תנאים והתניות

אתרי האינטרנט של חברת Eaton, של החברות הבנות שלה ("Eaton") ושל החברות המסונפות לה ("אתרי Eaton") ניתנים למטרות מידע.  אלא אם כן צוין אחרת, ניתן להוריד את כל החומר באתרים האלה רק לשימוש אישי שאינו מסחרי עם הודעות בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים.   בעצם השימוש באתרים אלה, אתה מסכים ("הסכם") לציית לתנאים ולהתניות האלה.

אפשרות קבלת גישה למשתמש
חברת Eaton רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי: (1) לבטל את אפשרות קבלת הגישה של כל משתמש לאתר זה; (2) לשנות, להתאים, להסיר או למחוק את האתר הזה ו/או כל אחד מתנאי השימוש האלה, במלואם או בחלקם.

קישורים לאתרי צד שלישי
כל הקישורים באתרי Eaton עשויים לאפשר למשתמש לעזוב את אתרי Eaton. ייתכן שהאתרים המקושרים אינם בשליטת Eaton, וחברת Eaton לא תהיה אחראית לתוכן של כל אתר מקושר או לקישור הנמצא באתר מקושר. חברת Eaton מספקת קישורים אלה לשם הנוחות בלבד, והצגת כל קישור שהוא אינה מעידה על המלצה, שיוך או חסות של חברת Eaton לאותו אתר.  אם תחליט לבקר באתר מקושר, אתה עושה זאת על אחריותך בלבד.

סימנים מסחריים
"Eaton ", Eaton (לוגו) ו/או שמות או מוצרים אחרים של Eaton המוזכרים כאן הם שמות מסחריים, סימנים מסחריים ו/או סימני שירות של Eaton Corporation plc, או של חברות בנות וחברות המסונפות אליה ("Eaton Marks") הרשומות במדינות רבות ברחבי העולם.  ניתן להשתמש בסימני Eaton רק תחת רישיון.  כל שימוש אחר הוא שימוש בלתי מורשה.   שמות מוצרים או חברות אחרים המוזכרים כאן עשויים להיות שם מסחרי, סימן מסחרי או סימן שירות של בעליהם בהתאמה.

תוכנה
כל תוכנה ("Software") זמינה להורדה מהשרת של אתר זה עשויה להיות עבודה המוגנת בזכויות יוצרים של Eaton ו/או של הספקים שלה. השימוש בתוכנה כפוף לתנאי הסכם רישיון למשתמש קצה, המלווה את או נכלל בתוכנה ("הסכם רישיון"). כל תוכנה זמינה להורדה היא לשימוש אך ורק על ידי משתמשי הקצה על פי הסכם הרישיון.  כל העתקה או הפצה של התוכנה שלא בהתאם להסכם הרישיון אסורה במפורש על פי חוק.  מבלי להגביל את האמור לעיל, העתקה או שכפול של התוכנה לכל שרת או מיקום אחר לצורך שכפול או הפצה נוספים אסורים באופן מפורש. התוכנה ניתנת, אם בכלל, אך ורק בהתאם לתנאי הסכם הרישיון. למעט המגבלות הקבועות בחוק הנוהג, ולמעט כפי שמתחייב בהסכם הרישוי, חברת Eaton מתנערת מכל אחריות ותנאים הקשורים לתוכנה, לרבות כל אחריות או תנאי סחירות משתמעים, התאמה למטרה מסוימת, זכויות, ואי-הפרה.

רישיון ל-Eaton
חברת Eaton אינה מעוניינת שתשלח מידע סודי או קנייני דרך אתרי Eaton.  כאשר אתה מפרסם הודעות, מעלה קבצים, מזין נתונים או לוקח חלק בכל צורה אחרת של תקשורת באמצעות השירות הזה, אתה גם מסכים להעניק לEaton רישיון ללא תשלום תמלוגים, תמידי, לא בלעדי, ולא מוגבל:
•    להשתמש, להעתיק, להעניק רישיון משנה, להתאים, לשדר, לשדר מחדש, להפיץ ו/או להציג בפומבי כל תקשורת כזו.
•    להעניק הענקה משנית לצדדים שלישיים של הזכות הבלתי מוגבלת לממש כל אחת מהזכויות הנ"ל שהוענקו בקשר לתקשורת.

