Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Integracja i różnorodność

Jedną z aspiracji naszej firmy jest bycie wzorem integracji i różnorodności w naszej branży

Firma Eaton pragnie być modelem integracji i różnorodności w swojej branży - firmą znaną ze sposobu, w jaki wita wszystkich przy swoim stole i włącza ich do dyskusji, słuchając tego, co mają do powiedzenia i zaoferowania. Chcemy stworzyć środowisko pracy, w którym wszyscy nasi pracownicy mają szansę być najlepsi.

Integracja i różnorodność są kluczowymi elementami dla osiągnięcia celów startegicznych i sprzedażowych w Eaton

Integracja i różnorodność oznaczają rozpoznawanie, docenianie i wykorzystywanie różnic w naszych perspektywach i kulturach, które sprawiają, że każdy z nas jest wyjątkowy. Potrzebujemy integracji i różnorodności, aby osiągnąć nasze cele biznesowe, realizować naszą wizję i być wzorem w naszej branży. Otwartość na różnorodność poszerza nasz dostęp do najbardziej utalentowanych pracowników, a integracja pozwala nam ich zaangażować w pracę w naszej firmie. Nasi pracownicy mogą w pełni wykorzystać swój potencjał w środowisku promującym innowacyjność i otwartą komunikację, a także dowiedzieć się więcej na temat integracji i różnorodności.

Cztery filary doskonałości na rzecz integracji i różnorodności

Nasza globalna organizacja koncentruje się na poniższych czterech filarach integracji i różnorodności:

 • Talent: Ukierunkowanie na integrację pomaga przyciągać, zatrzymywać i promować uzdolnionych pracowników niezbędnych do napędzania wzrostu naszej firmy.
 • Wydajność: Ukierunkowanie na integrację umożliwia wszystkim pracownikom wykorzystanie ich unikatowych umiejętności w celu osiągnięcia najwyższego potencjału i zoptymalizowania wyników biznesowych.
 • Globalizacja: Ukierunkowanie na integrację przyśpiesza proces stawania się globalną firmą, która może wygrywać na wszystkich rynkach.
 • Innowacyjność: Ukierunkowanie na integrację rozwija i wykorzystuje różne doświadczenia ludzi, ich perspektywy i sposoby myślenia w celu tworzenia lepszych procesów, produktów i usług.

Nasz model przywództwa

Sześć cech przywódczych firmy Eaton - etyka, pasja, odpowiedzialność, wydajność, przejrzystość i kształcenie - wspiera naszą kulturę integracji i stanowi podstawę otwartego i integracyjnego środowiska pracy. Firma Eaton wie, że najważniejszym składnikiem jej sukcesu są jej pracownicy. Doceniamy również to, że każdy jest wyjątkowy – mamy różne perspektywy, podstawy i doświadczenia, które wpływają na powstawanie naszych pomysłów i opinii. Te różnice i perspektywy prowadzą do innowacyjnych pomysłów, lepszych decyzji dla naszej firmy i naszych klientów oraz szerokiej wiedzy, która wzmacnia nasz wizerunek jako lidera opinii. Urealniamy nasze pomysły. Prosimy naszych przywódców o opracowanie celów, które będą sformułowane i mierzone tak, jak cele biznesowe i będą zmierzały do stworzenia integracyjnego środowiska pracy. Dowiedz się więcej o naszej wizji i celach.

Nowe pokolenie pracowników będzie bardziej zróżnicowane

Razem ze zróżnicowaniem talentów naszych pracowników zmieniła się też sytuacja na rynku. Obecnie zatrudniamy innych pracowników niż 20 lat temu, a w przyszłości te zmiany jeszcze bardziej przyśpieszą. W Stanach Zjednoczonych większość pracowników pochodzi z różnych mniejszości. Na całym świecie coraz więcej kobiet wchodzi na rynek pracy, podczas gdy coraz większa liczba pracowników w wieku emerytalnym odchodzi z pracy i jest zastępowana przez pracowników z kolejnego pokolenia. Aby móc konkurować z innymi firmami, różnorodność naszego przywództwa i podejścia biznesowego musi odzwierciedlać różnorodność naszych pracowników, społeczności i klientów.

