Select your location

שמירה ומחיקה

חברת Eaton תשמור את המידע האישישלך ככל שיידרש על מנת לספק לך מוצרים או שירותים; כפי שיידרש לצרכים המפורטים במדיניות זו או במועד האיסוף; כפי שיידרש על מנת לעמוד במחויבויות המשפטיות שלנו (לדוגמה, כדי לכבד סירוב להרשמה), כדי ליישב מחלוקות וכדי לאכוף את ההסכמים שלנו; או במידה המותרת על פי חוק.

עם תום תקופת השמירה או כאשר יש לנו צרכים עסקיים מתמשכים לעבד את המידע האישי שלך, חברת Eaton תמחק את המידע האישישלך או תהפוך אותו לאנונימי על מנת לוודא שלא ניתן יהיה לשחזר או לקרוא אותו. אם דבר זה אינו אפשרי (לדוגמה, משום שהמידע האישישלך נשמר בארכיוני גיבוי), אנו נשמור את המידע האישישלך בצורה מאובטחת ונבודד אותו מפני כל עיבוד נוסף עד שהמחיקה תתאפשר.

כיצד ליצור איתנו קשר

אם יש לך שאלות או הערות כלשהן בנוגע למדיניות זו, או אם יש לך חששות בנוגע לכך שנעבד את המידע הפרטי שלך, צור איתנו קשר באמצעות:
כתיבה אל:
Eaton
Attention: Global Data Protection and Privacy Office
1000 Eaton Boulevard
Cleveland, Ohio 44122
שלח אימייל אל:
dataprotection@eaton.com 

בחר נושא לקבלת פרטים נוספים