Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Prohlášení o otroctví a obchodování s lidmi

 

PROHLÁŠENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ SPOLEČNOSTI EATON CORPORATION plc NA ZÁKLADĚ BRITSKÉHO ZÁKONA O MODERNÍM OTROCTVÍ Z ROKU 2015 A KALIFORNSKÉHO ZÁKONA O TRANSPARENTNOSTI V DODAVATELSKÝCH ŘETĚZCÍCH Z ROKU 2010 ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2019 

Toto prohlášení je učiněno na základě článku 54 britského zákona o moderním otroctví z roku 2015 a na základě kalifornského zákona o transparentnosti v dodavatelských řetězcích z roku 2010 a zahrnuje veškerý provoz společnosti Eaton a dceřiných společností po celém světě. 

 

O společnosti Eaton

Eaton Corporation Plc. (dále jen „Eaton“, „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) je společnost zabývají se řízením spotřeby, s čistými tržbami z prodeje pro rok 2019 ve výši 21,4 miliardy $. Společnost poskytuje udržitelná řešení, která našim zákazníkům pomáhají účinně řídit elektrickou, hydraulickou a mechanickou energii – bezpečněji, efektivněji a spolehlivěji.  Misí společnosti Eaton je zlepšovat kvalitu života a životního prostředí skrze využití technologií a služeb řízení spotřeby energie. Společnost Eaton má šest klíčových obchodních segmentů: Elektrické výrobky a elektrické systémy a služby, hydraulika, letectví, vozidla a eMobility. Společnost Eaton zaměstnává téměř 101 000 lidí  po celém světě a své produkty prodává ve více než 175 zemích. Pro více informací navštivte webové stránky www.eaton.com.

Více informací o našich obchodních segmentech a dceřiných společnostech, včetně široké škály produktů vyrobených v každém z těchto segmentů, naleznete ve formuláři 10-K pro rok 2019 společnosti Eaton, dostupném na adrese https://www.eaton.com/us/en-us/company/investor-relations.html

Přehled dodavatelského řetězce společnosti Eaton

Společnost Eaton má v celosvětovém měřítku značný počet dodavatelů, kteří pokrývají našich šest obchodních segmentů. Náš dodavatelský řetězec je vícestupňový a suroviny, součástky a služby, které kupujeme, jsou různorodé a pocházejí od více než 50 000 dodavatelů po celém světě, kteří podporují různé segmenty společnosti Eaton. Eaton se aktivně snaží obchodovat s dodavateli, kteří jsou lídry v průmyslu, strategickými partnery a finančně stabilní a sdílejí se společností Eaton důraz na zodpovědné podnikání.

Silný záměr - procesy politik a řízení společnosti Eaton

Ve společnosti Eaton se domníváme, že důležitým měřítkem úspěchu je způsob, jak dosahujeme výsledků. Dělat obchod správně a poctivě je jádrem značky Eaton. Úspěch společnosti Eaton jako vysoce výkonné společnosti je vázán přímo na náš dlouhodobý závazek dodržovat nejvyšší etické normy. Důležitou součástí tohoto závazku je zajištění toho, aby dodavatelé a dodavatelský řetězec společnosti Eaton nepoužívali otrockou práci nebo obchodování s lidmi.  Několik klíčových procesů řízení a podpůrných politik náležitě řídí naše akce.

Etický kodex společnosti Eaton

Etický kodex společnosti Eaton (http://www.eaton.com/us/cs-cz/company/ethics-compliance.html) ustanovuje dodržování lidských práv jako základní zásadu společnosti Eaton a jako zásadu, kterou jsou zaměstnanci a dodavatelé společnosti Eaton povinni dodržovat.  Etický průvodce společnosti Eaton dodavatelům výslovně zakazuje využívání nucených prací všeho druhu. Abychom prokázali, že etické standardy společnosti Eaton jsou aktuální a na nejvyšší úrovni, založil Eaton kancelář pro kontrolu a řízení svého programu etiky a dodržování zásad. Kancelář je pod vedením seniorního víceprezidenta pro etiku a dodržování zásad a konečný dohled zajišťuje řídicí výbor správní rady.

Kodex chování pro dodavatele společnosti Eaton

Kodex chování dodavatele společnosti Eaton (http://www.eaton.com/Eaton/OurCompany/DoingBusiness/SellingtoUs/SupplierCodeofConduct/index.htm) stanovuje minimální standardy na pracovišti a obchodní praktiky, které se očekávají od jakéhokoli dodavatele, který obchoduje se společností Eaton, a je v souladu s hodnotami naší společnosti tak, jak je to zadokumentováno v Etickém kodexu společnosti Eaton. Tyto požadavky platí pro dodavatele společnosti Eaton a jejich přidružené a dceřiné společnosti v celosvětovém měřítku a zahrnují zákazy používání nucené práce, otroctví a obchodování s lidmi. Dodavatelé firmy Eaton jsou povinni dodržovat a potvrdit dodržování dodavatelského kodexu.

Etický kodex společnosti Eaton a Kodex chování dodavatele jsou začleněny do politik, postupů a plánů, které zajistí informovanost a porozumění požadavkům. Odpovědnost za implementaci je dále řešena v různých plánech a poradenských zdrojích, jako je etický průvodce společnosti Eaton, příručka pro vynikající dodavatele společnosti Eaton  a v případě příslušných požadavků  vládních smluv USA prostřednictvím Plánu dodržování předpisů o obchodování s lidmi (Trafficking in Persons - Compliance Plan) v souladu s požadavky Federálního nařízení o požadavcích souvisejících s obchodováním s lidmi (Federal Acquisition Regulation human trafficking).