Wspieranie integracji i różnorodności

Inclusion Eaton Resource Groups - Grupy integracji pracowników firmy Eaton (iERGs) zrzeszają pracowników, którzy mają wspólne cele, zainteresowania lub doświadczania. Tych siedem grup promuje przyjazne, integracyjne środowisko pracy, które uwzględnia różnice i zachęca do bycia jego częścią wszystkich naszych pracowników:

 • Grupa WAVE – Kobiety tworzące wartość dodaną w firmie Eaton
 • Grupa Veterans – Weterani armii Stanów Zjednoczonych
 • Grupa ENGAGE – Cele i doskonalenie przyszłych pokoleń pracowników firmy Eaton
 • Grupa iConnect – Społeczność Ciemnoskóra, Afroamerykańska i Społeczności wieloetniczne
 • Grupa SOAR – Wzmacnianie naszych Azjatyckich Społeczności
 • Grupa #VAMOS! – Społeczność Latynoamerykańska i Hiszpańskojęzyczna
 • Grupa Eaton Pride – Społeczność LGBT
 • enABLE – Osoby z niepełnosprawnościami i/lub zarządzające specjalnymi potrzebami

Grupy Integracji Pracowników są miejscem, w którym mogą oni ze sobą współpracować lub otrzymywać doradztwo i rozwijać się zawodowo. Grupy te ponadto wprowadzają nowych pracowników do naszej kultury organizacyjnej oraz pomagają budować i utrzymywać ich zaangażowanie, satysfakcję i lojalność.

Obecnie w siedmiu naszych grupach integracji pracowników mamy ponad 9,500 członków w 60 krajach, co oznacza wzrost o 32% w ciągu ostatnich dwóch lat. Grupy WAVE i ENGAGE działają na skalę globalną i obejmują ponad 75 lokalnych grup (o nazwie myWAVE i myENGAGE). W Stanach Zjednoczonych grupa Veterans służy członkom wojska i ich wspiera. W 2016 roku wprowadziliśmy trzy dodatkowe grupy integracji pracowników: Grupę SOAR w celu wsparcia naszych pracowników z Azji i Ameryki Łacińskiej; grupę iConnect w celu wsparcia pracowników ze społeczności ciemnoskórej, afroamerykańskiej i społeczności wieloetnicznych oraz grupę #VAMOS! w celu wsparcia naszych pracowników ze społeczności latynoamerykańskiej i hiszpańskojęzycznej. Uruchomiliśmy również północnoamerykańską grupę Eaton Pride społeczności LGBT, która w 2018 roku rozszerzyła się na Meksyk i część Europy. W 2018 roku utworzyliśmy nową, globalną grupę enABLE zrzeszającą osoby z niepełnosprawnościami.

Grupy integracji pracowników pomagają nam zidentyfikować priorytety, przełamać bariery wielokulturowości, zaangażować się w projekty biznesowe i w inicjatywy mające na celu przyciągnięcie, zatrzymanie i rozwój talentów. Niektóre z ich działań to seminaria internetowe, wykłady prelegentów, inicjatywa projektów, imprezy budujące kontakty i dyskusje z kadrą zarządzającą przy jednym stole.

Nasze grupy integracji mogą przyczynić się do zmian:

 • To właśnie dzięki grupom integracji, które dostarczyły informacji zwrotnych i uzasadnienia biznesowego, rozszerzyliśmy naszą politykę płatnych urlopów rodzicielskich w USA.
 • Grupy integracji przeprowadziły testy porównawcze i opracowały nowy program dotyczący projektów Stretch Assignment Marketplace, który jest kreatywnym sposobem zaangażowania pracowników w projekty realizowane we wszystkich naszych firmach, funkcjach i regionach oraz rozwijania umiejętności podczas nawiązywania kontaktów w całej firmie.
 • Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2018, Grupa WAVE przewodziła globalną akcję, w którą zaangażowało się ponad 16,000 osób w naszych 130 regionalnych lokalizacjach. Wydarzenia te obejmowały panele dyskusyjne i prezentacje oraz możliwość dzielenia się osobistymi doświadczeniami pracowników na temat działań, jakie podejmą w celu stworzenia bardziej integracyjnego środowiska pracy w firmie Eaton.
 • W Indiach nasza Grupa WAVE pomogła opracować i wypromować program mający na celu wyłonienie kobiet z doświadczeniem w inżynierii, łańcuchu dostaw, dziale kadr i finansach, które chciały powrócić do pracy po przerwie w karierze zawodowej. Do tej pory program ReLaunch znalazł ponad 45 kobietom stanowiska pracy w firmie Eaton.

Jesteśmy dumni z grup integracji pracowników i ich pozytywnego wkładu w działalność firmy Eaton. Ich działania angażują i wzmacniają pozycję tysięcy ludzi na całym świecie.