הזכויות האמורות יכללו את הזכות לנצל את כל הזכויות בתקשורת כאמור, לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, סימני שירות, חוקי פטנטים או קניין רוחני אחר לרבות זכויות של חוקי פרסום תחת כל סמכות שיפוטית רלוונטית.

כתב ויתור
הנתונים והמידע הנכללים באתר זה אמורים להיות מדויקים, אך הם עלולים להכיל אי-דיוקים ושגיאות טיפוגרפיות.  אתרי Eaton מוצגים "כמו שהם "ללא כל מחויבויות או אחריות מכל סוג שהם או תנאים, מפורשים או משתמעים, לרבות, בין השאר, האחריות המשתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת, זכויות ואי-הפרה.  חברת Eaton אינה מתחייבת שהפונקציות באתר זה יפעלו ללא הפרעה או ללא שגיאות, שפגמים יתוקנו או שהאתר הזה, לרבות לוחות מודעות או השרת המאפשר את זמינותו, יהיו ללא וירוסים או רכיבים מזיקים אחרים. כתב הוויתור על אחריות הזה חל על כל נזק או פגיעה שנגרמו בשל כשל כלשהו בביצוע, שגיאה, השמטה, הפרעה, מחיקה, עיוות, עיכוב בפעולה או בהעברה. וירוסים של מחשבים, תקלה בקו תקשורת, גניבה או הרס או גישה בלתי מורשית, שינוי או שימוש ברשומות, בין אם בשל הפרת חוזה, עוולה, רשלנות או בשל כל סיבה אחרת. אתה מאשר באופן מפורש כי חברת Eaton איננה אחראית על התנהגות שיש בה משום השמצה, שהיא פוגענית או בלתי חוקית מצד משתתפים אחרים או מצד צדדים שלישיים, וכי אתה נוטל לבדך את הסיכון לפגיעה מכל הגורמים הנ”ל. למעט מצבים בהם הדבר מוגבל לפי החוק הנוהג, בשום מקרה לא תישא חברת Eaton או כל גוף המעורב ביצירה, בהפקה, או בהפצה של תוכנת Eaton באחריות לכל נזק, לרבות, בין השאר, ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי, או באחריות לפיצויים עונשיים הנובעים משימוש או מחוסר יכולת להשתמש בתוכנה של Eaton או באתר. אתה מאשר בזאת שההוראות של סעיף זה יחולו על כל התוכן באתר

הגבלת נזקים
בשום מקרה לא תחול על חברת Eaton האחריות לנזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, המתייחסים לשימוש באתר הזה, למעט במקרים בהם הדבר מוגבל לפי החוק הנוהג. חברת Eaton ממליצה להשתמש רק ביישומים עבור המוצרים שלה המתוארים בקטלוגי החברה או בפרסומים אחרים של החברה, והיא מסירה בזאת כל אחריות על כל שימוש אחר, למעט אלו שהוגדרו. המוצרים האלה נמצאים תחת אחריות, אם בכלל, רק בהתאם לתנאים ולהתניות של המכירה.  אתה מאשר באופן מפורש ומסכים לכך שחברת שEaton לא תהיה אחראית לכל התנהגות שיש בה משום השמצה, פגיעה בתחרות, שהיא פוגענית או בלתי חוקית של כל משתמש. אם אינך מרוצה מתוכן מסוים של Eaton, או מכל תנאי מהתנאים וההתניות של Eaton, הרי שהסעד המשפטי הבלעדי שלך הוא להפסיק להשתמש באתר.

לוחות מודעות
שירות זה עשוי לכלול לוחות מודעות וחדרי צ'אט ("לוחות מודעות") אשר מאפשרים שהעברת משוב לחברת Eaton ואינטראקציה בזמן אמת בין משתמשים. חברת Eaton אינה שולטת במסרים, במידע או בקבצים המועברים ללוחות המודעות. תנאי מתנאי השימוש שלך בלוחות המודעות ובאתר הזה הוא שלא:
•   תגביל או תעכב כל משתמש אחר מלהשתמש וליהנות מלוחות המודעות.
•   תפרסם או תעביר כל מידע בלתי חוקי, כזה שפוגע בתחרות, שיש בו משום איום, שהוא פוגעני, שיש בו משום ניצול לרעה, השמצה, עלילת שווא, גסות, וולגריות, פורנוגרפיה, חולניות או שהוא מגונה בדרך כלשהי, לרבות, בין השאר, כל מידע המהווה או מעודד התנהגות או הפרה של התנהגות מכל סוג שהוא שיכולה להביא לידי עבירה פלילית או אזרחית, העלולה לפגוע או פוגעת בכל חוק מקומי, של המדינה, של הפרובינציה, של המדינה או בינלאומי.
•   תפרסם או תעביר כל מידע, תוכנה או חומר אחר המפר או פוגע בזכויות של אחרים, לרבות חומר שהוא הפרת פרטיות או זכויות פרסום או המוגן בזכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פטנט או זכויות קנייניות אחרות או נגזרת של זכויות יוצרים, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהבעלים או מבעלי הזכויות.
•   תפרסם או תשלח מידע, תוכנה או חומר אחר המכיל וירוס או כל רכיב מזיק אחר.
•   תפרסם, תשדר או בכל דרך שהיא, תנצל כל מידע, תוכנה או חומר אחר למטרות מסחריות, או כזה המכיל פרסום, מלבד למטרות העסקיות של Eaton.

