorczego obejmuje istotne kwestie polityki publicznej w odniesieniu do naszych relacji z udziałowcami, pracownikami, klientami, konkurentami, dostawcami i społecznościami, w których działamy, w tym w takich obszarach, jak etyka, zgodność z przepisami, ochrona środowiska (w tym zmiany klimatyczne), zdrowie i bezpieczeństwo oraz sprawy publiczne i społeczne.

Przywództwo wyższego szczebla

Ryzyko i możliwości strategiczne, finansowe, operacyjne, prawne i związane z przestrzeganiem przepisów są stale oceniane na poziomie całej firmy pod bezpośrednim nadzorem stale Rady Nadzorczej Zarządu i przez Komitet Zarządzający wyższego szebla (SLC) firmy Eaton, najwyższy rangą komitet zarządzający w strukturach firmy.

Rada do spraw Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem (SGC)

Rada SGC składa się z 35 przedstawicieli firmy z całego świata. Grupa spotyka się regularnie, aby rozwijać naszą strategię, omawiać reakcje na pojawiające się problemy i zapewnić jednolite stanowisko w kwestiach środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i związanych z ładem korporacyjnym (ESG). W skład SGC wchodzą liderzy operacyjni, którzy podlegają członkom Rady Kierownictwa wyższego szczebla firmy Eaton.

Integracja i różnorodność

Rola zarządu i kontrola rady nadzorczej

Za integrację i różnorodność odpowiada przede wszystkim nasza Globalna Rada ds. Integracji, w skład której wchodzą członkowie Komitet Zarządzający wyższego szczebla, przewodząc naszym wysiłkom poprzez współpracę z naszymi czterema Regionalnymi Radami ds. Integracji. Regionalne Rady ds. Integracji składają się z liderów biznesu z każdego regionu, którzy dostosowują swoje działania do regionu, w którym pracują.

Regionalne Rady ds. Integracji angażują się w prace naszych grup integracji pracowników firmy Eaton i wspierają je.

Nasz wiceprezes ds. globalnej integracji i różnorodności, który podlega dyrektorowi ds. zasobów ludzkich, kieruje zespołem, który wskazuje kierunek, specjalistyczną wiedzę i koordynację wszystkich naszych działań na rzecz integracji i różnorodności. Zespół ten współpracuje z Globalną Rada ds. Integracji co kwartał oraz z Radą Dyrektorów co roku.

Wszyscy liderzy są odpowiedzialni za to, aby ich funkcje i struktury organizacyjne działały w duchu integracji i były zróżnicowane, a każdy pracownik jest odpowiedzialny za tworzenie otwartego środowiska pracy.

Podejście strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem i możliwościami

Zarówno Rada ds. Globalnego Włączenia Społecznego, składająca się z członków Komitet Zarządzający wyższego szczebla, jak i Regionalne Rady ds. Integracji Społecznej corocznie zatwierdzają i wspierają priorytety globalnej integracji i różnorodności. Regionalne Rady ds. Integracji określają priorytety w swoich regionach.

Wszyscy liderzy korzystają z globalnych i regionalnych narzędzi integracji i różnorodności, aby zapewnić, że ich funkcje i organizacje są integracyjne i zróżnicowane.

Grupy integracyjne iERG zapewniają wsparcie w całym przedsiębiorstwie i na szczeblu lokalnym, aby przyciągać, zatrzymywać i rozwijać talenty wspierając cele biznesowe. Wszyscy członkowie Globalnej Rady ds. Integracji są członkami wykonawczymi iERG.

Wykorzystanie wskaźników lub celów pomiarowych do oceny i zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z poszczególnymi tematami

Global Inclusion Council Eaton, składająca się z członków Senior Leadership Committee, opracowuje cele w zakresie integracji i różnorodności.

Regionalne Rady ds. Integracji są odpowiedzialne za realizację celów globalnych i wyznaczanie celów regionalnych w celu pomiaru postępów w realizacji priorytetów regionalnych.

Wszyscy liderzy określają konkretne cele i zadania dla swojej funkcji lub organizacji, w oparciu o priorytety wysokiego szczebla określone przez Komitet Zarządzający wyższego szczebla i Regionalne Rady ds. Integracji. Obejmują one cele dotyczące integracji oparte na działaniu, które są częścią celów wydajności dla liderów.

