Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Działania w ramach łańcucha dostaw wzmacniają priorytety naszej firmy w zakresie zrównoważonego rozwoju całej organizacji

Nasze priorytety w zakresie zrównoważonego rozwoju obejmują pięć filarów: przejrzystość, wartość dla akcjonariuszy, kadrę pracowniczą, środowisko naturalne i społeczności. Praktyki stosowane w łańcuchu dostaw stanowią integralną część każdego z tych filarów.

Przejrzystość we współpracy pomiędzy naszą firmą a dostawcami jest ważna dla utrzymania naszych relacji partnerskich. Nasze oczekiwania i wyraźne wytyczne regulują nasze relacje z dostawcami. Nasi dostawcy mogą zgłaszać wątpliwości natury etycznej lub prawnej za pośrednictwem naszej infolinii. Kierujemy się odpowiedzialnością za łańcuch dostaw i  przejrzystością, dzieląc się naszymi zasadami zarządzania, takimi jak Kodeks Etyczny firmy Eaton i Kodeks Działania Dostawców, a także naszymi oczekiwaniami dotyczącymi  podejścia do niewolnictwa, handlu ludźmi i minerałów konfliktu. Zachęcamy również naszych dostawców do ujawniania danych dotyczących emisji zanieczyszczeń do atmosfery w ramach Programu Łańcucha Dostaw CDP. W roku sprawozdawczym 2018 otrzymaliśmy od organizacji CDP bardzo dobrą ocenę A zaangażowania dostawców, w uznaniu wysiłków podejmowanych wspólnie z naszymi dostawcami w zakresie praktyk zarządzania gazami cieplarnianymi i sprawozdawczości.

Wartość dla naszych akcjonariuszy wzrasta dzięki proaktywnemu zarządzaniu naszym łańcuchem dostaw. Nasz proces rozwoju technologii i uzasadniania związanej z tym komercjalizacji łączy aspekty łańcucha dostaw na wszystkich etapach. Podczas tych ważnych badań współpracujemy z dostawcami w zakresie jakości i zarządzania produktem w ramach naszych standardowych procesów. Ponadto nasze zaangażowanie u dostawców pozwala nam ograniczyć ryzyko i zminimalizować niestabilność finansową.

Współpracując z dostawcami, wykorzystujemy zasady dotyczące kadry pracowniczej, których przestrzegamy w odniesieniu do naszych pracowników. Podkreślamy znaczenie bezpieczeństwa i higieny pracy naszych dostawców. Nasi dostawcy muszą potwierdzić zaangażowanie w odpowiedzialne praktyki w zakresie pracy i praw człowieka, aby zyskać i utrzymać współpracę z naszą firmą. Poszukujemy zróżnicowanych dostawców, którzy będą się rozwijać i wzmacniać wartość naszych produktów.

Względy środowiskowe stanowią ważną podstawę interakcji między dostawcami. Nasz proces oceny zakładu produkcyjnego dostawcy obejmuje ocenę wyników dostawcy w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz praktyk związanych z odpowiedzialnością za produkty. Współdziałamy z naszymi dostawcami, aby poznać ich wpływ na środowisko i możliwości ciągłego doskonalenia się w tym zakresie.

Wzmocnienie pozycji społeczności lokalnej jest obszarem o wspólnym znaczeniu dla naszej firmy i naszych dostawców. Poszukujemy możliwości współpracy z naszymi dostawcami w celu wzmocnienia społeczności, w których działamy, a także aktywnie monitorujemy ich działalność pod kątem ewentualnych negatywnych skutków dla społeczności w oparciu o wyżej opisane wytyczne.

Dążenie do doskonałości i zaangażowanie w prowadzenie działalności gospodarczej we właściwy sposób

Filozofia  jednego zintegrowanego łańcucha dostaw jest odzwierciedleniem naszych podstawowych wartości i naszego zaangażowania w prowadzenie działalności we właściwy sposób. Nasze oczekiwania względem dostawców są rozszerzeniem tych zasad oraz naszego wspólnego zaangażowania w odpowiedzialne praktyki zaopatrzeniowe.

Naszą misją jest poprawa jakości życia i troska o środowisko naturalne poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii i jesteśmy zobowiązani aktywnie współpracować z naszymi dostawcami, aby tę wizję wprowadzać w życie.

Obecnie nasi dostawcy są kluczowymi partnerami i nadal odgrywają kluczową rolę w realizacji naszej wizji i celów. Pragniemy, aby nasi dostawcy, podobnie jak liderzy i pracownicy firmy Eaton, codziennie pracowali przejawiając etyczny stosunek do pracy, pasję i odpowiedzialność, aby byli oni efektywni, mieli chęć kształcenia się oraz żeby ich działanie było transparentne.

