Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa pracowników jest naszą podstawową troską

W firmie Eaton naszym głównym celem jest zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa, higieny pracy i dobrego samopoczucia. Nasze zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia pracowników odzwierciedla nasze przekonanie, że wszystkim wypadkom przy pracy można zapobiec. We wszystkich naszych działaniach umacniamy określone zasady, aby wzmocnić naszą kulturę „zero wypadków” przy pracy.

Nasze zasady bezpieczeństwa i oczekiwania w tym zakresie świadczą o zaangażowaniu w sprawy pracowników i wykonawców.

Wszyscy pracownicy, w tym wykonawcy pracujący w naszych zakładach, ponoszą osobistą odpowiedzialność za stworzenie i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy. Każdy odgrywa znaczącą rolę zarówno w zakresie bezpieczeństwa osobistego, jak i bezpieczeństwa swoich współpracowników. Polityka bezpieczeństwa firmy Eaton jest częścią prowadzenia działalności we właściwy sposób. Prowadzi nas ona w dążeniu do wyeliminowania wypadków i chorób w miejscu pracy.

Odsetek, o jaki obniżyliśmy nasz całkowity wskaźnik rejestrowanych wypadków przy pracy (TRCR) w 2019 roku
16
%
Odsetek, o jaki obniżyliśmy nasz całkowity wskaźnik rejestrowanych wypadków przy pracy (TRCR) w 2019 roku
Odsetek, o jaki obniżyliśmy liczbę dni w których zdarzały się wypadki przy pracy (DACR) w 2019 roku
4
%
Odsetek, o jaki obniżyliśmy liczbę dni w których zdarzały się wypadki przy pracy (DACR) w 2019 roku
Każdy pracownik firmy Eaton jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy
100
%
Każdy pracownik firmy Eaton jest odpowiedzialny za tworzenie i utrzymanie bezpiecznego środowiska pracy

Dbamy o spokój i bezpieczeństwo.*

*Bezpieczeństwo nie jest przypadkowe. W firmie Eaton nieustannie wdrażamy bezpieczniejsze procesy w celu ochrony pracowników (twoich i naszych), kształcąc naszych klientów i partnerów w zakresie najlepszych praktyk i rozwiązań inżynieryjnych, aby stworzyć bezpieczniejszy świat dla wszystkich.

Zasady bezpieczeństwa firmy Eaton wymagają od każdego pracownika osobistej odpowiedzialności za tworzenie bezpiecznych warunków pracy

Zasady bezpieczeństwa firmy Eaton podkreślają również znaczenie zapewnienia dobrego samopoczucia naszym pracownikom:

 • Podstawą wszystkich naszych działań jest bezpieczeństwo
 • Angażujemy się w eliminację czynników, w skutek których nasi pracownicy odnoszą fizyczne obrażenia lub zapadają na choroby zawodowe
 • Wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym można zapobiec, a stworzenie w środowisku pracy bezwypadkowej kultury bezpieczeństwa jest możliwe
 • To my podejmujemy decyzje i promujemy zachowania pozwalające nam chronić siebie i innych przed wypadkami przy pracy
 • Zmniejszanie ryzyka i stała poprawa naszych wyników w zakresie bezpieczeństwa odbywa się na drodze oficjalnego procesu rozwiązywania problemów

Nasze zasady bezpieczeństwa wymagają od każdej osoby odpowiedzialności w rozpoznawaniu i poprawie ryzykownych zachowań lub niebezpiecznych warunków w miejscu pracy. Obejmuje to przestrzeganie podstawowych wymogów bezpieczeństwa. Uważamy te wymogi za bezwzględne, ponieważ naruszenie przepisów bezpieczeństwa może skutkować poważnymi obrażeniami, a nawet śmiercią.