Jak oceniamy i monitorujemy postępy

Aby stale ulepszać nasz program, Regionalne Rady ds. Integracji oraz wszyscy liderzy zbierają informacje zwrotne na temat możliwości poprawy w zakresie tworzenia bardziej integracyjnej kultury.

Skuteczne inicjatywy opracowane przez grupy ERG lub Regionalne Rady ds. Integracji mogą zostać przeniesione do Globalnej Rady ds. Integracji na szczeblu korporacyjnym w celu rozważenia ich jako najlepszej praktyki pilotażowej w innych obszarach lub w całym przedsiębiorstwie.

Globalna Rada ds. Integracji, składająca się z członków Komitetu Zarządzającego wyższego szczebla, spotyka się co kwartał i dokonuje przeglądu corocznych sprawozdań z postępów Globalnego Zespołu ds. Integracji i Różnorodności, które obejmują wskaźniki reprezentacyjne, wskaźniki iERG oraz inne mierniki postępów, takie jak ankiety pracownicze i wywiady na zakończenie współpracy.

Co kwartał jedna z czterech Regionalnych Rad ds. Integracji przedstawia swoje osiągnięcia i postępy Globalnej Radzie ds. Integracji.

Co roku Wiceprezes ds. Integracji i Różnorodności, który kieruje zespołem ds. globalnej integracji i różnorodności i podlega jednemu z członków Komitetu Zarządzającego wyższego szczebla, informuje Radę Dyrektorów o postępach, w tym o poziomie różnorodności, zaangażowaniu i projektach iERG oraz postępach w zakresie inicjatyw i programów związanych z integracją i różnorodnością.

Zarządzanie talentami

Rola zarządu i kontrola rady nadzorczej

Za rozwój kompetencji odpowiedzialni są Menedżerowie ds. Personelu, a za strategię odpowiada przede wszystkim Wiceprezes Zarządu/Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich (CHRO).

Nasze Globalne Centrum Doskonalenia Talentów i Rozwoju (COE) doradza liderom w zakresie pozyskiwania, angażowania i rozwoju pracowników.

Nasze Globalne Centrum COE ds. Łącznych Korzyści z Pracy opracowuje programy wynagrodzeń, które są integralną częścią przyciągania, angażowania i zatrzymywania pracowników.

Członek Zarządu ds. Zasobów Ludzkich (CHRO) i Centrum Doskonalenia Talentów i Rozwoju (COE) regularnie współpracują z Komisją Rady Zarządu do spraw Organizacji Wynagrodzeń przy kapitale ludzkim i łącznych korzyściach z pracy oraz z Radą Dyrektorów w zakresie rozwoju zastępowalności wyspecjalizowanych kadr.

Podejście strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem i możliwościami

Globalne Centra COE i ds. Łącznych Korzyści z Pracy ustalają podejście do realizacji naszej strategii przyciągania, angażowania, rozwijania i zatrzymywania talentów w kulturze wzrostu przy zintegrowanym modelu talentów.

Globalne Centrum COE i COE ds. Łącznych Korzyści z Pracy współpracują ze sobą w celu realizacji zintegrowanych usług i procesów mających na celu stworzenie pozytywnego i zorientowanego na wzrost doświadczenia dla całego cyklu życia naszych pracowników. Zwiększa to naszą konkurencyjność w angażowaniu pracowników w budowanie ich kariery zawodowej w firmie.

Wykorzystanie wskaźników lub celów pomiarowych do oceny i zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z poszczególnymi tematami

Aby być konkurencyjnym na rynku, skupiamy się na przyciąganiu, zaangażowaniu, rozwoju i utrzymaniu pracowników.

Sukces jest mierzony za pomocą mierników efektywności skoncentrowanych na wyżej wymienionych wynikach.

Nasz zespół z powagą traktuje informacje zwrotne, wykorzystując je do ciągłego doskonalenia funkcji poprzez podejmowanie działań na podstawie informacji zwrotnych uzyskanych z ankiet przeprowadzonych wśród kandydatów, nowych pracowników i zespołów ds. rekrutacji.

Jak oceniamy i monitorujemy postępy

Wśród procesów, które wykorzystujemy do oceny postępów, znajdują się ankiety z udziałem pracowników i sformalizowane badania umiejętności.

Ankiety z udziałem pracowników pomagają nam monitorować doświadczenia pracowników (od momentu przyjęcia do firmy do odejścia z niej) oraz to, jak wpływają one na nasz sukces.

