Select your location

Villkor och bestämmelser

Eatons, dess dotterbolags och anknutna bolags (”Eaton”) webbplatser (”Eaton-webbplatser”) tillhandahålls för informationsändamål.  Om inget annat anges får materialet på dessa webbplatser endast laddas ned för personlig icke-kommersiell användning där copywrite- och varumärkesskydd anges.  Genom att använda dessa webbplatser godkänner du (”Godkännande”) att följa dessa villkor och bestämmelser.

Användaråtkomst
Eaton kan när som helst, efter eget gottfinnande: (1) återkalla användarens tillgång till denna webbplats, (2) ändra, modifiera, återta eller ta bort denna webbplats och/eller någon av dessa villkor helt eller delvis.

Länkar till tredje parts sidor
Alla länkar som tillhandahålls på Eatons webbplatser kan tillåta användaren att lämna Eatons sidor. De länkade sidorna kanske inte kontrolleras av Eaton, och Eaton ska inte ansvara för innehållet på någon länkad webbplats eller länk som finns på en länkad webbplats. Eaton tillhandahåller dessa länkar endast för bekvämlighet. Inkluderandet av en länk innebär inte någon form av godkännande, anknytning eller sponsring från Eaton gentemot den webbplatsen.  Om du bestämmer dig för att besöka en länkad webbplats gör du det på egen risk.

Varumärken
"Eaton", EATON (LOGOTYP) och/eller andra Eaton-namn eller -produkter som häri nämns är handelsnamn, varumärken och/eller servicemärken som tillhör Eaton Corporation plc, eller dess dotterbolag och anknutna företag (”Eatons varumärken”) och är registrerade i många länder runt om i världen.  Eatons varumärken får endast användas under licens.  All annan användning är förbjuden.  Andra produkt- eller företagsnamn som nämns häri kan vara handelsnamn, varumärken eller servicemärken som tillhör respektive innehavare.

Programvara
Eventuell programvara ("Programvara") som kan bli tillgänglig för nedladdning från servern på denna webbplats kan vara Eatons och/eller dess leverantörers upphovsrättsskyddat arbete. Användningen av Programvaran regleras av villkoren i licensavtalet för slutanvändare, vilket följer med eller ingår i Programvaran ("Licensavtalet"). Eventuell Programvara som är tillgänglig för nedladdning är enbart avsedd för användning av slutanvändare enligt Licensavtalet.  Eventuell reproduktion eller redistribution av Programvaran som inte överensstämmer med Licensavtalet är uttryckligen förbjuden enligt lag.  UTAN BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN TILL NÅGON ANNAN SERVER ELLER PLACERING FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER REDISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDET. PROGRAMVARAN GARANTERAS, I TILLÄMPLIGA FALL, ENDAST I ENLIGHET MED LICENSAVTALETS VILLKOR. MED UNDANTAG FÖR DET SOM BEGRÄNSAS AV TILLÄMPLIG LAG OCH ENLIGT ANGIVNA GARANTIER I LICENSAVTALET, AVSKRIVER SIG EATON HÄRMED ALLA GARANTIER OCH VILLKOR MED HÄNSYN TILL PROGRAMVARAN, INKLUSIVE ALLA IMPLICERADE GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSER.

Licensiera till Eaton
Eaton vill inte att du ska skicka någon konfidentiell eller skyddad information via Eatons webbplatser.  Genom att skicka meddelanden, ladda upp filer, mata in data eller delta i någon annan form av kommunikation via denna tjänst, godkänner du att Eaton får en avgiftsfri, evig, icke-exklusiv, obegränsad, världsomspännande licens för att:
•    Använda, kopiera, underlicensiera, anpassa, återöverföra, vidarebefordra, distribuera och/eller publicera eller visa upp sådan kommunikation.
•    Underlicensiering av den obegränsade rätten att utöva någon av föregående beviljade rättigheter, med avseende på kommunikationen, till tredje part.

Ovanstående beviljanden ska inkludera rätten att utnyttja alla rättigheter i sådan kommunikation, inklusive men inte begränsat till rättigheter enligt upphovsrätt, varumärkes-, servicemärkes- och patentlagar eller annan lagstiftning avseende immateriell egendom, inklusive lagstiftning avseende publiceringsrättigheter, enligt all relevant jurisdiktion.

