Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Prohlášení o otroctví a obchodování s lidmi

KONSOLIDOVANÉ PROHLÁŠENÍ EATON CORPORATION plc A DCEŘINNÝCH SPOLEČNOSTÍ  OHLEDNĚ BRITSKÉHO ZÁKONA O MODERNÍM OTROCTVÍ Z ROKU 2015
A O KALIFORNSKÉM ZÁKONU O TRANSPARENTNOSTI V DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCÍCH Z ROKU
2010 PRO ROK KONČÍCÍ 31.PROSINCE 2016.

Toto prohlášení je učiněno podle článku 54 britského zákona o moderním otroctví z roku 2015 a podle kalifornského zákona o transparentnosti v dodavatelských řetězcích z roku 2010.

O společnosti Eaton:
Eaton je společnost zabývající se řízením energie, jejíž prodeje v roce 2016 dosáhly 19,7 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporná řešení, která našim zákazníkům pomáhají efektivně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii - úsporněji, bezpečněji a udržitelněji. Společnost Eaton se zaměřuje na zlepšování kvality života a životního prostředí využíváním technologií a služeb v oblasti řízení energie. Společnost Eaton má přibližně 95 000 zaměstnanců a prodává produkty zákazníkům ve více než 175 zemích. Další informace o našich obchodních segmentech, včetně širokého sortimentu výrobků vyráběných v jednotlivých segmentech, naleznete ve formuláři společnosti Eaton 2016 10-K.

Přehled dodavatelského řetězce společnosti Eaton
Společnost Eaton má v celosvětovém měřítku značný počet dodavatelů, kteří pokrývají našich pět obchodních segmentů. Náš dodavatelský řetězec je vícestupňový a suroviny, součástky a služby, které kupujeme, jsou různorodé a pocházejí od více než 70 000 dodavatelů po celém světě, kteří podporují různé segmenty společnosti Eaton. Eaton se aktivně snaží obchodovat s dodavateli, kteří jsou lídry v průmyslu, strategickými partnery a finančně stabilní a sdílejí se společností Eaton důraz na zodpovědné podnikání.

Silný záměr - procesy politik a řízení společnosti Eaton
Ve společnosti Eaton se domníváme, že důležitým měřítkem úspěchu je způsob dosažení výsledků. Dělat obchod správně a poctivě je jádrem značky Eaton. Úspěch společnosti Eaton jako vysoce výkonné společnosti je vázán přímo na náš dlouhodobý závazek dodržovat nejvyšší etické normy. Důležitou součástí tohoto závazku je zajištění toho, aby dodavatelé a dodavatelský řetězec společnosti Eaton nepoužívali otrockou práci nebo obchodování s lidmi. Několik klíčových procesů řízení a podpůrných politik náležitě řídí naše akce.

Etický kodex společnosti Eaton
Etický kodex společnosti Eaton zavádí dodržování lidských práv jako základní hodnotu
a princip, kterou musí ctít jak naši zaměstnanci, tak naši dodavatelé. Etický průvodce společnosti Eaton dodavatelům výslovně zakazuje využívání nucených prací všeho druhu. Abychom prokázali, že etické standardy společnosti Eaton jsou aktuální a na nejvyšší úrovni, založil Eaton kancelář pro kontrolu a řízení svého programu etiky a dodržování zásad. Kancelář je pod vedením víceprezidenta pro etiku a dodržování zásad a konečný dohled zajišťuje řídicí výbor správní rady.

Kodex chování pro dodavatele společnosti Eaton
Kodex chování dodavatele stanovuje minimální standardy na pracovišti a
obchodní praktiky, které se očekávají od jakéhokoli dodavatele, který obchoduje se společností Eaton, v souladu s hodnotami naší společnosti, jak je to dokumentováno v našem etickém kodexu. Tyto požadavky platí pro dodavatele společnosti Eaton a jejich přidružených a dceřiných společností v celosvětovém měřítku a zahrnují zákazy používání nucené práce, otroctví a obchodování s lidmi. Dodavatelé firmy Eaton jsou povinni dodržovat a potvrdit dodržování dodavatelského kodexu.

Etický kodex společnosti Eaton a Kodex chování dodavatele jsou začleněny do politik, postupů a plánů, které zajistí informovanost a porozumění požadavkům. Odpovědnost za implementaci je dále řešena v různých plánech a poradenských zdrojích, jako je etický průvodce společnosti Eaton, příručka pro vynikající dodavatele společnosti Eaton  a v případě příslušných požadavků  vládních smluv USA prostřednictvím Plánu dodržování předpisů o obchodování s lidmi (Trafficking in Persons - Compliance Plan) v souladu s požadavky Federálního nařízení o požadavcích souvisejících s obchodováním s lidmi (Federal Acquisition Regulation human trafficking).