Kadra zarządzająca we współpracy z Globalnym Cetrum COE monitoruje wyniki i wykorzystuje je do informowania o planowanym podejściu.

spacer

Produkty o pozytywnym wpływie | Rozwój i innowacje

Rola zarządu i kontrola rady nadzorczej

Za rozwój produktów, badania i rozwój oraz innowacje odpowiedzialni są przede wszystkim Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Techniczny. Obecnie firma Eaton posiada korporacyjne zespoły badawcze w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Irlandii i w Czechach. Nasze zespoły analityków danych pracują nad rozszerzeniem naszych platform i możliwości cyfrowych. Współpracujemy z solidnym środowiskiem partnerów, do których należą ośrodki akademickie, agencje rządowe i inkubatory badawcze.

 

Podejście strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem i możliwościami

 

PROLaunch - zestaw zintegrowanych procesów mających na celu kierowanie naszymi procesami zarządzania programami i projektami, w tym rozwojem produktu od koncepcji po uruchomienie produkcji. Produkty te obejmują szeroką gamę innowacyjnych wyrobów i rozwiązań firmy Eaton, które poprawiają efektywność energetyczną i zmniejszają emisję gazów cieplarnianych.
 
Wykorzystanie wskaźników lub celów pomiarowych do oceny i zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z poszczególnymi tematami

Stale bierzemy pod uwagę kwestie ochrony środowiska w procesie projektowania naszych produktów. Podstawowym celem projektowania na rzecz środowiska (DfE) jest zmniejszenie ogólnego negatywnego wpływu produktu na środowisko naturalne w całym jego cyklu życia, produkcji, dystrybucji, użytkowania i zakończenia jego eksploatacji.

Eaton jest w trakcie definiowania portfolio zrównoważonych produktów w celu zmierzenia wpływu naszych produktów, które pomagają naszym klientom osiągnąć ich cele dotyczące zrównoważonego rozwoju. Kryteria dla portfolio zrównoważonego rozwoju obejmują mniejsze zużycie energii i zasobów, mniejsze zanieczyszczenie, dostosowanie do celów zrównoważonego rozwoju oraz mniejsze oddziaływanie na środowisko.

Jak oceniamy i monitorujemy postępy

Miarą sukcesu jest kilka kluczowych wskaźników wydajności, w tym inwestycje w badania i rozwój oraz liczba patentów. Jesteśmy w trakcie tworzenia zrównoważonego portfolio produktów. Będziemy mierzyć procentowy udział przychodów przypisywany produktom, które poprawiają jakość życia i środowiska.

W 2020 r. Eaton stworzy bazę wskaźników wydajności i zdefiniowany portfolio zrównoważonych produktów, które pojawi się na rynku w roku 2021.

Jakość i bezpieczeństwo produktów

Rola zarządu i kontrola rady nadzorczej

 

Dbanie o jakość naszych produktów, usług i rozwiązań jest obowiązkiem każdego pracownika, zgodnie z naszą firmową polityką jakości. Korporacyjny zespół ds. jakości zapewnia wielofunkcyjne przywództwo i jest kierowany przez naszego Wiceprezesa ds. Jakości, pod kierownictwem Wiceprezesa ds. EBS i Zrównoważonego Rozwoju, który zasiada w Komitecie Zarządzającym wyższego szczebla. Każdy dział firmy jest wspierany przez Lidera Jakości, który regularnie angażuje się wraz z szefami organizacji w inicjatywy na rzecz jakości.

 
Podejście strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem i możliwościami

Funkcja Jakości opiera się na Systemie Zarządzania Jakością (QMS), który ma na celu monitorowanie i ocenę profilu ryzyka QMS w zakładach, co obejmuje między innymi bezpieczeństwo produktów. Na podstawie wyników oceny ryzyka ustalane i wdrażane są priorytety jakościowe i możliwe do podjęcia działania. Każdy oddział przeprowadza coroczną samoocenę w celu spełnienia korporacyjnych wymagań dotyczących QMS, norm branżowych i wymogów prawnych. Dodatkowo, Eaton przeprowadza coroczne wewnętrzne audyty w celu zapewnienia stałej zgodności z wymaganiami QMS. Rady ds. Bezpieczeństwa i Jakości - forum zarządzania problemami związanymi z bezpieczeństwem produktów, działaniami naprawczymi i najlepszymi praktykami - działają na wszystkich szczeblach korporacji.