Friskrivningsklausul
DEN DATA OCH INFORMATION SOM FINNS PÅ DENNA WEBBPLATS ANTAS VARA KORREKT, MEN KAN INNEHÅLLA FELAKTIGHETER OCH TYPOGRAFISKA FEL.  EATONS SIDOR TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN NÅGON FORM AV REPRESENTATION ELLER GARANTI I NÅGON FORM ELLER VILLKOR, ANTINGEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA FÖR FÖRSÄLJNINGSBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE, TITEL OCH ICKE-ÖVERTRÄDELSE.  EATON GARANTERAR INTE ATT DE FUNKTIONER SOM FINNS PÅ DENNA SIDA KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRIA OCH FELFRIA, ATT SÅDANA FEL KOMMER ATT KORRIGERAS ELLER ATT DENNA SIDA, INKLUSIVE ANSLAGSTAVLOR ELLER SERVERN SOM GÖR DEN TILLGÄNGLIG, ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DENNA FRISKRIVNINGSKLAUSUL ÄR TILLÄMPLIG PÅ ALLA SKADOR SOM ORSAKAS AV NÅGOT PRESTANDAFEL, FEL, UTELÄMNANDE, STÖRNING, RADERING, DEFEKT ELLER FÖRSENING I DRIFTEN ELLER ÖVERFÖRINGEN. DATORVIRUS, FEL PÅ KOMMUNIKATIONSLINJER, STÖLD ELLER DESTRUKTION ELLER OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL, ÄNDRING AV ELLER ANVÄNDNING AV REGISTER, OAVSETT FÖR ÖVERTRÄDELSE AV KONTRAKT, SKADEGÖRANDE BETEENDE, OAKTSAMHET ELLER RELATERAT TILL NÅGOT ANNAT ORSAKSSAMBAND. DU GODKÄNNER SPECIFIKT ATT EATON INTE INNEHAR NÅGOT ANSVAR FÖR ÄREKRÄNKANDE, OFFENSIVT ELLER OLAGLIGT BETEENDE SOM UTÖVAD AV ANDRA PRENUMERANTER ELLER TREDJE PARTER OCH ATT ANSVARET FÖR RISKEN FÖR SKADOR PÅ GRUND AV DETTA ÄR HELT OCH HÅLLET DITT. MED UNDANTAG SÅSOM ANNARS BEGRÄNSAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE LAG, ÄR EATON, ELLER ANNAN PERSON ELLER ENTITET SOM ÄR INBLANDAD I SKAPANDET, PRODUKTIONEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV EATONS PROGRAMVARA, UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARIG FÖR NÅGRA SKADOR, INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING, DIREKTA, INDIREKTA, OLYCKSRELATERADE, SÄRSKILDA, FÖLJDSKADOR ELLER BESTRAFFNINGSRELATERADE SKADOR SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA EATONS PROGRAMVARA ELLER SIDA. DU GODKÄNNER HÄRMED ATT BESTÄMMELSERNA I DETTA AVSNITT GÄLLER FÖR ALLT INNEHÅLL PÅ SIDAN

Skadebegränsning
EATON SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIG FÖR SKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR SOM HÄRRÖR SIG TILL ANVÄNDNINGEN AV DENNA SIDA, FÖRUTOM I ENLIGHET MED BEGRÄNSNINGARNA ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING. EATON REKOMMENDERAR ENDAST DE APPLIKATIONER FÖR DE PRODUKTER SOM ÄR ANGIVNA I KATALOGER ELLER ANNAN FÖRETAGSLITTERATUR. EATON AVSÄGER SIG HÄRMED ALLT ANSVAR FÖR ANVÄNDNINGSOMRÅDEN UTANFÖR DE SOM ANGIVITS. PRODUKTERNA ÄR GARANTERADE, I TILLÄMPLIGA FALL, ENDAST I ENLIGHET MED DERAS FÖRSÄLJNINGSVILLKOR OCH -BESTÄMMELSER.  DU GODKÄNNER OCH SAMTYCKER SÄRSKILT TILL ATT EATON INTE ÄR ANSVARIG FÖR NÅGOT ÄREKRÄNKANDE, KONKURRENSBEGRÄNSANDE, OFFENSIVT ELLER OLAGLIGT BETEENDE SOM UTÖVAS AV NÅGON ANVÄNDARE. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGOT MATERIAL FRÅN EATON ELLER MED NÅGON DEL AV EATONS VILLKOR OCH BESTÄMMELSER, SKA DU SLUTA ANVÄNDA SIDAN.