אתה מבין כי לEaton אין שום מחויבות לפקח או לערוך את התוכן של לוחות המודעות. עם זאת, חברת Eaton שומרת לעצמה את הזכות בכל עת לחשוף כל מידע שפורסם על ידך או על ידי כל משתמש אחר ככל שיידרש כדי קיים כל חוק, תקנה או בקשה ממשלתית, או, לפי שיקול דעתה הבלעדי של Eaton, לערוך, לסרב לפרסם או להסיר כל מידע או חומרים, בחלקם או בשלמותם.

שיפוי
אתה מסכים להגן, לשפות, לשמור‚ ולא להאשים בנזק או להזיק לחברת Eaton, לבעלי הרישיונות שלה, לדירקטורים, לעובדים הבכירים, לעובדים ולסוכנים שלה בשל כל תביעה, טענה, נזק והוצאות, לרבות שכר טרחה סביר של עורכי דין, הנובע מהשימוש שלך באתר, או מהפרתך או מהפרה לכאורה של תנאי ההסכם הזה.

בחירת החוק
הסכם זה יחול ויפורש על-פי חוקי מדינת אוהיו, ללא מתן תוקף לעקרונות כלשהם או לסתירות בחוק. אם הוראה כלשהי בהסכם זה תהיה בלתי חוקית, חסרת תוקף, או מכל סיבה שהיא בלתי ניתנת לאכיפה, אזי הוראה זו תיחשב בת-ניתוק מהסכם זה ולא תשפיע על תוקפן ואכיפתן של כל ההוראות הנותרות.

משתמשים בינלאומיים
אתרי Eaton נשלטים, מופעלים ומנוהלים מתוך ארצות הברית של אמריקה.  חברת Eaton אינה מאשרת שאתרי Eaton מתאימים או זמינים לשימוש מחוץ לארה"ב.  נאסר עליך להתחבר לאתרי Eaton ממדינות או טריטוריות שבהן תוכן כלשהו באתרי Eaton עשוי להיות בלתי חוקי או אסור.  אינך רשאי להשתמש באתרי Eaton או בחומרים כלשהם שעלולים להפר   חוקים או תקנות כלשהם בנושאי ייצוא.

דרישות מתן הודעה של DMCA
הודעות על כל הפרה לכאורה של זכויות יוצרים יש לשלוח בהתאם לכותרת 17, U.S.C. סעיף 512 (ג) לנציג ייעודי של ספקי שירותים:  Daniel S. Kalka, Eaton Corporation plc, 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, 440-523-4131, danielskalka@eaton.com.

ההסכם במלואו

תנאים אלה, לרבות הודעות משפטיות וכתבי ויתור המוצגים באתר זה, מהווים את כל ההסכם כולו בין חברת Eaton לבינך בנוגע לשימוש שתעשה באתר הזה, והם מחליפים את כל ההסכמים וההבנות הקודמים בעניין זה.

סיום ההסכם
הסכם זה יהיה בתוקף עד לסיומו על ידי חברת Eaton בכל עת ומכל סיבה שהיא ללא כל הודעה מוקדמת. במקרה של סיום ההסכם, אינך מורשה עוד להתחבר לאתר הזה או ללוחות המודעות, והמגבלות המוטלות עליך ביחס לחומר שהורדת מאתר זה או מלוחות המודעות, כתבי הוויתור ומגבלת האחריות המפורטים בהסכם זה יהיו בתוקף גם לאחר סיום ההסכם.