Przepisy bezpieczeństwa wymagają od pracowników przestrzegania ustalonych procedur

 • Sterowanie energią/blokada energii w razie niebezpieczeństwa: Podczas wykonywania czynności serwisowych i konserwacyjnych urządzeń i procesów stosujemy ustalone procedury sterowania energią i jej blokowania.
 • Zabezpieczenie i obsługa maszyn: Zapewniamy prawidłowe działanie zabezpieczeń maszyny, podczas gdy pracownicy stosują się do zasad użytkowania sprzętu i przestrzegają wszystkich procedur związanych z bezpieczeństwem.
 • Pozwolenia na pracę i specjalistyczne procedury bezpieczeństwa przy czynnościach wysokiego ryzyka: W razie potrzeby wymagamy odpowiednio autoryzowanych pozwoleń na pracę. Przestrzegamy wszystkich specjalnych procedur bezpieczeństwa podczas pracy w gorących pomieszczeniach, w pomieszczeniach zamkniętych, przy urządzeniach elektrycznych pod napięciem, podczas pracy o podwyższonym ryzyku i podczas innych czynności o wysokim stopniu ryzyka. Czynności takie mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony i uprawniony personel.
 • Środki ochrony indywidualnej (PPE): Przestrzegamy wszystkich wymogów dotyczących środków ochrony osobistej określonych dla naszej pracy i dla naszego obszaru roboczego.
 • Bezpieczna jazda: Minimalizujemy rozpraszanie uwagi podczas podróży służbowych, do komunikacji używamy jedynie systemów głośnomówiących. Podczas jazdy zapinamy pasy bezpieczeństwa i wymagamy tego samego od wszystkich pasażerów. Nie korzystamy z pojazdów silnikowych będąc pod wpływem jakichkolwiek substancji chemicznych.
 • Zgłaszanie incydentów i zdarzeń: Zgłaszamy niebezpieczne warunki oraz wszystkie urazy i choroby - nawet te najmniejsze. Zapewnia to właściwą ocenę medyczną i wdrożenie ulepszonych procesów, aby zapobiec podobnym zdarzeniom lub stanom chorobowym w przyszłości.

Zasady zerowej tolerancji w zakresie bezpieczeństwa i ochrony życia - bezpieczne warunki pracy to warunek zatrudnienia

Należy zawsze przestrzegać następujących zasad. Naruszenie tych zasad spowoduje rozwiązanie umowy o pracę.

 • Urządzenia zabezpieczające i osłony: Urządzenia zainstalowane w celu zapewnienia bezpiecznej pracy maszyny nie mogą być usuwane, naruszane ani pomijane
 • Blokada/oznaczenie: Należy przestrzegać procedur blokowania/wyłączania
 • Podczas prac przy instalacjach elektrycznych oraz gdy istnieje ryzyko zwarcia łukowego: należy używać stosownych środków ochrony indywidualnej (PPE)
 • Ochrona przed upadkiem: W przypadku prac prowadzonych na wysokości od 1,82 m wzwyż należy stosować odpowiednie zabezpieczenia
 • Zamknięte pomieszczenia wymagające pozwolenia na dostęp: Nikt nie może wejść do zamkniętego pomieszczenia do którego wymagane jest pozwolenie na dostęp, bez zatwierdzonego pozwolenia
 • Pasy bezpieczeństwa/zabezpieczenia: Wszyscy operatorzy i pasażerowie mechanicznych pojazdów ciężarowych i sprzętu przemysłowego muszą mieć zapięte pasy bezpieczeństwa i używać dostępnych zabezpieczeń

Bezpieczne warunki pracy to warunek zatrudnienia w naszej firmie. Nie będziemy zezwalać na działania odwetowe wobec pracownika, który w dobrej wierze zgłasza naruszenie bezpieczeństwa. Pracownicy, którzy naruszają podstawowe wymagania bezpieczeństwa lub inne wymogi bezpieczeństwa, mogą zostać ukarani sankcjami dyscyplinarnymi, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. Naruszenie zasad bezpieczeństwa i ochrony życia spowoduje rozwiązanie umowy o pracę.

Środowisko naturalne, Zdrowie i Podręcznik Zasad BHP

Naszym celem jest zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich naszych pracowników, wykonawców i gości. Podręcznik Zasad BHP obowiązuje wszystkie osoby trzecie wykonujące czynności w naszych lokalizacjach. Obejmuje to dostawców, pracowników tymczasowych, podwykonawców, sprzedawców, gości i wszystkich innych pracowników spoza firmy Eaton. Podręcznik ten zawiera krótkie podsumowanie praktyk BHP wymaganych do pracy w naszej firmie. Warunkiem pracy w naszej firmie jest przestrzeganie zasad BHP oraz wszystkich wymagań prawnych, lokalizacyjnych i projektowych.