Program doradztwa firmy Eaton jest kolejnym źródłem rozwoju i awansu naszych różnorodnie utalentowanych pracowników. Formalny program doradztwa został zaprojektowany jako wspólny proces pomiędzy mentorem i podopiecznym w celu skupienia się na konkretnych potrzebach rozwojowych zgodnych z krótko i długoterminowymi aspiracjami zawodowymi pracownika.

Nasze grupy integracji i programy doradztwa wspierają aspiracyjne cele naszej firmy i tworzą środowisko pracy sprzyjające integracji poprzez doradztwo, edukację i możliwości rozwoju. Wspierają one również strategię i cele określone przez Radę ds. Globalnej Integracji i cztery Regionalne Rady ds. Integracji w środowisku pracy.

W 2014 roku rozpoczęliśmy nasze całodzienne szkolenia na temat integracji i różnorodności, Cenna integracja i różnorodność w firmie Eaton— Siła perspektyw,  adresowane do wszystkich liderów organizacji na całym świecie. Od tego czasu wzięło w nich udział ponad 5 tys. naszych liderów i pomogły im one zyskać większą świadomość o ich osobistych uprzedzeniach i nauczyły ich, jak być bardziej integracyjnym przywódcą. Stworzyliśmy też narzędzia, które nasi liderzy mogą wykorzystać w codziennych interakcjach (spotkania, wywiady, oceny talentów i inne), aby pomóc im przejść od nieświadomych uprzedzeń do modelowania zachowań związanych ze świadomą integracją.

Tworzenie różnorodnej i sprzyjającej integracji kadry pracowniczej

Budowanie różnorodnej i integracyjnej kadry pracowniczej rozpoczyna się od wyłonienia najlepszych talentów. Zarządzanie talentami oznacza zatrudnianie osób o odpowiednich umiejętnościach oraz dostosowywanie ich rozwoju zawodowego i celów do naszej strategii korporacyjnej. Prawie 46% naszych amerykańskich oficerów reprezentuje różne grupy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu talentami w firmie Eaton.

Równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym

Równowaga pomiędzy wydajnością w pracy i w życiu prywatnym jest wspólną troską naszych pracowników. W związku z rosnącą na całym świecie liczbą rodziców samotnie wychowujących dzieci i liczbą podwójnych dochodów nasza kultura pracy musi wspierać naszych pracowników w godzeniu życia zawodowego, rodzinnego i osobistego. Elastyczne rozwiązania w zakresie pracy i programy integracyjne pozwolą nam pozostać konkurencyjnymi w przyciąganiu najlepszych talentów i umożliwią pracownikom znajdującym się w różnych sytuacjach życiowych na pozostanie w firmie Eaton.

Do końca 2018 r. prawie 800 pracowników uczestniczyło w naszym programie Elastyczne Rozwiązania Pracy w 28 zakładach w USA i 12 na całym świecie. Elastyczne rozwiązania pracy obejmują skrócone tygodnie pracy, pracę zdalną, dzielenie się pracą, pracę w niepełnym wymiarze godzin, elastyczny czas pracy i pracę z domu. Te zorientowane na integrację w świecie pracy programy pomogą nam w realizacji naszego celu, jakim jest zatrudnianie i zatrzymywanie najbardziej utalentowanych pracowników oraz pozostanie konkurencyjnymi jako firma.

System Biznesowy Eaton — zintegrowana metoda

System Biznesowy Eaton (EBS) to sposób, w jaki prowadzimy naszą firmę jako zintegrowaną organizację operacyjną i źródło naszej przewagi konkurencyjnej. Dzięki systemowi EBS jesteśmy w stanie działać wspólnie, posługując się tym samym kodem w różnych regionach świata, na różnych rynkach i w różnych działalnościach biznesowych. System EBS zapewnia nam jednolitą wizję firmy, kulturę opartą na wartościach i wspólną filozofię, która sprzyja integracji i różnorodności. Pracując z systemem EBS łączymy potencjał wielu pracowników w potęgę jednej organizacji. Dowiedz się więcej

Różnorodność w zarządzie naszej firmy

Zobowiązanie do integracji w naszych praktykach biznesowych oraz w naszym środowisku pracy zaczyna się od członków zarządu firmy, którzy wspólnie nadzorują wszystkie działania i cele korporacyjne. Zarząd naszej firmy wraz z jej dyrektorem generalnym wspólnie ustalają cele w zakresie różnorodności i monitorują postępy w całej firmie. 50% Zarządu z naszej firmy to osoby z grup niewystarczająco reprezentowanych. Dowiedz się więcej o Zarządzie naszej firmy.