Na podporu všech těchto politik, postupů a procedur podniká společnost Eaton konkrétní kroky k prevenci a zmírnění rizika nucené práce, otroctví a obchodování s lidmi v našem vlastním obchodním a dodavatelském řetězci, včetně:

1.      Ověřování

Rizika související s obchodováním s lidmi a s otroctvím v dodavatelském řetězci společnosti Eaton jsou řešena stanovením jasných očekávání pro dodavatele a zajištěním shody dodavatelů společnosti Eaton s Kodexem chování dodavatele prostřednictvím začlenění požadavků Kodexu chování do našich standardních obchodních podmínek. Dodavatelé jsou povinni dále samostatně přezkoumat a přijmout požadavky obsažené v Kodexu chování dodavatele společnosti Eaton.

Společnost Eaton zavedla proces posuzování pracoviště dodavatele (Supplier Site Assessment, SSA), aby přezkoumal výkon a postupy dodavatelů. SSA obsahuje otázky k posouzení, zda má dodavatel procesy k řešení otázek souvisejících s dodržováním etiky.

Společnost Eaton dále sleduje veřejně dostupné informace a informace z předplacených služeb.  V případech, kdy jsme upozorněni na riziko nedodržení Kodexu chování dodavatele společnosti Eaton, provedeme šetření a dané riziko budeme odpovídajícím způsobem řešit.

2.      Audity dodavatelů

Podle podmínek Kodexu chování dodavatele je společnost Eaton oprávněna prověřit, zda dodavatelé dodržují tento kodex a standardní smluvní podmínky. V případech, kdy jsou přítomna závažná rizika, může být vykonán okamžitý a neohlášený audit.  Společnost Eaton monitoruje dodavatelské řetězce v souladu s dodavatelským kodexem; toto sledování se však obvykle netýká pouze obchodování s lidmi nebo otroctví.  A zatímco společnost Eaton pravidelně audituje dodavatele z různých důvodů, obvykle se tyto audity neuskutečňují výlučně k určení dodržování zákazu otrocké práce nebo obchodování s lidmi.  Pokud je to nutné, může společnost Eaton pozvat třetí strany, aby zhodnotily dodržování zákonů o obchodování s lidmi nebo otrocké práci.  Společnost Eaton však okamžitě a důkladně prošetří jakékoli tvrzení nebo náznaky, že dodavatel může být zapojen do obchodování s lidmi nebo otrocké práce nebo jinak nedodržuje Etický kodex společnosti Eaton nebo Kodex chování dodavatele. 

3.      Certifikace

Kodex chování dodavatele společnosti Eaton uvádí, že dodavatelé musí dodržovat lidská práva pracovníků a zacházet s nimi důstojně a s respektem. Dodavatelé nesmějí používat ani být zapojeni v jakékoli nucené práci, otroctví nebo obchodování s lidmi.

 Podle tohoto kodexu jsou personál a provozovatelé dodavatelů povinni pracovat v plném souladu se zákony svých zemí a všemi ostatními platnými zákony, pravidly a předpisy. Dodavatelé musí zajistit, aby produkty, služby a zásilky pro společnost Eaton byly v souladu se všemi platnými zákony, pravidly a předpisy o dodržování mezinárodního obchodu a požadavky Kodexu chování společnosti Eaton. Společnost Eaton požaduje, aby její dodavatelé potvrdili dodržování dodavatelského kodexu.  Kromě toho musí dodavatelé smluvně požadovat, aby jejich vlastní dodavatelé a subdodavatelé dodržovali standardy chování, které odpovídají ustanovením Kodexu chování dodavatele společnosti Eaton.

4.      Interní odpovědnost

Odpovědnost v oblasti lidských práv, moderního otroctví a rizika obchodování s lidmi je stanovena Etickým kodexem společnosti Eaton a Kodexem chování dodavatele. Společnost Eaton navíc zavedla přísné postupy řízení a řízení rizik, aby identifikovala a zmírnila široké spektrum rizik dodavatelského řetězce.

Společnost Eaton zavedla různé mechanismy, včetně globální linky pomoci, pro hlášení jakéhokoli etického problému nebo potenciálního nebo skutečného porušení právních předpisů. Každá osoba, včetně zaměstnanců a dodavatelů, může otevřeně nebo anonymně položit otázku nebo podat zprávu prostřednictvím naší linky pomoci nebo souvisejících prostředků.

Pokud se dozvíme o jakýchkoli obviněních z otroctví nebo obchodu s lidmi prostřednictvím naší linky pomoci nebo jakýmikoliv jinými prostředky, okamžitě prošetříme situaci a řešíme její nápravu, která může zahrnovat nezbytná opatření až do ukončení spolupráce se zapojenými stranami. Hlášení podaná prostřednictvím naší linky pomoci nebo kanceláře pro etiku jsou reportována výboru guvernérů představenstva společnosti Eaton spolu s řešením hlášení a / nebo závěry šetření. 

5.      Školení

Vzhledem k tomu, že etika je základním kamenem kultury společnosti Eaton, založené na hodnotách, jsou všichni zaměstnanci společnosti Eaton každoročně školeni, a to s ohledem na očekávání uvedená v Etického kodexu společnosti Eaton. Kromě toho zajišťujeme průběžný trénink v oblasti ochrany lidských práv pro pracovníky řízení dodavatelského řetězce a další klíčové vedoucí pracovníky společnosti Eaton, kteří souvisejí s dodavatelským řetězcem společnosti Eaton. Toto školení zahrnuje specifický obsah týkající se uznání a zmírnění rizik otroctví a obchodování s lidmi.  

 

Schváleno představenstvem dne 22. dubna 2020.

Craig Arnold, předseda představenstva
Eaton Corporation Plc.