Zapoznaj się z Podręcznikiem Zasad BHP dla zakładów kontrolowanych przez firmę Eaton

Nasi pracownicy i wykonawcy mogą wykonywać prace w pomieszczeniach niekontrolowanych przez firmę Eaton, takie jak usługi serwisowe w siedzibach klientów. W takich wypadkach zapewnienie bezpiecznego środowiska pracy może zależeć od działań (lub zaniechań) innych osób. Wytyczne dotyczące BHP zawierają podsumowanie wymogów, które powinny zostać uwzględnione przez strony ogólnie odpowiedzialne za BHP w danym miejscu pracy, ponieważ zgodność z tymi wymogami - oraz ze wszystkimi wymogami prawnymi, związanymi z daną lokalizacją i projektem - jest warunkiem pracy w lokalizacjach niekontrolowanych przez firmę Eaton. Personel lub wykonawcy firmy Eaton są uprawnieni do wstrzymania działań i wycofania się z miejsca pracy w każdym przypadku, gdy nie są spełnione jakiekolwiek wymagania określone w wytycznych BHP lub w każdym przypadku, gdy uznaliby, że oni sami lub mienie firmy Eaton są narażone na niedopuszczalne zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa stwarzane przez strony trzecie z powodu braku odpowiedniej kontroli.

Pobierz Podręcznik Zasad BHP dla zakładów niekontrolowanych przez firmę Eaton

Program Bezpieczeństwa Zero Wypadków

Przeprowadzone przez firmę Eaton oceny ryzyka i audyty naszych procedur BHP dają konkretne rezultaty.

Aby przyspieszyć realizację programu „zero wypadków” przy pracy, wdrażamy strategię koncentrującą się na konkretnych zakładach produkcyjnych. Strategicznie dobieramy zakłady w oparciu o najnowsze wyniki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz istniejącą kulturę bezpieczeństwa. Celem programu jest poprawa zdrowia i bezpieczeństwa naszych pracowników przy jednoczesnym rygorystycznym przestrzeganiu kultury bezpieczeństwa „zero wypadków” przy pracy. Przeprowadzamy ten proces skupiając się na zasadach bezpieczeństwa i wprowadzając program, który obejmuje:

 • Zaangażowanie kierownictwa i przywództwa firmy
 • Zaangażowanie pracowników
 • Identyfikację zagrożeń, ich kontrolowanie i zapobieganie im
 • Szkolenia i komunikację w celu zwiększenia świadomości i zrozumienia zasad bezpieczeństwa
 • Monitorowanie procesu i odpowiedzialność

Aby zapewnić ciągłą skuteczność działania w zakresie bezpieczeństwa, regularnie odświeżamy komunikaty na temat kluczowych wartości i zachowań w tym zakresie. Oferujemy też wsparcie poprzez różnego rodzaju szkolenia z zakresu BHP dla wszystkich pracowników oraz specjalistyczne szkolenia dla naszych liderów.

 • Edukacja wszystkich nowych pracowników w zakresie bezpieczeństwa
 • Szereg możliwości szkoleniowych, które wzmacniają zasady BHP
 • Szkolenie w zakresie BHP dla kierowników zakładów produkcyjnych
 • Specjalistyczne szkolenie dla przełożonych w zakresie „bezpiecznej pracy”

Nasz program nagród za bezpieczeństwo wyróżnia te miejsca, które mają znakomite wyniki w zakresie bezpieczeństwa. Nagrody te są wyrazem uznania dla zakładów, w których odnotowuje się znakomite wyniki pod tym względem, między innymi:

 • Identyfikację i kontrolę zagrożeń typowych dla danej lokalizacji.
 • Korzystanie z wiodących wskaźników wraz z powiązanymi celami i dowodami wykorzystania tych informacji do lepszego zarządzania bezpieczeństwem
 • Konstruktywne i skuteczne zaangażowanie pracowników
 • Efektywny program nagród i wyróżnień
 • Włączenie bezpieczeństwa do planowania i działań ciągłego doskonalenia.