Konumunuzu seçin

Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik Zinciri Faaliyetlerimiz Eaton’daki Sürdürülebilirlik Önceliklerimizin Kapsamını Genişletmektedir

Sürdürülebilirlik önceliklerimiz beş temel esası kapsamaktadır: şeffaflık, hissedar değeri, iş gücü, çevre ve toplum. Tedarik zinciri uygulamaları, bu temel esasların her birinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Şirketimiz ve tedarikçilerimiz arasındaki şeffaflık, iş ortaklıklarımızı sürdürmemiz için önemlidir. Beklentilerimiz ve açık rehberliğimiz tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizi yönlendirmektedir. Tedarikçilerimiz etik veya yasal endişelerini Destek Birimimiz ile rapor edebilirler. Eaton’ın Etik Yönetmeliği ve Tedarikçi Davranış Kuralları gibi yönetişim politikalarını paylaşarak tedarik zinciri anlamında sorumluluğumuzu ve  şeffaflığımızı sürdürüyor;  kölelik, insan kaçakçılığı  ve  çatışma minarelleri ile ilgili beklentilerimizi de açıkça belirtiyoruz. Tedarikçilerimizi  CDP Tedarik Zinciri Programı ile emisyon verilerini açıklamaya ayrıca davet ediyoruz. 2018 raporlama yılı için, sera gazı yönetimi uygulamaları ve raporlaması üzerine tedarikçilerimizle yürüttüğümüz sorumluluk çalışmalarını takdir eden A- Tedarikçi Katılım Derecesini elde ettik.

Hissedar değeri tedarik zincirimizin proaktif olarak yönetilmesiyle artmaktadır. Teknoloji geliştirme ve ilgili ticarileştirmeyi haklı çıkarma sürecimiz, tüm aşamalardaki tedarik zinciri faktörlerini kapsamaktadır. Bu önemli araştırma esnasında, tedarikçilerimizle standart süreçlerimizin bir parçası olarak kalite ve ürün yöneticiliği üzerinde çalışıyoruz. Buna ek olarak, tedarikçilerimizle olan ilişkimiz, riskleri düşürmemizi ve finansal istikrarsızlığı azaltmamızı sağlamaktadır.

Kendi çalışanlarımız için uygun gördüğümüz iş gücü prensiplerimizi, tedarikçilerimizle olan iş ortaklıklarımızda sonuna kadar kullanıyor, tedarikçilerimizin çalışanlarının sağlığının ve güvenliğinin önemini vurguluyoruz. Tedarikçilerimiz, bizimle iş yapabilmek ve iş yapmayı sürdürebilmek için sorumlu çalışma ve insan hakları uygulamalarına yönelik taahhütlerinin arkasında durmalıdır. Bizler, ürünlerimizin değerini arttıracak ve kuvvetlendirecek çeşitli tedarikçiler arıyoruz.

Çevresel faktörler tedarikçi etkileşimi için önemli bir temel oluşturmaktadır. Aşağıda açıklanan Tedarikçi Saha Değerlendirme sürecimiz, EHS performansımızın ve ürün koruma uygulamalarımızın incelemesini özel olarak içermektedir. Tedarikçilerimizin çevre üzerindeki etkileri ve sürekli ilerleme fırsatları hakkında daha geniş bir anlayış kazanmak için tedarikçilerimizle yakın ilişkiler kuruyoruz.

Toplumu güçlendirmek, şirketimiz ve tedarikçilerimiz için ortak önem arz eden bir alandır. Hizmet sunduğumuz toplumları geliştirmek adına tedarikçilerimizle iş ortağı olma fırsatları arıyor ve toplum üzerinde yukarıda tanımlanan kılavuz ilkelere dayanan muhtemel herhangi bir olumsuz etki ihtimaline karşı onları etkin bir şekilde izliyoruz.

Mükemmeliğe Ulaşma ve İşimizi Doğru Yapma Taahhüdümüz

 Tek ve Entegre Tedarik Zinciri felsefemiz temel değerlerimizin ve işimizi doğru yapma taahhüdümüzün bir parçasıdır. Tedarikçilerden beklentilerimiz, bu ilkelerin ve kaynakların sorumlu kullanım uygulamalarına olan ortak taahhüdümüzün devamı niteliğindedir.

Vizyonumuz, güç yönetimi teknolojilerinin ve hizmetlerinin kullanımıyla yaşam kalitesini arttırmak ve çevreyi iyileştirmektir.

Şu anda, tedarikçilerimiz vizyonumuza ve hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olma konusunda her zamankinden daha kritik rol oynamaktadır. Eaton liderleri ve çalışanları etik, tutkulu, sorumluluk sahibi, verimli, şeffaf ve öğrenmeye her zaman açık olmak için her gün çalışırken; tedarikçi iş ortaklarımızın da aynı amaçlarla bizimle işbirliği yapmalarına ihtiyaç duyuyoruz.