Wybieramy dostawców w oparciu o różne kryteria zaopatrzenia. Ustalamy kto może zostać naszym dostawcą na podstawie całkowitej wartości dodanej dla firmy Eaton, a nie tylko bazując się na kosztach prowadzenia działalności. Nasz Wiceprezes ds. Łańcucha Dostaw nadzoruje politykę i procedury regulujące wybór dostawców i praktyki zaopatrzeniowe firmy Eaton.

Firma Eaton poszukuje do swojego łańcucha dostaw partnerów, którzy spełniają wysokie standardy. Szukamy dostawców, którzy również chcą przyjąć naszą kulturę bezpieczeństwa. Poszukujemy dostawców, którzy są liderami w branży i są najlepsi w swojej klasie:

 • Jakości
 • Dostawy
 • Kosztów
 • Technologii
 • Elastyczność
 • Zrównoważony rozwój

Poszczególne linie biznesowe identyfikują długoterminowych i strategicznych dostawców, którzy są zorientowani na wzrost, stabilni finansowo i skoncentrowani na dostarczaniu wartości dla klienta. Cenimy również dostawców, którzy obsługują wiele linii biznesowych. Konsolidacja łańcucha dostaw w celu podkreślenia znaczenia partnerstwa strategicznego wzmacnia naszą ofertę i zmniejsza ryzyko.

Względy środowiskowe stanowią ważną podstawę interakcji między dostawcami. Nasz proces oceny zakładu produkcyjnego dostawcy obejmuje ocenę wyników dostawcy w zakresie ochrony środowiska i BHP oraz praktyk związanych z odpowiedzialnością za produkty. Współdziałamy z naszymi dostawcami, aby poznać ich wpływ na środowisko i możliwości ciągłego doskonalenia się w tym zakresie.

Rozwijanie partnerstwa z dostawcami

Funkcja Zarządzania Łańcuchem Dostaw (SCM - Supply Chain Management) firmy Eaton współpracuje z naszą bazą dostawców, aby się upewnić, że dostawcy mogą skutecznie i wydajnie wspierać naszą działalność. Zarządzanie Łańcuchem Dostaw kładzie nacisk na cztery główne cele:

 • Zarządzanie nabywaniem towarów i usług.
 • Tworzenie wartości dla naszych akcjonariuszy poprzez efektywne zarządzanie kosztami i wydajność operacyjną.
 • Zapewnienie zarządzania ryzykiem, ładu korporacyjnego oraz zgodności z normami i przepisami.
 • Napędzanie ciągłego doskonalenia działalności i wzrostu firmy Eaton.

Zarządzanie łańcuchem dostaw ma na celu zapewnienie, że nasi dostawcy wypełniają te same zobowiązania, za które my ponosimy odpowiedzialność. Standardy te przekazujemy naszym dostawcom za pośrednictwem:

Od dostawców oczekuje się wywiązania się z omawianych zobowiązań i zapewnienia, że ich działalność przyczynia się do dostarczania przez produkty firmy Eaton:

 • Bezpiecznego środowiska pracy dla pracowników.
 • Środków ochrony środowiska.
 • Zobowiązania do ciągłego doskonalenia wyników w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).

Od dostawców wymagamy wdrożenia systemów zarządzania identyfikujących, dokumentujących i odnoszących się do ryzyka operacyjnego dla BHP. Te systemy zarządzania BHP obejmują:

 • Identyfikację kluczowych zagrożeń i skutków związanych z BHP.
 • Opracowanie kontroli operacyjnych w celu przeciwdziałania zagrożeniom i minimalizacji ich skutków.
 • Przygotowanie planów reagowania na sytuacje kryzysowe.

Firma Eaton wymaga również od dostawców przestrzegania wszystkich obowiązujących norm i przepisów.

Ocena ryzyka w łańcuchu dostaw i przeciwdziałanie zagrożeniom z nim związanym

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw przeprowadza coroczne, rygorystyczne analizy w celu określenia i ograniczenia szerokiego spektrum zagrożeń w łańcuchu dostaw. Nasz Proces Oceny Ryzyka obejmuje skanowanie ryzyka źródeł zewnętrznych, gromadzenie danych wywiadowczych oraz wewnętrzne dopasowanie krajobrazu ryzyka. Oceny ryzyka dokonujemy na podstawie skali dotkliwości i prawdopodobieństwa.

