Select your location

สำนักงาน Ombuds ของบริษัท Eaton (Thai)

การทำธุรกิจด้วยความถูกต้อง

พนักงาน ลูกค้า ซัพพลายเออร์ของเรา และคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัท Eaton มีแหล่งช่วยตอบคำถามหรือความวิตกกังวลต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน คือ สำนักงาน Ombuds ของบริษัท Eaton (Eaton Office of the Ombuds)

การสนทนากับผู้ให้คำแนะนำอิสระและสำนักงาน Ombuds ที่มีความเป็นกลาง ซึ่งถูกเก็บไว้เป็นความลับสูงสุดและไม่มีการจดบันทึกไว้ อีกทั้งช่วยบ่งบอกลักษณะและระดับความวิตกกังวล รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของทางเลือกที่แตกต่างกันในการจัดการกับปัญหานั้นและวิธีการดำเนินการขั้นต่อไป การตัดสินใจดำเนินการผ่านช่องทางการรายงานที่เหมาะสม (เช่น ผู้บริหารในสายงาน ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ หรือ สำนักงานจริยธรรมทั่วโลก (Global Ethics Office) ของบริษัท Eaton นั้นขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล สำนักงาน Ombuds จะดำเนินการก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตให้กระทำเท่านั้น

เจ้าหน้าที่ Ombuds จะ
 

 • รับฟังความวิตกกังวลต่าง ๆ
 • เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับ
 • คงปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเป็นกลาง
 • ช่วยแจกแจงเรื่องที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
 • ช่วยระบุและประเมินทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
 • ให้ข้อมูลและให้คำแนะนำ
 • ช่วยให้บรรลุผลที่สอดคล้องกับความยุติธรรม ค่านิยมของบริษัท Eaton และกฎหมาย
 • เสนอให้ความช่วยเหลือในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการและส่งผู้ไกล่เกลี่ยเดินทางไปพบพูดคุยกับคู่กรณีทีละฝ่าย
 • ทำหน้าที่เป็นเสมือนระบบเตือนภัยล่วงหน้า และระบุแนวโน้มการเกิดปัญหาในที่ทำงาน
 • ระบุการเปลี่ยนแปลงที่ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา


เจ้าหน้าที่ Ombuds จะไม่


 • ละเมิดนโยบายการรักษาความลับ
 • เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
 • ทำการสอบสวนอย่างเป็นทางการหรืออย่างละเอียด
 • กำหนดนโยบาย
 • ทำการตัดสินใจเรื่องการบริหาร
 • ทำหน้าที่แทนช่องทางการรายงานที่เป็นทางการ
 • ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการแจ้งประเด็นปัญหาต่อบริษัท Eaton Corporation