Algemene voorwaarden

De websites ("sites van Eaton") van Eaton, zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("Eaton") worden aangeboden voor informatiedoeleinden.  Tenzij anders vermeld mag al het materiaal op deze sites alleen worden gedownload voor persoonlijk niet-commercieel gebruik met vermelding van auteursrecht en handelsmerken.  Door uw gebruik van deze sites gaat u akkoord ("overeenkomst") met deze algemene voorwaarden.

Gebruikerstoegang
Eaton kan op elk moment en naar eigen goeddunken: (1) de toegang van een gebruiker tot deze site intrekken; (2) deze site en/of elk van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk wijzigen, veranderen, intrekken of verwijderen.

Links naar websites van derden
Alle links op de sites van Eaton kunnen de gebruiker in staat stellen om de sites van Eaton te verlaten. De gelinkte sites staan mogelijk niet onder de controle van Eaton en Eaton heeft geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van enige gelinkte site, of link die zich op een gelinkte site bevindt. Eaton biedt deze links enkel aan voor het gemak van de gebruiker en het opnemen van een link impliceert op geen enkele manier dat Eaton een dergelijke site goedkeurt, daarbij is aangesloten of deze sponsort.  Als u besluit om een gelinkte site te bezoeken, dan doet u dit uitsluitend op eigen risico.

Handelsmerken
"Eaton", EATON (LOGO) en/of andere namen of producten van Eaton waarnaar hierin wordt verwezen zijn handelsnamen, handelsmerken en/of dienstmerken van Eaton Corporation plc, of zijn dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen ("Eaton merken") en zijn geregistreerd in vele landen over de hele wereld.  De merken van Eaton mogen alleen onder licentie worden gebruikt.  Elk ander gebruik is niet toegestaan.  Andere hierin genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen de handelsnaam, het handelsmerk of dienstmerk van hun respectievelijke eigenaars zijn.

Software
Alle software ("software") die ter beschikking kan worden gesteld voor downloaden vanaf de server van deze site kan het auteursrechtelijk beschermde werk van Eaton en/of zijn leveranciers zijn. Het gebruik van de software valt onder de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers, die bij de software is gevoegd of bij de software wordt geleverd ("licentieovereenkomst"). Software die ter beschikking wordt gesteld voor downloaden is uitsluitend bestemd voor gebruik door eindgebruikers volgens de licentieovereenkomst.  Elke reproductie of herdistributie van de software die niet in overeenstemming is met de licentieovereenkomst is uitdrukkelijk verboden door de wet.  ZONDER BEPERKING VAN HET VOORGAANDE IS HET KOPIËREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE WORDT ALLEEN GEGARANDEERD, INDIEN ER EEN GARANTIE BESTAAT, VOLGENS DE VOORWAARDEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. TENZIJ ANDERS BEPERKT DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT EN BEHOUDENS WAAR DIT IN DE LICENTIEOVEREENKOMST WORDT GEGARANDEERD, WIJST EATON HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE VAN DE HAND, WAARONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.

Licentie voor Eaton
Eaton wil niet dat u vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie verstuurt via de sites van Eaton.  Door berichten te plaatsen, bestanden te uploaden, gegevens in te voeren of enige andere vorm van communicatie uit te voeren via deze dienst gaat u ermee akkoord Eaton een royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve, onbeperkte wereldwijde licentie te verlenen om:
•    Dergelijke communicatie te gebruiken, kopiëren, in sublicentie te geven, aan te passen, verzenden, doorsturen, opnieuw verzenden, distribueren en/of publiekelijk uitvoeren of vertonen;
•    Sublicenties te geven aan derden voor het onbeperkte recht tot uitoefening van een van de hierboven vermelde rechten die zijn verleend met betrekking tot de communicatie.

De hierboven verleende licenties omvatten het recht om alle rechten op dergelijke communicatie te exploiteren, waaronder, maar niet beperkt tot, rechten onder het auteursrecht, handelsmerk, dienstmerk, octrooirechten of andere intellectuele eigendommen, met inbegrip van het recht op publiciteitswetten in elk relevant rechtsgebied.

