Select your location

Information vi samlar in

Genom din interaktion med och användning av Informationskanalerna kan Eaton samla in personuppgifter, vilket är information som identifierar en enskild person eller är relaterad till en identifierbar enskild person. Personuppgifter är även information som samlas in genom din interaktion med och användning av Informationskanalerna och webbplatser som inte tillhör Eaton, vilken inte avslöjar din specifika identitet eller inte är direkt relaterad till en enskild person, men som när den kombineras med andra data skulle kunna kopplas tillbaka till dig. Personuppgifter kan omfatta interaktioner online eller offline, och de omfattar, men är inte begränsade till följande data:

  • Ditt namn och fysiska adress, e-postadresser och telefonnummer.
  • Beteenderelaterade, demografiska eller firmografiska attribut, när dessa är knutna till personliga identifierare.
  • Information om ditt företag, som t.ex. namnet, storleken och platsen för ditt företag samt din roll inom företaget.
  • Unika ID:n, som t.ex. en kaka som placerats på din dators, mobiltelefons eller enhets ID.
  • Internetprotokolladress ("IP-adress") och information hämtad från din IP-adress, som t.ex. din geografiska plats.
  • Information om dina enheter, som t.ex. information som finns i HTTP-headers (definieras nedan) eller andra protokollsignaler för internetöverföring, typ och version av webbläsare eller enhet, operativsystem, användaragentsträngar och information om eller från förekomsten eller användningen av "appar" på dina mobila enheter, skärmupplösning och din språkinställning.

Beteendedata om din användning av Informationskanalerna, som t.ex. webbplatser du klickat på, webbplatser och innehållsområden du besökt, samt datum och tid för aktiviteterna. De webbsökningar du använde för att hitta och navigera till Informationskanalerna.  I vissa fall kan vi kombinera data, som t.ex. geografisk plats hämtad från din IP-adress kombinerat med beteendedata om din användning av Informationskanalerna, med ditt namn. Vi samlar i regel inte in någon information som avslöjar ras och etniskt ursprung, politiska eller filosofiska övertygelser, medlemskap i fackförening, genetisk eller biometrisk information, eller information om hälsa, sexliv eller sexuell läggning, om det inte är tillåtet enligt lag eller nödvändigt för att följa tillämplig lagstiftning.

En del av informationen kan samlas in med hjälp av kakor och liknande kartläggningsteknologi, vilket förklaras närmare under rubriken ”Automatiserade interaktioner”.

Hur vi använder och delar din information: Eaton använder och delar de personuppgifter vi samlar in (med förbehåll för begränsningar i tillämplig lagstiftning) för att:

Inlåta sig i transaktioner eller kontakta dig rörande beställningar. Eaton kan använda personuppgifter för att inlåta sig i transaktioner med dig och underrätta dig om din orderstatus.

Behandla transaktioner. Eaton kan använda personuppgifter tillsammans med finansiell-, kreditkorts- och betalningsinformation, för att behandla dina transaktioner.

Tillhandahålla support eller andra tjänster. Eaton kan använda dina personuppgifter för att ge dig support eller andra tjänster som du har beställt, liksom produktuppdateringar, produktpatchar och -fixar samt andra liknande driftrelaterade meddelanden. Anpassa marknadsföringen till dina behov. Eaton kan använda dina personuppgifter för att informera dig om nya produktreleaser och tjänsteutbyggnader, samt för att göra reklam för Eatons produkter och tjänster i enlighet med detta Meddelande. Ditt webbplatsbesök, din marknadsföringsupplevelse och dina meddelanden kan vara anpassade till dina intressen baserat på dina personuppgifter. Eaton kan vidarebefordra dina kontaktuppgifter till lämpliga distributörer eller återförsäljare för ytterligare uppföljning relaterad till dina intressen. Dessutom kan Eaton dela personuppgifter med tredje parter för att främja intressebaserad annonsering. Ovannämnda användningar är inte obligatoriska och kan styras av dig.

Tillmötesgå dina önskemål. Eaton kan även använda personuppgifter för att direkt besvara dina önskemål om information (inklusive registreringar för nyhetsbrev eller andra specifika önskemål) eller andra förfrågningar.

Interagera med dig på tredje parters sociala nätverk. Eaton kan använda dina personuppgifter för att interagera med dig på tredje parters sociala nätverk. Eatons interaktion med dig på en tredje parts sociala nätverk omfattas i så fall av det nätverkets integritetspolicyer och användarvillkor.