Wykorzystanie wskaźników lub celów pomiarowych do oceny i zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z poszczególnymi tematami W celu poparcia ogólnych celów biznesowych, Dział Jakości ustanawia cele jakościowe pod kierunkiem Komitetu Zarządzającego wyższego szczebla i przy ostatecznym zatwierdzeniu przez Dyrektora Generalnego.
Jak oceniamy i monitorujemy postępy

Komitet Zarządzający wyższego szczebla regularnie monitoruje i ocenia wyniki działań w zakresie jakości, w tym między innymi wszelkie incydenty związane z bezpieczeństwem produktów.

spacer

Działania na rzecz klimatu | Gospodarka odpadami i materiałami niebezpiecznymi | Zużycie wody | Energia

 

Rola zarządu i kontrola rady nadzorczej

 

Wiceprezes Zarządu ds. Eaton Business System (EBS) i Zrównoważony Rozwój, jest członkiem Komitetu Zarządzającego wyższego szczebla firmy Eaton (SLC) i co kwartał informuje o kwestiach związanych z klimatem i środowiskiem, w tym o redukcji odpadów, zarządzaniu materiałami niebezpiecznymi, zużyciu wody i energii. SLC jest komitetem najwyższego szczebla nie będącym zarządem, a jego członkowie podlegają bezpośrednio Radzie Dyrektorów w najważniejszych sprawach korporacyjnych i biznesowych.   
Podejście strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem i możliwościami

Wyniki dotyczące istotnych czynników ryzyka, w tym kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi i innymi kwestiami środowiskowymi, są raportowane Radzie Dyrektorów corocznie lub częściej, w zależności od okoliczności, a inne czynniki ryzyka są raportowane zgodnie z harmonogramem. W przypadku zmian klimatycznych wszystkie aspekty są ujęte w dwuletnich sprawozdaniach dla Zarządu sporządzanych przez działy: EVP, EBS i Zrównoważonego Rozwoju.

Wykorzystanie wskaźników lub celów pomiarowych do oceny i zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z poszczególnymi tematami

Liderzy funkcjonalni we współpracy z poszczególnymi jednostkami firmy opracowują plany ograniczania ryzyka, które są zintegrowane z procesami planowania strategicznego i planowania zysków firmy Eaton.

Cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, wody, odpadów i energii są ustalane dla celów długoterminowych i rocznych. Te cele środowiskowe są zatwierdzane przez Dyrektora Generalnego i Prezesa Zarządu.

Jak oceniamy i monitorujemy postępy

Emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody i wywóz odpadów na wysypiska są raportowane kwartalnie do poszczególnych jednostek, kierownictwa wyższego szczebla i zarządu. Firma Eaton nieustannie stara się uczyć i powielać praktyki, które zwiększają wydajność i pomagają włączyć energię odnawialną do naszej działalności.

Poprzez nasz Eaton Business System posiadamy procedury ciągłego doskonalenia i dzielenia się najlepszymi praktykami w całym przedsiębiorstwie. Dostosowujemy naszą metodologię dotyczącą rozliczania emisji gazów cieplarnianych do protokołu korporacyjnego GHG, aby zapewnić, że nasze działania są zgodne z globalnymi standardami.

Nasze oddziały składają Dyrektorowi Generalnemu coroczne raporty o wynikach działalności środowiskowej podczas Przeglądów Operacji Środowiskowych.

spacer

Etyka i zgodność z przepisami

Rola zarządu i kontrola rady nadzorczej

Globalny Zespół ds. Etyki oraz Zgodności z normami i przepisami, na którego czele stoi wybrany przez zarząd oficer i pierwszy wiceprezes, składa się z doświadczonych amerykańskich i międzynarodowych prawników oraz innych specjalistów. Aby zapewnić najwyższy poziom widoczności i niezależności naszej organizacji, Globalny Program Etyki oraz Zgodności z normami i przepisami jest zarządzany bezpośrednio przez Komitet Zarządzający Rady Dyrektorów firmy Eaton, przy aktywnym, widocznym i konsekwentnym wsparciu kierownictwa wyższego szczebla firmy Eaton.

Podejście strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem i możliwościami

Okresowo oceniamy nasze programy i wyniki w zakresie etyki i zgodności z przepisami, aby zmierzyć naszą skuteczność w odniesieniu do najlepszych praktyk i zmieniającego się środowiska biznesowego. Wykorzystujemy audyty, ankiety i inne narzędzia w ramach naszych procesów oceny. Etyka i Zgodność z Przepisami jest również elementem naszego rocznego procesu i systemu oceny zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie (ERM). Dane zebrane z naszych źródeł wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia naszych działań, w tym szkoleń i komunikacji, kontroli i innych elementów programu.