Disclaimer
DE GEGEVENS EN INFORMATIE OP DEZE WEBSITE WORDEN VERONDERSTELD JUIST TE ZIJN, MAAR KUNNEN ONNAUWKEURIGHEDEN EN TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN.  DE SITES VAN EATON WORDEN AANGEBODEN "IN HUN HUIDIGE VORM" ZONDER ENIGE VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD OF VOORWAARDEN DAN OOK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK.  EATON BIEDT GEEN GARANTIES DAT DE FUNCTIES OP DEZE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTVRIJ ZULLEN ZIJN, DAT GEBREKEN ZULLEN WORDEN HERSTELD OF DAT DEZE SITE, INCLUSIEF BULLETIN BOARDS OF DE SERVER DIE DE SITE TER BESCHIKKING STELT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE ONDERDELEN. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS VAN TOEPASSING OP ALLE EVENTUELE SCHADE OF LETSEL VEROORZAAKT DOOR EEN GEBREKKIGE UITVOERING, FOUT, WEGLATING, ONDERBREKING, VERWIJDERING, DEFECT, VERTRAGING IN WERKING OF VERZENDING, COMPUTERVIRUS, UITVAL VAN DE COMMUNICATIELIJN, DIEFSTAL OF VERNIETIGING VAN OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT WIJZIGING OF GEBRUIK VAN GEGEVENS, HETZIJ WEGENS CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIG GEDRAG, NALATIGHEID OF ENIGE ANDERE OORZAAK VAN HANDELEN. U ERKENT UITDRUKKELIJK DAT EATON NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR LASTERLIJK, BELEDIGEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ANDERE ABONNEES OF DERDEN EN DAT HET RISICO VAN SCHADE ALS GEVOLG VAN HET VOORGAANDE GEHEEL BIJ U BERUST. TENZIJ ANDERSZINS BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN ENKEL GEVAL EATON, OF ENIGE PERSOON OF ENTITEIT DIE BETROKKEN IS BIJ HET CREËREN, PRODUCEREN OF DISTRIBUEREN VAN SOFTWARE VAN EATON, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, GEVOLGSCHADE OF SCHADEVERGOEDING DIE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF SITE VAN EATON. U ERKENT HIERBIJ DAT DE BEPALINGEN VAN DEZE RUBRIEK VAN TOEPASSING ZIJN OP ALLE INHOUD VAN DE GEHELE SITE

Beperking van schadevergoeding
IN GEEN ENKEL GEVAL IS EATON AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, MET INBEGRIP VAN ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, DIE VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, TENZIJ ANDERSZINS BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING. EATON ADVISEERT ALLEEN DIE TOEPASSINGEN VOOR ZIJN PRODUCTEN DIE IN ZIJN CATALOGI OF ANDERE BEDRIJFSLITERATUUR WORDEN VERMELD EN WIJST HIERBIJ ELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG ANDER GEBRUIK DAN DE GENOEMDE TOEPASSINGEN AF. DE PRODUCTEN WORDEN ALLEEN GEGARANDEERD, INDIEN ER OP GROND VAN DE VAN TOEPASSING ZIJNDE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN EEN GARANTIE AANWEZIG IS.  U ERKENT EN AANVAARDT UITDRUKKELIJK DAT EATON NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIG LASTERLIJK, CONCURRENTIEVERSTOREND, AANSTOOTGEVEND OF ONWETTIG GEDRAG VAN ENIGE GEBRUIKER. ALS U NIET TEVREDEN BENT OVER ENIG MATERIAAL VAN EATON, OF OVER EEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EATON, DAN IS UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID OM HET GEBRUIK VAN DE SITE TE BEËINDIGEN.