Na podporu všech těchto politik, postupů a procedur podniká společnost Eaton konkrétní kroky k prevenci a zmírnění rizika nucené práce, otroctví a obchodování s lidmi v našem vlastním obchodním a dodavatelském řetězci, včetně:

 1. Ověření
  Rizika související s obchodováním s lidmi a s otroctvím v dodavatelském řetězci společnosti Eaton jsou řešena stanovením jasných očekávání pro dodavatele a zajištěním shody dodavatelů společnosti Eaton s Kodexem chování dodavatele prostřednictvím začlenění požadavků Kodexu chování do našich standardních obchodních podmínek. Dodavatelé jsou povinni dále samostatně přezkoumat a přijmout požadavky obsažené v Kodexu chování dodavatele společnosti Eaton. Společnost Eaton zavedla proces posuzování pracoviště dodavatele (Supplier Site Assessment, SSA), aby přezkoumal výkon a postupy dodavatelů. SSA obsahuje otázky k posouzení, zda má dodavatel procesy k řešení otázek souvisejících s dodržováním etiky&. Společnost Eaton dále sleduje veřejně dostupné informace a informace z předplacených informačních zdrojů. V případech, kdy jsme upozorněni na riziko nedodržení Kodexu chování dodavatele společnosti Eaton, provedeme šetření a odpovídajícím způsobem řešíme toto riziko.
 2. Audity dodavatelů
  Podle podmínek Kodexu chování dodavatele je společnost Eaton oprávněna prověřit, zda dodavatelé dodržují tento kodex a standardní smluvní podmínky. V případech, kdy jsou přítomna závažná rizika, může být vykonán okamžitý a neohlášený audit. Společnost Eaton monitoruje dodavatelské řetězce v souladu s dodavatelským kodexem; toto sledování se však obvykle netýká pouze obchodování s lidmi nebo otroctví. A zatímco společnost Eaton pravidelně audituje dodavatele z různých důvodů, obvykle se tyto audity neuskutečňují výlučně k určení dodržování zákazu otrocké práce nebo obchodování s lidmi. Společnost Eaton obecně nezapojuje třetí strany, aby zhodnotily dodržování zákonů o obchodování s lidmi nebo otrocké práce. Společnost Eaton však okamžitě a důkladně prošetří jakékoli tvrzení nebo náznaky, že dodavatel může být zapojen do obchodování s lidmi nebo otrocké práce, nebo jinak nedodržuje Etický kodex společnosti Eaton nebo Kodex chování dodavatele.
 3. Certifikace
  Kodex chování dodavatele společnosti Eaton uvádí, že dodavatelé musí dodržovat lidská práva pracovníků a zacházet s nimi důstojně a s respektem. Dodavatelé nesmějí používat, ani být zapojeni v jakékoli nucené práci, otroctví nebo obchodování s lidmi. Podle tohoto kodexu jsou personál a provozovatelé dodavatelů povinni pracovat v plném souladu se zákony svých zemí a všemi ostatními platnými zákony, pravidly a předpisy. Dodavatelé musí zajistit, aby produkty, služby a zásilky pro společnost Eaton byly v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy o dodržování mezinárodního obchodu a požadavky Kodexu chování společnosti Eaton. Společnost Eaton požaduje, aby její dodavatelé potvrdili dodržování dodavatelského kodexu. Kromě toho musí dodavatelé smluvně požadovat, aby jejich vlastní dodavatelé a subdodavatelé dodržovali standardy chování, které odpovídají ustanovením Kodexu chování dodavatele společnosti Eaton.
 4. Interní odpovědnost
  Odpovědnost v oblasti lidských práv, moderního otroctví a rizika obchodování s lidmi je stanovena Etickým kodexem společnosti Eaton a Kodexem chování dodavatele. Společnost Eaton navíc zavedla přísné postupy řízení a řízení rizik, aby identifikovala a zmírnila široké spektrum rizik dodavatelského řetězce. Společnost Eaton zavedla různé mechanismy, včetně globální linky pomoci, pro hlášení jakéhokoli etického problému nebo potenciálního nebo skutečného porušení právních předpisů. Každá osoba, včetně zaměstnanců a dodavatelů, může otevřeně nebo anonymně položit otázku nebo nahlásit znepokojení prostřednictvím naší linky pomoci nebo souvisejících prostředků.
  Pokud se dozvíme o jakýchkoli obviněních z otroctví nebo obchodu s lidmi prostřednictvím naší linky pomoci nebo jakýmikoliv jinými prostředky, okamžitě prošetříme situaci a řešíme její nápravu, která by mohla zahrnovat nezbytná opatření až do ukončení spolupráce se zapojenými stranami. Hlášení podaná prostřednictvím naší linky pomoci nebo kanceláře pro etiku jsou hlášena výboru guvernérů představenstva společnosti Eaton spolu s jejich řešením a / nebo závěry šetření.
 5. Školení
  Vzhledem k tomu, že etika je základním kamenem kultury založené na hodnotách společnosti Eaton, všichni zaměstnanci společnosti Eaton jsou každoročně školeni s ohledem na očekávání podle Etického kodexu. Kromě toho zajišťujeme průběžný trénink v oblasti ochrany lidských práv pro pracovníky řízení dodavatelského řetězce a další klíčové vedoucí pracovníky společnosti Eaton, kteří se zabývají dodavatelským řetězcem společnosti Eaton. Toto školení zahrnuje specifický obsah o uznání a zmírnění rizik otroctví a obchodování s lidmi.Schváleno představenstvem 25. dubna 2017


Craig Arnold, předseda představenstva
© Eaton Corporation plc

 

Craig Arnold, předseda představenstva
© Eaton Corporation plc