Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Włącz bezpieczeństwo dzięki zaawansowanej technologii oświetlenia awaryjnego firmy Eaton

Bezpieczeństwo i niezawodność produktów to nasz priorytet. Dbamy o przyszłość, koncentrując się na opracowywaniu produktów wysokiej jakości z wykorzystaniem wiodących technologii. Dzięki ogromnemu doświadczeniu naszych zespołów produktowych nieustannie pracujemy nad poszerzaniem oferty. Poniżej przedstawiamy nasze najbardziej zaawansowane technologie i funkcje.

STAR System monitorowania centralnej baterii

Swobodne, indywidualne programowanie trybu pracy dla opraw na jednym obwodzie, bez dodatkowej magistrali danych

Zastosowana technologia zasilania awaryjnego: centralna bateria

Rozwój systemu monitorowania CEWA GUARD doprowadził do stworzenia technologii Switching Technology Advanced Revision, w skrócie „STAR”. Technologia CG-STAR umożliwia swobodne, indywidualne programowanie trybu pracy dla opraw na jednym obwodzie, przy czym tryb ten dla każdej oprawy można w dowolnym momencie przeprogramować.

W rezultacie, technologia ta oferuje nie tylko bezpieczeństwo w zakresie obsługi systemu oświetlenia awaryjnego, ale także pozwala na elastyczność i możliwość szybkiego dostosowania do wszelkich zmian w architekturze i działaniu budynku.

eaton-ceag-el-cbs-star-technology-icon.png

STARSystem monitorowania centralnej baterii

Wszystkie zalety systemu CG i technologii STAR do zastosowań opartych o źródła zasilania awaryjnego z prądem przemiennym

Zastosowana technologia zasilania awaryjnego: centralna bateria

STAR+ zapewnia wszystkie korzyści znane z technologii STAR – teraz również w przypadku źródeł zasilania awaryjnego z prądem przemiennym. Doskonała współpraca systemu CEWA GUARD i technologii STAR.

Dzięki technologii STAR+ automatyczny system testowania AT-S+ indywidualnie monitoruje pracę każdej oprawy CG-S (do 20 opraw na obwód) – wyłącznie za pośrednictwem przewodu zasilającego.

Technologia STAR+ umożliwia swobodne programowanie trybu pracy każdej podłączonej oprawy V-CG-S (w sieci 50 lub 60 Hz) za pośrednictwem sterownika. Oznacza to możliwość łączenia opraw pracujących w trybie awaryjnym lub awaryjno-sieciowym na jednym obwodzie – bez konieczności prowadzenia osobnych magistrali komunikacyjnych.

eaton-ceag-el-cbs-star-plus-technology-icon.PNG

CGLine+ System testowania i monitorowania autonomicznych opraw awaryjnych

Najbardziej elastyczne i niezawodne monitorowanie

Zastosowana technologia zasilania awaryjnego: oprawy autonomiczne

CGLine+ to system sterowania i monitorowania autonomicznych opraw awaryjnych i ewakuacyjnych. Umożliwia automatyczne przeprowadzanie testów funkcjonalnych i testów czasu podtrzymania dzięki czemu zapewnia pełną zgodność z przepisami - bez konieczności ręcznego testowania każdej oprawy.

System umożliwia obsługę łącznie 800 autonomicznych opraw CGLine+ podzielonych na 4 magistrale po maksymalnie 200 opraw każda lub 2 magistrale po maksymalnie 400 opraw każda.

Zintegrowany serwer sieciowy pozwala na dogodną wizualizację, sterowanie i monitorowanie wszystkich podłączonych opraw CGLine+ z poziomu dowolnego komputera w sieci, za pomocą standardowej przeglądarki internetowej (bez specjalnego oprogramowania).

Elektroniczny rejestr historii zdarzeń pozwala uniknąć czasochłonnego, ręcznego prowadzenia dziennika zdarzeń, a tym samym przekłada się na redukcję kosztów. 

