Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Ład korporacyjny

Firma Eaton wykazuje odpowiedzialność za praktyki w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyniki na najwyższych szczeblach zarządzania.

Silne systemy i procesy

Wiemy, że potrzebujemy silnych systemów zarządzania i procesów, aby zapewnić realizację naszej wizji, celów finansowych i aspiracyjnych.

Nasze zasady ładu korporacyjnego określają wspólny zestaw oczekiwań i praktyk, które prowadzą naszą wyższą kadrę kierowniczą i zarząd. Gospodarowanie strategią zrównoważonego rozwoju firmy i jej wynikami jest rolą Zarządu firmy i Komitetu Wyższego Przywództwa, które kierują się wskazówkami Rady ładu korporacyjnego (SGC). Rada SGC składa się z 35 przedstawicieli firmy z całego świata. Grupa spotyka się regularnie, aby rozwijać naszą strategię, omawiać reakcje na pojawiające się problemy i zapewnić jednolite stanowisko w kwestiach środowiskowych, społecznej odpowiedzialności i związanych z ładem korporacyjnym (ESG).

Dowiedz się więcej o naszych zasadach i statucie ładu korporacyjnego.

 

Łączenie wyników w zakresie zrównoważonego rozwoju z wynikami finansowymi oraz dostarczanie zachęt finansowych do realizacji celów

Informujemy naszych partnerów biznesowych o wynikach naszych działań w zakresie BHP w połączeniu z coroczną sprawozdawczością finansową. Oceniamy nasze wyniki w odniesieniu do celów opracowywanych corocznie przez naszą Radę Przywództwa wyższego szczebla. Po ustaleniu celów, komunikujemy się z naszymi jednostkami biznesowymi. Zapewniamy, że komunikacja ta dociera poprzez naszą organizację do naszego serwisu produkcyjnego i innych punktów operacyjnych w firmie.

Postępy w realizacji naszych rocznych celów oceniamy za pomocą programu o nazwie APEX. APEX umożliwia nam ocenę każdego pracownika pod kątem ustalonych celów i zgodności z wartościami firmy. Wykorzystujemy te oceny wyników APEX do podejmowania decyzji o wynagrodzeniach i innych zachętach finansowych dla wszystkich pracowników i menedżerów wykonawczych.

Osiągnięcie i przekroczenie naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju ma zasadnicze znaczenie dla naszego całościowego sukcesu biznesowego. Aby zachęcić do postępu w naszej działalności, zachęcamy do osiągania zadowalających wyników. Nasz korporacyjny zespół wykonawczy otrzymuje nagrodę pieniężną za osiągnięcie rocznych celów redukcji emisji zanieczyszczeń ustalonych przez naszego dyrektora generalnego. Dodatkowo wszyscy pracownicy mają możliwość otrzymania nagród za ich doskonałe wyniki w miejscu pracy. Projektujemy proces przyznawania nagród w taki sposób, aby zaangażować w niego wszystkich pracowników. Poprzez nagrody staramy się również zwiększać rozwój i przekazywanie najlepszych praktyk pracy.

Nagrody te są wyrazem uznania dla praktyk zwiększających efektywność energetyczną i postęp w zakresie zrównoważonego rozwoju. Do nagród za osiągnięcia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju należą m.in. Nagroda Ciągłego Doskonalenia, Inżynier Roku i Doskonałość Biznesowa Eaton.