Stawiamy sobie za cel, aby 100% pracowników miało dostęp do naszego Kodeksu Etyki w 34 różnych językach.

Co roku dokonujemy pomiaru, czy pracownicy, do których są skierowane, potwierdzają, że przeczytali, znają i przestrzegają zasad zawartych w Kodeksie Etycznym Eaton, a kierownicy zaświadczają, że ich podwładni otrzymali co najmniej 1 godzinę szkolenia z zakresu etyki. Naszym celem jest 100% potwierdzenie i certyfikacja.

Wykorzystanie wskaźników lub celów pomiarowych do oceny i zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z poszczególnymi tematami Monitorujemy skuteczność naszego programu zasad etyki oraz zgodności z przepisami, w tym komunikację i szkolenia, wykorzystując istniejące audyty, ankiety i inne narzędzia do oceny jego realizacji, edukacji z nim związanej i jego stosowania. Nasze zespoły ds. audytu wewnętrznego rutynowo włączają kwestie etyki oraz zgodności z normami i przepisami w przeprowadzanych przez siebie audytach. Monitorujemy szybko zmieniające się otoczenie regulacyjne, dzięki czemu nasi liderzy i pracownicy są na bieżąco informowani o ważnych sprawach.
Jak oceniamy i monitorujemy postępy

Każdego roku wszyscy liderzy zobowiązani są do przekazywania swoich bezpośrednich raportów w ramach szkoleń osobistych na temat zasad naszego Kodeksu Zasad Etyki i Prowadzenia Działalności Biznesowej We Właściwy Sposób.

Wdrażamy kompleksowy roczny program szkoleń online dla docelowych odbiorców w zakresie kluczowych zagadnień dotyczących zgodności z normami i przepisami. Program nauczania opracowany z myślą o praktycznych wskazówkach dotyczących stosowania naszych zasad i procedur, zawiera obowiązkowe instrukcje dotyczące przepisów antykorupcyjnych, zasad antymonopolowych, ochrony danych, zarządzania handlem światowym, zwalczania molestowania oraz innych kluczowych obszarów prawnych i regulacyjnych.

Zdrowie i bezpieczeństwo pracowników

Rola zarządu i kontrola rady nadzorczej

Troska o naszych pracowników i środowisko naturalne jest obowiązkiem wszystkich liderów. Korporacyjny zespół ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa (EHS) zapewnia funkcjonalne i przemyślane kierownictwo i jest prowadzony przez starszego wiceprezesa EHS, który jest członkiem Komitetu Zarządzającego wyższego szczebla. Każda branża jest wspierana przez liderów biznesowych EHS, którzy regularnie współpracują z regionalnymi liderami EHS w celu wspierania działań na poziomie lokalnym.

Podejście strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem i możliwościami

Na każdym szczeblu zarządzania, regionalnym i korporacyjnym dokonuje się okresowego przeglądu i oceny incydentów i tendencji w zakresie BHP w celu określenia możliwych do zrealizowania działań priorytetowych. Każdy zakład przeprowadza coroczną samoocenę zgodności z normą ISO 14001 i wewnętrznymi standardami Eaton. Eaton przeprowadza audyty wewnętrzne w każdym zakładzie co trzy lata i stale dąży do wdrożenia najlepszych w swojej klasie standardów operacyjnych.

Wykorzystanie wskaźników lub celów pomiarowych do oceny i zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z poszczególnymi tematami

W ramach wspierania ogólnych celów biznesowych, zespół ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa określa cele BHP pod kierunkiem Dyrektora Generalnego i za zgodą Komitetu Zarządzającego wyższego szczebla.

Jak oceniamy i monitorujemy postępy

Komitet Zarządzający wyższego szczebla regularnie otrzymuje wyniki operacyjnych ocen wyników w zakresie BHP, w tym wszelkich poważnych urazów i odnotowywanego wskaźnika wypadków.