Tedarikçilerimizi, çeşitli kaynak kriterlerine göre seçmekteyiz. Genel olarak, tedarikçilerimizi iş yapma maliyetine göre değil, Eaton için yaratabilecekleri toplam değere göre belirlemekteyiz. Tedarik Zinciri Kıdemlı Başkan Yardımcımız, Eaton’ın tedarikçi seçimi ve kaynak bulma uygulamalarına yön veren politikalarımızı ve prosedürlerimizi denetlemektedir.

Eaton olarak bizler; yüksek standartları karşılayan tedarik zinciri iş ortakları arıyoruz. Biz güvenlik kültürümüzü kucaklayabilecek tedarikçiler arıyoruz. Biz  endüstri lideri olan ve aşağıdaki vasıflar söz konusu olduğunda sınıfının en iyisi tedarikçiler arıyoruz:

 • Kalite
 • Teslimat
 • Maliyet
 • Teknoloji
 • Esneklik
 • Sürdürülebilirlik

Birbirinden ayrı iş kollarımız büyümeye odaklı, finansal açıdan istikrarlı ve müşterilerine değer katmayı ilke eden uzun vadeli stratejik tedarikçilerimizi belirlemektedir. Ayrıca birden fazla iş kollarında hizmet veren tedarikçilere değer veriyoruz. Stratejik iş ortaklıklarımızın önemini belirtmek için tedarik zincirimizi sağlamlaştırmak, tekliflerimizi güçlendirmekte ve risklerimizi azaltmaktadır.

Çevresel faktörler tedarikçi etkileşimi için önemli bir temel oluşturmaktadır. Aşağıda açıklanan Tedarikçi Saha Değerlendirme sürecimiz, EHS performansımızın ve ürün koruma uygulamalarımızın incelemesini özel olarak içermektedir. Tedarikçilerimizin çevre üzerindeki etkileri ve sürekli ilerleme fırsatları hakkında daha geniş bir anlayış kazanmak için tedarikçilerimizle yakın ilişkiler kuruyoruz.

Tedarikçilerimizle Olan İş Ortaklıklarımızı Geliştiriyoruz

Eaton'ın Tedarik Zinciri Yönetimi (SCM) fonksiyonu tedarikçilerimizin işletmelerimizi verimli ve etkili bir şekilde desteklediklerinden emin olmak için tedarik tabanımızla birlikte çalışmaktadır. SCM dört ana hedefi ön plana çıkarmaktadır, bunlar:

 • Mal ve hizmetlerin kazanımını yönetmek,
 • maliyetin etkin yönetimini ve operasyonel verimliliği tetikleyerek hissedarlarımıza değer yaratmak,
 • risk yönetimini, yönetişimini ve uyumu sağlamak ve
 • Eaton’ın büyümesini destekleyerek sürekli ilerlemeyi tetiklemektir.

Tedarik Zinciri Yönetimi, bizim üstlendiğimiz sorumlulukları tedarikçilerimizin de taşıması için vardır. Bu standartları tedarikçilerimize aşağıdakiler ile iletiyoruz:

Tedarikçilerin bu taahhütleri karşılamalarını ve Eatün ürünlerine katkıda bulunan faaliyetlerinin aşağıdakileri sağladığından emin olmalarını bekliyoruz:

 • Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı.
 • Çevre koruma tedbirleri.
 • Çevre, Sağlık ve Güvenlik (EHS) performansını sürekli olarak geliştirme taahhüdü.

Tedarikçilerin, EHS’ye yönelik operasyonel riskleri tanımlayarak, belgelendirerek ve bu risklerin üzerine giderek yönetim sistemlerini hayata geçirmelerini gerekli kılmaktayız. EHS yönetim sistemleri aşağıdakileri içerir:

 • Temel EHS risk ve etkilerinin tanımlanması.
 • Riskleri ele alabilmek ve bu risklerin etkilerini en aza indirgemek için operasyonel kontrollerin gelişimi.
 • Acil durumlara yönelik müdahale planlarının hazırlanması.

Eaton, tedarikçilerinin uygulanabilir tüm yönetmeliklere uymalarını zorunlu kılmaktadır.

Tedarik Zinciri Risklerini Değerlendiriyor ve Bu Riskleri Azaltmaya Çalışıyoruz

Tedarik Zinciri Yönetimimiz, geniş yelpazedeki tedarik zinciri risklerini tanımlamak ve azaltmak için her yıl özenli inceleme süreçleri yürütmektedir. Risk Değerlendirme Sürecimiz, dış kaynaklardan gelen risklerin yakından incelenmesini, bilgi toplanmasını ve risk ortamının dahili olarak uyumlaştırılmasını sağlamaktadır. Riskleri, önem derecesine ve ortaya çıkma ihtimaline göre değerlendiriyoruz.

Riskleri potansiyel sorun seviyesinde tanımlıyor ve iş faaliyetlerinde değerlendirmeler yapıyoruz. Tanımlanmış her bir riski özel faaliyetlere dayanarak nasıl azalttığımızı açıklıyoruz. Herhangi bir değişikliği izah edebilmek için bu süreci üç ayda bir izliyoruz.