Anslagstavlor
Denna tjänst kan innehålla anslagstavlor och chattrum ("anslagstavlor") som tillåter feedback till Eaton och realtidssamverkan mellan användare. Eaton kontrollerar inte meddelanden, information eller filer som levereras till anslagstavlor. VILLKOR FÖR DIN ANVÄNDNING AV ANSLAGSTAVLORNA OCH DEN HÄR SIDAN. DU FÅR INTE:
•   Begränsa eller förhindra en annan användare från att använda och utnyttja anslagstavlorna.
•   Posta eller överföra olagliga, konkurrensbegränsande, hotande, kränkande, förolämpande, obscena, vulgära, pornografiska, hädiska eller oanständiga uppgifter av något slag, inklusive och utan begränsning, överföringar som utgör eller uppmuntrar till beteenden eller kränkande beteenden av något slag som skulle utgöra en brott eller en överträdelse som kan leda till ett brottsligt eller civilrättsligt brott eller på annat sätt bryter mot lokala, statliga, nationella eller internationell lagstiftningar.
•   Postar eller överföra information, programvara eller annat material som bryter mot eller kränker andras rättigheter, inklusive material som utgör en överträdelse av sekretessrätt eller publiceringsrättigheter eller som skyddas av upphovsrätt, varumärke, patent eller annan äganderätt eller avledning av upphovsrättsskyddade verk med hänsyn till detta, utan att först ha erhållit skriftligt tillstånd från ägaren eller rättighetsinnehavaren.
•   Posta eller överföra information, programvara eller annat material som innehåller ett virus eller någon annan skadlig komponent.
•   Postar, överför eller på något sätt utnyttjar all information, programvara eller annat material för kommersiella ändamål, eller sådana som inkluderar reklam, annat än för affärsändamål för Eaton.

Du förstår att Eaton inte har någon skyldighet att övervaka eller redigera anslagstavlornas innehåll. Eaton förbehåller sig emellertid rätten att, när som helst, utlämna information som lämnats av dig eller någon annan användare enligt vad som kan vara nödvändigt för att uppfylla någon lag, reglering eller myndighetsförfrågan, eller att redigera, vägra att skicka eller ta bort information eller material helt eller delvis, som enligt Eatons eget gottfinnande är stötande eller strider mot dessa villkor.

Skadeersättning
Du samtycker till att försvara, ersätta och skydda Eaton, dess licensinnehavare och Eatons respektive styrelseledamöter, anställda och agenter från och mot alla skulder, fordringar, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, som uppstår på grund av din användning av webbplatsen eller din överträdelse eller påstådda överträdelse av villkoren i detta avtal.

Val av lag
Detta avtal ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i staten Ohio utan att tillämpning av några principer eller lagkonflikter. Om någon bestämmelse i detta avtal är olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte verkställbar, anses denna bestämmelse vara avskiljbar från detta avtal och får inte påverka giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelser.

Internationella användare
Eatons webbplatser kontrolleras, drivs och administreras från USA.  Eaton ger ingen uppfattning om att Eatons webbplatser är lämpliga eller tillgängliga för användning utanför USA.  Du är förbjuden att komma åt Eatons webbplatser från länder eller territorier där innehållet på Eatons webbplatser kan vara olagligt eller förbjudet.  Du får inte använda Eatons webbplatser eller något material från dem som kan bryta mot amerikanska  exportlagar eller förordningar.

Avseringskrav i enlighet med DMCA
Meddelanden om eventuella påstådda upphovsrättsintrång måste skickas i enlighet med Title 17, U.S.C. Section 512(c), till tjänsteleverantörernas utsedda agent:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Hela avtalet

Dessa villkor, inklusive eventuella rättsliga meddelanden och ansvarsfriskrivningar på denna webbplats, utgör hela avtalet mellan Eaton och dig i samband med din användning av denna webbplats och ersätter alla tidigare avtal och överenskommelser med avseende på samma avtal.

Uppsägning
Detta avtal utgör hela avtalet och gäller tills dess att det avslutas av Eaton när som helst av någon anledning och utan förestående meddelande. I händelse av uppsägning har du inte längre behörighet att komma åt den här webbplatsen eller anslagstavlorna och de begränsningar som ålagts dig med avseende på material som hämtats från antingen den här webbplatsen eller anslagstavlorna, ansvarsfriskrivningarna och ansvarsbegränsningarna som anges i detta avtal kommer inte att påverkas av uppsägningen.