Ewakuacja Adaptacyjna – Zarządzanie drogami ewakuacyjnymi

Większe bezpieczeństwo na drogach ewakuacyjnych

Zastosowana technologia zasilania awaryjnego: oprawy autonomiczne lub centralna bateria 

W obliczu różnorodnych zagrożeń, takich jak: pożar, terroryzm, ekstremalne zjawiskami pogodowe czy niepokoje społeczne, właściciele i zarządcy budynków komercyjnych powinni stosować niezawodne systemy ostrzegania i ewakuacji, oparte na szczegółowym planowaniu, wyposażeniu, wyszkoleniu pracowników i odpowiedniej infrastrukturze. Ewakuacja stwarza jednak dodatkowe wyzwanie, gdy część osób nie jest zaznajomiona z układem budynku i procedurami, a zwłaszcza jeśli znajdują się one w dużych, gęsto zaludnionych, obarczonych wysokim ryzykiem lub złożonych obiektach, takich jak dworce kolejowe, centra handlowe, lotniska, stadiony, budynki rządowe lub obiekty rekreacyjne. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w dostarczaniu systemów bezpieczeństwa, w szczególności oświetlenia awaryjnego, firma Eaton jako pierwsza opracowała system Ewakuacji Adaptacyjnej (Adaptive Evacuation). Umożliwia on szybkie przełączanie między szeregiem uprzednio zdefiniowanych dróg ewakuacyjnych i prowadzi ludzi najbezpieczniejszą drogą do wyjścia w danej sytuacji.

Zwiększona Afordancja – Poprawa widoczności opraw ewakuacyjnych

Lepsza rozpoznawalność dróg ewakuacji

Zastosowana technologia zasilania awaryjnego: oprawy autonomiczne

Trudności przy ewakuacji budynków komercyjnych mogą wynikać z problemów w dostrzeganiu przez użytkowników standardowych opraw kierunkowych. Badania wykazały, że podczas ewakuacji w nieznanym otoczeniu jedynie 38% osób jest zdolnych zauważyć konwencjonalne oprawy ewakuacyjne. Często przyczyną jest duża ilość reklam i znaków informacyjnych, które mogą odwracać ich uwagę.

Firma Eaton opracowała nowy system służący zwiększaniu widoczności opraw ewakuacyjnych, dzięki któremu oprawy te mogą migać albo łagodnie pulsować. Z uwagi na zasadę powiadamiania o ewakuacji w sposób dostępny dla dwóch zmysłów, rozpoznanie opraw ewakuacyjnych stanowi ważny aspekt dla osób niedosłyszących, które mogą nie usłyszeć towarzyszących instrukcji głosowych albo alarmów. W normalnym trybie oprawy ewakuacyjne zapewniają doskonałą widoczność dzięki wysokiej luminancji, przekraczającej minimalne wymogi obowiązujące w większości państw.

Po włączeniu, funkcja Zwiększonej Afordancji zapewnia jeszcze lepszą rozpoznawalność dzięki miganiu lub pulsowaniu; przy czym luminancja nigdy nie spada poniżej minimalnego poziomu określonego w normach branżowych, co umożliwia osiągnięcie pełnej zgodności.

Odkryj naszą ofertę opraw

Oprawy autonomiczne

Oprawy autonomiczne posiadają wbudowany akumulator do pracy w trybie awaryjnym. W normalnych warunkach jest on stale ładowany z obwodu zasilającego oświetlenie podstawowe, a w momencie utraty zasilania sieciowego przejmuje jego rolę.

Wszystkie elementy opraw autonomicznych, w tym: akumulator, źródło światła, jednostka sterująca i wszelkie urządzenia do monitorowania i testowania znajdują się albo w samej oprawie, albo w bezpośrednio przylegającej do niej obudowie połączonej za pomocą krótkich przewodów (poniżej 1 m).

System centralnej baterii

System centralnej baterii obejmuje oprawy awaryjne typu „slave” – bez wbudowanego akumulatora. W przypadku awarii oświetlenia podstawowego, oprawy te są automatycznie zasilane z centralnej baterii znajdującej się w budynku.

Niektóre rozproszone systemy centralnej baterii mogą składać się z wielu scentralizowanych układów zasilania – na przykład podstacji przeznaczonych do obsługi poszczególnych pięter.