Ek olarak, SCM risk tanımlama ve acil durum planlaması konusunda kılavuz ilkeler belirlemiştir. Bu kılavuz ilkeler süregelen kaynak yaratma süreci için veya mevcut tedarikçinin istikrarını değerlendirmek için kullanılabilmektedir. Bu kılavuz ilkeler şunlardır:

 • Tedarik tabanındaki muhtemel riskleri tanımlayan yaklaşımlar sağlamak.
 • Muhtemel riskleri ve tedarikçi hatasından doğan etkiler için süreçler ve kalıplar oluşturmak.
 • Acil durum planlamasını ve eylemleri başlatmak için tavsiye edilen bir kontrol listesi önermek.

Tedarikçi Saha Değerlendirme (SSA) sürecimizi güncellemiş bulunuyoruz. Bu süreç tedarikçi performansının daha derin bir analizini sağlamakta ve tedarikçilerin EHS ve ürün koruma uygulamalarını içermektedir.

Tedarikçilerimizden, Eaton’ın sözleşmeden doğan standart hüküm ve koşullarının bir parçası olarak tedarikçi davranış kurallarını kabul etmelerinin yanı sıra bunları onaylamalarını ve ayrıca, yerel ve bölgesel tüm ticaret yönetimi düzenlemelerine bağlı kalmalarını talep ediyoruz. Tedarikçi operasyonlarında var olabilecek herhangi bir boşluğu tanımlamak için SSA sonuçları gözden geçirilmekte olup, iş yürütmeden önce düzeltici resmi eylemlere gereksinim duyulmaktadır.

SCM, aynı zamanda tedarikçilerin hizmetlerinin önemli ölçüde kesilmesi durumunda kullanılacak kriz yönetimi kılavuz ilkelerini de belirlemiştir: Bu kılavuz ilkeler şunlardır:

 • Kriz iletişimini ve yönetimi prosedürünü tanımlamak.
 • Tedarikçi krizi olaylarını ve durumlarını destekleyecek potansiyel dahili kaynakları belirlemek.
 • Tedarikçi kriz olaylarını destekleyecek harici şirketleri belirlemek.

Çeşitliliğe Sahip Bir Tedarikçi Grubu Oluşturmak ve Bu Oluşumu Sürdürmek

Tedarik tabanı çeşitliliğini sağlayarak ve bu çeşitli tedarikçilere bizim işlerimiz için rekabet edebilme konusunda eşit fırsatlar tanıyarak biz de rekabet avantajı kazanıyoruz. Eaton’ın tedarikçileri bizim iş ortaklarımızdır ve iş ortaklıklarımız yaşadığımız, çalıştığımız ve hizmet verdiğimiz toplumları yansıtmalıdır.

Eaton tedarikçilerini aktif olarak Küçük İşletmeler (SBE) Emektarlar (VET) Azınlıkların Sahip Olduğu Şirketler (MBE), Kadınların Sahip Olduğu Şirketler (WBE) ve Tarihsel Açıdan Yeterli Oranda Kullanılmamış İş Bölgeleri (HUBZone) arasından seçmektedir. Tedarik çeşitliliği ekibimiz, çeşitli tedarikçi grubumuzun etik prensiplerimize ve  Tedarikçi Davranış Kurallarımıza bağlı kalmanın yanı sıra, rekabetçi fiyatlarla kaliteli ürün ve hizmetler sunarak herhangi bir diğer Eaton tedarikçisiyle aynı yükümlülüklere sahip olduğundan emin olmak için çalışmaktadır. 2018 yılında, küçük ölçekli ve çeşitli tedarikçilerimizden 2 milyar $ değerinde ürün ve hizmet satın aldık.

Tedarik Zinciri Birimi Kıdemli Başkan Yardımcımız, tedarikçi çeşitliliği ekibine başkanlık etmektedir. Ekibin geri kalanı yönetici, müdür ve avukatlardan oluşmaktadır. Bu ekip büyüme için çok yıllı hedefler belirlemekte ve tedarik zinciri stratejik planımıza katkı sağlamaktadır. Bu ekip aşağıdaki listeye rapor vermektedir:

 • Tedarik zinciri yönetimine ve kıdemli yöneticileri
 • Müşteriler
 • Devlet kurumları ve ana alt yükleniciler
 • Toplumsal organizasyonlar

Her bir fiyat teklifi üzerinde en az iki farklı tedarikçi olmasına gayret ediyoruz. Tedarik tabanıyla, genişletilmiş tedarikçi çeşitliliği ekibimizle ve toplumlardaki iş ortaklarımızla etkin bir şekilde meşgul olarak yeni tedarikçiler arıyoruz. Tedarikçilerimizin performanslarını anlıyor ve izliyoruz.

Tedarikçi çeşitliliği programı hakkında daha fazla bilgi edinin.

İşgücümüz içindeki kapsayıcılık ve çeşitlilik hakkında daha fazla bilgi edinin.