Administrera produktnedladdningar och licensefterlevnad. Om du laddar ner produkter från våra Informationskanaler använder Eaton personuppgifter för att: bekräfta viss information om din beställning, diskutera de nedladdade produkterna, eller tillhandahålla marknadsförings- eller försäljningsinformation om relaterade produkter och tjänster. Eaton kan även använda personuppgifter för att kontakta dig, bekräfta efterlevnaden av licensierings- och andra användarvillkor samt dela dem med ditt företag.

Välja innehåll i, höja kvaliteten på och underlätta användningen av Informationskanalerna. Eaton kan använda dina personuppgifter för att hjälpa till med att skapa och anpassa innehåll i våra Informationskanaler, underlätta din användning av Informationskanalerna (till exempel för att underlätta navigeringen och inloggningsförfarandet, undvika dubbel inmatning av data, förstärka säkerheten och bevara orderinformation mellan sessioner), höja kvaliteten, kartlägga mottagligheten för marknadsföringskampanjer (inklusive online-annonsering och e-postmarknadsföring) och utvärdera sidors svarsfrekvenser.

Förbättra produkter, tjänster och upplevelser. Eaton kan använda dina personuppgifter för att utvärdera och förbättra våra produkter, tjänster, marknadsföringsaktiviteter och kundrelationer.

Få tjänster från koncernens företag, partner och utomstående tjänsteleverantörer. Vi delar även personuppgifter med utomstående företag som levererar tjänster till Eaton, som t.ex. analyser, event-/kampanjhantering, webbplatshantering, annonsering, databerikningsförmedlingar, informationsteknologi och därmed förknippad tillgång till infrastruktur, kundservice, revisionstjänster och andra liknande tjänster. När Eaton delar personuppgifter med utomstående tjänsteleverantörer kräver vi att de använder dina personuppgifter enbart i syftet att tillhandahålla tjänster till oss och enligt villkor som är förenliga med detta Meddelande. Våra leverantörshanterings- och kontraktsförfaranden kräver full anslutning till dataskydds- och integritetsbestämmelser samt till detta Meddelande.

Skydda våra anställda, arbetsplatser, anläggningar och verksamheter. Eaton kan lämna ut dina personuppgifter i enlighet med vad vi anser vara nödvändigt och lämpligt för att skydda våra anställdas och besökares hälsa och säkerhet, våra verksamheter fysiskt och online, vår egendom, våra rättigheter och vår integritet, och/eller det som tillhör våra dotterbolag och närstående bolag, dig eller andra. Om du besöker våra kontor, kan du bli ombedd att uppge dina personuppgifter eller bli fotograferad eller videofilmad som en del av arbetet med att upprätthålla säkerheten i våra anläggningar. Dina data kommer att behandlas med varsamhet och endast användas för säkerhets- och utredningsändamål.

Efterleva lagstadgade krav och bolagstransaktioner. Eaton kan lämna ut personuppgifter i enlighet med vad vi anser vara nödvändigt eller lämpligt: (a) enligt tillämplig lagstiftning, inklusive lagar utanför det land där du är bosatt; (b) för att efterleva rättsliga förfaranden; (c) för att tillgodose begäran från offentliga och statliga myndigheter, inbegripet offentliga och statliga myndigheter utanför det land där du är bosatt, för ändamål som avser nationell säkerhet och/eller rättsefterlevnad; (d) för att göra gällande våra villkor; och (e) för att kunna gå vidare med tillgängliga rättsmedel eller begränsa de skador som vi kan lida. Dessutom kan vi, i händelse av en omorganisation, sammanslagning, försäljning, samriskföretag, tilldelning, överlåtelse eller annan avyttring av hela eller en del av vår affärsverksamhet, våra tillgångar eller aktier (inklusive i samband med en konkurs eller liknande förfarande), överföra personuppgifter som vi har samlat in till den relevanta tredje parten, förutsatt att vi informerar den tredje parten om att den måste använda dina personuppgifter enbart för de ändamål som anges i detta Meddelande.

En del av de sätt att använda personuppgifter som beskrivs ovan är inte obligatoriska och kan styras av dig i enlighet med vad vi förklarade för dig när vi samlade in dina personuppgifter.

Vi kan även använda dina personuppgifter för andra ändamål som inte är oförenliga med ovanstående ändamål (som t.ex. arkiveringsändamål i allmänhetens intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål, eller statistiska ändamål) om och när detta är tillåtet enligt den tillämpliga lagstiftningen om dataskydd och integritet.

Hur du kontaktar oss

Om du har några frågor eller kommentarer rörande detta meddelande eller oroar dig över något som rör vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på något av nedanstående sätt:
Skriva till:
Eaton
Att.: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122, USA

Välj ett ämne för att få mer information