Różnorodność naszych dostawców

Małe i różnorodne przedsiębiorstwa napędzają gospodarkę dzięki tworzeniu miejsc pracy i dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań. Wierzymy, że zachęcanie tych firm do konkurowania dla naszej działalności przynosi korzyści zarówno nam, jak i społecznościom, w których działamy. Biuro ds. Różnorodności Dostawców stale pracuje nad identyfikacją potencjalnych partnerów wśród małych firm, przedsiębiorstw posiadanych przez amerykańskich weteranów i kobiety na terenie Stanów Zjednoczonych.

W 2018 r. zakupiliśmy towary i usługi o wartości 2 mld USD od małych i różnorodnych dostawców, przy czym 780 mln USD pochodziło od firm należących do mniejszości oraz firm będących własnością kobiet i weteranów. 35% całkowitych wydatków naszych dostawców trafiło do różnorodnych i małych firm, z czego 13,3% stanowiły firmy należące do mniejszości, kobiet i firm będące własnością weteranów. W ciągu ostatniego roku zwiększyliśmy nasze wydatki w każdej kategorii: zakupy w firmach należących do mniejszości wzrosły o 40%, w firmach należących do kobiet o nieco ponad 23%, w firmach należących do weteranów o 18%, a w małych przedsiębiorstwach o 20%. Dowiedz się więcej o różnorodności dostawców firmy Eaton.

Zarządzanie integracją i różnorodnością

Korporacyjny Dział Kadrowy składa się z dwunastu Centrów Doradztwa (CoE) obsługujących wszystkie nasze globalne operacje. Centrum Integracji i Różnorodności jest odpowiedzialne za ustalanie ogólnych wytycznych w tej dziedzinie.

Globalna Rada Integracji i cztery Regionalne Rady Integracji określają strategię i inicjatywy w tej dziedzinie. Rada integracji pod przewodnictwem naszego dyrektora generalnego spotyka się co kwartał w celu:

 • Ustalenia ogólnej globalnej strategii i imperatyw w oparciu o analizę porównawczą, przegląd odpowiednich danych, informacje zwrotne od grup integracji pracowników itp.
 • Wspierania wdrażania naszej globalnej strategii integracji i różnorodności.

Regionalne Rady Integracji dostosowują nasze regionalne metody integracji i różnorodności do globalnej strategii. Czynią to zapewniając sobie znaczenie i wpływ w miejscach, w których prowadzimy działalność. Regionalni przywódcy wyższego szczebla przewodniczą naszym radom integracji, które mają następującą misję:

 • Zadbanie o regionalne możliwości w zakresie integracji i różnorodności będące w zgodzie z regionalnymi wyzwaniami, jak również z naszą globalną strategią.
 • Wspieranie regionalnego wdrażania naszej globalnej strategii integracji i różnorodności.

W celu rozwoju naszych priorytetów regionalnych, nasz Zespół ds. integracji i różnorodności przeprowadził regionalne grupy dyskusyjne, aby lepiej zrozumieć i zebrać informacje zwrotne na temat możliwości poprawy tworzenia bardziej integracyjnej kultury pracy. Regionalne rady integracji współpracują z globalną radą integracji przy tworzeniu i realizacji tych inicjatyw w zakresie integracji i różnorodności, stosując zarówno podejście odgórne, jak i oddolne. Podczas gdy regionalne rady integracji realizują inicjatywy określone przez globalną radę, programy zainicjowane przez regionalne rady integracji mogą być również wdrażane globalnie. Na przykład regionalna rada z Ameryki Północnej uruchomiła nasz program Elastycznych Rozwiązań Pracy dla tego regionu, ale kiedy było jasne, że program może zaspokoić potrzeby w innych naszych regionach, rozpoczęliśmy globalny pilotaż i od tego czasu uruchomiliśmy go już w dwunastu siedzibach firmy na całym świecie.

Firma Eaton jest dumna z tego, że dysponuje silnymi wewnętrznymi procesami i mechanizmami kontrolnymi służącymi do zarządzania wynikami w zakresie integracji i różnorodności. Wiele z tych mechanizmów kontrolnych łączy osoby i zespoły w całej firmie i obejmuje zarządzanie na każdym poziomie organizacji.