Identyfikujemy ryzyko na poziomie problematyki i stosujemy naszą ocenę w całym spektrum naszej działalności. Dla każdego zidentyfikowanego ryzyka wyjaśniamy, w jaki sposób je obecnie ograniczamy w oparciu o konkretne działania. Proces ten jest kwartalnie modyfikowany pod kątem ewentualnych zmian.

Ponadto Zarządzanie Łańcuchem Dostaw ustanowiło wytyczne dotyczące identyfikacji ryzyka i planowania awaryjnego. Niniejsze wytyczne mogą być stosowane do bieżącego procesu zakupowego lub do oceny stabilności istniejącego dostawcy. Omawiane wytyczne to:

 • Przedstawienie przeglądu koncepcji dotyczących identyfikacji potencjalnych zagrożeń w ramach bazy podażowej.
 • Wprowadzanie procesów i wzorców postępowania w celu zatwierdzenia potencjalnych zagrożeń i konsekwencji wynikających z błędów dostawców.
 • Przedstawienie zalecanej listy kontrolnej w celu rozpoczęcia planowania i działań awaryjnych.

Zaktualizowaliśmy i uprościliśmy proces Oceny Zakładu Dostawcy (SSA - Supplier Site Assessment). Proces ten zapewnia głębszą analizę wydajności dostawcy i obejmuje ocenę elektronicznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy dostawcy oraz praktyki zarządzania produktem.

Prosimy dostawców o potwierdzenie naszego Kodeksu Działania Dostawcy oprócz jego akceptacji jako części standardowych warunków umowy firmy Eaton. Prosimy również o przestrzeganie wszystkich lokalnych i regionalnych przepisów dotyczących zarządzania handlem. Wyniki Oceny Zakładu Dostawcy są poddawane przeglądowi w celu zidentyfikowania wszelkich luk, które mogą występować w działalności dostawcy, a przed rozpoczęciem współpracy z nami wymagane są formalne działania naprawcze.

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw ustanowiło również wytyczne w zakresie zarządzania kryzysowego, które należy stosować w przypadku poważnych zakłóceń w dostawach. Omawiane wytyczne to:

 • Zdefiniowanie procedury komunikacji i zarządzania w sytuacjach kryzysowych.
 • Określenie potencjalnych zasobów wewnętrznych w celu wspierania wydarzeń lub sytuacji kryzysowych u dostawców.
 • Identyfikacja firm zewnętrznych, które będą wspierać dostawców w razie sytuacji kryzysowych.

Rozwijanie i utrzymywanie zróżnicowanej grupy dostawców

Uzyskujemy przewagę konkurencyjną poprzez zróżnicowaną bazę dostaw i zapewnienie równych szans różnym dostawcom w konkurowaniu o współpracę z naszą firmą. Dostawcy firmy Eaton są naszymi partnerami biznesowymi, a nasze partnerstwo musi odzwierciedlać społeczności, w których żyjemy, pracujemy i którym służymy.

Firma Eaton aktywnie poszukuje dostawców spośród małych przedsiębiorstw (SBE), firm posiadanych przez weteranów (VET), mniejszości (MBE), kobiety (WBE) i pochodzących z historycznie niewykorzystanych stref ekonomicznych (HUBZone), aby zapewnić sobie możliwości biznesowe. Zespół ds. różnorodności dostawców stara się zapewnić, że nasz zróżnicowany zestaw dostawców wywiązuje się z tych samych zobowiązań, co każdy dostawca firmy Eaton, zapewniając wysokiej jakości produkty i usługi po konkurencyjnych cenach, a także przestrzega naszych zasad etycznych i Kodeksu Działania Dostawców. W 2018 r. firma Eaton wydała 2 miliardy dolarów na towary oraz usługi od małych i różnorodnych dostawców.

Wiceprezes ds. Łańcucha Dostaw przewodzi naszym zespołem ds. różnorodności dostawców. Reszta zespołu składa się z lidera, menadżera i adwokatów. Zespół ustala wieloletnie cele wzrostu i wnosi wkład w plan strategiczny naszego łańcucha dostaw. Zespół informuje o postępach następujące podmioty:

 • Kierownictwo łańcucha dostaw i wyższych rangą liderów
 • Klientów
 • Agencje rządowe i głównych podwykonawców
 • Organizacje wspólnotowe

Dążymy do tego, aby w każdej ofercie znajdowało się co najmniej dwóch różnych dostawców. Poszukujemy dostawców poprzez aktywną rozbudowę bazy dostawców i rozszerzonego zespołu ds. różnorodności dostawców i naszych partnerów społecznych. Rozumiemy i monitorujemy wydajność naszych różnorodnych dostawców.

Dowiedz się więcej o naszym programie różnorodności dostawców.

Dowiedz się więcej o integracji i różnorodności naszych pracowników.