Starszy wiceprezes ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, który jest członkiem zarówno korporacyjnego zespołu ds. środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, jak i Komitetu Zarządzającego wyższego szczebla firmy Eaton, składa Radzie Dyrektorów raporty w różnych sprawach dotyczących BHP co miesiąc, kwartalnie oraz rocznie.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Rola zarządu i kontrola rady nadzorczej

Wiceprezes ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw kieruje naszą filozofią zarządzania łańcuchem dostaw Jeden Eaton, która odzwierciedla nasze podstawowe wartości i nasze zaangażowanie w prawidłowe prowadzenie działalności. Nasze oczekiwania względem dostawców są rozszerzeniem tych zasad oraz naszego wspólnego zaangażowania w odpowiedzialne praktyki zaopatrzeniowe.

Wiceprezes ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw nadzoruje politykę i procedury, które regulują zarządzanie dostawcami i praktyki zaopatrzenia Eaton, a ponadto jest członkiem Komitetu Zarządzającego wyższego szczebla.

EVP, SCM składa Zarządowi okresowe raporty na temat krytycznych kwestii związanych z działalnością firmy Eaton w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw.

Podejście strategiczne oraz zarządzanie ryzykiem i możliwościami

Funkcja Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM - Supply Chain Management) firmy Eaton współpracuje z naszą bazą dostawców, zapewniając, że dostawcy mogą skutecznie i wydajnie wspierać naszą działalność. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw kładzie nacisk na cztery główne cele:

  • Zarządzanie nabywaniem towarów i usług.
  • Tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy poprzez efektywne zarządzanie kosztami i wydajność operacyjną.
  • Zapewnienie zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego oraz zgodności z normami i przepisami.
  • Dążenie do ciągłego doskonalenia, wspieranie możliwości rozwoju zarówno dla firmy Eaton, jak i dla naszych dostawców.

 

W ramach naszej filozofii Zarządzania Łańcuchem Dostaw Jeden Eaton, organizacja Zarządzania Łańcuchem Dostaw firmy Eaton podejmuje corocznie rygorystyczne analizy w celu zidentyfikowania i ograniczenia szerokiego spektrum ryzyka związanego z łańcuchem dostaw, w tym krytycznych dostaw i/lub materiałów krytycznych. Nasz Proces Oceny Ryzyka obejmuje skanowanie ryzyka źródeł zewnętrznych, gromadzenie danych wywiadowczych i wewnętrzne uzgadnianie scenariuszy ryzyka. Oceniamy ryzyko na podstawie jego nasilenia i prawdopodobieństwa oraz opracowujemy konkretne strategie jego ograniczania.

Wykorzystanie wskaźników lub celów pomiarowych do oceny i zarządzania ryzykiem i szansami związanymi z poszczególnymi tematami

Identyfikujemy ryzyko na poziomie problematyki i stosujemy naszą ocenę w całym spektrum naszej działalności. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka wyjaśniamy, w jaki sposób je obecnie ograniczamy w oparciu o konkretne działania. Monitorujemy ten proces kwartalnie, aby uwzględnić wszelkie zmiany.

Ponadto Zarządzenie Łańcuchem Dostaw (SCM) ustanawia wytyczne dotyczące identyfikacji ryzyka i planowania awaryjnego. Niniejsze wytyczne mogą być stosowane do bieżącego procesu zakupowego lub do oceny stabilności istniejącego dostawcy. Omawiane wytyczne to:

  • Przedstawienie przeglądu koncepcji dotyczących identyfikacji potencjalnych zagrożeń w ramach bazy podażowej.
  • Wprowadzanie procesów i wzorców postępowania w celu zatwierdzenia potencjalnych zagrożeń i konsekwencji wynikających z błędów dostawców.
  • Przedstawienie zalecanej listy kontrolnej w celu rozpoczęcia planowania i działań awaryjnych.
Jak oceniamy i monitorujemy postępy

Prosimy dostawców o uznanie naszego kodeksu postępowania dla dostawców i sprawdzamy ich status w uzupełnieniu do ich akceptacji w ramach standardowych warunków umownych firmy Eaton. Prosimy również o przestrzeganie wszystkich lokalnych i regionalnych przepisów dotyczących prowadzenia działalności handlowej.

Zaktualizowaliśmy i uprościliśmy nasz proces Oceny Warunków dla Dostawców (SSA - Supplier Site Assessment). Proces ten zapewnia głębszą analizę wydajności dostawcy i obejmuje ocenę elektronicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy dostawcy oraz zasad zarządzania produktem. Wyniki Oceny Warunków dla Dostawców są poddawane przeglądowi w celu zidentyfikowania wszelkich luk, które mogą występować w działalności dostawcy, a przed rozpoczęciem współpracy z nami wymagane są formalne działania naprawcze.

spacer