Bulletin boards
Deze service kan bulletin boards en chatrooms omvatten ("bulletin boards") waarmee feedback naar Eaton en real-time onderlinge interactie tussen gebruikers mogelijk is. Eaton heeft geen controle over de berichten, informatie of bestanden die op bulletin boards worden geplaatst. HET IS EEN VOORWAARDE VOOR UW GEBRUIK VAN DE BULLETIN BOARDS EN DEZE SITE DAT U HET ONDERSTAANDE NIET DOET:
•   Beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik van de bulletin boards.
•   Plaatsen of doorgeven van onwettige, concurrentiebeperkende, bedreigende, beledigende, lasterlijke, smadelijke, obscene, vulgaire, pornografische, provocerende of onfatsoenlijke informatie van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder enige beperking, overdrachten die gedragingen vertegenwoordigen of aanmoedigen die op welke manier dan ook inbreukmakend zijn, die tot strafrechtelijke of civielrechtelijke aansprakelijkheid zouden kunnen leiden of die anderszins een overtreding (kunnen) vormen van lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving.
•   Plaatsen of doorgeven van informatie, software of ander materiaal dat de rechten van anderen schendt of daarop inbreuk maakt, met inbegrip van materiaal dat een inbreuk vormt op privacy- of publiciteitsrechten of dat is beschermd door auteursrecht, handelsmerk-, octrooi- of enig ander eigendomsrecht, of een andere afgeleide van auteursrechtelijk beschermde werken, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar of rechthebbende te hebben verkregen.
•   Plaatsen of verzenden van enige informatie, software of ander materiaal dat een virus of enig ander schadelijk onderdeel bevat.
•   Plaatsen, verzenden of op enigerlei wijze exploiteren van enige informatie, software of ander materiaal voor commerciële doeleinden, of dat reclame bevat, anders dan voor de zakelijke doeleinden van Eaton.

U begrijpt dat Eaton niet verplicht is om de inhoud van de bulletin boards te controleren of te bewerken. Eaton behoudt zich echter te allen tijde het recht voor om alle informatie bekend te maken die door u of een andere gebruiker is geplaatst indien noodzakelijk om te voldoen aan een wet, voorschrift of overheidsverzoek, of om geheel naar eigen goeddunken informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, weigeren te plaatsen of te verwijderen, die naar Eaton’s eigen goeddunken aanstootgevend zijn of in strijd met deze algemene voorwaarden.

Vrijwaring
U stemt ermee in om Eaton, zijn licentiehouders en de respectievelijke directeuren, functionarissen, medewerkers en agenten van Eaton te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle aansprakelijkheid, claims, schadevergoedingen en onkosten, inclusief redelijke advocatenkosten, die voortvloeien uit uw gebruik van de site, of uw schending of vermeende schending van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

Rechtskeuze
Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetgeving van de staat Ohio, zonder rekening te houden met de beginselen van tegenstrijdige wetgeving. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst onwettig, nietig, of om enige reden niet uitvoerbaar wordt geacht, dan zal die bepaling scheidbaar worden geacht van deze Overeenkomst en zal dit geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Internationale gebruikers
De sites van Eaton worden gecontroleerd, geëxploiteerd en beheerd vanuit de Verenigde Staten van Amerika.  Eaton staat niet in voor de beschikbaarheid van deze sites voor gebruik buiten de Verenigde Staten.  Het is verboden om de van Eatonte bezoeken vanuit landen of gebieden waar enige inhoud op de sites van Eaton mogelijk illegaal of verboden is.  U mag geen gebruikmaken van de sites van Eaton of materialen daarop die mogelijk in strijd zijn met exportgerelateerde wetten of voorschriften.

Kennisgevingsvereisten van DMCA
Kennisgevingen van een vermeende inbreuk op het auteursrecht moeten in Overeenkomst met Titel 17, U.S.C. sectie 512 (c) worden verzonden naar de aangewezen agent van de dienstverlener:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

Volledige overeenkomst

Deze voorwaarden, met inbegrip van alle juridische kennisgevingen en disclaimers die zijn opgenomen op deze website, vormen de volledige overeenkomst tussen Eaton en u met betrekking tot uw gebruik van deze website en hebben voorrang boven alle eerdere overeenkomsten en afspraken ten aanzien hiervan.

Beëindiging
Deze Overeenkomst is van kracht totdat deze op enig moment om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving, door Eaton wordt beëindigd. In het geval van beëindiging, bent u niet langer bevoegd deze site of de bulletin boards te bezoeken, maar de beperkingen die aan u worden opgelegd met betrekking tot materiaal dat wordt gedownload vanaf deze site of de bulletin boards, de disclaimers en de beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze Overeenkomst, zullen blijven bestaan.